Copy
Gallwch weld yr ebost hwn yn eich porwr
Newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Rhifyn 3
View this email in your browser
Conwy Youth Service Newsletter
Issue 3

CROESO...

...i'n trydydd newyddlen, mae gennym dros 3,500 o bobl ifanc yn cymryd rhan ar draws y sir, dyma drosolwg o'r ystod eang o weithgareddau sy'n digwydd mewn clybiau ieuenctid, ysgolion, canolfannau hamdden, Dug Caeredin ac ar-lein. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn gweithio gydag unrhyw un 11-25 oed, beth bynnag yw eu rhyw, cefndir neu allu.

Y tymor hwn rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ysgol-y-Gogarth, lle’r ydym yn darparu sesiynau chwaraeon nad ydynt yn draddodiadol, Clwb Ieuenctid Symudol a sesiynau ac achrediad TGCh.

Darllenwch bopeth am ein rhesymau dros ddathlu yn ein hadran Sbotolau. Edrychwch ar ein tudalen Facebook neu cysylltwch â'ch gweithiwr ieuenctid lleol i gael manylion am weithgareddau yn eich ardal chi

CYNNWYS:

Newyddion o'r ardaloedd: Sbotolau: Prosiectau Ledled y Sir:

NEWYDDION O'R ARDALOEDD:

DWYRAIN


Y tymor hwn, bydd ein sesiynau yn cael eu cynnal yn Nhan Lan, Abergele @ Itaca..., Bae Colwyn, Tan y Marian, Bae Cinmel, Llanddulas, Towyn, Belgrano a Mochdre. Yn ogystal â’r Sesiwnau Ffitrwydd dydd Gwener yng Nghanolfannau Hamdden Eirias ac Abergele, mae gennym ymweliadau amser cinio i ysgolion Bryn Elian, Y Gogarth ac Emrys Ap Iwan.
Y rhaglenni diweddaraf ar gael yma.

Mae Mochdre wedi symud i mewn i'w glwb ieuenctid newydd trwy brosiect wedi’i ariannu ar y cyd rhwng Gwasanaeth Ieuenctid Conwy a Chyngor Cymuned Mochdre, am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Nick Evans ar 01492 577879.
  
Trefnwyd taith i Gaerdydd i bobl ifanc 15 oed a hŷn o ardal Abergele a Bae Cinmel. Mynychodd pobl ifanc adeilad y Senedd Llywodraeth Cymru a chymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb. Nod y prosiect oedd i bobl ifanc gael ymwybyddiaeth o'r gwahanol bleidiau gwleidyddol yng Nghymru gan gynnwys pam mae pobl yn pleidleisio. Mae'r ymweliad wedi bod o gymorth i'r bobl ifanc gael dealltwriaeth o sut y caiff Cymru ei llywodraethu. 
 
Rydym wedi cael Artist Mai Thomas yn dod i Glwb Ieuenctid Bae Colwyn, am dair wythnos, sy'n cynnwys pobl ifanc yn dylunio/tynnu lluniau ar sail "thema Pensaernïol yng Nghonwy". Bydd y rhain yn cael eu harddangos ar hysbysfyrddau o amgylch adeilad newydd Swyddfeydd Cyngor Conwy ym Mae Colwyn. 

Ewch i weld y lluniau ar Facebook. Cysylltwch â: GwasanaethIeuenctid@conwy.gov.uk 

GORLLEWIN


Mae ein rhaglen yn llawn gweithgareddau yn ein clybiau ieuenctid sy’n rhedeg yn - Llandudno;Cyffordd Llandudno; ConwyPenmaenmawr  a Glan Conwy, ynghyd â Ffitrwydd Dydd Gwener yng Nghanolfan Hamdden Ysgol John Bright.

Mae Ffitrwydd dydd Gwener yn Ysgol John Bright Llandudno yn parhau i dyfu bob wythnos ac mae oddeutu  70 o bobl ifanc bellach yn mynychu bob nos ac yn cymryd rhan mewn nifer o sesiynau chwaraeon gwahanol mewn prosiect ar y cyd gan Wasanaeth Ieuenctid a Hamdden Conwy.

Mae llawer wedi'i drefnu ar gyfer yr hydref 2016, er gwybodaeth, cysylltwch â gweithiwr ieuenctid neu cadwch lygad ar Facebook. Mae mwy o luniau o'n gweithgareddau ar gael ar Facebook. Cysylltwch â: Peter.Pugh@conwy.gov.uk

GWLEDIG

Bydd sesiynau a gweithgareddau ieuenctid yn parhau ar draws Conwy Wledig. Mae rhaglen lawn ar gael yma.

