Copy
kunstihoone.ee
Vaata kirja brauseris


Marko Mäetamm. Kõik lõbutsevad. Akrüül paberil. 70 × 100 cm. 2016

PRESSITEADE
28.03.2017
Tallinna Kunstihoone
In EnglishПо-русски

Marko Mäetamme uus algus Tallinna Linnagaleriis


Alates 31. märtsist on Tallinna Linnagaleriis avatud Marko Mäetamme isikunäitus „Ma ainult striimin“. Viimase kümnendi jooksul valdavalt oma pereelust inspiratsiooni saanud maalikunstnik pöörab sel korral pilgu maailmas möllavatele sõdadele, katastroofidele ja muudele hädaolukordadele ning tavainimese tahtlikule või tahtetule jõuetusele neis asjus midagi ette võtta. Näituse avamine toimub neljapäeval, 30. märtsil kell 18.00. Näitus jääb avatuks 30. aprillini.

„Pärast oma seni suurimat isikunäitust – „Kodus ja võõrsil“ Kumus 2015. aasta suvel – tundsin korraga, et miski minus haagib mind pärast kõiki neid aastaid lõpuks perekonnalugude jutustamise konksu otsast lahti. Selline tunne oli, et samal ajal, kui kaevan oma magamistoa põrandast läbi keldri maa sisse üha sügavamat auku, toimub ümber maja nii palju huvitavat, mida tahaks endast läbi lasta,“ avab Mäetamm teemamuutuse tagamaid.

Kui Mäetamm 12 aastat tagasi Linnagaleriis näituse tegi, ei osanud ta ehk uneski näha, et just siis alguse saanud kodu ja pereelu käsitlemine suuremate sotsiaalpoliitiliste ja majanduslike mehhanismide maketina jääb tema loomingu tuumaks kogu järgneva kümnendi jooksul. Nüüd on Mäetamm Linnagaleriis tagasi ning sel korral puhuvad hoopis uued tuuled. Näitusel näeme väljavõtteid reisipäevikust, suuremõõtmelisi maale, koomikseid, skulpturaalseid objekte ja palju muud. Piltide rohkus on peadpööritav ja viib mõtted sotsiaalmeedia lõpututele voogudele.

Kunstihoone kuraator Siim Preiman leiab võtme näituse lahtimõtestamiseks selle pealkirjast: „Esialgu võib Mäetamme vaimukas toon meid eksitada ning jätta mulje, et tegemist on kerge naljaga. Mulle vastupidi näib, et kunstnik rõhub n-ö social justice warrior’itele meis kõigis, kes ainult striimivad, laigivad ja säutsuvad, aga globaalsete probleemide lahendamisel paraku sisuliselt kaasa lüüa ei suuda.“

Täname: Eesti Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Tallinna Kultuuriamet, Veinisõber

Tallinna Linnagalerii (Harju 13) on avatud kolmapäevast pühapäevani 12–18, sissepääs tasuta.

SA Tallinna Kunstihoone Fond on kaasaegse kunsti asutus, mille näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul – Tallinna Kunstihoones ning samas lähedal asuvates Linnagaleriis ja Kunstihoone galeriis.

www.kunstihoone.ee
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
www.instagram.com/tallinnarthall/

Rohkem infot:
Siim Preiman
53432526
siim@kunstihoone.ee
 
 


A new beginning for Marko Mäetamm at Tallinn City Gallery

 
Marko Mäetamm’s solo exhibition “I’m Only Streaming” will be open at Tallinn City Gallery from 31 March. The painter, who has mainly been inspired by family life over the past decade, is now turning his attention to the wars, catastrophes and other emergencies raging around the world and the willing and unwilling powerlessness of normal people in regard to these subjects. The exhibition will open on Thursday 30 March at 6pm and remain open until 30 April.

“After my largest solo show to date – “Home and Away” at Kumu in the summer of 2015 – I suddenly felt like, after so many years, finally something was detaching me from the hook of telling these family stories. I felt like as I was digging a hole through the bedroom floor and through the cellar deeper and deeper into the ground, there were so many interesting things happening around the house I would have liked to have processed.” reveals Mäetamm concerning the basis for his thematic shift.

When Marko Mäetamm had his last exhibition at the City Gallery 12 years ago, he probably wouldn’t have dreamt that the subject that he started working with at that exhibition, of home and family life as a model for larger socio-political and economic mechanisms, would become the basis for his work for the entire following decade. Now Mäetamm is back at the City Gallery and this time with quite a new direction. At the exhibition we will see excerpts from a travel diary, large paintings, comics, sculptural objects and much more. The abundance of pictures is dizzying and reminiscent of the endless streams on social media.

Art Hall curator, Siim Preiman, finds the key to explaining the exhibition in the title, “At first, Mäetamm’s humorous tone can be misleading and make us think it is a light-hearted joke. I think it’s the opposite – the artist focuses on the social justice warriors within us all, who just stream, like and tweet, but who are incapable of actually taking part in solving global problems.”

We would like to thank: Estonian Cultural Endowment, Ministry of Culture, Tallinn Department of Culture, Veinisõber

Tallinn City Gallery (Harju 13) is open Wednesday to Sunday 12–6pm, admission is free.

The Tallinn Art Hall Foundation fund is a contemporary art establishment that presents exhibitions in three galleries on the central square of Tallinn – at Tallinn Art Hall and nearby at Tallinn City Gallery and the Art Hall Gallery.
 
www.kunstihoone.ee
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
www.instagram.com/tallinnarthall/

For more information:
Siim Preiman
53432526
siim@kunstihoone.ee
 
 


Марко Мяэтамм начинает все заново в Таллиннской Городской галерее

С 31 марта в Таллиннской Городской галерее открыта выставка Марко Мяэтамма «Я только стримую». Художник, в течение последнего десятилетия черпавший вдохновение преимущественно из сферы своей семейной жизни, на этот раз обращает взгляд на бушующие в мире войны, катастрофы и другие бедственные ситуации, а также на сознательное или бессознательное бессилие рядового человека что-то здесь изменить. Открытие выставки состоится в четверг, 30 марта, в 18:00. Выставка будет открыта до 30 апреля.

«После своей самой крупной доселе персональной выставки "Дома и на чужбине" в Художественном музее KUMU летом 2015 года я вдруг почувствовал, что после всех этих долгих лет во мне наконец что-то сорвалось с крючка повествования семейных историй. У меня было такое чувство, словно в то время, пока я копаю в полу своей спальни все более глубокую яму, вокруг дома происходит так много интересного, что хочется пропустить через себя», – раскрывает Мяэтамм причину изменения тематики своего творчества.  

Когда Мяэтамм в последний раз делал выставку в Таллиннской Городской галерее 12 лет назад, он, наверное, и представить не мог, что трактовка домашней и семейной жизни в качестве макета социально-политических и экономических механизмов, получившая начало именно здесь, станет ядром его творчества в течение всего последующего десятилетия. Сейчас Мяэтамм возвращается в Городскую галерею, но на этот раз здесь дуют уже новые ветры. На выставке мы видим записи из дневника путешественника, крупноформатную живопись, комиксы, скульптурные объекты и многое другое. Обилие картин вызывает головокружение и наводит на мысль о бесконечных потоках социальных медиа.  

Куратор Дома искусства Сийм Прейман видит ключ к пониманию выставки в ее названии: «Сначала остроумный тон Мяэтамма может ввести нас в заблуждение и оставить впечатление, что мы имеем дело с легкой шуткой. Мне же, наоборот, кажется, что художник делает упор на так называемых борцов за социальную справедливость в каждом из нас, которые только и делают, что стримуют, ставят лайки и пишут твиты, но, к сожалению, не способны сделать вклад в решение глобальных проблем».

Благодарим: фонд «Eesti Kultuurkapital», Министерство культуры Эстонской Республики, Департамент культуры Таллинна, магазин «Veinisõber»

Таллиннская Городская галерея (Harju 13) работает со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00, вход бесплатный.

Целевое учреждение «Таллиннский Дом искусства» – институция современного искусства, с чьей выставочной программой можно ознакомиться в трех галереях на центральной площади Таллинна: в Таллиннском Доме искусства и расположенных неподалеку Галерее Дома искусства и Таллиннской Городской галерее.

www.kunstihoone.ee
www.facebook.com/TallinnaKunstihoone/
www.instagram.com/tallinnarthall/

Дополнительная информация:
Сийм Прейман
53432526
siim@kunstihoone.ee
 
Tallinna Kunstihoone

Täname • We Thank • Благодарим:

Tallinna Kunstihoone partnerid

See kiri on saadetud Tallinna Kunstihoone kontaktidele.
Uuenda andmeid   Lahku meililistist