Copy
kunstihoone.ee
Vaata kirja brauseris


Raivo Puusemp Rosendale'is. Juuni 1975. Kunstniku loal.

PRESSITEADE
10.04.2017
Tallinna Kunstihoone
In EnglishПо-русски

Kuidas üks kunstnik kaotas kaardilt terve küla ja teisi lugusid


Alates 15. aprillist on Kunstihoone galeriis avatud Krist Gruijthuijseni kureeritud näitus „Lahustumine – Raivo Puusemp dialoogis“. Väliseesti kunstniku Raivo Puusempi praktika lõppakord – Rosendale’i lahustumine seda ümbritsevasse linna – võiks näida rohkem haldusreformi kui kunstilise saavutusena. Sellest inspireerituna kõnelevad Krõõt Juurak, Flo Kasearu, Kristina Norman, Mark Raidpere ja Margit Säde vastutuse võtmisest, pragmaatilisest idealismist, kodanikualgatusest ning nähtuste, esemete ja isikute liikumisest ühest olekust teise.

Näituse avamine toimub neljapäeval, 13. aprillil kell 17:00 ning see jääb avatuks 14. maini.
 
Kui kunstnik Raivo Puusemp (1942, EE/USA) 1975. aastal Rosendale’i (New Yorgi osariik) linnapeaks valiti, oli linnake kimpus koormava maksusüsteemi ja probleemsete munitsipaalteenustega. Rosendale’i elanikel polnud valimiste ajal ega uue linnapea ametisoleku perioodil aimugi Puusempi tegevusest kontseptuaalse kunstnikuna, tema varajasest huvist fenomenoloogia vastu ega ka tema hilisematest katsetustest grupidünaamika ja ühiskondlik-poliitiliste protsessidega.

„Elasin Rosendale’ist kahe miili kaugusel ja ühel hetkel ostsin sinna endale talu. Siis pöörduti mu poole poliitika asjus. Mõtlesin natuke järele, sest ma polnud kunagi poliitikaga tegelenud. Ma polnud isegi valimas käinud. Aga mida rohkem ma selle üle mõtlesin, seda enam sain aru, et see on hea võimalus teada saada, mida teha annab,“ meenutab Puusemp linnapeaks saamist.

1976. aasta märtsiks oli Puusemp Rosendale’i elanikke suutnud veenda – ja seda näitas ka ülekaalukas 2-1 hääletustulemus – et parim võimalik lahendus linna probleemidele on kohaliku omavalitsuse laialisaatmine. Sama aasta oktoobris astus Puusemp linnapea ametist tagasi, tõmbus tagasi ka kunstielust ning kolis perega Utah’sse.

Et Puusempi tööd praeguse aja Eestis rekontekstualiseerida, on palutud viiel kaasaegsel Eesti kunstnikul (Flo Kasearu, Krõõt Juurak, Kristina Norman, Mark Raidpere ja Margit Säde) tema kunstnikupraktikaga dialoogi astuda, et uurida eemaletõmbumise ja poliitilise tegevuse ideid.

Näituse algne versioon „Raivo Puusemp – Lahustumine“ on olnud väljas Project Art Centre’is, Grazer Kunstvereinis ja Utah’ Kaasaegse Kunsti Muuseumis (2012–2013), kuraatoriks Krist Gruijthuijsen, kes on praegu KW Kaasaegse Kunsti Instituudi juhataja.

Täname: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Veinisõber

Kunstihoone galerii (Vabaduse väljak 6) on avatud kolmapäevast pühapäevani 12–18, sissepääs tasuta.

SA Tallinna Kunstihoone Fond on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul – Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis.

www.kunstihoone.ee
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/ 
www.instagram.com/tallinnarthall/

Rohkem infot:
Siim Preiman
53432526
siim@kunstihoone.ee
 
 


How an artist erased an entire village off the map and other stories

 
The show Dissolution – Raivo Puusemp in dialogue with, curated by Krist Gruijthuijsen will be open at the Art Hall Gallery from 15 April. The final chord in the practice of foreign-Estonian artist Raivo Puusemp – dissolving Rosendale village into the municipality surrounding it – might at first glance seem more like administrative reform than artistic achievement. Inspired by this gesture, artists Krõõt Juurak, Flo Kasearu, Kristina Norman, Mark Raidpere and Margit Säde talk about taking responsibility, of pragmatic idealism, of citizens’ initiative and of the passing of objects and beings from one state to another.

The opening will be on Thursday 13 April at
5pm and the exhibition will remain open until 14 May.

When artist Raivo Puusemp (1942, EE/US) was voted mayor of Rosendale, N.Y., in 1975, the village was plagued by an overbearing tax structure and problems with municipal utilities. Following his election and throughout his tenure, the residents of Rosendale were unaware of Puusemp’s practice as a conceptual artist, his early interest in phenomenology and his later experiments with group dynamics and socio-political processes. Puusemp’s approach to the post was however an artistic one.

“I lived two miles from Rosendale, and at some point bought a farm there. And that’s when I was approached for this political thing. I thought about that for a while because I had never been political; I had never voted even at that point. And suddenly the more I thought about it, the more I realized that it was kind of a good opportunity to see what could be done,” recalls Puusemp on being elected mayor.

