Copy
Gallwch weld yr ebost hwn yn eich porwr
Newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Rhifyn: Ebrill 2017
View this email in your browser
Conwy Youth Service Newsletter
Issue: April 2017

CROESO

...  i'n newyddlen ddiweddaraf, mae gennym dros 3,500 o bobl ifanc yn cymryd rhan ar draws y sir, dyma drosolwg o'r ystod eang o weithgareddau sy'n digwydd mewn darpariaethau ieuenctid, Dug Caeredin, ysgolion ac ar-lein. 
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn gweithio gydag unrhyw un rhwng 11 a 25 oed, beth bynnag fo’u rhyw, eu cefndir neu eu gallu.

Gwiriwch gyda’ch gweithiwr ieuenctid lleol i gael manylion y gweithgareddau yn eich ardal chi neu cadwch olwg ar ein tudalen Facebook am y newyddion diweddaraf. 

CYNNWYS:

Newyddion gan y Gweithwyr Cymunedol:

Golau Cylch: Hyfforddiant

Prosiectau Ledled y Sir:

NEWYDDION GAN Y GWEITHWYR CYMUNEDOL:

Gall pobl ifanc gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau yn y lleoliadau canlynol ar hyd  lled Sir Conwy: Abergele, Cerrigydrudion, Bae Colwyn, Conwy, Dolgarrog, Dolwyddelan, Glan Conwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Llanrwst, Mochdre, Penmachno, Penmaenmawr, Tal-y-bont, Tan-y-Lan ac Ysbyty Ifan. Mae’r rhaglen lawn i’w gweld yma ar gael yma

Mae ein sesiynau a’n gweithgareddau yn cynnwys ein clybiau ieuenctid a sesiynau symudol ieuenctid, clybiau amser cinio/ar ôl ysgol mewn gwahanol ysgolion o amgylch Conwy ac amrywiaeth o sesiynau Ffitrwydd Gwener hynod boblogaidd ar hyd yr arfordir.

Ym mis Mawrth 2017, dysgodd 30 o bobl ifanc o Lanrwst, Penmachno a Thal-y-bont sut i ddefnyddio dyfais diffibriliwr i achub bywyd gyda’r parafeddyg Rhydian Owen a’r Ymatebwr Cyntaf Cymunedol Tomos Hughes.
Bu i'r bobl ifanc fwynhau’r cwrs a dysgu beth i’w wneud mewn argyfwng yn eu cymunedau eu hunain.
 
Ar ddiwedd y Digwyddiad Dathlu Llwyddiannau, cyflwynodd Clwb Pysgota Dyffryn Conwy
“Wobr Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid am hyrwyddo diwylliannau yng Nghymru”
i Arweinydd Cyngor Conwy, y Cynghorydd Dilwyn Roberts. Cafodd y prosiect hwn ei ddatblygu er mwyn annog ac ysgogi pobl ifanc i ddefnyddio sgiliau Cymraeg yn ystod eu hamser hamdden a hefyd i ddysgu am hanes a thraddodiadau Cymreig lleol.   
 
Ynghyd â phedair ysgol leol, cymerodd Clwb Ieuenctid Bae Colwyn ran yn ‘Yn ôl i’r Gorffennol’ – prosiect celf ar balis pren a ysbrydolwyd gan y dreftadaeth bensaernïol gyfoethog i lawr Ffordd Conwy.  Caiff y palisau pren hyn eu gosod o amgylch safle adeilad newydd y Cyngor, “Coed Pella”, a byddant yn adrodd hanesion y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.  Mae’r clwb ieuenctid bellach wedi symud yn ôl i Ganolfan Ieuenctid Douglas Road, a chynhelir y clwb ar nosweithiau Mawrth ac Iau.
 
 Mae’r gweithgareddau fydd yn cael eu cynnig dros yr haf yn cynnwys ymweliad â Sioe Frenhinol Cymru, taith sglefrio iâ i Lannau Dyfrdwy, prosiect cymunedol yn Nolgarrog yn edrych ar hanes trychineb yr argae, taith bysgota i Alwen a chwrs gyrru i bobl ifanc dros 17 oed fydd yn dysgu technegau gyrru mwy diogel i yrwyr ifanc gwledig.

Ewch i weld y lluniau ar Facebook. Cysylltwch â: Garth.Thomas@conwy.gov.uk a Peter.Pugh@conwy.gov.uk..

WELCOME...

... to our latest newsletter, we have over 3,500 young people participating throughout the county.

Below is an overview of the wide range of activities taking place at youth provisions, DofE, schools and online throughout Conwy.

Conwy Youth Service works with anyone 11-25 years of age, regardless of their gender, background or ability.
 
Check with your local youth worker for details on activities in your area or keep an eye on our Facebook page for the latest updates.

CONTENTS:

News from the Community
Workers:


Spotlight: Training

Targeted Projects:

NEWS FROM THE COMMUNITY WORKERS: 

Young people can access a wide range of activities in the following locations across Conwy County; Abergele, Cerrigydrudion, Colwyn Bay, Conwy, Dolgarrog, Dolwyddelan, Glan Conwy, Llandudno, Llandudno Junction, Llanrwst, Mochdre, Penmachno, Penmaenmawr, Tal-y-bont, Tan-y-Lan and Ysbyty Ifan.

A full programme can be found here

Our sessions and activities include our youth clubs and youth mobiles, lunch time / after school clubs at various schools around Conwy and a variety of very popular Friday Fitness sessions along the coast.

In March 2017, thirty young people from Llanrwst, Penmachno and Tal-y-bont learnt how to use a life-saving defibrillator device with paramedics Rhydian Owen and Community First Responder Tomos Hughes.

Young people enjoyed the course and it gave them the knowledge of what to do in an emergency within their own communities.
 
The Dyffryn Conwy Fishing Club at the end of the Celebration of Acheivement Event presented the Leader of Conwy Council, Cllr. Dilwyn Roberts, with the
 
“Youth Excellence Award for Promoting Cultures in Wales”.

The project was developed to encourage and motivate young people to use Welsh language skills in their social time and to also learn about local Welsh history and traditions. 
 
Along with four local schools, Colwyn Bay Youth Club were involved in ‘Back to the Future’ – an art on hoardings project which takes inspiration from the rich architectural heritage down Conway road. These hoardings will be placed around the site of the new council building “Coed Pella”- and tell stories of times past, present and the future. The youth club has now moved back in to Douglas Road Youth Centre and club nights are on Tuesday & Thursday.
 
Activities available for this summer include a visit to the Royal Welsh show, Ice skating trip to Deeside, Community project in Dolgarrog looking at the history of the dam disaster, Angling trip to Alwen and a driving course for 17+ year old young people involving safer driving techniques for rural young drivers.

Have a look at our photographs on Facebook.

Contact: Garth.Thomas@conwy.gov.uk &
 Peter.Pugh@conwy.gov.uk.

GOLAU CYLCH:  

SPOTLIGHT:  

PALENCIA

PALENCIA

Bu dau berson ifanc sy’n rhan o’r Prosiect Delwedd Iach ar ymweliad â Gogledd Sbaen yn ddiweddar. Aeth Ffion Evans a Paige Dean i Palencia i gymryd rhan yn “Filter Europe”. Prosiect yw hwn a ddaeth â 60 o bobl ifanc o bob cwr o Ewrop ynghyd i gynhyrchu pecyn gwaith o adnoddau perthnasol i bobl ifanc ar gyfer gweithwyr ieuenctid, i’w ddefnyddio i addysgu a hysbysu pobl ifanc am beryglon ysmygu a’u hannog i roi’r gorau iddi neu beidio â chychwyn ysmygu yn y lle cyntaf. Dros 7 diwrnod, bu iddynt gymryd rhan mewn gweithdai i ddatblygu gweithgareddau hwyliog oedd yn ennyn diddordeb.

Meddai Ffion, “Roedd yn brofiad gwych cael cyfarfod cymaint o bobl o gymaint o wahanol wledydd a dysgu am eu bywydau a’u profiadau.”

Dywedodd Paige, “Roedd hi’n daith ardderchog a chawsom gyfarfod cymaint o bobl ifanc. Gobeithio y byddan nhw’n gallu dod i Gymru i wneud rhywbeth tebyg yn y dyfodol.”

Meddai Sharon Campbell, Gweithiwr Ieuenctid, “Roedd yn gyfle anhygoel ac rydym ni mor falch o’r bobl ifanc yma. Maen nhw wedi gwneud ffrindiau newydd o gymaint o wahanol wledydd ac wedi magu llwyth o hyder drwy gymryd rhan yn y prosiect yma.”

Fel rhan o’u taith, cafodd Ffion a Paige gyfle hefyd i ymweld â Neuadd y Dref yn Palencia, lle bu iddynt gyfarfod Gwleidyddion lleol, ymweld â Fila Rufeinig a mynd am drip byr i Madrid. Cawsant hefyd ymuno â gorymdaith y carnifal yn Palencia.

Ewch i weld y lluniau ar Facebook @TheFilterEurope 
Two young people who are part of the Healthy Image Project recently took part in a visit to Northern Spain. Ffion Evans and Paige Dean recently visited Palencia to take part in “Filter Europe” a project which brought together 60 young people from across Europe to produce a young person-friendly toolkit of resources for youth workers to use to educate and inform young people about the dangers of smoking and encourage them to quit smoking or not start in the first place. Over 7 days they took part in workshops to develop fun and engaging activities.
 
Ffion said
“It was a great experience meeting so many people from so many countries, and learning about their lives and experiences.”
 
Paige said
“It was such a great trip meeting so many young people. We hope they can come to Wales for something similar in the future.”
 
Sharon Campbell, Youth Worker, said
“It was a wonderful opportunity and we’re so proud of these young people. They have made new friends from so many different countries and have gained masses of confidence through their involvement with this project.”
 
As part of their trip Ffion and Paige also had the opportunity to visit the Town hall in Palencia where they met local Politicians, visit a Roman Villa and make a short visit to Madrid. They were also able to join in the carnival procession in Palencia.

Have a look at the photographs on Facebook. @TheFilterEurope

HYFFORDDIANT: 

TRAINING: 

Mae aelodau rhan amser a llawn amser tîm staff Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi bod i amryw o gyfleoedd hyfforddiant gwaith ieuenctid yn ystod y misoedd diwethaf. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant Diogelu Plant Ar-lein (CEOP), Gwella Ymwybyddiaeth o Hunan Niweidio, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl. Mae dau o staff wrthi’n cwblhau Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwaith Ieuenctid.
 
Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn bwysig i’n gwasanaeth gan ei fod yn sicrhau bod gan ein staff yr wybodaeth ddiweddaraf am faterion sy’n wynebu pobl ifanc heddiw ac yn galluogi staff i adlewyrchu a gwella'u harferion.
Cysylltwch â: Ann.D.Smith@conwy.gov.uk 
Part time and full time members of the Conwy Youth Service staff team have attended a variety of youth work training opportunities over the past months. This has included Online child protection training (CEOP), Raising awareness of Self harming, Substance misuse and Mental health. Two staff are currently completing the Level 3 Certificate in Youth Work.
 
Continuous professional development is important to our service as it keeps staff updated on the issues facing young people today and enables staff to reflect and improve practice.

Contact: Ann.D.Smith@conwy.gov.uk 

PROSIECTAU TARGEDU: 

TARGETED PROJECTS: 

TARGEDU 


Achrediad yn yr ysgolion:
Ers mis Medi, mae staff y Gwasanaeth Ieuenctid wedi cyflwyno nifer o achrediadau Agored yn Ysgolion Uwchradd Conwy.

