Copy
Gallwch weld yr ebost hwn yn eich porwr
Newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Rhifyn 1
View this email in your browser
Conwy Youth Service Newsletter
Issue 1
Bore Da,

Gweler ynghlwm newyddlen gyntaf gan Wasanaeth Ieuenctid Conwy sydd yn cynnwys gwybodaeth am weithgareddau a darpariaethau ar gyfer pobl ifanc yng Nghonwy.
Cofion gorau,

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy
Good morning,

Please find attached a newsletter, which is the first issue from Conwy Youth Service containing information about activities and provisions for young people in Conwy. Best regards,

Conwy Youth Service

CROESO

Croeso i rifyn cyntaf newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid Conwy sy’n rhoi cipolwg i chi o’r hyn sy’n digwydd ledled Conwy. Mae dros 3,500 o bobl ifanc yn ymgysylltu gyda'n gwasanaeth ac mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn clybiau ieuenctid, canolfannau hamdden, gwobrau Dug Caeredin, ysgolion ac ar-lein.

CYFARFOD Y TÎM:

WELCOME

Welcome to the first issue of the Conwy Youth Service newsletter giving you a snapshot of what is happening throughout Conwy.

Over 3,500 young people are engaging with our service and in a variety of activities at youth clubs, leisure centres, DofE, schools and online.

MEET THE TEAM:

NEWYDDION O'R ARDALOEDD

DWYRAIN:

Y tymor hwn bydd clybiau ieuenctid yn cael eu cynnal yn Tan Lan, Abergele, Bae Colwyn, Tan y Marian, Bae Cinmel, Llanddulas a Mochdre, ynghyd â'n sesiwn Ffitrwydd Dydd Gwener yng Nghanolfan Hamdden Eirias. Bydd darpariaeth deithiol newydd yn teithio ar draws Ardal y Dwyrain yn gweithio mewn cymunedau lle nodwyd bod angen gweithgareddau neu gymorth dargyfeiriol ychwanegol ar gyfer pobl ifanc. Mae rhaglen lawn ar gyfer hydref 2015 ar gael yma.

Yn ddiweddar, mae pobl ifanc wedi bod yn cymryd rhan mewn amryw o wahanol brosiectau a sesiynau, gan gynnwys cwrs preswyl yn yr haf yn canolbwyntio ar iechyd, chwaraeon awyr agored a'r amgylchedd, Her Tri Chopa Cymru i godi arian at Elusen Tŷ Gobaith.  Edrychwch ar ein lluniau ar Facebook.

GORLLEWIN:

Ym mis Medi, bydd ein rhaglen Tymor yr Hydref yn dechrau gyda chlybiau ieuenctid yn cael eu cynnal yn Llandudno, Craig-y-don, Ffordd Dyffryn - Llandudno, Cyffordd Llandudno, Conwy, Deganwy, Glan Conwy a Phenmaenmawr, ynghyd â'n Pêl-droed Nos Wener yn Ysgol John Bright. Bydd y sesiynau'n cynnwys coginio, chwaraeon ac amrywiaeth o weithgareddau eraill. Mae’r rhaglen ddiweddaraf ar gael yma. Mae Clwb Ieuenctid Conwy wedi cael ychydig o newyddion da ar ffurf Grant Treftadaeth y Loteri a byddant yn ei ddefnyddio i ymweld â gwahanol safleoedd treftadaeth yn Sir Conwy, yn cyflawni Cymhwyster Agored ac yn arddangos eu gwaith yn Oriel Mostyn, Llandudno.
 
Yn ddiweddar, cymerodd grŵp o bobl ifanc ran mewn taith gerdded noddedig o Gyffordd Llandudno i Landudno a dychwelyd yn ôl i'w clwb gan godi dros £250 at Hosbis Dewi Sant, elusen y dewisodd y bobl ifanc eu hunain.

Edrychwch ar ein lluniau ar Facebook.

GWLEDIG:

Darperir sesiynau a gweithgareddau ieuenctid gwledig ym Metws-yn-Rhos, Cerrigydrudion, Dolgarrog, Dolwyddelan, Groes, Llanddoged, Llangernyw, Llanfairtalhearn, Llannefydd, Llanrwst, Penmachno, Tal-y-Bont, Trefriw, Ysbyty Ifan ac Ysgol Dyffryn Conwy. Mae rhaglen lawn ar gyfer yr hydref ar gael yma.
Yn ogystal â’r gweithgareddau rheolaidd yn y clwb, byddwn yn sefydlu prosiect democratiaeth, gan roi cyfle i bobl ifanc gymryd rhan yn wirfoddol mewn 'Fforwm Ieuenctid' sy’n ceisio codi materion sydd o bwys i bobl ifanc sy'n byw yng nghefn gwlad Conwy.