Mae grŵp o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn prosiect achrededig Democratiaeth yng Nghymru. Buom yn ymweld â chanolfan Owain Glyndŵr ym Machynlleth, lle cawsom gyfle i gasglu gwybodaeth a dysgu am hanes yr adeilad cyn parhau tua'r de i Fae Caerdydd ac aros yng Nghanolfan yr Urdd.  Treuliwyd y bore canlynol yn Nhŷ Hywel lle'r oedd aelod o'r Tîm Ymgysylltu â Phobl Ifanc wedi cyflwyno sesiwn anffurfiol diddorol am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn y mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.  Dilynwyd y sesiwn hon gan daith tywys o amgylch adeilad y Cynulliad. Ar ein taith adref buom yn ymweld ag amgueddfa lofaol genedlaethol y 'Big Pit', lle gallem fynd dan ddaear neu yn syml ymweld â'r adeiladau hanesyddol. 

Mae aelodau o’n clwb pysgota wedi bod yn dylunio logo/bathodyn ar gyfer clwb pysgota’r dref yn dilyn eu cais.  Rhoddwyd detholiad o luniau a grëwyd gan y bobl ifanc i glwb y dref ac maent wedi dewis y bathodyn i gael ei ddefnyddio ar eu pen llythyr a deunydd marchnata. Yn ogystal â thaleb £20 ar gyfer y dyluniad buddugol (uchod) maent yn cynnig aelodaeth am ddim i’r holl grŵp i bysgota dyfroedd clwb pysgota Llanrwst am ddeuddeg mis.

Mae ein prosiect pysgota wedi ennill gwobr Gwaith Ieuenctid Cymru ac mae uchafbwyntiau gweithgarwch sydd ar y gweill yn cynnwys taith bysgota a diwrnod yn Sioe Frenhinol Cymru. Siaradwch â'ch gweithiwr ieuenctid am fwy o fanylion. Edrychwch ar ein fideos a lluniau ar Facebook.
Cysylltwch â: Garth.Thomas@conwy.gov.uk

WELCOME...

... to our third newsletter, we have
over 3,500 young people participating throughout the county, here is an overview of the wide range of
activities taking place at youth clubs, schools, leisure centres, DofE and online.

Conwy Youth Service works with anyone 11-25 years of age, regardless of their gender, background or ability.

This term we have been working in partnership with Ysgol-y-Gogarth, where we are delivering non-traditional sports sessions, Mobile Youth Club and ICT sessions and accreditation. 

Read all about our reasons to celebrate in our Spotlight section.

Check our Facebook page or contact your local youth worker for details on activities in your area.

CONTENTS:

News from the Areas: Spotlight: County Wide Projects:

NEWS FROM THE AREAS: 

EAST  


This term our youth sessions will be running in Tan Lan, Abergele @ Itaca..., Colwyn Bay, Tan y Marian, Kinmel Bay, Llanddulas, Towyn, Belgrano and Mochdre. Along with our Friday Fitness sessions at Eirias & Abergele Leisure Centres, we have lunch time visits to Bryn Elian, Ysgol-y-Gogarth and Emrys Ap Iwan schools.
The latest programmes can be found here.

Mochdre has moved into its new youth club in a jointly funded project between Conwy Youth Service and Mochdre Community Council, for further information contact: 
Nick Evans on 01492 577879
 
A trip to Cardiff was organised for young people from Abergele and Kinmel Bay area aged 15yrs and over. Young people attended the Senedd Welsh Government building and participated in a question and answer session. 
The aim of the project was for young people to gain awareness of the different political parties in Wales including why people vote. The visit helped the young people gain an understanding in how Wales is governed. 
 
We have had an Artist Mai Thomas
coming in to Colwyn Bay Youth Club,
for three weeks, involving young
people in designing/drawing pictures
on an “Architectural theme in Conwy”.
These will be displayed on hoardings
around the new build of Conwy County
Council Offices in Colwyn Bay.

Have a look at our photographs on Facebook.

Contact: youthservice@conwy.gov.uk

WEST 


Our programme is packed with activities in our youth clubs which are running in - Llandudno; Llandudno Junction; ConwyPenmaenmawr and Glan Conwy, along with Friday Fitness
at Ysgol John Bright Leisure Centre.
 
