Copy
Stenhus Gymnasium - Nyhedsbrev d. 31/08/16
Se denne email i din browser
Kontaktpersonmøde
Som vi plejer afholder Lønsamarbejdet kontaktpersonmøde i efteråret. I år vil det blive afholdt torsdag d. 6. oktober 2016. Husk derfor allerede nu at afsætte dagen!
 
Hvis I har punkter til dagsorden, er I meget velkomne til at sende en mail til Mette Millard på mkm@stenhus-gym.dk. Deadline for tilmelding og punkter til dagsorden vil være fredag d. 23. september 2016.
Bibeskæftigelse

Det anses, at reglerne for bibeskæftigelse er de samme for tjenestemænd og overenskomstansatte.

Det er sådan, at den ansatte ikke har pligt til at oplyse om bibeskæftigelse, men bibeskæftigelsen må blandt andet ikke lægge for stort beslag på den ansattes arbejdskraft – hvilket den selvfølgelig kan gøre, hvis den ansatte også underviser et andet sted i dagtimerne. Drejer det sig eksempelvis om aftenundervisning, vil der sandsynligvis ikke opstå problemer.

Reglerne i deres fulde tekst er som følger:

Ifølge TL § 17 kan en tjenestemand have beskæftigelse ved siden af sin tjenestemandsstilling (bibeskæftigelse) "for så vidt og i det omfang, det er foreneligt med den samvittighedsfulde udøvelse af de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter og den for stillingen nødvendige agtelse og tillid".

Tjenestemanden har ikke pligt til at anmelde bibeskæftigelse, men det antages, at arbejdsgiverens almindelige ledelsesret indebærer, at ansættelsesmyndigheden kan fastsætte anmeldelsespligt for enkelte grupper af tjenestemænd.

I tjenestemandskommissionens betænkning er det forudsat, at der i relation til § 17 skal foretages en konkret vurdering af, om bibeskæftigelsen er i strid med værdighedskravet, vil lægge for stort beslag på tjenestemandens arbejdskraft eller vil indebære risiko for interessekonflikter. Der kan derfor ikke fastsættes regler, der generelt udelukker grupper af tjenestemænd fra at tage bibeskæftigelse.

Østre Landsret har imidlertid i dom af 28. september 2009 fastslået, at en ansættelsesmyndighed kan fastsætte retningslinjer om, at medarbejdere, der beskæftiger sig med myndighedens kerneopgaver, i almindelighed er afskåret fra at påtage sig bibeskæftigelse af samme eller tilsvarende karakter, uden at der forinden skal foretages en nærmere vurdering af den konkrete risiko for interessekonflikter mv. Sådanne retningslinjer må dog ifølge retten ikke hindre, at helt atypiske tilfælde kan vurderes konkret i forhold til TL § 17.

Selv om der ikke gælder nogen pligt til at anmelde bibeskæftigelse, bør tjenestemænd, der er i tvivl om, hvorvidt en bibeskæftigelse er forenelig med tjenestemandsstillingen, forelægge spørgsmålet for ansættelsesmyndigheden. Ansættelsesmyndigheden kan i givet fald pålægge en tjenestemand at ophøre med bibeskæftigelse, der er uforenelig med stillingen.

Nyansattes sygdom
Hvis en nyansat medarbejder bliver syg inden for de første 8 uger af ansættelsen, har I mulighed for at modtage sygedagpenge fra første dags sygdom.  Det kræver dog, at medarbejderen har haft mindst 240 timers arbejde inden for de sidste 26 uger andetsteds.
Er dette opfyldt, skal I ikke betale de første 30 dage af sygdommen, som ved andre ansattes sygdom.
 
Husk derfor at give jeres lønkonsulent besked, hvis en af jeres nyansatte medarbejdere er/har været syg, så sygdommen kan anmeldes til kommunen.

Projekt GYM10

Nogle af gymnasierne i Lønsamarbejdet har forskellige former for samarbejde med kommunen om et projekt, hvor folkeskoleelever kan tage 10. klasse på gymnasierne.

Lønsamarbejdet vil i den forbindelse gøre opmærksom på de problemstillinger, der er af lønmæssig karakter.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling oplyser, at udbud af 10. klasse er en kommunal opgave. Det vil sige, at det som udgangspunkt er kommunen, der udbetaler løn, tager sig af ansættelsesbreve og fravær. Gymnasiet kan leje lokaler ud til kommunen, som så står for driften af 10. klasserne.

Hvis kommunen ønsker, at I overtager opgaven med driften af den kommunale 10. klasse, skal I være opmærksom på følgende lønmæssige udfordringer:

1. Det er folkeskolelærere, der skal undervise - og dem er der ikke en overenskomst til i staten.

2. Danmarks Lærerforening vil ikke kendes ved dem i forbindelse med lønforhandling, hvis de er ansat af gymnasiet.

3. GL vil heller ikke kendes ved dem, da de ikke kan aflønnes efter GL–overenskomsten.

4. Danske Gymnasier vil ikke rådgive om løn m.m., da det er en kommunal opgave.

5. Lønsamarbejdet har som sagt undersøgt sagen og bistår naturligvis gerne i forbindelse med ansættelse.

Konklusionen er, at folkeskolelærerne bliver ansat på individuelle ansættelseskontrakter, hvor medarbejderen selv og I skal forhandle løn og pension. Der anbefales at ansætte på vilkår svarende til den kommunale overenskomst for folkeskolelærere.

Lønsamarbejdet søger ny lønkonsulent

Som beskrevet i nyhedsbrevet før sommerferien, er Hanne på grund af andre opgaver for Stenhus Gymnasium & HF ikke længere lønkonsulent i Lønsamarbejdet.

Derfor søger Lønsamarbejdet nu en lønkonsulent til at aflaste vores fire tilbageværende - og hårdtarbejdende - lønkonsulenter.

Der er ansøgningsfrist mandag d. 5. september 2016 kl. 12.00.

 Stillingsopslaget kan blandt andet ses
her.

Fra Lønsamarbejdets kalender
  • Afleveringsfrist for bilag til næste lønkørsel er d. 13. september 2016
  • Ann-Dorthe, Tammie og Mette er på kursus i persondataforordningen d. 6. september 2016
  • Dorthe og Ann-Dorthe er til erfa-møde d. 27. september 2016
  • Kontaktpersonmøde d. 6. oktober 2016
stenhus-gym.dk
Email Marketing Powered by MailChimp

Vil du ændre hvordan hc@stenhus-gym.dk får disse emails?
Du kan opdatere dine præferancer eller afmelde dig fra nyhedsbrevet