Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief september 2020
NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
Agenda
 
Programmaraad overleg 2020:
Informatie volgt
 
Bestuurlijk overleg 2020:
Donderdag 26 november

Activiteiten:
(onder voorbehoud van ontwikkelingen COVID-19)


Week van de Jonge Mantelzorger
5 t/m 11 oktober 2020


Anders Zorg en Welzijn vormgeven
8 oktober 2020


Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
10 oktober 2020

8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg (ONLINE)
5 november 2020

Dia de Los Muertos
7 november 2020
 


Leven er vragen, zijn er bedenkingen of suggesties?

Mail deze naar:

Rene.Nogarede@radboudumc.nlDoor deze met elkaar te delen kunnen we als palliatief netwerk, gericht een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorgverlening aan mensen in de laatste levensfase/naasten. Zeker in crisistijd!

Regionale beschikbaarheid palliatieve zorgverlening

Medio maart/april sloten Hospice en Thuiswaken De Brug in Druten en Hospice Wijchen, in verband met de “coronacrisis" hun deuren. Door de besmettingsdreiging waren er te weinig vrijwilligers en beschermingsmiddelen beschikbaar om gasten en hun naasten verantwoorde zorg en ondersteuning te bieden. Hospice Bethlehem in Nijmegen en de “palliatieve bedden” in Verpleeghuis Waelwick in Ewijk bleven deels beschikbaar voor mensen in de laatste levensfase. Aan de vraag voor thuiswaken, door VPTZ vrijwilligers, kon om bovenstaande redenen in heel Zuid Gelderland ook niet meer worden voldaan.

De organisaties hebben nieuwe vrijwilligers geworven en opgeleid. Er zijn maatregelen genomen om besmettingen tussen gasten, bezoek en vrijwilligers te voorkomen. Het was, en blijft, een niet te onderschatten klus om de zorg verantwoord te kunnen geven en ontvangen. De crisis heeft landelijk aangetoond dat de plek van “vrijwilligers” in de zorg een essentieel onderdeel van ons (palliatieve) zorgsysteem is.

Gezien de voortdurende COVID-19 dreiging, is het van belang de regionale beschikbaarheid van vrije bedden te volgen op de app : PalliArts
 

Extra ondersteuning nodig voor terminale client/patiënt?

VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen neemt weer hulpvragen aan!

Met een deel van de vrijwilligers is VPTZ weer gestart met waken in de thuissituatie. Alle vrijwilligers hebben de benodigde beschermingsmiddelen gekregen en kunnen zich goed aan de maatregelen houden.
Er zijn zowel vrijwilligers voor overdag als in de nacht beschikbaar.

Wil je hulp aanvragen of informeren naar de mogelijkheden van de VPTZ, neem dan gerust contact op.

We zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag op
06 132 107 31

 
 
 

Hospice Wijchen weer open

Vanaf dinsdag 1 september kunnen er weer gasten ontvangen worden in Hospice Wijchen. 

Per 1 september is ook de inzet van vrijwillige wakers thuis weer opgestart. Tijdens onze sluiting kregen we met regelmaat de vraag of we iemand konden bijstaan in het hospice of thuis.

Gelukkig kunnen we die vraag nu weer met JA beantwoorden.Klik hier voor het document

 

“Over leven”

Prof. dr. Yvonne Engels, hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit hield op vrijdag 18 september  jl. haar inaugurele rede.

Met deze bijzondere openbare lezing heeft mw. Engels haar ambt als hoogleraar officieel aanvaard.

Klik hier voor de oratie van mevrouw Engels op Youtube

DÍA DE LOS MUERTOS

LUX zaterdag 7 november 2020
(onder voorbehoud van de dan geldende RIVM richtlijnen).

Het LUX debat-team en het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland organiseren publieksbijeenkomsten “Día de Los Muertos”.

Ieder jaar viert de Mexicaanse gemeenschap de Día de Los Muertos. Waar de dood in Mexico in allerlei kleurrijke gedaantes door de steden danst, lijkt deze bij ons veel afstandelijker: iets om bang voor te zijn. Waarom houden wij de dood op afstand, terwijl deze juist veel betekenis kan geven aan het leven nu? Kortom: hoe kan de dood ons leven verrijken, wanneer we er openlijk over na durven denken én praten?

In een afwisselend programma van theater, film en gesprek onderzoeken we hoe de dood ons betekenis geeft. Bijzonder dit jaar is dat een van de programmaonderdelen gelijktijdig in zowel in LUX als op meerdere woonzorg- en verpleeghuis locaties van de Waalboog plaatsvind.


Het programma wordt medio oktober vermeld op de website van het LUX Debatcentrum 

Klik hier voor de link
Voor mensen met vragen over het leven - de cliënt.


Soms voelt het leven zinloos of worstelt u met een moeilijk dilemma. U komt er niet uit met uw naaste omgeving en heeft behoefte aan een onafhankelijk gesprek.