Friday Fitness at Ysgol John
Bright Llandudno continues to
grow every week and approximately 70 young people now attend each night and take part in many different sports sessions in a project jointly run
by Conwy Youth Service and Leisure.

There is lots planned for autumn 2016, for more information
contact a youth worker or keep
an eye on Facebook. More of
our activity photographs can be found on Facebook.

Contact:Peter.Pugh@Conwy.gov.uk

RURAL 


Youth sessions and activities will continue across Rural Conwy. A full programme can be found here.

A group of young people participated in an accredited Democracy in Wales project. We visited Owain Glyndŵr centre at Machynlleth, where we were given an opportunity to gather information and learn about the history of the building before continuing south to Cardiff Bay and our stay at the Urdd Centre. The following morning was spent at Tŷ Hywel where a member of the Youth Engagement Team delivered an interesting informal session about the National Assembly for Wales - what it does and how it affects young people living in Wales. The session was followed by an in depth guided tour of the Assembly building. Whilst on our journey home we visited ‘Big Pit’ National coal mine museum, where we could go underground or simply visit the historic buildings.

Members of our fishing club have been designing a logo/badge for the town angling club at their request. The town club were given a selection of drawings created by the young people and have made their choice of badge to be used on their letter heads and marketing. As well as a £20 voucher for the winning design (above) they are offering all of the group free membership to fish Llanrwst fishing club waters for twelve months.

Our fishing project has won a Youth Work Wales award and forthcoming activity highlights include a fishing trip and a day at the Royal Welsh Show. Speak to your youth worker for more details. Check out our videos and photographs on Facebook.

Contact: Garth.Thomas@conwy.gov.uk

SBOTOLAU: 

SPOTLIGHT: 

DATHLWCH GYDA NI:

CELEBRATE WITH US:   

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf rydym wedi dathlu dros 400 o bobl ifanc yn cael achrediad, wedi'u derbyn â Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, wedi bod yn rownd derfynol pedair Gwobr Gwaith Ieuenctid Cymru ac ennill y wobr am "Brosiect rhagorol i hyrwyddo diwylliannau yng Nghymru" gyda ein prosiect Pysgota yn Ardal Wledig Conwy. Rydym yn wirioneddol falch o gyflawniadau ein pobl ifanc.

Over the last few months we have celebrated over 400 young people receiving accreditation, been awarded with a Youth Work in Wales Quality Mark, been finalists in four Youth Work Wales awards, and won the Award for “Outstanding Project for Promoting Cultures in Wales” with our Pysgota yn Ardal Wledig Conwy project. We are really proud of the achievements of our young people.

PROSIECTAU LEDLED Y SIR: 

COUNTY WIDE PROJECTS: 

GWOBR DUG CAEREDIN


Roedd 2015/16 yn flwyddyn hynod lwyddiannus i Ganolfannau Gwobrau Agored Conwy Dug Caeredin (Bae Colwyn, Conwy a Llanrwst). Mae ein Swyddog Datblygu Ieuenctid Dug Caeredin yn parhau i gefnogi ein partneriaid mewn ysgolion a'r coleg gan sicrhau bod pobl ifanc o bob cefndir yng Nghonwy yn cael y cyfle i gymryd rhan. Bu twf mewn cwblhau (pobl ifanc sy'n cwblhau pob rhan o wobr) o 237 yn 14/15 i 330 yn 15/16 sef cynnydd o 39%. 

Mae yna lawer o gyfleoedd o fewn Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i bobl ifanc gyflawni elfennau "gwasanaeth, sgiliau, adloniant corfforol a hirdaith" o'u Gwobr Dug Caeredin.
Mae Grwpiau Dug Caeredin Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi bod allan ar eu teithiau efydd, arian ac aur. Roedd 72 o bobl ifanc wedi cwblhau’r teithiau adeg y Pasg mewn tywydd oer iawn, gwlyb a mwdlyd a gwyntog "yn union fel yr ydym yn ei hoffi".

Cliciwch yma i weld lluniau a fideos o deithiau. 2016/17 rhaglen Dug Caeredin.
Cysylltwch â Matty.Bowman@conwy.gov.uk neu www.facebook.com/DofEConwy 

PROSIECT DELWEDD IACH (HIP)

Ar hyn o bryd mae llawer o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o wahanol weithgarwch corfforol a sesiynau ffordd o fyw iach sydd wedi cynnwys badminton 'SmashUp', futsal, pêl-law, bownsio a dawnsio, tennis stryd a chardio!

