Lees deze nieuwsbrief online
In deze nieuwsbrief:
  • Uitnodiging terugkoppeling Bombay, de Jouwer en 't Faan op 10 oktober
  • Terugkoppeling schetssessie Matsloot en Pasop
  • 'Paradijs' van petgaten
  • Kritische blik
  • Het vervolg

Uitnodiging

Op maandagavond 10 oktober presenteren we de uitkomsten van de schetssessie van de gebieden Bombay, de Jouwer en 't Faan in de herberg 'In de Grootegast'. Je bent hier van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur. Tijdens deze avond heb je de gelegenheid om vragen te stellen en om op de plannen te reageren.

Uitkomsten van de schetsessie Matsloot en Pasop

Dinsdag 20 september werden tijdens een schetssessie de gebieden Matsloot en Pasop onder de loep genomen. Deze nieuwsbrief gaat over de terugkoppeling van die schetssessie. Deze terugkoppeling was de dag erna in de Cazemierboerderij in Tolbert. Ruim 40 mensen waren aanwezig. 
Bezoek ook eens onze site voor meer informatie over dit project

"Uw komst waarderen wij zeer"

"Want we nemen u graag mee in de opgaven die er liggen. In de toekomst gaat het gebied er anders uitzien. Wat zijn jullie ideeën daarbij? We willen de plannen samen met de streek gaan maken", zei secretaris van de gebiedscommissie Ernstjan Cornelius.
Tijdens de schetssessies wordt nadrukkelijk naar de mening van bewoners, betrokkenen en belanghebbenden gevraagd. De sessies geven inzicht, begrip en informatie. Belangen, wensen, ideeën en knelpunten komen op tafel. Evenals de tegenstellingen. Een professionele tekenaar vat het samen op een kaart van het gebied. De schetssessie van Matsloot en Pasop heeft geleid tot de volgende grootste gemene deler:

De schets toont geen immense veranderingen in vergelijking met de huidige situatie. Uit de schetssessie kwam met name de wens naar voren om het oude cultuurlandschap te behouden en te versterken. Waarbij de boeren en burgers graag een aandeel hebben bij het beheer van de natuur. 

Op de kaart wordt in het noorden (geel) de inversierug aangegeven, met daar bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. Groen staat voor weidevogelgrasland. Lichtgroen staat voor vochtig tot nat grasland, donkergroen voor de petgaten. 

Deze basisschets is geen definitief plan. Het is een document als basis voor verdere uitwerking en onderzoek. 
 

De waterhuishouding


Is het mogelijk om een grotere rol voor petgaten in het landschap te creëren? Nieuwe petgaten graven, de oude in ere herstellen? De petgaten hebben specifieke natuurwaarden. Er moet dan wel wat aan de waterhuishouding gebeuren. Misschien kan dit samengaan met een stabieler waterpeil in Pasop, waar het in de zomer eigenlijk wat natter zou moeten zijn, ook voor de huizen. Dit vraagt nog om nader onderzoek. 
Fotobijschrift: Voor de Matsloot ligt de vraag of er meer ruimte voor natuurvriendelijke oevers kan komen. Daarmee kan de waterkwaliteit verbeterd worden.

"Het is een paradijs"


Dick Valenteijn (71) luisterde woensdagavond met een grote glimlach naar de plannen voor de natuur. "Ik vind het een heel mooi verhaal. Het is zo belangrijk om de vegetatie te behouden. Ze zijn er nu achter dat het een heel waardevol gebied is." Valenteijn kwam op 21-jarige leeftijd vanuit het Westen naar dit gebied. En hij wilde niet meer weg. Hij kocht bij de petgaten een huisje en heeft in de loop der jaren 3 hectare petgaten gekocht. "Ik heb er altijd met heel veel plezier gewoond. Het is een paradijs. Alle fasen van het verlanden van de petgaten waren toen ook al aanwezig, dat is zo wonderlijk."

"Je kunt het je haast niet meer voorstellen" 


Dat zei landschapsarchitect Martin van Dijken tijdens zijn presentatie. Hij doelde op het zeewater, dat lang geleden zelfs het Zuidelijk Westerkwartier bereikte. Pas nadat de monniken een grootschalige ontwatering startten, in 1200/1300, werd het gebied beter leefbaar. "Daarvoor was het zo nat, je kon er gewoon niet wezen." Aan de hand van kaarten toonde Martin hoe het landschap door de eeuwen heen is opgebouwd. En welke cultuurhistorische elementen nog steeds terug te vinden zijn in het landschap.
 

De weidevogels? Is dat wel kansrijk?

Tijdens de terugkoppeling was er de ruimte om vragen te stellen. Er kwamen diverse vragen naar voren. Bijvoorbeeld of het wel realistisch is om een gebied in te richten voor weidevogels. Is de wens niet te ambitieus?

"Het is nog te vroeg voor een nee"

Of er inderdaad (meer) weidevogels gaan komen... het is niet te voorspellen. Secretaris Ernstjan gaf aan dat hij het nog te vroeg vindt om er al definitief nee tegen te zeggen. Er zijn nog steeds kansen voor een gezond weidevogelgebied.
 

Kritische blik op de plannen


Gerrit Knol heeft een boerenbedrijf in Midwolde. Hij weet nog niet hoe de plannen voor hem positief kunnen uitwerken. Het idee van een verbreding naar een andere vorm van landbouw of een extra bedrijfstak recreatie/toerisme bijvoorbeeld, daar is hij kritisch over. "Ik zie er geen kansen in voor een inkomen." Daarom volgt hij de plannen op de voet. "In het verleden kwamen de boeren met een hooivork, dat is nu niet meer nodig." 

Het vervolg

Bestuurders aan het woord:

Voorzitter van de gebiedscommissie, Henk Staghouwer:
“Leuk om dit mee te mogen maken. Ik ben als bewoner van de streek ook echt betrokken bij dit gebied. We moeten een balans gaan vinden tussen landbouw en natuur, er zijn zoveel mogelijkheden, het is de kunst die aan elkaar te koppelen.”
 
Lid gebiedscommissie, Rieks van der Wal (Staatsbosbeheer):
Hij noemde ter inspiratie het prachtige gebied van Westerwolde, waar we kunnen leren van de ervaring die daar is opgedaan. "Ik ervaar hier een hele goede start. De uitwisseling van ideeën en informatie: laten we dat zo volhouden. We moeten het met elkaar, met de mensen uit de streek doen."
 

Veilig en prettig wonen, werken en recreëren

In het Zuidelijk Westerkwartier combineren we natuurontwikkeling met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk nemen we maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. Zodat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Hiervoor is begin vorig jaar de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier in het leven geroepen. Deze commissie maakt de komende tijd een conceptinrichtingsplan voor het gebied waarbij ze u, bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden, nadrukkelijk wil betrekken. Het is immers uw woon- en/of werkgebied.
Copyright © 2016 Zuidelijk Westerkwartier, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp