Copy
UCVV Nieuwsbrief - december 2018
UCVV NIEUWSBRIEF 
december 2018, Jaargang 4, nr.2

 onderzoek            onderwijs             symposia & vorming

  IN DE KIJKER
PIMP EEN TAS VOOR DE WARMSTE WEEK!
 
Onder dit moto organiseerden we binnen onze nieuwe vakgroep (GE39 - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg) een warme actie om elkaar beter te leren kennen én om VZW STAPPEN te steunen. VZW STAPPEN is een kleinschalig begeleidingstehuis in Sint-Amandsberg dat 24 meisjes tussen 14 en 18 jaar onderdak en begeleiding op maat biedt met als doel het (her)verbinden van de jongere met zijn omgeving, zijn eigen verlangens, zijn school- of werktraject, ... De VZW begeleidt ook jongeren bij hen thuis, in een oefenstudio of op een eigen studio. Met onze creativiteit verrassen we medecollega's, familie en vrienden met een 'zelfgepimpte' drinktas en konden we zo'n 400 euro inzamelen voor VZW STAPPEN! Bedankt aan alle deelnemende collega's!

HORATIO: EUROPEAN PSYCHIATRIC NURSES IN HET UCVV
 
Op 12 en 13 november 2018 was de board van Horatio: Europese Vereniging voor Psychiatrisch Verpleegkundigen te gast in het UCVV. Verschillende experts uit de Vlaamse en Europese geestelijke gezondheidszorg (werkveld, onderwijs, beroepsvereniging & onderzoek) discussieerden over de inhoudelijke ontwikkeling, identiteitsversterking en verwetenschappelijking van de GGZ-verpleegkundige. Er is een gemeenschappelijke waakzaamheid i.v.m. de afbouw van GGZ-bedden en het voorzien van volwaardige alternatieven. Ook opleiding en onderwijs kwamen ter sprake. De bijeenkomst vormde de basis voor het uitwerken van een Europese position paper.

Meer informatie: https://www.horatio-web.eu/
PROF. DR. DIMITRI BEECKMAN GASTPROFESSOR IN ZWEDEN

Op 1 oktober 2018 werd Prof. dr. Dimitri Beeckman aangesteld als gastprofessor verplegingswetenschap in Zweden. Hij versterkt er het team van vier Zweedse hoogleraren verplegingswetenschap in de School of Health Sciences van Örebro University. Het doel van deze aanstelling is het verplegingswetenschappelijk onderzoek verder internationaal op de kaart te zetten en mogelijkheden voor samenwerking (docenten en studentenmobiliteit) uit te werken.
 
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST
 
Op 12 november 2018, communiceerde minister Maggie De Block het nieuws dat verpleegkundig specialisten hun langverwacht wettelijk kader krijgen binnen de WUG (Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen), het oude 'KB 78'.

M. De Block: "De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken."

Dit eerste wettelijk kader is noodzakelijk om de functie van verpleegkundig specialist in al zijn facetten verder uit te werken. De concrete functie-omschrijving zal worden uitgewerkt in de volgende legislatuur. Naast de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten (BVVS) steekt ook het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde van UGent de hand uit om hieraan verder mee te werken.
 
   BOEK 'DE INTERPERSOONLIJKE RELATIE VANUIT PEPLAU'S PERSPECTIEF'
 
Het boek 'De interpersoonlijke relatie vanuit Peplau’s perspectief, inspiratie voor de GGZ verpleegkunde’, dat voorgesteld werd op de studiedag op 20 november (zie onder), is nu ook verkrijgbaar via het UCVV voor slechts 17,95 euro. In het boekje vind je heel wat inzichten en handvaten omtrent de interpersoonlijke relatie, gekaderd vanuit de hedendaagse praktijk. Dit maakt het mogelijk om deze relatie meer gelaagd, diepgaand en passend te hanteren.
 
U kunt het boek bestellen door een mailtje te sturen naar UCVV@UGent.be
   TERUGBLIK OP ONZE SYMPOSIA & NAVORMINGEN

2 OKTOBER 2018

VORMING 'LABO ANALYSES IN DE ONCOLOGIE: OP WEG NAAR VERDIEPING'

De zorg voor patiënten met kanker en hun omgeving is complex en vergt vaak competenties op een ‘advanced’ niveau. Het UCVV organiseerde in nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent een boeiende en interactieve vorming met casuïstiek waarbij er werd stilgestaan bij de interpretatie van laboresultaten binnen de oncologie. Ook de labo opvolging tijdens de therapie, oncologische urgenties en follow-up kwamen aan bod. Tijdens de terugkomdag op 11 december werden casussen uit het praktijkveld van de deelnemers besproken.

20 NOVEMBER 2018

DE INTERPERSOONLIJKE RELATIE IN DE GGZ-VERPLEEGKUNDE


Heel wat aanwezigen voor dit symposium in de Holiday Inn te Gent, waarbij de therapeutische -en herstelondersteunende relatie onder de loep werd genomen. Er werd onder meer ingegaan op de waarde van de presentietheorie, de interpersoonlijke benadering van Peplau en de herstelvisie voor de ontwikkeling van de therapeutische relatie. De conceptuele kaders van de verschillende invalshoeken worden geschetst en vanuit casuïstiek geduid. Er werd stilgestaan bij de focus, het doel, de rol, de macht, de grenzen en de taal van de therapeutische relatie in de actuele context van de GGZ. In de namiddag vonden er verschillende workshops plaats.

21 & 22 NOVEMBER 2018
 
2-DAAGSE WORKSHOP ROND DECUBITUS, IAD EN SKIN TEARS
 
Onder begeleiding van Prof. dr. Dimitri Beeckman ontwikkelden de deelnemers een protocol voor de preventie en behandeling van decubitus, IAD en skin tears. Er werden ook handvaten aangereikt om de implementatie van het op-maat-gemaakt protocol in de eigen organisatie te faciliteren. Op 14 en 15 januari wordt een tweede editie van de workshop georganiseerd. Inschrijven kan tot 9 januari 2019. Het aantal deelnemers is beperkt.
 
Meer informatie vindt u op onze website: http://www.ucvvgent.be/
    UCVV INTERNATIONAAL IN DE LEAD IN HUIDZORG BELEID EN ONDERZOEK

Met de aanstelling van Prof. dr. Dimitri Beeckman als President- Elect van zowel de European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) als de International Skin Tear Advisory Panel (ISTAP) versterkt het UCVV haar toonaangevende rol in het domein van de huidzorg. Beide organisaties hebben een belangrijke impact bij internationale beleidsvorming door de ontwikkeling van richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek over de preventie en behadeling van decubitus, incontinentie- geassocieerde dermatitis (IAD) en skin tears.

Meer informatie: www.epuap.org en www.skintears.org

   EANS SUMMER SCHOOL & SUMMER CONFERENCE

Deze zomer was het UCVV gastinstelling voor de prestigieuze EANS Summer School & Summer Conference. Van 1 tot en met 13 juli gonsde het op onze afdeling van de internationale wetenschappelijke activiteit. We mochten 105 doctoraatsstudenten en 40 gerenommeerde onderzoekers in het brede terrein van de verpleegkunde ontvangen. Deze studenten volgen een 3-jarige Doctoral School. De European Academy of Nursing Science (EANS) wenst een belangrijke bijdrage te leveren aan de vooruitgang van de verpleegwetenschap in Europa door middel van onderzoek en onderwijs over onderzoek. EANS is een forum voor Europese verpleegkundige wetenschappers  om inspiratie, samenwerking en academisch onderzoek te ontwikkelen. EANS verbindt individuele verpleegwetenschappers van gezondheidsdiensten en universiteiten in heel Europa.

Meer lezen over European Academy of Nursing Science.
 
  NAVORMINGSPORGRAMMA VOORJAAR 2019

2-DAAGSE WORKSHOP
DECUBITUS, IAD EN SKIN TEARS: VAN RICHTLIJN TOT IMPLEMENTATIE VAN EEN PROTOCOL

Begeleid door Prof. dr. Dimitri Beeckman


14 & 15 januari 2019
 
Meer info vindt u hier.
INSCHRIJVEN
    NIEUWE UCVV PUBLICATIES (JULI - DECEMBER 2018)
Doorsturen naar een collega of vriend
Verantwoordelijke uitgevers:
Prof. dr. Dimitri Beeckman, Prof. dr. Sofie Verhaeghe, Prof. dr. Ann Van Hecke
Contactpersoon: Pieter Beeckman

Contactgegevens: 
Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg
Corneel Heymanslaan 10 | UZ 5K3
9000 Gent, België

Het UCVV verzamelt gegevens van zijn contacten. Door uw aanmelding op onze website of door uw inschrijving voor één van onze symposia worden ons een aantal gegevens beschikbaar gesteld. Deze gegevens worden uitsluitend voor de interne werking van het UCVV en aanverwante organisaties gebruikt. We geven deze gegevens nooit door aan derde organisaties. We houden u graag via onze nieuwsbrief op de hoogte van onze werking en navormingen. U kan steeds inzage krijgen in de gegevens die we van u bijhouden. Via onderstaande link kunt u zich ook ten allen tijde uitschrijven.
 
Email Marketing Powered by Mailchimp