Copy
Månadsrapport från Kreditfonden.
Visa nyhetsbrevet i din browser

Scandinavian Creditfund I - Mars 2016 (+0,31)

Förvaltar kommentar...

 

Mars månad präglades av en ökad riskaptit, det som bland annat bidrog till detta var: Fed som gav ett något ”duvaktigt” uttalande efter sista mötet, ECB som tillkännagav ytterligare stimulanser samt att oljepriset stabiliserades. Fed är framförallt orolig för hur oron i omvärlden skall påverka USA’s ekonomi, tittar vi enbart på USA så är det en ganska robust återhämtning utan omedelbart inflationshot. ECB kom med större stimulanser än vad marknaden förväntat sig och det mottogs först negativt för det tolkades som om det var den sista lättnaden, när marknaderna sansat sig så ökade riskaptiten betydligt. I Sverige har Riksbanksledamöter resonerat i det offentliga om det verkligen lönar sig att fortsätta sänka reporäntan och det verkar vara en majoritet som förespråkar en avvaktande hållning i en nära framtid. Detta har fått kronan att stärkas en hel del under månaden och bidragit till att OMX faktiskt uppvisar en negativ månad trots att omvärlden visar positiv avkastning. En ökad riskaptit har även bidragit till att Europeiska High yield fonder haft en bra månad.

Fonden visar en uppgång på 0,31% och det är vi nöjda med i detta skede av portfölj-uppbyggnaden. Vi lyckades trots att förvaltat kapital ökade med 200% leverera en positiv månad.  Detta visar på kraften i intjäningen på de tillgångar som fonden investerat i. Vi har under mars skrivit avtal om direktutlåning och har förhandlingar med ett flertal andra intressanta objekt. Vi har i dagsläget fler utlåningsförfrågningar än kapital att låna ut så affärsmodellen håller bra.

Vi vidgar vårt nätverk med nya kontakter nästan varje dag, vilket bådar gott för fondens utveckling.

SCF i Korthet

Strategi: 
Kreditfonden avser att erbjuda direktutlåning för att uppnå målet som är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvarumarknader.
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder då den främst investerar via direktutlåning till företag med de medel som investerats i fonden.
Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direkt lån till företag får du som investerare en långsiktigt högre samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj.

Avkastningsmål: 6-10%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
Kreditfonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning.
Låneavtalens löptider är i de flesta fall upp till tolv månader.
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Förvaltning- och investeringsteam: Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm och Peter Norman

Varför investera i SCFI

Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.

Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 % per år med låg volatilitet.

Kreditfondens ledning bedömer att potentialen i fondens produkt är stor mot bakgrund av stor efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag samt fortsatt försiktighet från banker samt olönsamhet när det gäller att lämna motsvarande krediter och lån.

Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.

Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 000 000 000 SEK.

Riskhantering

Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.

Kreditutvärderingsprocessen genomförs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Därefter sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet. Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kreditupplysning via UC. Enligt Kreditfondens bedömning är det viktigt att införskaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.

Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till riskminskning i Kreditfonden.

Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje särskilt fall.

Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut och marknadsgarant: Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare: PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB

Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan www.kreditfonden.se

Facebook
LinkedIn
Twitter
Webbplats

Copyright © 2016
Alla rättigheter reserverad.


Adress
Postadress: Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress: Strandvägen 7A,
Stockholm

E-post
info@kreditfonden.se

Verktyg
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Avsluta prenumerationen
 

Email Marketing Powered by MailChimp