Klik hier voor de flyer voor de cliënt.
Herkennen en begeleiden van levensvragen - de professionals en vrijwilligers.

Interesse in een van de scholings- en ondersteunings-mogelijkheden van ZinPlus? Wij kijken graag met jou welk aanbod het beste past.


Klik hier voor de flyer voor de prof.

Ken jij een jonge mantelzorger?

Ken jij een kind of jongere tussen de 9 en 30 jaar? Woont, werkt of gaat hij/zij naar school in Nijmegen?

Is er bij hem of haar thuis iemand langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief? Maakt hij of zij zich daarover vaak zorgen? Moet hij of zij thuis vaak meehelpen? Of zorgt hij of zij vaak voor een familielid?

Zorgt hij of zij bijvoorbeeld voor een vader met een nierziekte, een broertje met een zware vorm van autisme, een oudere zus met het syndroom van Down en ADD, een moeder met ALS, een oudere broer met borderline, een vader met COPD en een lichamelijke handicap, een moeder met kanker of een opa met dementie? Dan is hij of zij een jonge mantelzorger!

Van alle jongeren in Nederland is één op de vier een jonge mantelzorger.

Zij helpen thuis mee om de boel draaiende te houden, net zoals de jonge mantelzorger die jij kent. Zij doen bijvoorbeeld de was, ruimen op, stofzuigen, helpen met de (financiële) administratie, gaan mee naar doktersafspraken, passen op een broertje of zusje en/of maken zich vaak zorgen.

Klik hier voor de folder van de Week van de Jonge Mantelzorger en klik hier voor de nieuwsbrief over de Week van de Jonge Mantelzorger gericht aan jonge mantelzorgers en ouders van jonge mantelzorgers.

10 jaar Pal voor u
Het 10e Pal voor u-magazine wordt rond de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg(IDPZ) verspreid door de regionale Netwerken Palliatieve Zorg. De netwerken zijn mede-initiatiefnemer van Pal voor u en zorgen er achter de schermen voor dat je gebruik kunt maken van goede palliatieve zorg in de regio. Aan het magazine is wederom een regionaal katern toegevoegd. Het katern bevat de adressen van de organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland.
Exemplaar ontvangen? Neem dan per mail contact op met Rene.nogarede@radboudumc.nl

Voor meer informatie over het magazine kijk op: https://palvooru.nl/

Zaterdag 10 oktober 2020 - Klik hier!

In november dit jaar start de afdeling medische oncologie (E30) van het Radboudumc en NPZZG, het ZonMW project “Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase”

Het doel van het project is het mogelijk maken dat patiënten met kanker in de laatste levensfase spreken over psychosociale zorgbehoeften, inclusief eventuele vragen over intimiteit of seksualiteit. In het project worden verpleegkundigen getraind en begeleid in het voeren van zo’n gesprek en het plannen van concrete vervolgacties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gesprekshulpmiddelen, te weten De Lastmeter (voor psychosociale zorgbehoeften) en PLISSIT (voor vragen over of problemen met intimiteit en seksualiteit). De duur van het landelijke project is 30 maanden.

Het implementeren van de gecombineerde gespreksinterventie wordt gezien als een geschikte aanpak om de begeleiding en daarmee de kwaliteit van zorg voor patiënten met kanker in de laatste levensfase te verbeteren. De casemanagers van de afdeling medische oncologie gaan actief meedoen in het onderzoek. Het Netwerk wil de ervaringen gebruiken om de gespreksinterventies verder te verspreiden naar andere organisaties in de netwerkregio.

Contactpersonen voor het project in de regio zijn: Trudy Lamers van der Wielen, operationeel leidinggevende E30 en René Nogarede, Coördinator NPZZG

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) brengt het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 uit voor het MBO en HBO.

Het is een praktische hulpmiddel voor onderwijsmakers waarmee zij gericht het onderwijs over palliatieve zorg kunnen aanscherpen.

Download hier de raamwerken

Onderwijsraamwerk MBO Niveau 2

Onderwijsraamwerk MBO Niveau 3

Onderwijsraamwerk MBO Niveau 4

Onderwijsraamwerk HBO

Introductie landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen

Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder?

Het introduceren van een landelijk telefoonnummer maakt onderdeel uit van het vergroten van de zichtbaarheid en toegankelijkheid van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Zo kunnen nog meer burgers met een hulpvraag worden geholpen. 

Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed: 

  • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
  • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
  • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Vergoeding van gesprekken met kinderen en jongeren t/m 18 jaar in de palliatieve fase en hun naasten verloopt via de Netwerken Integrale Kindzorg.

Meer informatie over geestelijke verzorging vind je op onze themapagina.

Meer informatie over levensvragen via de website geestelijkeverzorging.nl.

Trendanalyse Palliatieve Zorg helpt bij vooruit kijken


Kwaliteit van leven in de laatste levensfase, voor zorgvrager en naaste, vraagt om zorgvuldige aandacht. Dit besef nestelt zich na de afgelopen maanden meer en meer in het maatschappelijke bewustzijn. Goede beschikbare en toegankelijke palliatieve zorg in het hele land is een voorwaarde om kwaliteit van leven, rouwen en sterven te bevorderen. Kennis van en inzicht in relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen, met palliatieve zorg in het middelpunt, zijn dan belangrijk. Dat is de gedachte achter de Trendanalyse Palliatieve Zorg.

Deze Trendanalyse is een werkdocument, dat helpt bij het krijgen van overzicht over relevante ontwikkelingen rondom palliatieve zorg.Het is geen wetenschappelijke studie of poging om een encyclopedisch werk op te leveren.

Tijdens het samenstellen van dit rapport deed COVID-19 zijn intrede in Nederland. De pijnlijke gaten die het virus slaat, en de impact die dit heeft op alle betrokkenen in de palliatieve zorg, heeft de opstellers van dit rapport aangespoord een extra hoofdstuk te wijden aan inzichten en lessen naar aanleiding van COVID-19.

De Trendanalyse Palliatieve Zorg is een resultaat van samenwerking tussen de Associatie Hospicezorg Nederland, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg NederlandKWF Kankerbestrijding en de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland. Het is mede mogelijk gemaakt door Roparun.

Download hier het trendrapport!

Goed (palliatief) zorgen? Vergeet zelfzorg niet!

De patiënt/cliënt staat altijd op de eerste plaats en het verantwoordelijkheidsgevoel is enorm. Zeker als het om palliatieve zorg gaat. Tegelijkertijd heb je te maken met steeds complexere zorgvragen, personeelstekort en hoge werkdruk.
 

De Helen Dowling Academie – onderdeel van het Helen Dowling Instituut – biedt workshops voor palliatieve zorgverleners. Tijdens de workshop krijg je praktische handvaten waardoor je na afloop weer vol goede moed zorg kunt verlenen. Want je kunt alleen maar goede zorg verlenen als je ook goed voor jezelf zorgt!

Deze workshop ook op uw locatie? Kijk voor meer informatie op www.hdi.nl/academie of mail naar academie@hdi.nl.


GOED BEGREPEN?

“Goed Begrepen” gaat over begrijpelijke communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en over samen beslissen. Wil je als zorgverleners/vrijwilliger op je eigen tempo leren begrijpelijk te communiceren in de palliatieve fase?  Klik dan op de link Https://goedbegrepen.dialoguetrainer.com

De e-learning is ontwikkeld door Pharos in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel), Leiden UMC, Maastricht UMC, Radboud UMC en het Ommelander Ziekenhuis in Groningen alwaar ze ook gebruikt gaat worden in het geneeskundeonderwijs.

Palliatieve zorg: Elke keer anders

Noodzaak voor maatwerk!

Gezien de COVID-19 crisis wordt het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg digitaal aangeboden op donderdag 5 november a.s. .


 

Het congres wordt daarom live gestreamed en deelnemers hebben gedurende het gehele programma de gelegenheid om via de dagvoorzitter vragen te stellen.

Voor het programma en aanmelding:

Klik hier!

Oog voor Naasten! Van patiënten met ernstige COVID-19

Korte handreiking van het LUMC voor zorgverleners over de zorg voor naasten van mensen met ernstige Covid-19.

Klik hier voor de flyer

Ons VPTZ bestuur is op zoek naar een enthousiaste penningmeester
De doelstelling van de Stichting VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen is het waken bij terminale patiënten die in hun eigen vertrouwde omgeving willen sterven, waarbij wij ook hun naasten ondersteunen. Onze vrijwilligers doen dit door ‘Er te zijn’ voor mensen thuis in de laatste levensfase; zij bieden een luisterend oor, een wakend oog, een helpende hand. Dit doen wij in de gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal.

Als bestuursleden zijn wij momenteel actief op het gebied van naamsbekendheid, werven van vrijwilligers, kwaliteitszorg, communicatiebeleid, vrijwilligersbeleid,etc. En wij vervullen ook de rol van werkgever voor onze 3 coördinatoren.Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij affiniteit met het
VPTZ-vrijwilligerswerk, betrokkenheid en motivatie.
Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor:Het opstellen (en bewaken) van de begroting, de balans en het financieel jaarverslag;het verrichten van betalingen;het inrichten van en toezicht houden op de administratie;onderhouden externe relaties met de bank, de accountant, de belastingdienst, het salarisadministratiekantoor en subsidieverstrekkers.
Interesse?

Stuur een email aan onze secretaris Jacqueline Rademakers. Haar emailadres is:

jacqrademaker@gmail.com
Voor actuele informatie over Corona/COVID-19 en palliatieve zorg:

https://palliaweb.nl/corona

Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Alle informatie op de site is voorzien van een contactpersoon die je voor vragen of opmerkingen kunt mailen.
 

Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?

Voor verspreiding van de informatie graag een mail naar René Nogarede.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.

Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2020Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands