Copy
Bekijk de online versie

Gebiedsgericht programma

Bereikbaarheid van, naar en in de
Metropoolregio Amsterdam

Nieuwsbrief 24 april 2018

Het Programma Bereikbaarheid MRA is volop van start gegaan! In deze tweede nieuwsbrief een update over de publieksversie van het programmaplan en meer over de organisatie van het programma. En maak kennis met 2 van de 4 programmalijnen: Stedelijke Bereikbaarheid en Slimme en Duurzame Mobiliteit. Wat zijn hun opgaves?

De eerste editie gemist? Deze is hier na te lezen.

Beter Benutten MRA update gaat op in deze nieuwsbrief

Binnen het Programma Bereikbaarheid MRA krijgen elementen van Beter Benutten een plek in de aanpak Slimme en Duurzame Mobiliteit. De laatste lopende maatregelen van het programma Beter Benutten MRA worden binnenkort afgerond. Over de resultaten van deze maatregelen berichten we vanaf nu via deze nieuwsbrief en via www.beterbenutten.nl. De Beter Benutten MRA update is daarom opgegaan in deze nieuwsbrief.

Lees alle achtergronden in de publieksversie programmaplan

Het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT heeft op 15 maart het concept-programmaplan definitief vastgesteld. Van het programmaplan is een publieksversie gemaakt, bestemd voor een breed publiek. In de publieksversie worden de aanleiding, het doel en de hoofdopgaven van het programma geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de programmaprincipes, -criteria en -structuur.
 
Ook worden de programmalijnen op hoofdlijnen geïntroduceerd en wordt uitgelegd hoe de governance en de programma-organisatie eruitziet. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. Het beknopte programmaplan sluit af met de financiën.
 
De publieksversie van het programmaplan is hier te downloaden.

4 programmalijnen met elk eigen ambities

Het Programma Bereikbaarheid MRA bestaat uit de volgende 4 programmalijnen:
 • Zuidwest Amsterdam/Schiphol. Doel is om Schiphol en de zuidwestkant van Amsterdam goed bereikbaar te houden voor alle modaliteiten. Tevens moet het gebied tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid ontwikkeld worden tot een hoogwaardig internationaal woon-werkmilieu.
 • Netwerken, ringen en stad. Wat is een effectieve aanpak van bereikbaarheidsknelpunten voor alle modaliteiten? En welke (systeem)keuzes zijn nodig op het vlak van verstedelijking en mobiliteit? Deze programmalijn wil meer inzicht in een effectieve aanpak. 
 • Stedelijke bereikbaarheid. Deze lijn werkt aan het beperken van de groei van het woon-werkverkeer met de auto en aan een betere bereikbaarheid van het stedelijk gebied.
 • Slimme en duurzame mobiliteit. Deze programmalijn draagt bij aan de transitie naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem.
 

Focus van de programmalijnen

De programmalijnen hebben met elkaar gemeen dat zij een stapeling aan complexe opgaven oppakken en daardoor vanuit bestuurlijke urgentie opereren. De programmalijnen werken op 3 schaalniveaus, te weten lokaal, regionaal en (inter)nationaal. Bij de eerste 2 programmalijnen ligt de nadruk op de lange termijn. De laatste 2 lijnen omvatten vooral kortcyclische maatregelpakketten.

Hoe is het programma georganiseerd? Maak kennis met de belangrijkste spelers

Het BO MIRT stelt de kaders voor het programma op hoofdlijnen op en toetst of er binnen deze kaders wordt gewerkt. De programmaraad is verantwoordelijk voor de strategische opgaven, de gebiedsgerichte afwegingen en de bestuurlijke sturing op het programma. Leden van de programmaraad treden naar buiten als ambassadeur voor het programma. In het directeurenoverleg worden zaken voor de programmaraad voorbereid. Vanuit verschillende gelederen van Rijk en MRA fungeren zij als klankbord.
 
Het programmateam wordt aangestuurd door 2 programmamanagers. Zij hebben zichzelf in de vorige nieuwsbrief voorgesteld. Naast de programma-ontwikkelaar, programmasecretaris, omgevingsmanager, nemen ook de programmalijntrekkers van de 4 programmalijnen deel aan het programmateam. Samen zorgen voor zij voor de dagelijkse sturing.
 
In totaal werken er ruim 40 mensen aan het programma. Elke maand vindt een programmabrede bijeenkomst plaats. Hier kunnen alle betrokkenen die werken aan het programma zich informeren over de laatste ontwikkelingen en onderling kennis uitwisselen. Ook wordt een interessante spreker uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Zo zorgen we ervoor dat de samenhang tussen de programmalijnen wordt geborgd.

Naar goed bereikbare stedelijke gebieden in de MRA

De programmalijn Stedelijke Bereikbaarheid moet de geplande stedelijke ontwikkeling van de MRA tot 2025 vanuit het thema bereikbaarheid mede mogelijk maken. Rijk en regio starten het Actieprogramma Stedelijke Bereikbaarheid met als doel de groei van het woon-werkverkeer met de auto te beperken en huidige bereikbaarheidsknelpunten (die o.a. uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) naar voren zijn gekomen) in stedelijk gebied op te lossen. De inrichting van het actieprogramma vindt plaats langs twee prioritaire thema’s: raakvlakken tussen netwerken (stations en toe- en afritten) en de verbetering van de nabijheid van de verstedelijkingsgebieden door bestaande netwerken te versterken (OV- en fietsverbindingen).

In 2018 is gestart met het uitvoeren van de eerste bereikbaarheidsmaatregelen, die onder meer verband houden met de Noord/Zuid-metrolijn, verbetering van de doorstroming op de A10, fietsparkeren bij NS-stations, knooppuntontwikkeling in Almere langs de SAAL-corridor en de aansluiting van de gebiedsontwikkeling Sluisbuurt op bestaande mobiliteitsnetwerken. Op het Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT Noordwest Nederland van najaar 2018 zullen de behaalde resultaten, de verdere ontwikkeling van stedelijke bereikbaarheid en de voortschrijdende invulling van de programmalijn voor de periode 2019 – 2022 (inclusief financieringsafspraken) worden besproken.

Het kernteam Stedelijke Bereikbaarheid bestaat uit de gemeente Amsterdam, gemeente Almere, Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat WNN en het ministerie van IenW. Het team werkt gezamenlijk aan de doorontwikkeling en uitvoering van het actieprogramma Stedelijke Bereikbaarheid. Resultaten hiervan worden ook besproken met de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit. Beide programmalijnen richten zich namelijk op kortcyclische maatregelen.
Programmalijntrekker
Wieger Savenije (gemeente Amsterdam)
Mail: w.savenije@amsterdam.nl
Telefoon: 06-11524373

Naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem

De kennis, ervaringen en het netwerk van het programma Beter Benutten wordt ingebracht in de programmalijn Slimme en Duurzame Mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Binnen deze programmalijn worden concrete maatregelen uitgevoerd die op korte termijn al bijdragen aan de transitie naar een slimmer en duurzamer mobiliteitssysteem.
 
De invulling van de maatregelen vindt plaats langs de thema’s: fiets, smart mobility, logistiek en werkgeversaanpak. Daarnaast wordt er gekeken aan welke knoppen er nog meer gedraaid kan worden om op korte of (middel)lange termijn deze transitie aan te jagen. Daarom ligt de focus van Slimme en Duurzame Mobiliteit op vier doelen die deze transitie dichterbij brengen:
 1. Minder files in de spits. Terugdringen van de grootste vertragingen in de spits. Beperken van de hinder bij grote wegwerkzaamheden.
 2. Betrouwbare reistijd. Verminderen van de onvoorspelbaarheid van de reistijd. Bijvoorbeeld door betere informatievoorziening en betere afwikkeling van incidenten.
 3. Het stimuleren van innovatie, onder andere met smart mobility. Op korte termijn in de praktijk toepassen van innovaties op gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid,
 4. Verduurzamen van mobiliteit. Vergroten van keuzemogelijkheden voor de reiziger. Bijvoorbeeld stimuleren thuiswerken, openbaar vervoer, fiets of duurzaam autogebruik (denk aan carpoolen of elektrisch rijden).
In 2018 is gestart met het eerste pakket aan maatregelen in deze programmalijn, waaronder een vervolg van werkgeversinitiatief BREIKERS en de aanpak op de Zuidas en in de IJmond. Het volledige pakket maatregelen vind je in deze infographic. En in het volgende artikel lees je over het vervolg van BREIKERS na Beter Benutten.
 
Verder wordt er komende periode samen met alle partners vanuit het Rijk, de MRA-regio en het bedrijfsleven gewerkt aan het uitvoeringsplan 2019-2022. Wil je hier ideeën voor aandragen of heb je andere vragen over Slimme en Duurzame Mobiliteit? Neem dan contact op via liselot.janssen@rws.nl of 088-7974516.
Programmalijntrekker
Nick Verveen (MRA coördinator programma Slimme en Duurzame Mobiliteit/Rijkswaterstaat West Nederland Noord)
Mail: nick.verveen@rws.nl
Telefoon: 06-15462881
Ron Hofman (ministerie van IenW)
Mail: ron.hofman@minienm.nl
Telefoon: 06-20705990

Werkgeversinitiatief BREIKERS groeit door

Met ruim 20 nieuwe deelnemers waaronder Schiphol Group, Colliers International, Rituals en UWV, is BREIKERS 2018 goed begonnen. Met elkaar zijn de huidige 184 deelnemers van BREIKERS nu al goed voor zo’n 8700 dagelijkse spitsmijdingen in de Metropoolregio Amsterdam.

Vertragingsvrij én schoon

Als onderdeel van het programma Slimme en Duurzame mobiliteit, zet BREIKERS zich opnieuw in om werkgevers te ondersteunen en faciliteren op weg naar een vertragingsvrij én schoon 2020. BREIKERS wordt daarbij gesteund door werkgeversorganisaties ORAM en VNO-NCW Metropool Amsterdam. “Duurzaamheid en het terugdringen van CO2 uitstoot is een aspect dat bij steeds meer werkgevers hoog op de agenda staat en dat ook heel effectief kan worden geïntegreerd in een mobiliteitsbeleid,” aldus programmaregisseur van BREIKERS, Frank Steijn. De verschillende BREIKERS Coaches die actief zijn in de MRA spelen een cruciale rol in dit proces. Zij staan werkgevers bij met advies rond de invulling van hun mobiliteitsbeleid.
 
“Werkgeversinitiatief BREIKERS is in 2015 gestart als onderdeel van het programma Beter Benutten MRA en krijgt nu een vervolg in het programma Slimme en Duurzame mobiliteit”, zegt programmamanager Nick Verveen. “Een goede ontwikkeling, want BREIKERS beweegt werkgevers om hun werknemers anders te laten reizen. En met succes! Werkgevers zijn daarmee een belangrijke schakel in het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de MRA".
 

BREIKERS netwerk

Meer dan ooit speelt de netwerkfunctie van BREIKERS een belangrijke rol. Dat betekent in de eerste plaats dat alle kennis en ervaring die BREIKERS deelnemers de afgelopen jaren hebben opgedaan, zoveel mogelijk ter beschikking wordt gesteld aan andere werkgevers die net starten met investeren in schoon en vertragingsvrij te reizen. Zowel online, via bijvoorbeeld de marktplaats op wijzijnbreikers.nl, als offline, met cafés en themabijeenkomsten, zal BREIKERS de uitwisseling van kennis en ervaringen zoveel mogelijk faciliteren. Een greep uit de activiteiten die op de agenda staan de komende tijd:
 • 15 mei: informatiebijeenkomst voor werkgevers die direct of indirect te maken hebben met de werkzaamheden aan de N200, die dit najaar van start gaan.
 • 30 mei: BREIKERS café in samenwerking met mede-initiatiefnemer VNO-NCW op locatie bij Circl op de Zuidas. Het café staat in het teken van duurzaamheid en verschillende cases van werkgevers komen aan bod.
 • 3 juli: BREIKERS Café over gedragsverandering, waarbij met experts en via best practices verder wordt ingezoomd op effectieve werkwijzen en oplossingen om daadwerkelijk een gedragsverandering tot stand te brengen bij medewerkers.

Voor meer informatie over BREIKERS en activiteiten, zie www.wijzijnbreikers.nl

Op de agenda

 • Presentatie in de Statencommissie Economie provincie Flevoland door Lennart Salemink (duo-programma manager) en Lyndy Volkers (omgevingsmanager): 25 april
 • Eerste Directeurenoverleg 2e helft mei (4 keer per jaar)
 • Strategisch werkbezoek MIRT: 4 juni
 • Bijdrage aan de MRA Kennis- en Netwerkdag (in Almere) over Bereikbaarheid: 7 juni
 • Eerste Bestuurlijk Overleg Programmaraad: 2e helft juni
 • Presentaties in de provinciale Verkeer- en Vervoerberaden van Noord-Holland: 13 juni (Haarlem-IJmond), 14 juni (Noord-Holland-Noord) en 15 juni (Gooi- en Vechtstreek)
 • BO MIRT Noordwest Nederland: najaar 2018
Het Programma Bereikbaarheid MRA is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en de regionale overheden in de MRA. Vragen over het programma? Neem dan contact op met omgevingsmanager Lyndy Volkers via lyndy.volkers@rws.nl.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor een brede doelgroep, namelijk alle mensen die op enige wijze betrokken zijn bij de uitvoering van het programma. De nieuwsbrief richt zich vooral op ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeentes, provincies en Rijksoverheden en op professionals in het bedrijfsleven die zich bezighouden met mobiliteit.

U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief of afmelden.