Mae ein gwirfoddolwyr wedi cyflawni hyfforddiant Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng, hyfforddiant Cynnwys Anabledd DU a hyfforddiant Iechyd a Diogelwch Bwyd.

Un o'n gwirfoddolwyr anhygoel, wedi derbyn un o’r anrhydeddau mwyaf a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru i’w ddinasyddion yn genedlaethol, "Gwobr Person Ifanc Dewi Sant". Mae hwn yn cael ei ddyfarnu i "berson ifanc eithriadol ac ysbrydoledig hyd at 19 oed mewn unrhyw faes yng Nghymru".

Da iawn i ddau arall o’n gwirfoddolwyr, Harri a Joe, sydd ar y rhestr fer ar gyfer rhagor o wobrau gan gynnwys Gwobrau Chwaraeon Conwy, Gwobrau Chwaraeon Cymru a Gwobr Tywysoges Diana!

Y tymor hwn rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ysgol-y-Gogarth lle’r ydym yn darparu sesiynau chwaraeon nad ydynt yn draddodiadol.

Cadwch lygad ar ein tudalen ar Facebook i weld pa sesiynau sy’n digwydd a chliciwch yma i weld lluniau.
Cysylltwch â: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

HYFFORDDIANT


Yn ogystal â’n cyrsiau cyfredol, mae staff a gwirfoddolwyr ar draws Gogledd Cymru wedi mynychu Cynhadledd Iechyd a Lles Rhanbarthol yn Llanrwst yn ddiweddar lle roeddent yn derbyn hyfforddiant cyfoes ar "hunanladdiad a phobl ifanc", "radicaleiddio", "bwlio homoffobig" a "gwaith trawsryweddol", dewiswyd y themâu hyn gan ein timau staff ac maent wedi derbyn adborth ardderchog gan gyfranogwyr.  

Cysylltwch â: Ann.D.Smith@conwy.gov.uk

ACHREDU


Roedd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi cynnal y digwyddiad Dathlu Cyflawniad (#GwobrauGIC16) mwyaf i bobl ifanc yng Nghonwy, o ganlyniad i dwf achrediadau a gwblhawyd gan bobl ifanc yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. 

Rydym yn parhau i gynnig addysg anffurfiol i bobl ifanc, mae’r achrediadau yn amrywio o Wobrau Dug Caeredin i unedau Agored. Mae unedau Agored Cymru yn cael eu cydnabod yn genedlaethol ac yn derbyn sicrwydd ansawdd, mae'r pynciau yn amrywiol o ddiwylliant Cymreig a threftadaeth, cymunedol, addysg cyfoedion, coginio, gwnïo a gofal babi, i'n cyrsiau STEM a ddatblygwyd yn ddiweddar. 
Cysylltwch â:
Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk

PROSIECT GWYBODAETH DDIGIDOL 


Yn ystod 2016 mae’r gweithiwr prosiect RhYC wedi bod yn darparu hyfforddiant diogelwch ar y rhyngrwyd i bobl ifanc a hefyd i weithwyr proffesiynol mewn Cynhadledd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd a Gweithwyr Gwybodaeth Ieuenctid, Plant yng Nghymru.

Yn haf 2016 lansiwyd STEM Quest Conwy - tri diwrnod o wyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg yng Nghanolfan Fusnes Conwy. Dros 275 o bobl ifanc/teuluoedd gael mynediad i Blanetariwm Techniquest Glyndŵr, sesiynau CSi y Gymdeithas Gemeg Frenhinol a'r Digwyddiad Gêm Dianc newydd sbon - Panic Cell. 
 
Adolygodd BBC Radio Wales y digwyddiad yn eu rhaglen Science Cafe a gafodd ei darlledu ym mis Awst. 

Y tymor hwn rydym wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Ysgol-y-Gogarth lle’r ydym yn darparu sesiynau ac achrediad TGCh.

Am ragor o wybodaeth cadwch lygad ar ein tudalen Facebook. Cysylltwch â: Joy.Chiplin@conwy.gov.uk

TARGEDU 


Mae'r prosiect a dargedwyd yn parhau i ddarparu sesiynau un i un gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n wynebu rhwystrau i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant. Fel rhan o'r Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid, mae’r prosiect hwn yn annog unigolion i gael gafael ar gymorth a chyngor.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Sharon.Campbell@conwy.gov.uk

DofE (DUKE OF EDINBURGH)


2015/16 was a hugely successful year for DofE Conwy Open Award Centres (Colwyn Bay, Conwy and Llanrwst). Our DofE Youth Development Officer is continuing to support our partners at schools and college ensuring that young people from all walks of life in Conwy have the opportunity to get involved. There has been a growth in completions (young people who complete all sections of an award) from 237 in 14/15 to 330 in 15/16 an increase of 39%. 