Mae pobl ifanc wedi cael cyfle i gymryd rhan yn yr unedau Agored canlynol:
 • Diogelwch Bwyd lefel 2 
 • Achrediad Gofalu am Faban ymarferol gyda dol efelychu
 • Gwaith tîm 
 • Cymorth Cyntaf
 • Menter a Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Mentora Lles
  
Cwrs preswyl sgiliau gwaith:
Mynychodd 12 o bobl ifanc gwrs hyfforddi preswyl dau ddiwrnod yn ddiweddar yng Ngwersyll Plant Salford. Dros y ddau ddiwrnod, bu i’r bobl ifanc fynychu gweithdy CV, sesiwn hyfforddi Codi a Chario a diwrnod cyfan o hyfforddiant Diogelwch Bwyd.
Llwyddodd yr holl bobl ifanc i gyflawni cymhwyster Diogelwch Bwyd lefel 2 a chymwyseddau Codi a Chario.

Cysylltwch â: rachel.simmonds@conwy.gov.uk


Ym mis Chwefror, bu i ni ffarwelio â Matty Bowman, ein Gweithiwr Datblygu DofE, sydd wedi gadael i ddilyn trywydd newydd. Nid yw hyn wedi effeithio ar ein rhaglen Gwobrau Dug Caeredin ar unrhyw lefel – Efydd, Arian nac Aur – ac maent yn dal i gael eu cynnal yn llawn yn ein tair Canolfan Gwobr Agored – Conwy, Bae Colwyn a Llanrwst.
 
 Rydym ar hyn o bryd yn cychwyn ar y Tymor Hirdeithiau ac yn disgwyl mynd â thua 100 o bobl ifanc ar amrywiaeth o hirdeithiau ledled Gogledd Cymru.
 
Os oes gennych chi ddiddordeb yn yr her hon, neu os gwyddoch chi am unrhyw un arall fyddai â diddordeb, byddwn yn derbyn y garfan nesaf o ymgeiswyr ym mis Medi. Byddwn yn cynnal digwyddiadau gwybodaeth i rieni ac ymgeiswyr ar gyfer pawb hoffai gymryd rhan cyn i’r rhaglenni gychwyn. Byddwn yn rhoi gwybodaeth am y digwyddiadau hyn ar ein tudalen Facebook, felly ‘hoffwch’ y dudalen i gael y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd a lleoedd. Os hoffech chi ragor o wybodaeth am Wobrau Dug Caeredin, cysylltwch â kirsty.weyman@conwy.gov.uk - 
01492 577870

PROSIECT DELWEDD IACH (HIP) 

Mae’r Prosiect Delwedd Iach yn cynnal sesiynau chwaraeon a gweithgareddau ar hyn o bryd yn ardaloedd Llandudno, Bae Cinmel, Bae Colwyn ac Abergele. Mae sesiynau hefyd yn cael eu cynnal mewn ysgolion uwchradd, clybiau ieuenctid, canolfannau cymunedol a pharciau lleol, gyda’r brif nod o hybu gweithgarwch corfforol a ffyrdd iach o fyw.

Mynychodd Gwirfoddolwyr Delwedd Iach gwrs hyfforddi preswyl yn ddiweddar yn Hostel Ieuenctid Conwy ac maent yn parhau i helpu gyda sesiynau a digwyddiadau. Maent hefyd wedi cwblhau hyfforddiant amrywiol a buont yng nghanolfan yr Urdd yn Llangrannog yn ddiweddar am ddiwrnod o addysg awyr agored. Rydym yn parhau i weithio gydag Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i roi’r profiad i’n gwirfoddolwyr o archwilio amrywiol ardaloedd arfordirol yng Ngogledd Cymru.

Mae’r grŵp adolygu chwaraeon annhraddodiadol bellach wedi’i gwblhau’n llwyddiannus yn Ysgol y Creuddyn, ac mae’n cael ei gynnal ar hyn o bryd yn Penrhos Avenue ac Ysgol y Gogarth.

