Copy
Nieuwsbrief SVMNIVO maart 2017
 
Elke makelaar zal u zeggen dat de huizenmarkt weer sterk aantrekt. Dit klinkt onze examenkandidaten natuurlijk als muziek in de oren. Wij merken het ook; het makelaarsberoep is in trek. Iedere week nemen wij meerdere malen het vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen af, stromen de vrijstellingsverzoeken binnen, en komen de Assistent-Makelaars in spe hun visiestuk mondeling verdedigen. 
Kort Nieuws
PE/hercertificering Register Makelaar/Taxateur
Voor de registers van VastgoedCert en NRVT, en voor de NVM gelden hercertificerings- en/of PE verplichtingen. Het is nu mogelijk om aan hercertificeringsverplichtingen te voldoen door het maken van één  SVMNIVO flextoets. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie. 
Extra data Bouwkunde B!
Het examen voor Bouwkunde B van 4 april 2017 in de Expo in Houten zit vol! Gelukkig zijn er nu twee extra toetsmomenten ingepland in Nieuwegein:
- Dinsdag 11 april 2017 13:30 – 16:30 uur
- Donderdag 11 mei 2017 13:30 – 16:30 uur

Via uw persoonlijk account bij SVMNIVO kunt u zich voor deze examens inschrijven.
NU OOK direct de uitslag bij WOZII en Bouwkunde B
De examens voor WOZ II en Bouwkunde B in Nieuwegein zijn digitale examens. U ziet na afloop direct een voorlopige uitslag op uw scherm staan. Binnen 6 weken staat de definitieve uitslag in uw account. Dit geldt niet voor het examen Bouwkunde B in Houten; dat examen is nog schriftelijk. Het zal 6 weken duren voordat de uitslag van dat examen bekend is.
Tarieven SVMNIVO wederom niet gewijzigd
De examenkosten bij SVMNIVO zijn ook dit jaar niet hoger geworden. Maak nu een account aan, en plan uw examen!
Met of zonder BTW
Uw examen wordt vrij van btw gefactureerd indien de opleiding is gevolgd bij een opleider die staat ingeschreven in het CRKBO-register. De kandidaat is er zelf voor verantwoordelijk dat hij tijdens de online boeking de juiste opleider aan SVMNIVO doorgeeft. De prijs is in dat geval gelijk aan de prijs die zou zijn gefactureerd indien er btw over het bedrag verschuldigd zou zijn.
Hercertificeren bij Vastgoedcert, NRVT en NVM voor maar €180,29
Of het nu gaat om marketingmethodes of ethische dilemma’s: gecertificeerde makelaars en geregistreerde taxateurs moeten in de praktijk kennis van zaken hebben. Voor een blijvend hoog niveau is hercertificering en permanente educatie verplicht gesteld.
 
De hercertificeringstoets bij SVMNIVO is geldig voor zowel het register van VastgoedCert en het NRVT als voor de Permanente Educatie van de NVM. De onderwerpen voor de verschillende kamers worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Deze onderwerpen worden in een syllabus beschreven. Voorheen stelde VastgoedCert de syllabi op, maar dit jaar heeft SVMNIVO syllabi uitgebracht voor de kamers Wonen en Bedrijfsmatig Vastgoed. Er kan ook een combinatietoets worden afgelegd als men in beide kamers werkzaam is.
 
De syllabus kan voor zelfstudie, en als naslagmateriaal bij het afleggen van de hercertificeringstoets, gebruikt worden. Daarnaast is er voor de voorbereiding op de toets een bronnenlijst samengesteld, te vinden in de syllabus.


De hercertificeringstoets bij SVMNIVO is als flextoets te boeken op een datum en tijdstip naar keuze.
Nieuwe Beroepscompetentieprofielen VastgoedCert
Recentelijk heeft Stichting VastgoedCert het onderzoeksbureau OTB gevraagd om een inventarisatie te maken van de beroepsreglementering en positionering van Vastgoedmakelaars in Europa. Er is geconstateerd dat de Europese makelaardijwereld niet bepaald eenduidig is. Eén van de ontwikkelingen die wellicht voor Nederland van belang zou kunnen zijn, is de invoering van het European Qualification Format (EQF). Daarmee kunnen opleidingsniveaus binnen Europa worden vergeleken. Naar aanleiding van die observatie heeft SVMNIVO van VastgoedCert een nieuwe opdracht gekregen.
"VastgoedCert heeft ons gevraagd om nieuwe beroepscompetentieprofielen te ontwikkelen die in de toekomst geschikt zijn om het niveau van Makelaars in Nederland te meten aan de Europese maat".
Els ten Voorde, productverantwoordelijke van SVMNIVO, is hard aan de slag om nieuwe competenties te schrijven voor aanstormende makelaars voor de kamers Wonen, Landelijk Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met inhoudelijke deskundigen uit het werkveld. De Europese maat wordt al voor veel andere beroepen gebruikt. De bedoeling is uiteindelijk dat een Makelaar Wonen tot niveau 5 van dit kwalificatieraamwerk wordt opgeleid, en Makelaars Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed zelfs tot niveau 6 (vergelijkbaar met een Bachelorsdiploma). Een overzicht van de EQF-niveaus vindt u hier.

Ook vakinhoudelijk zal er veel veranderen. De registers voor makelaars en taxateurs zijn nu in tweeën gedeeld; VastgoedCert voor makelaars en NRVT voor taxateurs. Vanwege die splitsing tussen taxateurs en makelaars worden er ook andere competenties verwacht van makelaars:

"In de toekomst zullen Makelaars ook worden getoetst op hun vaardigheden op het gebied van Marketeering en Social Media. Er zullen nieuwe toetsen worden ontwikkeld voor zowel de Basistheorie als de Aanvullende Theorie. Dit zal ook betekenen dat de vragen niet enkel meer multiple choice zullen zijn", aldus Els. In het huidige systeem worden de examens gebaseerd op toetstermen. In de toekomst worden de toetstermen actief geformuleerd als leerresultaten. Het verschil is dat een leerresultaat veel meer een verbinding maakt met de competenties die de kandidaat moet hebben. Vanaf 1 september 2017 wordt verwacht dat opleiders hun lessen aanpassen op deze nieuwe leerresultaten.
SVMNIVO maakt werk van informatiebeveiliging
SVMNIVO maakt onderdeel uit van Examenadviesburo BV. Dit moederbedrijf is al sinds lange tijd gecertificeerd onder de norm ISO9001. Dit is een internationale norm die gaat over het kwaliteitssysteem van de organisatie. DEKRA Certification beoordeelt ieder jaar onafhankelijk of onze organisatie nog aan de gestelde voorwaarden voldoet en we ons kwaliteitssysteem op orde hebben. Als kandidaat mag je er dus vanuit gaan dat wij zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en onze processen regelmatig evalueren en controleren.
Toch wilden we meer. Binnen onze organisatie wordt namelijk veel bedrijfs- en privacygevoelige informatie verwerkt. Denk aan persoonsgegevens van kandidaten en de inhoud van examens. Onze organisatie is daarom sterk afhankelijk van goede informatievoorziening en betrouwbare informatiesystemen. Wanneer de informatie in deze systemen niet goed beveiligd is, kan dit allerlei schadelijke gevolgen hebben, zowel voor kandidaten als onze organisatie.
 
Eind 2015 hebben we daarom de ambitie uitgesproken om het ISO27001-certificaat te behalen. ISO27001 is namelijk de internationale norm voor informatietechnologie, beveiligingstechnieken en managementsystemen voor informatiebeveiliging. In november en december 2016 is onze organisatie vier dagen geaudit door Dekra Certification. Op basis daarvan heeft Dekra Certification geconcludeerd dat onze organisatie aan de voorwaarden voor certificatie voldoet. Vanaf nu is SVMNIVO dus niet alleen ISO9001-gecertificeerd, maar ook ISO27001-gecertificeerd! Als kandidaat mag je er dus vanuit gaan dat SVMNIVO werk zal (blijven) maken van een goede informatiebeveiliging.
Oefenvraag
In iedere nieuwsbrief leggen we u een vraag voor uit één van onze oude examens of proeftoetsen. Deze keer gaat het om een vraag uit een demotoets Bouwkunde van vorig jaar. Bent u nog een beetje op de hoogte?
Het op deze afbeelding weergegeven metalen vat is middels een leiding aangesloten op de CV installatie.

Wat is de functie van dit vat?
A. Het opslaan van een hoeveelheid verwarmd tapwater.
B. Het verzorgen van voldoende druk zodat het water door de gehele CV installatie wordt gevoerd.
C. Het opvangen van volumevermeerderingen bij het uitzetten van het water in de CV leidingen.
Bekijk het antwoord
Twitter
Faceboook
LinkedIn
SVMNIVO

| Fultonbaan 80 | 3439 NE Nieuwegein | Telefoon 030 - 60 230 60 | info@svmnivo.nl |

Website - Inloggen

Copyright © 2017 SVMNIVO - Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Examenadviesburo B.V. · Fultonbaan 80 · Nieuwegein, Utrecht 3439 NE · Netherlands