Copy
Niet goed leesbaar? Bekijk deze mail online
Januari 2019

 Nieuws

In de vorige nieuwsbrief hebben we u verteld dat het perceel aan de Kugelslaan/Hoofdweg door de gemeente is aangekocht. Op deze locatie komt het nieuwe kindcentrum Siddeburen. Wellicht heeft u daar al wat beweging gezien in het kader van het bodemonderzoek. Voordat er echt veranderingen gaan plaatsvinden, willen we graag met u in gesprek. Er zijn twee varianten met verschillende opties gemaakt die de uitgangspunten voor de bouw en de verkeerssituatie weergeven. Het gaat dan om de precieze locatie van het kindcentrum en de toegankelijkheid. Als u daar nieuwsgierig naar bent en als u uw mening daarover wilt laten horen, bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op donderdag 7 februari tussen 20:00 en 21:00 uur in cbs De Zonnewijzer

 Terugblik

Afgelopen tijd is de aankoop van het perceel geformaliseerd. Het traject bij de notaris is ook afgerond. Daarmee is de gemeente nu formeel eigenaar. Daarnaast is er afgelopen tijd bodemonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek levert input voor het latere bouwproces. 

 Vooruitblik

Stedenbouw en verkeer
Stendenbouwkundig adviseurs hebben de situatie van het perceel aan de Kugelslaan/Hoofdweg vanuit verschillende perspectieven bekeken. Daarbij is onder andere rekening gehouden met de manier waarop Siddeburen planologisch is opgebouwd en de verkeersstromen. Dat heeft twee mogelijke varianten met verschillende opties opgeleverd. Het stedenbouwkundig model is belangrijk voor een architect.
We willen aan de hand van de twee varianten die nu voorliggen graag het gesprek aangaan met bewoners van Siddeburen en nabijgelegen bedrijven. Met input uit het dorp kan het plan stedenbouwkundig verder worden uitgewerkt. We zien u graag op de inloopbijeenkomst op donderdag 7 februari tussen 20:00 en 21:00 uur in cbs De Zonnewijzer aan de Hoofdweg 79.
 
Functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen (PvE)
In de nieuwsbrief van maart 2018 kon u al lezen over het PvE. In een PvE staan de wensen van de gebruikers van het kindcentrum en de uitgangspunten voor het ontwerp. Op basis van de meest recente leerlingtellingen (01-10-18) is de benodigde ruimte voor obs De Springplank en cbs De Zonnewijzer doorgerekend en toegevoegd aan het PvE. Het PvE is afgerond en door de stuurgroep vastgesteld.
 
Architectenselectie
Voor het totale scholenprogramma is een lijst van architecten geselecteerd. Per project wordt uit die lijst een aantal architecten gekozen, die hun visie aan de projectgroep mogen toelichten. Daarna volgt een keuze van de architect en pas dan wordt gestart met het ontwerpproces. Voor het kindcentrum Siddeburen is een 'shortlist' van 4 architectenbureaus vastgesteld. De verwachting is dat eind maart de architect geselecteerd kan worden.

 Achter de schermen

Alex Glazenborg is adviseur stedenbouw bij de gemeente Midden-Groningen. Wat doet een adviseur stedenbouw eigenlijk? Zelfs Alex kan dat moeilijk in een paar woorden uitleggen: “Ik werk aan een duurzame inrichting en ontwikkeling van het grondgebied. Dat betekent dat ik gevraagd en ongevraagd adviseer over de inrichting van de ruimte. Dat kan gaan om bebouwde ruimte, maar ook om het openbaar gebied.” Daarnaast begeleidt hij initiatieven van burgers, architecten of ontwikkelaars door stedenbouwkundige randvoorwaarden op te stellen en stedenbouwkundige ontwerpen en inrichtingsplannen te maken. Een veelzijdig vak. Alex: “Ik vind het een geweldig vakgebied, omdat ik hou van de eigenheid van ruimte en landschap. Maar tegelijkertijd ook van dynamiek die zich daarin voltrekt.  De wereld om ons heen vraagt ook voortdurend om verandering.”
Stedenbouwkunde is niet echt een vakgebied van feiten of wetmatigheden. Wel van logica. Alex: “Voor alles moet er een plek zijn en alles moet op z’n plek vallen. Stel je neemt een nog in te richten huis. Dan is het logisch dat de kledingkast niet voor een raam of deur wordt geplaatst. Ook ligt het redelijk voor de hand dat de kledingkast in een van de slaapkamers terecht komt. Maar er kan concurrentie zijn tussen het bed en de kledingkast. En je moet niet alleen rekening houden met de meubels, maar ook met de mogelijkheid om iets op te hangen en natuurlijk met loopruimte. En dan heb je het nog niet eens over kleurgebruik of materialen. Als je iets gaat veranderen, dan moet je dat doen met respect voor de plek,” aldus Alex.
 
Verandering zit er in Siddeburen aan te komen. De kavel waar het Kindcentrum Siddeburen moet gaan komen is al in een eerdere locatiestudie naar voren gekomen als mogelijke locatie voor onderwijs. Alex: “Ewensborg is een herkenbaar cluster van recreatie en sport.  Door onderwijs toe te voegen, heb je de kans om die gemeenschapsruimte op te waarderen.” Waar het kindcentrum exact wordt geplaatst en hoe die wordt geadresseerd is nog niet duidelijk. “Het is een grote ruimte, waar je op heel verschillende manieren een school kunt laten landen. Daarover willen we nu alvast met onze toekomstige buren in gesprek gaan. We willen hen laten meedenken over het plaatsen van de ‘meubels in het huis’,” aldus Alex.

 Partners

In het traject rondom de bouw van kindcentrum Siddeburen wordt door twee scholen samengewerkt: OBS De Springplank en CBS De Zonnewijzer. Daarnaast is kinderopvangorganisatie Kids First COP groep een partner in het kindcentrum.

 Scholenprogramma

Dit project maakt deel uit van het “Scholenprogramma” van de gemeente Midden-Groningen. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van alle projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, het Centrum Veilig Wonen (CVW) en de NAM. Alle informatie over het scholenprogramma, inclusief een kaart met daarop alle projecten, is te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.

 Lezersvraag

Heeft u een vraag over de nieuwbouw van Kindcentrum Siddeburen die nog niet in deze nieuwsbrief is behandeld? Laat het ons dan weten via scholenprogramma@midden-groningen.nl en wie weet leest u in de volgende nieuwsbrief het antwoord!

Kent u anderen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief over het Kindcentrum Siddeburen? Stuur deze mail gerust door. Belangstellenden kunnen zich voor de nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken. Alle informatie over het Kindcentrum Siddeburen, inclusief eerder verschenen nieuwsbrieven, is terug te vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen.
Copyright © 2019 Gemeente Midden-Groningen, All rights reserved.