Dangosodd arddangosfa Gelf, Ffilm a Ffotograffiaeth ddiweddar waith caled ac ymroddiad y bobl ifanc. Cynlluniodd a chreodd y bobl ifanc furlun lliwgar (paun) yng Nghanolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanrwst a murlun celf yn edrych ar ffeithiau a chwedlau lleol yn Nolwyddelan. Mae wedi bod yn ysbrydoliaeth gweld pobl ifanc yn magu hyder ac yn datblygu sgiliau newydd wrth gymryd rhan.
 
Cynhyrchwyd fideos tiwtorial pysgota Cymraeg gan bobl ifanc, edrychwch ar ein sianel youtube  Edrychwch ar ein lluniau ar Facebook.

PROSIECTAU LEDLED Y SIR

DUG CAEREDIN:

Gwobr Dug Caeredin (DofE) yw'r "Wobr i bawb" ac mae’n ymfalchïo yn ei gynhwysiant a’i fforddiadwyedd. Yng Nghonwy mae gennym Ganolfannau Gwobrau Agored DofE ym Mae Colwyn, Conwy a Llanrwst a fydd yn parhau i gefnogi ein partneriaid gan gynnwys ysgolion, coleg a Gwasanaethau Cymdeithasol. Rydym wedi mwynhau twf yn nifer y DofE Aur sydd wedi’u cwblhau eleni a hyd yn oed. Cliciwch yma i weld lluniau.

Byddwn yn recriwtio aelodau newydd ac yn atgoffa pobl hyd yn oed os ydynt wedi dechrau gwobrau ond heb eu gorffen, mae croeso iddynt ddod yn ôl i ddarfod eu gwobrau os ydynt yn dal i fod o dan 25 oed.

Cliciwch yma i weld y rhaglen 2015/16.

PROSIECT DELWEDD IACH (HIP):

Ar hyn o bryd mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, megis sesiynau chwaraeon Pop Yp yn ogystal â mynd ar dripiau cyffrous. Bydd gweithdai ffordd iach o fyw yn parhau i gael eu cyflwyno yn holl glybiau ieuenctid ac ysgolion uwchradd Conwy. Hyfforddwyd gwirfoddolwyr ifanc ac Addysgwyr Cyfoedion i ddarparu sesiynau eu hunain. Mae un o'n gwirfoddolwyr wedi derbyn Gwobr "Gwirfoddolwr Gemau Stryd y Flwyddyn ar gyfer Cymru" 2015.
Yn ddiweddar aeth pobl ifanc o Fae Cinmel a Peulwys i ŵyl aml-chwaraeon ym Manceinion, ac aeth pobl ifanc o Landudno i gystadleuaeth futsal cenedlaethol ym Mirmingham.

Cadwch lygad ar ein tudalen ar Facebook i weld pa sesiynau sy’n digwydd a chliciwch yma i weld lluniau.

HYFFORDDIANT:


Llongyfarchiadau i'r holl staff a gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn ymwneud â chwblhau hyfforddiant yn 2014/15.

Mae Staff Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, ynghyd â'n gwirfoddolwyr gwerthfawr, yn cael eu darparu gyda rhaglen o hyfforddiant sy'n cefnogi ac yn datblygu sgiliau. Rydym wedi bod yn cymryd rhan mewn cymwysterau gwaith ieuenctid Lefel 2,cwrs peilot Lefel 2 mewn Diogelu, ynghyd â chyrsiau ar iechyd emosiynol a lles, camddefnyddio sylweddau, iechyd a diogelwch a chamfanteisio rhywiol i enwi ond ychydig. Mae ein cyrsiau yn darparu staff gyda’r wybodaeth ddiweddaraf sy'n eu helpu i ddarparu gwasanaeth o ansawdd.
 
Bydd themâu ar gyfer eleni yn cynnwys Ymgysylltu â phobl ifanc mewn democratiaeth a rôl Llywodraeth Cymru. CEOP, Achredu ac annog mwy o sesiynau amgylcheddol yn ein sesiynau clwb ieuenctid.

ACHREDU:


Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn cynnal digwyddiad Dathlu Cyflawniadau  i bobl ifanc Conwy bob blwyddyn. Eleni bum yn dathlu bod dros 300 o bobl ifanc wedi cwblhau amrywiaeth eang o achrediadau fel Gwobrau Dug Caeredin, modiwlau Agored a modiwlau Prifysgol Ieuenctid dros y 12 mis diwethaf. 

Roedd Venue Cymru yn llawn o rieni balch a'r rhai sydd wedi cefnogi'r bobl ifanc i gyflawni. Fe wnaeth llawer o'r bobl ifanc gyfeirio at y noson fel eu noson Oscars.

Fe wnaeth y Cynghorydd Dilwyn Roberts gau y digwyddiad drwy dderbyn tair Gwobr Rhagoriaeth Ieuenctid Cenedlaethol y gwnaeth Gwasanaeth Ieuenctid Conwy eu hennill ym mis Chwefror.

PROSIECT GWYBODAETH DDIGIDOL:

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol Gwasanaeth Ieuenctid Conwy wedi bod yn ehangu'n gyflym (gweler y dolenni ar waelod yr e-bost hwn). Ein tudalen Facebook ni yw’r dudalen Gwasanaeth Ieuenctid dwyieithog sydd â’r nifer fwyaf o bobl yn ei ‘hoffi’ yng Nghymru, gyda dros 1900 o ddilynwyr. Mae sesiynau diogelwch ar y rhyngrwyd wedi cael eu darparu i bobl ifanc mewn Ysgolion a Chlybiau Ieuenctid, rhieni a gweithwyr proffesiynol, ynghyd â phrosiectau animeiddio, ffotograffiaeth a gwaith tîm achrededig.

Yn ogystal, mae gweithgareddau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM) newydd wedi cael eu cyflwyno. Mae cyrsiau Agored a chlybiau STEM yn cael eu treialu mewn ysgolion a chynhaliwyd wythnos o weithgareddau yn yr haf ar y cyd â Phrifysgol Bangor/Technocamps, Grŵp Llandrillo Menai, Techniquest Glyndŵr a Llysgenhadon STEM, a oedd yn llwyddiant. Cynhelir “Diwrnod Her LEGO” yn ystod hanner tymor mis Hydref.

TARGEDU:


Yn dilyn blwyddyn brysur iawn yn gweithio mewn ysgolion gyda phobl ifanc yn cwblhau ystod o gyrsiau Agored. Trosglwyddwyd prosiectau ysgol i dimau cymunedol ac mae gwaith wedi'i dargedu yn canolbwyntio bellach ar y Fframwaith Ymgysylltu a Dilyniant Ieuenctid sy’n cefnogi unigolion. Mae'r prosiect a dargedwyd yn darparu sesiynau un i un sy'n cefnogi pobl ifanc rhwng 16-24 oed sy'n wynebu rhwystrau i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i gael cymorth a chyngor.

NEWS FROM THE AREAS

EAST:

This term our youth clubs will be running in Tan Lan, Abergele, Colwyn Bay, Tan y Marian, Kinmel Bay, Llanddulas and Mochdre along with our Friday Fitness session at Eirias Leisure Centre. A new mobile provision will travel across Area East working within communities that have been identified as needing extra diversionary activities or support for young people.

Our programme for Autumn 2015 can be found here.

Recently, young people have been involved in a range of different projects and sessions, including a summer residential focussing on health and outdoor sports, and the environment, Welsh Three Peaks challenge to raise money for Hope House Charity. Have a look at our photographs on Facebook.

WEST:

In September our Autumn Term programme will begin with youth clubs running in Llandudno, Craig-y-don, West Shore, Llandudno Junction, Conwy, Deganwy, Glan Conwy and Penmaenmawr, along with our Friday Night Football at Ysgol John Bright. Sessions will include cooking, sport and a variety of other activities. Our latest programme can be found here. Conwy Youth Club have received some good news in the shape of a Heritage Lottery Grant with which they will visit different heritage sites within Conwy County; achieve an Agored Qualification; and exhibit their work at Oriel Mostyn in Llandudno.

Recently, a group of young people took on a sponsored walk from Llandudno Junction walking to Llandudno and returning back to their club raising money for St David’s Hospice, a charity the young people picked themselves. 

Have a look at our photographs on Facebook.

RURAL:

Rural youth sessions and activities are provided in Betws yn Rhos, Cerrigydrudion, Dolgarrog, Dolwyddelan, Groes, Llanddoged, Llangernyw, Llanfairtalhearn, Llannefydd, Llanrwst, Penmachno, Tal-y-Bont, Trefriw, Ysbyty Ifan and Ysgol Dyffryn Conwy. A full programme for the Autumn can be found here.
On top of the regular club based activities we will be setting up a democracy project, providing young people an opportunity to voluntarily participate in a ‘Youth Forum’ to raise issues of importance to young people residing within rural Conwy.

A recent Art, Film and Photography exhibition showcased the hard work and dedication of young people. Young people planned and created a colourful wall mural (peacock) within Llanrwst Youth and Community Centre, and an art mural looking at local facts and myths at Dolwyddelan. It has been inspiring to see young people grow in confidence and develop new skills whilst participating. 

Welsh language tutorial angling videos have been produced by young people, check out our YouTube channel and have a look at our photographs on Facebook.

COUNTY WIDE PROJECTS

DofE:

DofE is the “Award for all” and prides itself on inclusion and affordability. In Conwy we have DofE Open Award Centres in Colwyn Bay, Conwy and Llanrwst and will continue our support to partners including schools, college and Social Services. We have enjoyed a growth in Gold DofE completions this year.
Click here to see photographs from expeditions.
 
We are recruiting new members and reminding people that even if they started awards but have not finished them they are welcome back to finish off their awards if they are still under 25. 

Click here to view the 2015/16 programme.

HEALTHY IMAGE PROJECT (HIP):

Young people are currently engaging in a variety of activities, such as Pop Up sports sessions as well as attending exciting trips. Healthy lifestyle workshops will continue being delivered in all Conwy youth clubs and secondary schools. Young volunteers and peer educators have been trained to deliver sessions themselves. One of our volunteers has received “Streetgames Volunteer of the Year for Wales” Award 2015.

Recently young people from Kinmel Bay and Peulwys attended a multi-sport festival in Manchester, and you people from Llandudno attended a national futsal tournament in Birmingham.

Keep an eye on our Facebook page to see what sessions are happening and click here to view photographs.

TRAINING:


Congratulations to all staff and volunteers who have been involved in completing training in 2014/15. 

Conwy Youth Service Staff together with our valued volunteers are provided with a programme of training that supports and develops skills. We have been involved in Level 2 Youth work qualifications, pilot Level 2 Safeguarding course together with courses on emotional health and wellbeing, substance misuse, health and safety and sexual exploitation to name but just a few. 

Our courses provide staff with up to date information that helps them deliver a quality service.
 
Themes for this year will include Engaging young people in democracy and the role of the Welsh Government, CEOP, Accreditation and encouraging more environmental sessions in our youth club sessions.

ACCREDITATION:


Conwy Youth Service hosts a Celebration of Achievement event for Conwy young people each year. 
This year we celebrated in excess of 300 young people who have
completed a wide range of accreditations such as the Duke of Edinburgh Awards, Agored modules and Youth University modules over
the last 12 months. 

Venue Cymru was packed with proud parents and those that had supported the young people to achieve. Many of the young people referred to it as their Oscars night.

Cllr Dilwyn Roberts closed the event by taking receipt of the three National Youth Excellence Awards that were won by Conwy Youth Service in February.

DIGITAL INFORMATION PROJECT:

Over the last year, Conwy
Youth Service social media
engagement has been
expanding rapidly (see the
links at the bottom of this
email).

Our Facebook page is now
the most “liked” bilingual
Youth Service page in Wales
with well over 1900 followers.

Internet safety sessions have been delivered to parents and professionals and young people (along with Agored accredited Animation, Photography and Team Work projects) in schools and youth clubs.

In addition new Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) activities have been introduced. Agored courses and STEM clubs are being piloted in schools and a summer activity week ran in association with Bangor University/Technocamps, Grŵp Llandrillo Menai, Techniquest Glyndŵr and STEM Ambassadors which was a great success. In addition, a "LEGO challenge day" is being run in October Half Term.

TARGETED:


Following a very busy year working in schools with young people completing a range of Agored Courses. School projects have been passed to community teams and targeted work is now focusing on the Youth Engagement and Progression Framework supporting individuals.

The Targeted project provides one to one sessions supporting young people aged 16-24 who face barriers to employment education or training to access support and advice.
Cysylltwch â ni:

Gwasanaeth Ieuenctid Conwy,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Adeiladau’r Llyfrgell, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037
 
Eisiau newid sut rydych yn derbyn y negeseuon ebost hyn? Gallwch ddiweddaru eich dewis neu ddad-danysgrifio o’r rhestr hon
 
Contact us:

Conwy Youth Service
Conwy County Borough Council
Library Buildings, Mostyn Street
Llandudno, LL30 2RP
01492 575037

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 
Gwefan
Gwefan
E-bost
E-bost
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Instagram
Instagram
Email
Email
Website
Website