By March of 1976, Puusemp had persuaded the people of Rosendale, with a landslide 2-1 vote, that the dissolution of the village government would be the best possible solution to their problems. By October of that same year, Puusemp resigned as mayor, withdrew himself from the art context and moved with his family to Utah.

To recontexualize his work in present-day Estonia, five contemporary artists (Flo Kasearu, Krõõt Juurak, Kristina Norman, Mark Raidpere and Margit Säde) have been invited to respond to his practice in order to investigate the notion of withdrawal and political action.

The original exhibition Raivo Puusemp – Dissolution has previously been presented at Project Art Centre, Grazer Kunstverein and Utah Museum of Contemporary Art (2012 – 2013) and is curated by Krist Gruijthuijsen, currently director of the KW Institute for Contemporary Art.


We would like to thank: Estonian Cultural Endowment, Ministry of Culture, Tallinn Department of Culture, Veinisõber

Art Hall Gallery (Vabaduse väljak 6) is open Wednesday to Sunday 12–6pm, admission is free.

The Tallinn Art Hall Foundation fund is a contemporary art establishment that presents exhibitions in three galleries on the central square of Tallinn – at Tallinn Art Hall and nearby at Tallinn City Gallery and the Art Hall Gallery.

http://www.kunstihoone.ee
http://www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
http://www.instagram.com/tallinnarthall/

For more information:
Siim Preiman
53432526
siim@kunstihoone.ee
 
 

О том, как один художник стер с карты целый поселок, и другие истории 

С 15 апреля в Галерее Дома искусства открыта выставка «Растворение – Райво Пуусемп в диалоге», куратор – Крист Грейтхейзен. Финальный аккорд арт-практики зарубежного эстонца РайвоПуусемпа – растворение поселка Розендейл в окружающем его городе – может показаться скорее административной реформой, чем художественным достижением. Вдохновленные этим проектом, КрыытЮурак, Фло Касеару, Кристина Норман, Марк Райдпере и Маргит Сяде возьмут слово на тему принятия на себя ответственности, прагматического идеализма, гражданской инициативы и переходаявлений, предметов и личностей из одного состояния в другое.

Открытие выставки состоится в четверг, 13 апреля, в 17:00. Выставка будет работать до 14 мая.
 
В 1975 году, когда художник Райво Пуусемп (1942, ЭСТ/США) был избран мэром Розендейла (штат Нью-Йорк), этот поселок страдал от обременительной налоговой системы и проблем, связанных с муниципальными услугами. Как во время выборов, так и в последующий за ним период пребывания Пуусемпа в должности мэра жители Розендейла не знали о его деятельности в качестве художника-концептуалиста, раннем интересе к феноменологии или более поздних экспериментах с групповой динамикой и социально-политическими процессами.

Пуусемп вспоминает, как стал мэром:«Я жил на расстоянии двух милей от Розендейла и в какой-то момент купил ферму неподалеку.Тогда ко мне обратились c вопросом о политике. Я взял время на раздумье, ведь я никогда не занимался политикой. Я даже на выборы не ходил. Но чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что это хорошая возможность узнать, что можно сделать».

К марту 1976 года Пуусемп убедил жителей Розендейла – об этом свидетельствовал результат голосования 2:1, – что наилучшим решением проблем городка станет упразднение местного самоуправления. В октябре этого же года Пуусемп подал в отставку, отстранился также и от художественной жизни и переехал со своей семьей в штат Юта.

Для того чтобы реконтекстуализировать произведение Пуусемпа в сегодняшней Эстонии, пять местных современных художников (Фло Касеару, КрыытЮурак, Кристина Норман, Марк Райдпере и Маргит Сяде) были приглашены вступить в диалог с его арт-практикой, исследуя идеи отстранения и политической деятельности. 

Первоначальная версия выставки – проект «Райво Пуусемп – Растворение» – была в 2012–2013 годах представлена в Проджект Артс Центрев Дублине, австрийском Кунстверайн Грац и Музее современного искусства штата ЮтакураторомКристомГрейтхейзеном, ныне заведующим Институтом современного искусства Кунст-Верке в Берлине.

Благодарим: фонд «Капитал культуры Эстонии», Министерство культуры Эстонской Республики, магазин «Veinisõber»

Галерея Дома искусства (Вабадузе вяльяк, 6) открыта со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00, вход бесплатный.

Целевое учреждение «Таллиннский Дом искусства» – институция современного искусства, с чьей выставочной программой можно ознакомиться в трех галереях на центральной площади Таллинна: в Таллиннском Доме искусства и расположенных неподалеку Галерее Дома искусства и Таллиннской Городской галерее.

www.kunstihoone.ee
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
www.instagram.com/tallinnarthall/

Дополнительная информация:
Сийм Прейман
53432526
siim@kunstihoone.ee
 
 
Tallinna Kunstihoone

Täname • We Thank • Благодарим:

Tallinna Kunstihoone partnerid

See kiri on saadetud Tallinna Kunstihoone kontaktidele.
Uuenda andmeid   Lahku meililistist