Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
Mei 2016

Noteer alvast: BIM Loket Kennisdag op 7 oktober

Het borrelt en bruist rond BIM en de open BIM-standaarden, zo lieten de afgelopen maanden zien. Veertien grote en kleinere partijen in de bouw nodigen u uit om aan te haken bij hun initiatief voor een BIM basis informatieleveringsspecificatie. Vier grote B&U opdrachtgevers staken ook de koppen bij elkaar. Erasmus MC organiseerde, gefaciliteerd door BIM Loket een levendig seminar rond BIM met 150 deelnemers. Van onze standaarden NLCS, CB-NL en COINS zijn nieuwe versies gepresenteerd, en er vonden levendige COINS en VISI gebruikersbijeenkomsten plaats, op de Bouwcampus en bij gemeente Amsterdam. BIM Loket en BouwInformatieRaad trokken samen op als ‘levende helpdesk’ op de volgeboekte BIM praktijkdag. De woningcorporaties gaan met BIM aan de slag, en er ontstaat beweging in de (oude) wens vanuit de BIR om meer samen op te gaan trekken.

Voor wie meer kennis wil opdoen over het gebruik van open BIM-standaarden in de praktijk, organiseren wij op 7 oktober de BIM Loket Kennisdag. Doel is om de standaarden en het netwerk daaromheen samen beter te leren kennen. Meer informatie volgt, maar houd deze datum vast vrij!

Doorbraak in de bouw door breed gedragen basisafspraken BIM

Informatieleveringsspecificatie op basis van open BIM-standaarden

Veertien partijen in de bouw hebben afspraken gemaakt over een basis BIM informatieleveringsspecificatie (ILS), waarbij de open BIM-standaarden IFC en NL-SfB worden toegepast. De afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie (download de infographic). De initiatiefnemers (buildingSMART Benelux, Dura Vermeer, VolkerWessels, De Nijs, Heijmans, KlokGroep, Hurks, Waal, Trebbe, J.P. van Eesteren, TBI, Van Wijnen, Hendriks Bouw en Ontwikkeling, Smit’s Bouwbedrijf en BAM) nodigen alle partijen in de Nederlandse bouwsector uit om zich aan te sluiten. De BouwInformatieRaad en het BIM Loket juichen dit praktische initiatief toe als een belangrijke stap in de goede richting. Consistente uitwisseling van informatie in de keten leidt tot meer kwaliteit in de bouw, tegen lagere kosten.

Meer informatie: nieuwsbericht BuildingSMART.

2 juni: Workshop Basisafspraken BIM
Voor iedereen die met de #basisafsprakenBIM werkt of wil gaan werken, organiseert buildingSMART Benelux een workshop op donderdag 2 juni van 8.00u tot 12.00u, op de locatie van STABU te Ede.

Nieuws rond onze open BIM-standaarden

COINS 2.0 voorziet in API en COINS Navigator
De nieuwe versie van COINS, standaard voor systeemonafhankelijke informatie-uitwisseling in BIM-projecten, werd op 7 april in de Bouwcampus gepresenteerd. COINS 2.0 omvat onder meer ondersteunende open source software in de vorm van een API, en de zogenaamde COINS Navigator. De Nederlandse bouwsector was met zo’n 100 personen ruim vertegenwoordigd om kennis te nemen van de toevoegingen en verbeteringen in deze nieuwste release. Vanaf uiterlijk 1 januari 2017 zal een aantal grote opdrachtgevers, waaronder RWS en de provincies Gelderland en Noord-Holland (proef), COINS 2.0 gaan voorschrijven in hun contracten. Het beheer van COINS wordt per 1 juli 2016 overdragen aan het BIM Loket.
COINS is voorgedragen als nieuw ‘work item’ voor de ISO-commissie die zich bezighoudt met internationale BIM-standaarden. De Werkgroep SE-BIM, een samenwerkingsverband van de BIR en de 4P Stuurgroep Systems Engineering (SE), heeft het ‘Basismodel SE’ overgedragen aan de COINS Technical Management Group. De TMG zal op basis van dit model een eerste ‘COINS Referentiekader SE’ (een uitbreiding van het COINS 2.0 kernmodel voor de toepassing van Systems Engineering) ontwikkelen en testen. Intussen werkt de Werkgroep SE-BIM verder aan het ‘Gevorderdenmodel SE’.

Cursus COINS 2.0
Het BIM Loket verzorgt een cursus COINS 2.0 van twee middagen, waarvan de eerste editie op dit moment loopt. De cursus wordt (bij voldoende belangstelling) opnieuw gegeven op 6 en 13 juli (aanmelden uiterlijk 27 juni) en op 7 en 14 september (aanmelden t/m 29 augustus). Er zijn al enkele aanmeldingen binnen.

NLCS release 4.1 verbetert aansluiting op IMGeo/BGT
In april kwam versie 4.1 beschikbaar van NLCS, de Nederlandse standaard voor uitwisseling van informatie in CAD-tekeningen voor de GWW-sector. De belangrijkste verandering in de nieuwe release is de verbeterde aansluiting op IMGeo/BGT. Door toevoeging van enkele tientallen lagen, symbolen, arceringen en lijntypen aan diverse Hoofdgroepen is het nu eenvoudig om een NLCS-tekening van een gerealiseerd project om te zetten naar een GIS-bestand. Zo kan de nieuwe situatie in de buitenruimte gemakkelijk worden doorgevoerd in de – wettelijk verplichte – Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). Daarnaast zijn enkele kleinere aanvullingen en wijzigingen doorgevoerd. Lees verder over de nieuwe release…

CB-NL 2.0: nieuwe release en heroriëntatie van push naar pull
Op 1 mei 2016 is een nieuwe release van conceptenbibliotheek CB-NL gepubliceerd. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 zijn de toevoeging van concepten voor de koppeling met NL-SfB, en de volledige uitbreiding van de koppeling met de ETIM-classificatie. Daarnaast heeft de projectgroep zich beraden op de vraag “hoe nu verder?”. CB-NL is van meet af aan opgezet als een vocabulaire en een intermediair tussen digitale kennisbronnen op het internet. CB-NL kan alleen via samenwerking verder gestalte krijgen. In de afgelopen jaren is een duidelijke push vanuit CB-NL geweest. Dat was nodig om de basis, de “CB-NL core” neer te zetten zoals die nu is. De strategie voor de verdere ontwikkeling is om dit vooral vraaggestuurd te doen: van push naar pull. Uit de ervaring van afgelopen jaar blijkt dat dit hiervoor een nieuwe aanpak nodig is, omdat de vraag niet manifest is, hooguit latent aanwezig. Deze constatering heeft tot een aanpassing van de strategie geleid, uitgewerkt in onder meer de volgende werkpakketten:
  1. Verder ontwikkelen van CB-NL als “schakelbord” tussen open BIM-standaarden, bijvoorbeeld door CB-NL concepten te koppelen aan IFC-klassen.
  2. Het realiseren van een volledige mapping van de OTL van Rijkswaterstaat aan CB-NL, waardoor koppelingen van de OTL met bijvoorbeeld GIS-standaarden en de NLCS  mogelijk worden.
  3. Onderzoek naar de mogelijkheden om CB-NL te koppelen met de buildingSMART Data Dictionary (bSDD) en verkennen van de randvoorwaarden en mogelijke voor- en nadelen.
VISI zorgt voor “genadeloos inzicht in projectcommunicatie” met SuperVISI
Een heldere verdeling van verantwoordelijkheden is van doorslaggevend belang voor een succesvol verloop van een bouwproject. VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en (bouw)projecten. Met SuperVISI heeft BAM een big data programma ontwikkeld op basis van de VISI-standaard, waarmee realtime inzicht in de projectcommunicatie van meerdere projecten mogelijk is. Hiermee kan BAM projecten bijsturen, voordat de kosten uit de hand lopen. Een mooi voorbeeld van de markt die kansen benut die open standaarden bieden.
Lees het artikel over SuperVISI in Cobouw.

Geslaagd BIM seminar bij Erasmus MC

“Durf samen te dromen!”

Op 11 mei 2016 vond in Rotterdam het Erasmus MC BIM Seminar plaats, ondersteund door het BIM Loket. Met ongeveer 150 deelnemers vanuit verschillende disciplines werd het een constructieve bijeenkomst. De middag begon met een aantal presentaties over de stand van zaken van BIM bij het Erasmus MC. Het Erasmus MC heeft nadrukkelijk ervoor gekozen om van open standaarden gebruik te maken. Daarna volgde creatieve sessies rond de vraag “Hoe maken wij de renovatie van het Sophia kinderziekenhuis een succes met de inzet van BIM?”. Enkele conclusies: BIM is een wezenlijke wijziging van het traditionele bouwproces, waarbij voornamelijk kwaliteit en organisatie anders moeten worden georganiseerd. Kwaliteit vastgelegd in SMART PvE’s, gekoppeld met BIM-modellen (3D visualisaties) en (digitale) oplevering aan Beheer worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorheen konden dit verschillende documenten met verschillende doelen zijn. Hiervoor zijn nieuwe manieren van samenwerking (en contractvorming) noodzakelijk, want alleen als de gehele keten BIMt wordt het een succes.
Lees hier het volledige verslag.

Bijeenkomst Provincies over inzet BIM voor assetmanagement

Heilige graal voor op orde houden areaaldata?

Op 11 Mei werkte het BIM Loket mee aan de Workshop “BIM, de motor van assetmanagement “ van de provincies. De zaal in Arnhem zat helemaal vol met zo’n 35 Provinciale medewerkers vanuit alle windstreken. Er waren interessante presentaties over BIM en open standaarden in de praktijk vanuit koplopers Noord-Holland en Gelderland. Het BIM Loket gaf een toelichting op de eigen organisatie en rol en op het palet van open BIM-standaarden. Daarna vonden twee geanimeerde workshoprondes plaats. De vragen spitsten zich toe op de vraag hoe nu te starten met BIM. Conclusie is dat een heldere visie in de top van belang is om te starten, maar ook om het verder te brengen. BIM is geen automatiseringstool. De provincies organiseren een vervolgsessie over het praktisch van start gaan met BIM. Er is behoefte voor faciliteren vanuit BIR en BIM Loket rond de onderwerpen: hoe kun je opstarten met BIM (praktische leidraad?), bestuurlijk agenderen en PR geven aan praktijkcases.

Woningcorporaties krijgen eenduidige BIM-methodiek

BIM Loket en Aedes maken afspraken over BIM Protocol

Vereniging van woningcorporaties Aedes lanceerde in april een BIM-leidraad en een model BIM Protocol voor woningcorporaties. Aedes wil alle woningcorporaties op een eenduidige manier met BIM laten werken. De leidraad belicht de organisatorische kant van BIM en moet corporaties helpen bij de implementatie van een BIM-werkwijze. Het model BIM Protocol beschrijft onder meer de principes van een informatieleveringsspecificatie (ILS) voor woningcorporaties.
De BouwInformatieRaad (BIR) werkt aan een sectorbreed Model BIM Protocol en een Model BIM Uitvoeringsplan, die dit jaar als open standaard aan het BIM Loket zullen worden overgedragen. Aedes haakt daar op dit moment nog niet bij aan, om zich eerst te kunnen beraden op wat de corporaties zélf willen. Aedes onderschrijft het belang van open standaarden. In een gesprek tussen BIM Loket, BIR en Aedes is afgesproken om na de lancering van de Aedes-publicaties toe te werken naar onderlinge afstemming van de modeldocumenten en harmonisatie van gebruikte terminologie. Lees verder...

Samenwerking grote opdrachtgevers B&U rond BIM en open standaarden

BIR en BIM Loket faciliteren kennisuitwisseling

Aangeslingerd door het Rijksvastgoedbedrijf, kwamen op initiatief van de BouwInformatieRaad en het BIM Loket op 29 april op Schiphol vier grote B&U opdrachtgevers bijeen. Schiphol, Erasmus MC, Facility Services HvA UvA en het Rijksvastgoedbedrijf hebben in de afgelopen jaren alle in meerdere of mindere mate ervaring opgedaan met BIM, en hebben behoefte aan uitwisseling van kennis. De bedoeling is een bundeling van krachten, onder meer bij het formuleren van de informatiebehoefte en het bestuurlijk agenderen. In deze sessie is afgesproken een gezamenlijke pilot uit te voeren rond het object “lift”, met de focus op informatiebehoefte vanuit wet- en regelgeving. Twee deelopdrachten zijn hierbij voorzien: 1) het specificeren van de bouwwerkinformatie-inhoud en 2) het koppelen van de bouwwerk informatie-inhoud aan BIM met open standaarden. In juni volgt een sessie op bestuurlijk niveau.

Heeft u de nieuwe BIM Loket brochure al?

Met open BIM-standaarden kun je beter op elkaar bouwen

Waar staat het BIM Loket precies voor? Hoe ziet het palet aan open BIM-standaarden eruit? Welke partijen zitten er achter het BIM Loket? Onze nieuwe brochure geeft beknopt antwoord op deze en andere vragen.

Blader hem online door. Een gedrukt exemplaar kunt u meenemen op de Bouwcampus, of bij een van onze partners. Of vraag een gratis exemplaar aan via info@bimloket.nl.

Agenda

2 juni 2016
Workshop Basisafspraken BIM
Stabu, Ede
meer informatie

6 en 13 juli (middagen)
Cursus COINS 2.0
De Bouwcampus, Delft
Aanmelding

7 en 14 september (middagen)
Cursus COINS 2.0
De Bouwcampus, Delft
Aanmelding

7 oktober 2016
BIM Loket Kennisdag
Schiphol (onder voorbehoud)
meer informatie volgt

16-19 oktober 2016
5th International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering, IALCCE2016
Delft
meer informatie

22-23 November 2016    
GeoBIM Europe
Amsterdam
meer informatie
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2016 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by MailChimp