Copy
Månadsrapport från Kreditfonden.
Visa nyhetsbrevet i din browser

Scandinavian Credit Fund I - Maj 2016 ( +0,50 )

Månatlig värdeutveckling i % efter avgifter

Inflöde av direktlån och ökad avkastning. En nöjd förvaltare och hans team summerar maj.


Maj månad präglades som tidigare av hur FED kommer agera under den närmaste framtiden, från att ha varit stor sannolikhet för en höjning i juni/juli har FED blivit mer försiktig i sina uttalanden på sistone. Då jag skriver detta har arbetslöshetsstatistik för maj månad kommit och den var den svagaste sedan 2007, detta komplicerar bilden för FED. Mycket talar för att FED väljer att avvakta sommaren dock verkar det som att de i sin retorik vill normalisera reporäntan så möjligen blir det en höjning i juli.

I takt med att statistiken varierat har det varit ganska stora värdeförändringar på tillgångsmarknader under månaden. Fondens aktivitet ökar och vi har ganska stora inflöden i maj som skall aktiveras i juni.

Fonden har utökat portföljen med fler direktlån och avkastningen ökade med 0,50 % efter avgifter under maj. Detta är vi mycket nöjda med och det gäller att inte låta sig stressas av det faktum att vi har kapital som inte är engagerat direkt. Jag hoppas på att kunna aktivera en del verktyg inom kort vilket gör att vi kan aktivera inkommande kapital snabbare och på så sätt förbättra avkastningen.

Med vänliga hälsningar

Fredrik Sjöstrand

SCFI i Korthet

Strategi: 
Kreditfonden skiljer sig från andra fonder eftersom vi främst investerar via direktutlåning till företag, med det kapital som investerats i fonden. Vårt mål är en hög riskjusterad avkastning med låg eller ingen korrelation till aktie-, obligation- och råvaru-marknader. Fonden passar väl in som en komponent i en väl diversifierad portfölj. Genom att investera i direktlån till företag får du som investerare en långsiktigt högre, samt stabilare avkastning på din investeringsportfölj. Samtidigt som du bidrar till samhällsnytta.

Avkastningsmål: 6-10%

Riskklass: 2

Förvaltningsmetodik: 
Kreditfonden tillämpar riskspridning på sin portföljsammansättning.
Fonden erbjuder kort- till medelfristig säkerställd utlåning.
Kreditfondens totala risk beror främst på utlåningsobjektens profil.

Kredit- och investeringsteam: Fredrik Sjöstrand, Hans Lundholm, Rikard Lundgren och Stefan Skrimsjö.

Investera i SCFI - 5 självklara anledningar

 • Genom Kreditfonden får du som investerare tillgång till ett investeringsobjekt som tidigare endast varit öppet för banker och stora institutioner.
   
 • Kreditfondens övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som motsvarar, eller är bättre än, 6-10 % per år med låg volatilitet.
   
 • Potentialen i fonden är stor eftersom efterfrågan på kort- och medelfristiga lån och krediter till företag är stor. Och bankerna är försiktiga med lämna motsvarande krediter och lån.
   
 • Krediter är ett av de snabbast växande tillgångsslagen i Europa.
 • Vid varje emissionstillfälle kommer fonden att vara öppen för inlösen. Handel i AIF-fonden sker via marknadsplatsen NGM-NDX eller genom fondens Market Maker.
 • Kreditfondens strategiska mål är att öka det utlånade kapitalet till 3 mdr.

Riskhantering

Att investera i Kreditfonden innebär en låg risk. Här kan du läsa om hur vi i Kreditfonden minimerar våra risker genom noggranna kreditbedömningar.
Risken i Kreditfonden är främst av kreditmässig karaktär och samvariationen med andra tillgångsslag är låg eller obefintlig.
 
Kreditutvärderingsprocessen görs med fokus på respektive investeringsobjekts kassaflöde och återbetalningsförmåga. Sen sker analys av de säkerheter som ämnas för krediten eller lånet.
Utöver den utvärdering som görs av Kreditfonden görs även en kredit-upplysning via UC. Enligt vår bedömning är det viktigt att skaffa sig övergripande kännedom om företagets ledning och affärsmodell för att kunna få en generell uppfattning om investeringsobjektet.
Kreditfondens investeringar kommer att vara beroende av den framgång som görs av de företag och verksamheter som det lämnas krediter till, vilket i sin tur är beroende av dessa företags ledningspersoners skicklighet. Innan investering kan ske kommer därför en helhetsbedömning av potentiella investeringsobjekt göras innan lånekapitalet utbetalas. Detta bedöms vara en faktor som bidrar till risk-minskning i Kreditfonden.
Säkerhet för de lämnade lån eller krediter kan variera från fall till fall varför Kreditfonden gör en objektiv bedömning av lämnade säkerheter i varje enskilt fall.

Fondstruktur

Fast arvode: 1,6% per år

Prestationsbaserat arvode: 20% över SSVX90 (Highwatermark)

Teckning: 4 bankdagar inför varje månadsskifte

Inlösen: 15 bankdagar inför varje månadsskifte. Likviden utbetalas senast 7 bankdagar efter månadsskifte.

Minsta investering: 100 000 kr

ISIN: SE0007897384

Handelskod: SCF kapbevis 2

AIF-förvaltare: SFM Stockholm AB

Förvaltningsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Emissionsinstitut: Mangold Fondkommission AB

Likviditetsgarant: Mangold Fondkommission AB

Central värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB

Legal rådgivare: PG Magnusson Advokatbyrå AB

Revisor: PwC Sweden AB

Detta månadsbrev är kortfattad beskrivning av hur SCANDINAVIAN CREDIT FUND I (publ) ORG. NR. 559008-0627 utvecklats under månaden som gick. Det åligger var och en som är intresserad av att investera i Scandinavian Credit Fund I AB att ta del av det fullständiga prospektet och den information som lämnas däri. Skulle avvikelser förekomma mellan uppgifterna i prospektet och uppgifterna i detta månadsbrev skall prospektets uppgifter gälla. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i Scandinavian Credit Fund I AB kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar i Scandinavian Credit Fund I AB återfår hela det insatta kapitalet. Uppgifter lämnade i detta månadsbrev samt i prospektet avseende mål och framtida förväntningar skall inte ses som en prognos avseende bolagets förväntade framtida utveckling. Detta månadsbrev skall inte ses som en rekommendation om köp av vinstandelslån i Scandinavian Credit Fund I AB. Det ankommer på var och en som önskar förvärva vinstandelslån att göra sin egen bedömning av en investering i Scandinavian Credit Fund I AB och de risker som är förknippade därmed.
Ett fullständigt prospekt kan laddas ner från hemsidan www.kreditfonden.se

Facebook
LinkedIn
Twitter
Webbplats

Copyright © 2016
Alla rättigheter reserverad.


Adress
Postadress: Box 163 57
103 26 Stockholm

Besöksadress: Strandvägen 7A,
Stockholm

E-post
info@kreditfonden.se

Verktyg
Uppdatera dina kontaktuppgifter
Avsluta prenumerationen
 

Email Marketing Powered by MailChimp