There are many opportunities within Conwy Youth Service for young people to achieve the "service, skills, physical recreation and expedition" elements of their DofE Award.
Conwy Youth Service DofE groups have been out and about on their bronze, silver and gold expeditions. 72 young people at Easter completed in very cold, wet, muddy and windy weather “just the way we like it”.

Click here to see photographs and videos from expeditions. 
DofE Programme 2016/17.

Contact Matty.Bowman@conwy.gov.uk or www.facebook.com/DofEConwy 

HEALTHY IMAGE PROJECT (HIP) 


Many young people are currently engaging in a variety of different physical activity and healthy lifestyle sessions which has included
‘SmashUp’ badminton, futsal,
handball, boogie bounce, street
and cardio tennis!

Our volunteers have undertaken Emergency First Aid, UK Disability Inclusion and Food Health and Safety training.

One of our awesome volunteers - has been been presented with one of the highest accolades that Welsh Government confers to its citizens nationally - the "St. David’s Young Person Award".

This is awarded to "an exceptional and inspirational young person of up to 19 years of age in any field in Wales".

Well done to two more of our volunteers, Harri and Joe, who have been shortlisted for more awards including
the Conwy Sports Awards, Wales Sports Awards and the Princess Diana Award!

This term we have been working in partnership with Ysgol-y-Gogarth, where we are delivering non-traditional sports sessions.

Keep an eye on our Facebook page
to see what sessions are happening
and click here to view photographs. 

Contact: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

TRAINING 


In addition to our ongoing courses, staff and volunteers from across North Wales have recently attended a Regional Health & Wellbeing Conference in Llanrwst where they have received up to date training on “suicide and young people”, “radicalisation”, “homophobic bullying” and “transgender work”.
These themes had been chosen by our staff teams and have received excellent feedback from the participants.  
 

ACCREDITATION 


Conwy Youth Service hosted the biggest ever Celebration of Achievement event (#CYSAwards16) for Conwy young people, due to the growth of accreditations completed by young people over the last year.

We are continuing to offer informal education to young people, the accreditations range from DofE Awards, to Agored units. Agored Cymru units are nationally recognised and quality assured, the subjects are diverse from Welsh culture and heritage, community, peer education, cooking, sewing and baby care, to our newly developed STEM courses.

Contact: Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk 

DIGITAL INFORMATION PROJECT (DIP)


During 2016 the Digital Information Project worker has been delivering Internet Safety training to young people and also to professionals 
at a Family Information Service and Youth Information Workers, Children in Wales Conference.

Summer 2016 was the launch of Conwy STEM Quest - three days
of science, technology engineering and maths at Conwy Business Centre. Where over 275 young people / families accessed the Techniquest Glyndwr Planetarium, Royal Society of Chemistry CSi sessions and the brand new Escape Game Event - Panic Cell.
 
BBC Radio Wales reviewed the event in their Science Cafe programme which was aired in August. 

This term we have been working in partnership with Ysgol-y-Gogarth, where we are delivering  ICT Club sessions and accreditation.

For more information keep an eye on our Facebook page. 
 
Contact: Joy.Chiplin@conwy.gov.uk
 

TARGETED 


The Targeted project is continuing to provide one to one sessions with young people aged 16-24 who face barriers to employment, education or training. As part of the Youth Engagement and Progression Framework this project is supporting individuals to access support and advice.

For more information please contact: 
Sharon.Campbell@conwy.gov.uk
 
Cysylltwch â ni:

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeiladau’r Llyfrgell, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037
 
Eisiau newid sut rydych yn derbyn y negeseuon ebost hyn? Gallwch ddiweddaru eich dewis neu ddad-danysgrifio o’r rhestr hon
 
Contact us:

Conwy Youth Service
Conwy County Borough Council
Library Buildings, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Gwefan
Gwefan
E-bost
E-bost
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Email
Email
Website
Website


This email was sent to <<E-bost / Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gwasanaeth Ieuenctid Conwy Youth Service · Conwy County Borough Council · PO Box 1 · Conwy, Conwy LL30 9GN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp