Copy
Repro: Jaan Toomik. Marco Polo kohtumine Ganeshaga. Akrüül, lõuend. 2016. Foto: Karolin Ott

In English / По-русски

PRESSITEADE
2.03.2016
Tallinna Kunstihoone

Jaan Toomiku näitus "Esimene uni" Kunstihoone galeriis
 
Millele viitab kunstniku esimene uni? Kas ühele une faasidest või esimesele pildile piltide pikas reas, mis nähtud kinnisilmi?

Pärast selle aasta jaanuaris lõppenud ja vananemise ilu üle põske pugistanud personaalnäitust Temnikova ja Kasela galeriis astub Jaan Toomik endast väljapoole jääva maailma hullusesse. Saagimispakul trooniva puuslikuga ja kirvevarrest välja kasvava halupuuga kaunistatud koduõue lohistab ta selle maailma hirmud ja igatsused.
 
Iga Jaan Toomiku näitus teostub ainult talle omases rütmis ja kontekstis, tema enda loogika järgi ja tema poolt fokusseeritud valguses. Enamasti näib kunstniku tööde kooslus ja sõnum vaatajale katkendliku ja ebaühtlasena, selle järjepidevus ja tähendus avanevad alles hiljem, järgmise väljapaneku tulles. Seegi on tähendusrikas, et kunstniku ebaühtluses on  - nagu märgib Hanno Soans  - midagi väga olulist*. Tema ausus iseenda kui reflektsioonipaiga (Alina Astrova tabav väljend)** dokumenteerimisel koosneb hulgast eelaimustest, nägemustest ja näiliselt irratsionaalsetest seostest, mis piitsutavad nii kunstnikku kui tema tööde tõlgendajaid aina suurema täpsuse poole. See, mis ei lase vaataja pingestatusel ja tähelepanul lahtuda, on Toomiku võime püüda kinni ja peatada mitte tunne või mõte, vaid neid ajendav, neid käima lükkav jõud. Viimane on pealispinnal nähtavast intiimsusest oluliselt suurem, on meid kõiki liigutav sõnastamatu mootor…keda see ei puudutaks?

Käesolev näitus jätkab Jaan Toomiku viimase aja väljapanekute tunnusjoont: kunstnikule iseloomulike valdavalt tumedate ja tuhmide värvikoosluste kõrval ripuvad üksikud punase, oranži ja lilla eredusest kantud plahvatuslikud maalid. Koheselt nahaaluseks sublimeeruvate võõrahirmu ja läheduse igatsusega võrreldes on nende maalide kirkuses pika vinnaga paratamatust, välist ja möödapääsmatut. Sel paratamatusel on unest äratamise võime ja omadus aidata jalule järjekordne kaader pikast filmist, mis räägib elust. Elust, millel niikaua kui ta tiksub, on alati kujundiks saav järg.

*Hanno Soans. Elu surmasuunaline voolus.Sirp, 18 dets.2015
**Alina Astrova pressiteade Jaan Toomiku näitusele „Smells Like Old Men’s Spirit“ Temnikova ja Kasela galeriis 5.11.2015—9.01.2016 

Kunstihoone galerii
4. märts—3. aprill 2016
Vabaduse Väljak 6
K—P 12—18, tasuta
kunstihoone.ee

Rohkem infot:
Jaan Toomik
jaantoomik@gmail.com

Pressiteate koostas: 
Tamara Luuk
tamara@kunstihoone.ee
 

PRESS RELEASE
2 March 2016
Tallinn Art Hall 

Jaan Toomik’s First Slumber at the Art Hall Gallery

After the solo exhibition at the Temnikova and Kasela Gallery that ended in January, in which he snickered about the beauty of aging, Jaan Toomik now steps into the madness of the outside world, which he drags onto a home yard decorated with an idol enthroned on a sawing block and a log that is growing out an axe handle.
 
Each of Jaan Toomik’s exhibitions is realised in a rhythm and context that is his alone, according to his logic and in a light focused by him. While the interrelation of the artist’s works and a message may seem disconnected and uneven to the viewer, it is the next exhibition that reveals the continuity and meaning. And, as Hanno Soans notes, the fact something very significant* is present in the artist’s discontinuity is meaningful. His honesty in the documentation of himself as a place of reflection (Alina Astrova’s astute expression)** is comprised of a large number of premonitions and seemingly irrational connections, which whip both the artist and the interpreters of his work toward ever greater precision. Toomik’s ability is not only to capture and halt feeling and thought, but he has the power to actuate and start them up. The latter is much greater than the intimacy that is visible on the surface. It is the unformulated engine that moves all of us. So who can say they are not affected?

This exhibition continues the characteristic feature of Toomik’s recent exhibitions: alongside the dark and dull colour combinations typical of the artist, we see explosive paintings borne by the intensity of orange and violet. Compared to a fear of the unknown and longing for intimacy that immediately gets under your skin, there is a delayed inevitability and inescapability to the brightness of these paintings. This inevitability has the power to wake people from their slumber and the ability to help the set up the next frame of a long film that talks about life. About life, which as long as it is ticking, is always a sequel that becomes an image.
 
*Hanno Soans. Elu surmasuunaline voolus. Sirp, 18 December. 2015
**Alina Astrova’s press release for Jaan Toomik’s exhibition Smells Like Old Men’s Spirit at the Temnikova and Kasela Gallery 5 November 2015-9 January 2016

Art Hall Gallery
4 March—3 April 2016
Vabaduse Väljak 6
Wed-Sun 12 noon to 6 p.m., free
kunstihoone.ee

More information:
Jaan Toomik
jaantoomik@gmail.com

Press release compile by:
Tamara Luuk
tamara@kunstihoone.ee
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ
2.03.2016
Таллиннский Дом искусства

Яан Тоомик Галерея Дома искусства "Первый сон"

После завершившейся в январе этого года персональной выставки в галерее «Темникова и Касела», пустив скупую слезу по красоте минувших лет, Яан Тоомик снова выходит в безумие внешнего для него мира, который он венчающим распиловочные козлы идолом и украшенным растущим из топорища поленом втаскивает к себе на двор.
 
Каждая выставка Яана Тоомика становится реальностью в только ей свойственном ритме и контексте, по своей собственной логике и в самою собой сфокусированном свете. По большей части сочетание работ и посыл художника кажутся зрителю фрагментарными и разнородными, их последовательность и значение раскрываются позже, при посещении следующей выставки. Поэтому весьма значимо, что в разнородности художника, – как отмечает Ханно Соанс, – есть нечто очень важное*. Его честность при документировании себя как места рефлексии (меткое выражение А. Астровой)** состоит из ряда предчувствий, видений и на первый взгляд иррациональных связей, которые подстегивают и художника, и толкователей его работ, направляя их в сторону большей точности. То, что не позволяет рассеяться напряженности и вниманию зрителя, – это способность Тоомика удержать и остановить не чувство или мысль, но силу, которая их побуждает и запускает. Последнее значительно больше поверхностно видимой интимности, это двигающий всех нас неописуемый мотор... к кому это не относится?
 
Настоящая выставка продолжает характерную черту последних экспозиций Яана Тоомика: рядом со свойственными художнику преимущественно темными и тусклыми цветосочетаниями висят одиночные красные, оранжевые и сиреневые, несущие яркий цвет взрывные картины. По сравнению с тут же сублимирующимся под кожей отторжением и тоской по близости – в лучезарности этих картин неторопливая неизбежность, привнесенность и безвыходность. Эта неизбежность обладает силой пробуждения и способностью помочь подняться очередному кадру длинного фильма, рассказывающего о жизни. О жизни, у которой, пока она длится, всегда есть продолжение, которое становится образом.
 
* Hanno Soans. Elu surmasuunaline voolus. Sirp, 18. dets. 2015.
** Пресс-релиз Алины Астровой о выставке Яана Тоомика «Smells Like Old Men’s Spirit» в галерее «Темникова и Касела» 5.11.2015—9.01.2016.

Галерея Дома искусства
4.03—3.04.2016
Вабадузе вяльяк  6
Ср—Вс  12—18, вход бесплатный
kunstihoone.ee

Более подробно:
Яан Тоомик, художник
jaantoomik@gmail.com

Пресс-релиз составлен:
Тамара Луук
tamara@kunstihoone.ee
 
 
See kiri on saadetud Tallinna Kunstihoone kontaktidele.
lahku meililistist    uuenda andmeid
Email Marketing Powered by Mailchimp