Cadwch lygad ar ein tudalen ar Facebook i weld pa sesiynau sy’n digwydd a chliciwch yma i weld lluniau. Cysylltwch â: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk

ACHREDU


Cynhaliwyd Digwyddiad Dathlu Llwyddiannau Blynyddol Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn Venue Cymru nos Lun 13 Mawrth 2017. Daeth dros 240 o bobl ifanc yno i dderbyn eu gwobrau am gymwysterau yr oeddent wedi’u hennill ar hyd y flwyddyn. Enillodd y bobl ifanc gymwysterau mewn amrywiaeth eang o bynciau, megis cymwysterau Agored mewn “Gwirfoddoli yn y Gymuned”, “Sgiliau Datblygu Bywyd”, “Chwaraeon” a’r “Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth”, i enwi ychydig yn unig.

Yn ystod y noson cafodd llwyddiannau mewn achrediadau cenedlaethol eu cydnabod hefyd, gan gynnwys gwobr Dug Caeredin, Gwobr Diana, gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn BBC Sport Wales 2017 a Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn Dewi Sant 2016.
 
Roedd y noson yn llwyddiant ysgubol. Daeth dros 650 o bobl i’r digwyddiad; daeth Cynghorwyr, gan gynnwys Arweinydd y Cyngor a Phrif Weithredwr CBSC yno i gefnogi a chydnabod llwyddiannau pobl ifanc Conwy. Roedd y digwyddiad nodedig hwn yn cydnabod ac yn canmol cyflawniadau'r bobl ifanc sy’n byw yn y sir. Cafwyd perfformiad hefyd gan fand cyffrous lleol a thalent ifanc ar y noson, gan roi’r cyfle iddynt gael profiad a hyrwyddo’u hunain fel artistiaid.

Cysylltwch â:
Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk

PROSIECT GWYBODAETH DDIGIDOL 


Dros y tymor diwethaf, mae’r prosiect wedi bod yn gweithio gydag ysgolion, grwpiau ieuenctid a Gofalwyr Ifanc, yn cyflwyno sesiynau diogelwch ar y we a gweithgareddau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), ynghyd ag achrediadau eraill wedi’u targedu. Mae’r pinnau ysgrifennu 3D yn boblogaidd iawn gyda’r bobl ifanc ac maent wedi bod yn hynod greadigol.
 
Cynhaliwyd STEM Cwest Conwy Chwefror 2017 yng Ngholeg Llandrillo, ac fe’i trefnwyd mewn partneriaeth â swyddogion STEM Grŵp Llandrillo Menai. Cafwyd gweithdai STEM hwyliog i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw yng Nghonwy dros ddau ddiwrnod cyntaf gwyliau hanner tymor mis Chwefror. Yn ogystal â’r partneriaid, cynhaliwyd gweithdai hefyd gan Lysgenhadon STEM ac RSC Prifysgol Bangor.

Cadwch olwg ar ein tudalen Facebook i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Cysylltwch â: Joy.Chiplin1@conwy.gov.uk 

TARGETED 


Schools based accreditation:
Since September Youth Service staff have delivered a number of Agored accreditations within Conwy Secondary schools.

Young people have had the opportunity to participate in the following Agored units:
 • Food Safety level 2
 • Infant Care simulation doll in practice accreditation
 • Teamwork
 • First Aid
 • Enterprise and customer
  service
 • Wellbeing mentoring
Work skills residential:
Recently 12 young people attended a two day training residential held at Salford Children’s camp. Over the two days young people attended a CV workshop, Manual Handling training session and all day Food safety training.
All young people successfully achieved Food Safety Level 2 qualification and Manual Handling competencies.
 
Contact: rachel.simmonds@conwy.gov.uk


In February we said farewell to Matty Bowman our DofE Development Worker, who left for pastures new. 

Our DofE Awards programme at all levels, Bronze, Silver and Gold have not been affected and are still in full flow, at our three Open Award Centres – Conwy, Colwyn Bay and Llanrwst.
 
We are currently entering the Expedition Season and expect to take out around 100 young people on a variety of expeditions across North Wales.
 
If you are interested in taking up the challenge, or know anyone who is, our next intake of candidates will be in September. We will be holding parent and candidate information events for all those wishing to participate before the start of the programmes. 

Information about these events will be posted on our Facebook page, so please ‘like’ to receive updates about times and places.
 
If you require more information about DofE please contact kirsty.weyman@conwy.gov.uk – 01492 577870
 

HEALTHY IMAGE PROJECT (HIP) 


The Healthy Image Project currently has sports and activity sessions taking place in the Llandudno, Kinmel Bay, Colwyn Bay and Abergele areas.

The sessions are also taking place in local Youth clubs, community centres, secondary  schools, and parks with the main aim to promote physical activity and healthy lifestyles.
 
Healthy Image Project Volunteers have recently attended a training residential at Conwy Youth Hostel and continue to assist at sessions and events.

They have also completed various training and recently attended The Urdd centre in Llangrannog for an outdoor education day. We continue to work with The North Wales Wildlife Trust to provide our volunteers with exploration of various coastal areas in North Wales.
 
The Non-traditional sports review group has now been successfully completed in Ysgol y Creuddyn, and is currently taking place in Penrhos Avenue and Ysgol y Gogarth.

Keep an eye on our Facebook page to see what sessions are happening and click here to view photographs. 

Contact: Chris.Gledhill@conwy.gov.uk
 

ACCREDITATION 


The Conwy Youth Service Annual Celebration of Achievements Event was held at Venue Cymru on Monday 13th March 2017. Over 240 young people attended on the evening and received their awards for qualifications they had gained throughout the past year. Young people achieved qualifications in a wide range of topics, from Agored qualifications in “Volunteering in the Community”, “Life Building skills”, “Sports” and “Arts, culture and Heritage” to name a few.

During the evening we also recognised national accreditation achievements including the Duke of Edinburgh award, Diana Inspired Award, BBC Sport Wales Young Volunteer of the year award 2017 and the St David’s Young Volunteer of the Year Award 2016.
 
The event was a great success. In excess of 650 people attended the evening, Councillors including the Council Leader, and the Chief Executive of CCBC attended to support and recognise the achievements of the Conwy young people. This high profile event recognised and praised the achievements of the young people living within the county. A local upcoming band and young talent also performed on the evening, providing them with the opportunity to build on their experience and promote themselves as artists.

Contact: Kirsty.Weyman@conwy.gov.uk 

DIGITAL INFORMATION PROJECT (DIP)


Over the last term, the project has been working with schools, youth groups and Young Carers delivering internet safety and science, technology, engineering and maths (STEM) activities, and other targeted accreditations.

The 3D writing pens are very popular with young people and the young people have been exceedingly creative.
 
Conwy STEM Quest February 2017 took place at Coleg Llandrillo, organised in partnership with the Grwp Llandrillo Menai STEM officers. There were fun STEM workshops for young people living in Conwy aged 11-25 over the first two days of February half term. In addition to the partners, these workshops were delivered by Bangor University RSC and STEM Ambassadors.

Keep an eye on our Facebook page if you would like to keep informed.
Contact: Joy.Chiplin1@conwy.gov.uk 
Cysylltwch â ni:

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeiladau’r Llyfrgell, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575100
 
Eisiau newid sut rydych yn derbyn y negeseuon ebost hyn? Gallwch ddiweddaru eich dewis neu ddad-danysgrifio o’r rhestr hon
 
Contact us:

Conwy Youth Service
Conwy County Borough Council
Library Buildings, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575100

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Gwefan
Gwefan
E-bost
E-bost
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Email
Email
Website
Website


This email was sent to joy.chiplin1@conwy.gov.uk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Gwasanaeth Ieuenctid Conwy Youth Service · Conwy County Borough Council · PO Box 1 · Conwy, Conwy LL30 9GN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp