Copy
Foto: Karel Koplimets

In English / По-русски

PRESSITEADE
15.03.2016
Tallinna Kunstihoone

Kahe kunstipõlvkonna staarid Tiit Pääsuke ja Kris Lemsalu ühisnäitusel Tallinna Kunstihoones

Tallinna Kunstihoones avatakse mahukas kahe erineva põlvkonna tippkunstniku mänguline ja värviline dialoog, mis toob publiku ette ülevaate Tiit Pääsukese ja eelõige rahvusvahelisel kunstiareenil esineva Kris Lemsalu töödest. Mõlemad autorid on teinud teineteisest inspireerunult ka täiesti uut loomingut. Näitus jääb avatuks 1. maini.

Olete oodatud näituse avamisele 18. märtsil kell 18!


Kuraator Tamara Luuk on toonud ühele näitusele kokku üllatava põlvkondadeülese dialoogi, Eesti maalikunsti grand old man’i Tiit Pääsukese ja kaasaegse rahvusvahelise kunsti rising star’i Kris Lemsalu.

„Kahe kunstnikul – 1970. aastatel ennast jõuliselt ja stabiilselt Eesti tippmaalikunstnikuna maksma pannud Tiit Pääsukesel (1941) ja 1985. a. sündinud, keraamikuks koolitatud, nomaadiks kasvanud ja võluvalt võimsa koorikloomana kunstimaastikke märgistaval Kris Lemsalul on visuaalselt palju ühist: värvide intensiivsus ja kooslus, kujutamise aines, milles on märkimisväärselt palju looma ja naist ning neid ühendab ka selle ainese topislikkus, dramaatiline teatraalsus ja märgilisus,“ kirjeldab kuraator kunstnikke.

Näituse ülesehitus lähtub kahe kunstnikukarakteri iseseisvusest ja omapärast. „Kaunitari ja koletise“ kavatsus ei ole omavahel kunstikke ega nende töid vastandada ega teineteisest sõltuma panna.

Näituse sisus näeme vaimustust vanadest ja uutest müütidest ja olemisest kui rituaalist. Tamara Luuk: „Lemsalu täidab ära lünga Eesti kunsti ajaloos, kus tõelisi, metsiku ja autentse kujundiga töötavaid „primitiivse energia“ kunstnikke napib. Pääsuke on tundlik professionaal, kes on selle vahetu ja toore kultuuriülese jõu ära tundud ja kes oma haritust ja vahendeid reetmata selle ürgjõu poole ja Krisile vastu liigub.“

23. märtsil kell 20 linastub kinos Sõprus Jean Cocteau’ 1946. aasta film „Kaunitar ja koletis“, mille juhatab sisse kuraator Tamara Luuk. Film on prantsuse keeles, ingliskeelsete subtiitritega.

Näituse kujundaja on Neeme Külm, installeeris Valge Kuup, haridusprogramm on loodud koostöös Sally Stuudioga. 
 
Täname: Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus, Outset Eesti, Eesti Kunstnike Liit, Surfhouse, UBC Eesti, Kino Sõprus, NO99, Tallinna Keraamikatehas, Vaike Pääsuke, Riho ja Margit Lemsalu, Katharina Aus, Ingrid ja Andres Allik, Railey Harmond, Kerli Praks, Olga Temnikova, Kadri Karro, Risto Kalmre, Martin Kuum, Kristopher Luigend, Jan Moszumanski, Mart Norman

Eesti Kunstimuuseum, Tartmus, Tõnis Arro, Lilja Blumenfeld, Jüri Hain, Epp-Maria Kokamägi, Rene Kuulmann, Marje Lohuaru, Janek Mäggi, Maria Mägi-Rohtmets, Indrek Orro, Epp Rebane, Ain Tähiste

Tiit Pääsuke ja Kris Lemsalu. Kaunitar ja koletis
Kuraator Tamara Luuk

Tallinna Kunstihoone
19. märts – 1. mai 2016
Vabaduse väljak 8
K-P 12-18, 3.50 €/2.50 €
www.kunstihoone.ee

Rohkem teavet:
Tamara Luuk, kuraator
tamara@kunstihoone.ee

Pressiteate koostas:
Anneli Porri
anneli@kunstihoone.ee
 

PRESS RELEASE
15 March 2016
Tallinn Art Hall 

A joint exhibition by Tiit Pääsuke and Kris Lemsalu, the stars of two different art generations, at the Tallinn Art Hall. 

A large-scale, as well as playful and colourful, dialogue between two top artists from different generations will open at the Tallinn Art Hall. The exhibition will provide the viewers with a survey of the works produced by Tiit Pääsuke, and by Kris Lemsalu, who is well known for being active on the international art arena. Inspired by each other, both authors have also produced new works for exhibition, which will be open until May 1st.  

You are invited to the exhibition opening on 18 March at 6 p.m.! 


Curator Tamara Luuk has created a surprising cross-generational dialogue in the exhibition with the participation of Tiit Pääsuke, the grand old man of Estonian painting, and Kris Lemsalu, a rising star in the international contemporary art scene.  

“Two artists – Tiit Pääsuke (b. 1941) who established himself forcefully and firmly among Estonia’s top painters in the 70s and Kris Lemsalu, born in 1985, who was educated as a ceramicist, developed into a nomad and is now marking the art landscape as a powerful crustacean, have much in common visually: an intensity and synchronicity of colours and subject matter, which includes a substantial number of animals and women. And they are connected by the taxidermic quality, dramatic theatricality and significance of their work,” says the curator. 

The independence and originality of these two artistic characters form the basis for the exhibition. Beauty and the Beast does not aspire to set the work of one artist in opposition to the other, or to make them dependent on each other. 

The exhibition exudes a delight in old and new myths, as well as being as ritual. Tamara Luuk: “Lemsalu fills a gap in Estonian art history, with its dearth of “primitive energy” that works with real, wild and authentic images. Pääsuke is a sensitive master and professional, who has recognised the power of this immediate and raw cross-cultural power and who, without betraying his erudition and resources, is moving towards this primeval power and towards Kris.”

Jean Cocteau’s film Beauty and the Beast from 1946 will be screened at the Sõprus Cinema on March 23rd at 8 p.m. The film will be introduced by curator Tamara Luuk. The film is in French with English subtitles. 

The exhibition was designed by Neeme Külm, installed by Valge Kuup, and the educational programme was developed in collaboration with Sally Stuudio. 

Thank you: Estonian Contemporary Art Development Center, Outset Eesti, Estonian Artists Association, Surfhouse, UBC Eesti, Sõprus Cinema, NO99, Tallinn Art Ceramic Factory, Vaike Pääsuke, Riho and Margit Lemsalu, Katharina Aus, Ingrid and Andres Allik, Railey Harmond, Kerli Praks, Olga Temnikova, Kadri Karro, Risto Kalmre, Martin Kuum, Kristopher Luigend, Jan Moszumanski, Mart Norman

Art Museum of Estonia, Tartmus, Tõnis Arro, Lilja Blumenfeld, Jüri Hain, Epp-Maria Kokamägi, Rene Kuulmann, Marje Lohuaru, Janek Mäggi, Maria Mägi-Rohtmets, Indrek Orro, Epp Rebane, Ain Tähiste

Tiit Pääsuke and Kris Lemsalu. Beauty and the Beast 
Curator Tamara Luuk

Tallinn Art Hall
19 March – 1 May 2016
Vabaduse väljak 8
Wed-Sun, Noon – 6 p.m., € 3.50/€ 2.50
www.kunstihoone.ee

More information: 
Tamara Luuk, curator
tamara@kunstihoone.ee

Press release by: 
Anneli Porri
anneli@kunstihoone.ee
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ
15.03.2016
Таллиннский Дом искусства

Звезды двух поколений, Тийт Пяэсуке и Крис Лемсалу, – на совместной выставке в Таллиннском Доме искусства

В Таллиннском Доме искусства открывается масштабный игровой и красочный диалог топ-художников двух разных поколений, в рамках которого публике будет представлен обзор работ Тийта Пяэсуке и выступающего главным образом на международной арене Криса Лемсалу. Оба автора создали вдохновившие друг друга совершенно новые работы. Выставка открыта до 1 мая.


Ждем вас на открытии выставки 18 марта, в 18.00!

Куратор Тамара Луук составила на общей выставке удивительный диалог поколений между мэтром эстонской живописи Тийтом Пяэсуке и восходящей звездой современного международного искусства Крисом Лемсалу.

«У двух художников – мощно и уверенно заявившего о себе в 1970-х как о топ-живописце Тийта Пяэсуке (1941) и у родившегося в 1985 году, учившегося керамике, выросшего в кочевника и обозначившего себя на художественном ландшафте чарующе могущественным моллюском Криса Лемсалу – визуально много общего: интенсивность и сочетание цветов, представление о материи, в которой чрезвычайно много зверя и женщины; их объединяет также наполненность, драматическая театральность и знаковость этой материи», – сказала куратор о художниках.

Выставка построена с учетом независимости и своеобразия характеров обоих художников. Замысел «Красавицы и чудовища» – не противопоставить художников или их работы и не поставить их в зависимость друг от друга.

В содержании выставки мы видим восхищение старыми и новыми мифами и бытием как ритуалом. Тамара Луук: «Лемсалу заполняет пробел в истории эстонского искусства, где недостает художников «примитивной энергии», работающих с истинными, дикими и аутентичными образами. Пяэсуке – чуткий профессионал, который постиг эту непосредственную и сырую надкультурную силу и который, не изменяя своей образованности и своим средствам, движется в направлении этой стихии и – навстречу Крису».

22 марта, в 20 часов, в кинотеатре «Сыпрус» состоится показ вышедшего в 1946 году фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище», перед демонстрацией которого вступительное слово произнесет куратор Тамара Луук. Фильм на французском языке с английскими субтитрами.

Дизайнер выставки – Неэме Кюльм, инсталляция – Valge Kuup, образовательная программа подготовлена в сотрудничестве с Sally Stuudio. 
 
Спасибо!

Центр развития современного искусства, Outset Eesti, Союз художников Эстонии, Surfhouse, UBC Eesti, кинотеатр «Сыпрус», NO99, Таллиннский Керамический завод, Вайке Пяэсуке, Рихо и Маргит Лемсалу, Катарина Аус, Ингрид и Андрес Аллик, Рейли Хэрмонд, Керли Пракс, Ольга Темникова, Кадри Карро, Ристо Кальмре, Мартин Куум, Кристофер Луйгенд, Ян Можумански, Март Норман

Эстонский художественный музей, Tartmus, Тынис Арро, Лиля Блуменфельд, Юри Хайн, Эпп-Мария  Кокамяги, Ренге Куульманн, Марье Лохуару, Янек Мягги, Мария Мяги-Рохтметс, Индрек Орро, Эпп Ребане, Айн Тяхисте

Тийт Пяэсуке и Крис Лемсалу. Красавица и чудовище
Куратор Тамара Луук

Таллиннский Дом искусства
19 марта – 1 мая 2016 года
Пл. Вабадузе, 8
Ср.–Вс. 12–18, 3,50 € / 2,50 €
www.kunstihoone.ee

Дополнительная информация:
Тамара Луук, куратор
tamara@kunstihoone.ee

Пресс-релиз составила
Аннели Порри
anneli@kunstihoone.ee

 
 
See kiri on saadetud Tallinna Kunstihoone kontaktidele.
lahku meililistist    uuenda andmeid
Email Marketing Powered by Mailchimp