Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 14/12/16
Se denne email i din browser

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed fra 2006 har fået en ansigtsløftning. Substansen er fortsat den samme, men det giver god anledning til at repetere rammerne for offentligt ansattes ytringer.
Det klare udgangspunkt er, at alle i Danmark har ytringsfrihed. Enhver form for frihed må have sine grænser, bl.a. af hensyn til andres liv og frihed; således er friheden til at opfordre til at bruge vold stærkt begrænset i alle retssamfund. Ytringsfriheden må ligeledes begrænses af hensyn til andre personers privatliv eller ære (injurier). Offentligt ansatte kan som andre borgere blande sig i den samfundsmæssige debat og kan som udgangspunkt udtale sig om forhold på det område, hvor de er ansat. Rammerne kan opsummeres på følgende måde:
 
  • Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.
  • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
  • Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.
  • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.
 
Holder man sig inden for disse rammer, må man som udgangspunkt sige, hvad man vil. Det gælder, selv om man udtaler sig kritisk over for sin arbejdsplads. Det gælder også, selv om man ikke først har rejst kritikken internt eller i øvrigt orienteret sin ledelse.
Sidder man tæt på myndighedens ledelse, skal man dog også være opmærksom på hensynet til myndighedens interne beslutningsproces og funktionsevne.
 
Justitsministeriets vejledning er faktisk rigtig god og meget let-læst - vejledningen kan findes
her.
Estimat på refusion ved barsels-, fædre- og forældreorlov

Som noget nyt udarbejder Lønsamarbejdet, når der modtages en anmeldelse af barsels/fædreorlov, et estimat på refusionen fra Barselsfonden og fra Udbetaling Danmark (barselsdagpenge). Estimatet beregnes for moderens vedkommende med 26 ugers refusion fra Barselfonden og 24 ugers refusion fra Udbetaling Danmark. Beregningen foretages ud fra den forventede fødselsdato.
Estimatet udgør for faderens vedkommende 9 ugers refusion (inkl. fædreorlov) fra Barselsfonden og Udbetaling Danmark.
Dette foreløbige estimat sendes til skolen i forbindelse med anmeldelsen af barslen/fædreorloven.

 

Når den endelige barselsplan foreligger, beregnes der et nyt estimat ud fra den faktiske barselsplan, som sendes til skolen. Der er fortsat tale om et estimat, da antallet af kalenderdage kan variere i forhold til beregningen, ligesom refusionssatserne kan variere i forbindelse med årsskiftet.

IMS - og e-boks
Som vi talte om på kontaktpersonmødet i oktober, blev skolerne (da IMS blev implementeret i 2014) spurgt, hvem der skulle have adgang til systemet. Vi vil gerne minde jer om, at give jeres lønkonsulent en tilbagemelding på, om det er de rette personer, der har adgang.
Hvis I er i tvivl om, hvem der har adgang, er I velkomne til at kontakte Tammie (to@stenhus-gym.dk). Skal noget rettes, er det også Tammie, man skal kontakte.

Der blev på kontaktpersonmødet også spurgt til, om vi kan sende fra IMS til e-boks. Tammie har efter mødet fået oplyst, at det er en mulighed i IMS, men der skal en tilretning til, som vil koste i omegnen af kr. 25.000.
Dog er det vigtigt at understrege, at der er tale om en fælles postkasse, dvs. afsenderen kommer til at stå som Lønsamarbejdet og ikke de enkelte skolers navne.
I bedes derfor melde tilbage til Mette Millard (mkm@stenhus-gym.dk), hvis det har interesse, så vil det derefter blive taget op i styregruppen.
Lønsamarbejdet udvikles
Vi har gennem de seneste år lavet nye tiltag for at gøre vores tilbud og service endnu bedre.
Vi arbejder i øjeblikket ekstra målrettet på opgaven med at udvikle Lønsamarbejdet.

Vi har flere fokuspunkter - som eksempel kan nævnes en høj kvalitet, god service, godt arbejdsmiljø og konkurrencedygtig pris. Det har vi, fordi vi ønsker at kunne tilbyde vores skoler - og vores medarbejdere - det bedste af det bedste.

Når vi er nået i mål med en plan for mål, strategi og udvikling, forelægges denne styregruppen, som jo er den instans, der skal godkende vores nye idéer, tiltag og tilbud af opgaver.
Vi glæder os til at have noget klar at vise jer - og indtil da, kan I jo læse vores nye ydelseskatolog
her.
Moderniseringsstyrelsen skal have ny hjemmeside
Moderniseringsstyrelsen er gået i gang med forberedelserne til en ny hjemmeside, og i den forbindelse vil de gerne have tilbagemeldinger på, hvad der har været godt, og hvad der har været mindre godt ved den nuværende hjemmeside.

Hvis I har input og/eller ønsker til Moderniseringsstyrelsens nye hjemmeside, kan I sende dem til Mette Millard (
mkm@stenhus-gym.dk), som herefter vil samle alle jeres tilbagemeldinger sammen og sende samlet.
IT-supporter

Stenhus Gymnasium & HF har i flere år haft en sag kørende med Dansk Metal om den overenskomstmæssige indplacering af en it-supporter. Uenigheden med Dansk Metal kom for faglig voldgift den 13. oktober d.å. Vi har den 5. december modtaget afgørelse i sagen.

 

Sagen går i korte træk ud på, at skolen i 2012 ansatte en it-supporter i en stilling som it-medarbejder efter endt elevtid. De fleste overenskomster er såkaldte uddannelsesoverenskomster, hvor man på baggrund af sin uddannelse hører under en specifik overenskomst. PROSA overenskomsten er en funktionsaftale, hvor det er medarbejderens arbejdsopgaver, der er afgørende for om overenskomsten - og ikke uddannelsen - dækker.
It-supportere er under deres uddannelse indplaceret under Dansk Metal overenskomst (”Håndværkeroverenskomsten”), da elevuddannelsen ligger under dette forbund. Striden har stået om, hvorvidt it-supporteren automatisk skulle indplaceres under Håndværkeroverenskomsten efter endt elevtid, eller om der skulle foretages en konkret vurdering af arbejdsopgaverne og derefter tages stilling til, om it-supporteren skulle indplaceres under Håndværkeroverenskomsten eller under PROSA.

 

Vi har hele tiden ment, at der skulle foretages en konkret vurdering, hvilket vi har gjort, hvorefter it-supporteren er ansat under PROSA. Dansk Metal har været af den opfattelse, at uddannelsen må tillægges betydning, og at udgangspunktet er, at it-supportere fortrinsvis udfører tekniske opgaver og derfor skal ansættes på Håndværkeroverenskomsten.

 

Det er i en faglig voldgiftskendelse fra 2013 fastslået, at dækningsområdet for Håndværkeroverenskomsten må bero på en vurdering af arbejdsopgavernes karakter. Det betyder at en stilling falder inden for håndværkeraftalens dækningsområde, hvis der overvejende varetages arbejdsopgaver af teknisk karakter og falder uden for dækningsområdet, hvis der fortrinsvis varetages opgaver af mere administrativ karakter som omfattet af it-aftalerne med HK og PROSA. Endvidere fastslår kendelsen, at udgangspunktet er, at stillingen fortrinsvis indebærer tekniske opgaver, hvis der i stillingsopslaget søges en it-supporter.

 

I denne sag har vi af voldgiftsretten fået medhold i, at der skal foretages en konkret vurdering af arbejdsopgavernes karakter, og at vi korrekt har vurderet, at it-supporteren overvejende udfører opgaver af administrativ karakter.
It-supporteren er derfor korrekt indplaceret som it-medarbejder på PROSA overenskomsten.

Erklæring vedrørende it-sikkerhed

Lønsamarbejdet er blevet opmærksom på, at vi sandsynligvis skal have udarbejdet en ISAE 3402 type 2-erklæring.

 

Ministeriet har udsendt en bekendtgørelse med blandt andet følgende formulering:

”For applikationer og infrastruktur, der som led i et administrativt fællesskab, jf. § 33 a i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og § 2 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. med dertil hørende bekendtgørelser, stilles til rådighed for andre institutioner, påhviler det den institution, der stiller applikation og infrastruktur til rådighed, at indhente en ISAE 3402 type 2-erklæring”.

 

Idet Lønsamarbejdet ikke drifter it-systemer har vi været af den opfattelse, at vi ikke skulle have udarbejdet en ISAE 3402 type 2-erklæring. Den opfattelse er vi ved at revurdere.

 

Erklæringen skulle have foreligget senest den 1. oktober 2016. Lønsamarbejdet er i dialog med PwC om udarbejdelse af en erklæring, der er klar i løbet af januar 2017.

Rigtig glædelig jul!
Slutteligt vil vi benytte lejligheden til at sige jer alle tak for et godt samarbejde i året, der er gået!
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et fantastisk nytår - og ikke mindst en skøn ferie!
Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 12. januar 2017
  • Lønsamarbejdet er lukket fredag d. 16. december fra kl. 12:00
  • Lønsamarbejdet holder juleferie fra  22. december til og med søndag d. 1. januar 2017
Lønsamarbejdets hjemmeside
Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet


This email was sent to hc@stenhus-gym.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stenhus Gymnasium · Stenhusvej 20 · Holbæk 4300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp