Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Maart 2019

 Nieuws

In de deze nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst in februari van dit jaar en vertellen we u wat we met de input van die avond gaan doen. We gaan de komende tijd de plannen rondom stedenbouw en mogelijke verkeersoplossingen uitwerken. Bovendien wordt een geluidsonderzoek gedaan. Lees verder voor meer informatie hierover en voor een interview met planoloog en sociaal geograaf Thom Melenhorst.

 Terugblik

Op 7 februari was er een inloopbijeenkomst op cbs De Zonnewijzer. Die avond zijn zo’n 50 aanwezigen het gesprek aangegaan over het toekomstige Kindcentrum Siddeburen. Aan de hand van onderstaande twee stedenbouwkundige modellen zijn voor- en nadelen en alternatieven besproken.

Onder de aanwezigen was weinig animo voor de optie om het nieuwe Kindcentrum op de huidige parkeerplaats van de sporthal te plaatsen. Een plekje op het grote grasveld kon op meer steun rekenen. Mensen dachten constructief mee en dat heeft een aantal interessante ideeën opgeleverd. Er was op de avond veel aandacht voor verkeersveiligheid. De meeste aanwezigen hebben ervaren dat optimaliseren van de verkeerssituatie een complexe opgave is.

 Vooruitblik

Stedenbouw en verkeer
Met de input van de inloopbijeenkomst kunnen stedenbouwkundig adviseurs de plannen verder uitwerken. Hoe vul je het beschikbare gebied precies in? Waar ligt de optimalisatie voor veiligheid en woongenot? Dat zijn de uitdagingen waarmee de adviseurs te maken hebben. Ook worden de verschillende opties voor een verkeersplan gedetailleerder uitgewerkt. Zodra de plannen wat concreter zijn, komt er weer een inloopbijeenkomst.
Geluidsonderzoek
De komende tijd wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar wat omgevingsgeluid (bijv. van verkeer, bedrijven en sport) betekent voor de school, maar ook wat de invloed van geluidsproductie op en om school voor omliggende woningen is. Het resultaat van het geluidsonderzoek kan van invloed zijn op het bepalen van de precieze locatie van het kindcentrum op de kavel.
 
Architectenselectie
De verwachting is dat half april de procedure rondom de architectenselectie wordt gestart. Verschillende bureaus worden dan aangeschreven en mogen zich buigen over het Kindcentrum Siddeburen. Eind mei presenteren de verschillende architectenbureaus hun visie aan de projectgroep. Daarna wordt de architect geselecteerd. In een volgende nieuwsbrief komen we daarop terug.

 Achter de schermen

Thom Melenhorst, eigenaar van Bureau voor Planvorming & Advies, is planoloog en sociaal geograaf. Hij houdt zich bezig met ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ook de ontwikkelingen rondom Kindcentrum Siddeburen. Thom: “Ik hou mij bezig met de inrichting van de ruimte die passend moet zijn bij de omgeving en plezierig voor de omwonenden, maar ook juridisch moet het kloppen.” Pas als Thom klaar is, kunnen anderen zich op de daadwerkelijke uitvoering storten.
 
In de vorige nieuwsbrief was stedenbouwkundig adviseur Alex Glazenborg aan het woord. Hij kijkt vooral vanuit de opbouw van het dorp, waaraan iets veranderd wordt. De rol van Thom gaat verder.
“Als er op het grasveld een kindcentrum wordt gebouwd, moet dat volgens de wetgeving in lijn zijn met een goede ruimtelijke ordening en het moet bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. Dat komt terug in de bestemmingsplanwijziging. Ook daar hou ik me mee bezig,” aldus Thom. Thom houdt van zijn werk, omdat het zo concreet is: “Je ziet letterlijk het resultaat van de inspanning die je levert, terug in de buitenwereld.”
 
Bij het totale proces zijn veel partijen betrokken. Die interactie met die partijen spreekt Thom aan: “Je gaat met elkaar in gesprek en probeert zoveel mogelijk tegemoet te komen aan ieders verwachtingen en wensen. En natuurlijk lukt het niet om iedereen 100% tevreden te krijgen, maar op zoek gaan naar het hoogst haalbare is wel mijn doel.” Die grote hoeveelheid betrokkenen, kan soms best lastig zijn. Hoe zit dat in Siddeburen? “Bij de inloopbijeenkomst in februari was ik verrast over de goede opkomst in een relatief klein dorp. Dat zegt iets over hoe het leeft. Mensen maken goed gebruik van de mogelijkheid om mee te denken en iets van de plannen te vinden. Dat vind ik heel positief,” aldus Thom. Behalve dat de opkomst goed was, heeft die bijeenkomst ook zinvolle input opgeleverd. Thom: “Er werd constructief en oplossingsgericht meegedacht. De mensen zijn zich bewust van de verandering en denken graag mee in de manier waarop dat gaat gebeuren. Tijdens de avond is wel ervaren dat de fysieke omgeving het lastig maakt. Vooral de verkeersontsluiting is nog een grote uitdaging.” In het vervolgtraject krijgt de verkeerskundige structuur dan ook veel aandacht. “We willen op basis van een verkeerskundige studie gaan bekijken hoe het gebied ontsloten kan worden. Daarbij kijk je bijvoorbeeld naar de huidige belasting van de infrastructuur ten op zichte van de belasting als daar straks een kindcentrum staat. Uiteindelijk moet het veilig en aanvaardbaar zijn,” vertelt Thom. Pas als er meer duidelijk is over de ontsluiting, kan gekeken worden naar de precieze plaatsing van het gebouw. “Ook dan betrekken we de omwonenden weer. Zij weten hoe het gebied functioneert, wij zijn maar passanten,” besluit Thom.

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum. 

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Lezersvraag

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Siddeburen die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kindcentrum Siddeburen, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Copyright © 2019 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.