Copy
Nieuwsbrief NPZZG, jaargang 6, nummer 2
View this email in your browserNieuws uit het netwerk


Herhaalde oproep voor cliëntvertegenwoordigers en mantelzorgers.
Om de gewenste zorg goed te laten verlopen en daarmee het welzijn van palliatieve patiënten en
hun naasten waar mogelijk te verbeteren is het van belang dat er cliënten en naasten bereid zijn om
mee te denken over datgene wat het netwerk doet en of dit ook het juiste is. Weet u iemand die een van deze vacatures kan vervullen? Neem dan contact op met René Nogarede. Dit kan via de mail 

 

Jaarverslag netwerk is uit!
Het jaarverslag 2017 is verschenen. Centraal in het jaarverslag van dit jaar staat de realisatie van de netwerkdoelen in 2017. Daarnaast geeft het een overzicht van de ondernomen activiteiten.
Wilt u het hele verslag lezen? Dat kan uiteraard door de link hier te openen.
NPZZG symposium, op dinsdag 9 oktober 2018
"A Capella" de kracht van de gezamenlijkheid, Samenwerken in de NPZZG regio

Tijdens het regionaal symposium van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland op dinsdag 9 oktober 2018 belichten we vanuit de patiënt en zijn/haar naasten het effect van de diverse projecten in ons netwerk. Hoe organiseren wij de netwerkzorg in onze NPZZG-regio?
Met een uitdagend en geaccrediteerd programma, bestaand uit plenaire bijdragen en interactieve sessies, hopen wij u als professional in de zorg te mogen verwelkomen in het ROC Nijmegen, Campusbaan 6, 6512 BT Nijmegen.
Kijk voor het programma op: Programma Symposium NPZZG 9 oktober 2018 

U kunt zich ook gelijk inschrijven via deze pagina“Samen Werken aan Deskundigheid”

Vanaf najaar 2016  tot mei 2017 hebben zorgprofessionals en opleidingsfunctionarissen in het kader van het netwerkproject “Samen Werken aan Deskundigheid”, gewerkt aan een regionaal leer- en ontwikkelprogramma leerlandschap Palliatieve Zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden. Het eindresultaat zijn de Rubrics palliatieve zorg 

Het vervolg is dat in de afgelopen maanden door V&V professionals, managers en bestuurders van regionale zorg- en onderwijsorganisaties gezamenlijk gewerkt is aan het scheppen van voorwaarden voor implementatie binnen de eigen organisatie. Wilt u meer weten? Vraag dit na bij uw leidinggevende of bij de opleidingsfunctionaris binnen uw instelling. 
3e "Get Together" voor jonge mantelzorgers bij Jimmy's Nijmegen!
Mantelzorg Nijmegen organiseert op zondagavond 8 juli voor de derde keer een "Get Together" voor jonge mantelzorgers. Locatie: Jimmy's aan de Van Berchenstraat 3.
Kent u jonge mantelzorgers? Attendeer ze dan op deze avond. Ze zijn van harte welkom en deelname is kosteloos. Wanneer u of een jonge mantelzorger vragen heeft, stuur dan een e-mail naar j.huwae@sterker.nlPaTz heeft meerwaarde in de eerstelijns palliatieve zorg 

Uit de resultaten van  het evaluatie onderzoek  blijkt dat werken volgens de PaTz-methodiek aantoonbaar leidt tot betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hierdoor neemt de kwaliteit van de palliatieve zorg thuis toe en kunnen mensen vaker thuis blijven in de laatste levensfase. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland streeft dan ook naar uitbreiding van het aantal PaTz-groepen in 2018-2019.
In PaTz-groepen worden patiënten in de palliatieve fase tweemaandelijks besproken in aanwezigheid van een consulent palliatieve zorg. Voor meer informatie mail naar: Rene.nogarede@radboudumc.nl 


Fusie VPTZ Heumen Malden Mook en VPTZ Nijmegen
samen verder onder de nieuwe naam: VPTZ Thuis sterven Rijk van Nijmegen
Op 1 januari 2018 is er door de verdere samenwerking tussen de twee stichtingen VPTZ Nijmegen en VPTZ Heumen Malden Mook één nieuwe stichting ontstaan: VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen.
Tegelijkertijd is de Vereniging VPTZ Zuid-Gelderland opgeheven en zijn alle activiteiten overgedragen
aan deze nieuwe stichting.
VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen wordt in de Gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook en Middelaar
en Berg en Dal het aanspreekpunt voor de hulp aan ernstig zieke mensen in de laatste fase van hun
leven.
Meer informatie vindt u op de nieuwe website: klik daarvoor hierNieuwe directeur Hospice Wijchen
Met ingang van 1 juni 2018 zal Tjitske Huender de functie van directeur van de Stichting VPTZ Wijchen gaan invullen. Het gaat om een parttime functie van 2 dagen per week. Meer informatie hierover  kunt u vinden op de website van het Hospice.
Kalorama Bethlehem behaalt Kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg
Op 14 maart 2018 is het Nijmeegse hospice Kalorama Bethlehem bekroond met het kwaliteitskeurmerk PREZO Hospicezorg. Dit keurmerk wordt verleend door Stichting Perspekt. Kalorama Bethlehem is door deze onafhankelijke organisatie op 18 prestaties beoordeeld. Van woon- en leefsituatie, tot sociale, spirituele en fysieke aspecten van de zorg, tot de stervensfase en nazorg. Het hospice heeft deze op alle onderdelen ruim boven de norm behaald. Lees hier verder 

   

            
Succesvolle Marikenloop voor het Marikenhuis
Het Marikenhuis was op zondag 27 mei jl. het goede doel tijdens het hardloopevenemet de "Marikenloop". Met een opbrengst van meer dan 7000 euro werd het hardloop evenement helaas met wat regenval, maar wel tevreden afgesloten. Lees hier meer over de Marikenloop 


                                                 
Een lid van de Programmaraad stelt zich voor.....

Christel van Woezik, zorgconsulent PZ bij 's Heerenloo

Het zoeken naar mogelijkheden, het ondersteunen, het signaleren van, het goed kunnen luisteren, het inlevingsvermogen, het motiveren van cliënten zijn een paar aspecten van de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking die mij nog steeds zeer aanspreken en voldoening geven in mijn dagelijkse werk.

 

Sinds een jaar of 10, werk ik met veel plezier met oudere cliënten in Druten. Door het werken met cliënten in de palliatieve fase, is mijn interesse in palliatieve zorg gegroeid. Palliatieve zorg is volop in ontwikkeling. Het is bij iedere cliënt ons streven, om samen de best passende zorg te bieden. Om de kwaliteit van deze zorg te blijven verbeteren door goed te blijven kijken en luisteren naar de cliënt en zijn verwanten.

 

Cliënten met een verstandelijke beperking kunnen moeilijker aangeven wat hun klachten zijn. Hierdoor loop je het risico symptomen van ziekte niet te herkennen. Ze hebben vaak minder inzicht in hun ziekte en behandeling. Ze begrijpen en ervaren hun eigen sterfelijkheid op hun eigen ontwikkelingsniveau. Dat stelt eisen aan hoe je met hen daarover praat. Ze kunnen vanwege beperkte wilsbekwaamheid soms moeilijk meebeslissen over de zorg. We verlenen palliatieve zorg vanuit een professionele houding waarmee de cliënt zoveel als mogelijk regie over het eigen leven kan houden. Hiervoor zijn geen standaarden. Ieder mens is uniek. Iedere cliënt is uniek. En de wijze waarop een ieder met de laatste levensjaren en de dood omgaat, is ook uniek.

 

De palliatieve zorg is binnen ’s Heerenloo volop in ontwikkeling. Zo ook binnen onze regio, Zuidoost-Nederland, locatie Druten. Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een verpleegkundig en palliatief team. Om zo de zorg en de kwaliteit te blijven verbeteren. Dit staat nog in de kinderschoenen, maar het is vast het begin van iets moois.

 

Christel van Woezik

’s Heeren Loo


 

Landelijk nieuws


Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland
Na een jaar verkennen, samenwerken en bouwen is de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) sinds 19 april jl. formeel een feit. De coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht met als doel om organisaties in de palliatieve zorg te verbinden, samenwerking binnen de palliatieve zorg te bevorderen, zorgdomeinen beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit van de palliatieve zorg constant te verbeteren. De eerste leden van PZNL zijn Fibula en IKNL. Lees meer


Animaties
IKNL lanceert animaties over palliatieve zorg
In het najaar van 2017 is binnen de afdeling palliatieve zorg van IKNL gestart met het ontwikkelen van korte animatiefilmpjes over palliatieve zorg. Deze zijn bedoeld om op te nemen in scholings- en trainingsmateriaal. Het eerste filmpje ‘Wat is palliatieve zorg?’ staat inmiddels online.
Verslag congres: "Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - van papier naar praktijk"
Het congres, georganiseerd door IKNL en Palliactief, stond in het teken van inspiratie, motivatie en verbinding. Want verbindingen zijn nodig om te werken volgens het gedachtengoed van het kwaliteitskader. Lees hier het verslag


Kwaliteitskader en Meetinstrumenten in de palliatieve zorg
De printversies van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de meetinstrumenten in de palliatieve zorg zijn digitaal beschikbaar: Klik hier voor het kwaliteitskader
En hier voor de meetinstrumenten  

 

Project 'In gesprek over leven en dood
Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Een van de middelen is het project 'In gesprek over leven en dood'. De doelen van het project zijn:

- Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies (lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel).
- Versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.
Wilt u meer weten over het project of het voorlichtingsmateriaal gebruiken? Klik dan op de link om bij het materiaal te komen: voorlichtingsfilmsELV zorgloket functie

Regioloketten voor Eerste lijns verblijf
Alle Nederlandse regio's hebben per 1 april een loket waar huisartsen en ziekenhuizen 24 uur per dag terecht kunnen wanneer zij een plek zoeken voor een patiënt, zowel voor vervolgzorg na ontslag uit het ziekenhuis als voor instroom direct vanuit de eerste lijn. Kijk hier voor meer informatie: Regioloketten Eerste lijns verblijf (ELV) 

 Goede Voorbeelden film ’Ik blijf een poosje bij je zitten’

Goede Voorbeelden film ’Ik blijf een poosje bij je zitten’
De film is een best practice interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. Hij past goed in het nieuwe kwaliteitskader palliatieve zorg en goed te gebruiken voor onderwijs/instructie. De gebruikte goede voorbeelden zijn aan de film gekoppeld. Kijk voor de films ook op YouTube 


Het landschap van palliatieve zorg in beeld
Veel organisaties houden zich in Nederland bezig met palliatieve zorg. Ieder met een eigen taak en verantwoordelijkheid in de ondersteuning van patiënten, naasten of hulpverleners. De organisaties werken op vier niveaus: lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk. De infographic Het landschap van palliatieve zorg” laat zien hoe al deze partijen zich tot elkaar verhouden.Vervul een laatste wens
Wil je iemand zijn of haar laatste wens realiseren? Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances. Voor meer informatie en het aanmelden van een wens: Stichting Ambulance WensFilm laatste levensfase bij Parkinson
Een resultaat van het ParkinsonSupport project is een film over de laatste levensfase bij Parkinson.  Het project had en heeft als doel de zorg naar en in de laatste levensfase voor mensen met Parkinson en naasten te verbeteren. Tijdens de indrukwekkende interviews gaven mensen tips voor anderen die leidden tot dit filmpje. Een filmpje met acht praktische adviezen ter voorbereiding op de laatste levensfase en die helpt om samen het gesprek aan te gaan.  Klik op de link om de YouTube film te bekijken.
 

  

7e Nationaal congres Palliatieve zorg
7 en 9 november is het 7e Nationaal Congres Palliatieve zorg. De organisatie is op zoek naar voorstellen voor sessies voor deze dagen. Heeft u een idee? Meld het aan via de onderstaande link:
Aanmelden voorstellen voor sessies 

Abstracts voor Nationaal Congres Palliatieve Zorg
Het is ook mogelijk om voor het Congres abstracts in te dienen voor een vrije presentatie/poster. In het programma zijn hiervoor vier sessies opgenomen. Er zijn twee hoofdcategorieën waarvoor u een abstract kunt indienen: onderzoek en praktijk. Meer info en richtlijnen voor abstracts

Via de agenda vindt u de meer informatie over het congres.

 


Problemen ervaren in de zorgverlening?
Geef het door aan het Praktijkteam Palliatieve zorg
Het is belangrijk dat problemen opgelost worden! Meld het bij het landelijk praktijkteam Palliatieve Zorg. Adviseer collega zorgverleners en organisaties knelpunten en ideeën te (blijven) melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg via tel.  030 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl
Patiënten en naasten kunnen knelpunten aangeven via tel. 1400. Deze worden aan het praktijkteam doorgegeven.
Meer informatie vindt u op:  denieuwepraktijk.nl


Informatie over de financiering van de palliatieve zorg 
Informatiekaart VWS palliatieve zorg voor professionals 

 Nieuws van en uit Consortium PalZo

Voor  meer nieuws uit het consortium kijkt u op de website
 


Agenda
 

Programmaraad overleg 2018:

Dinsdag 11 september
Dinsdag 13 november
Donderdag 29 november themabijeenkomst

Bestuurlijk overleg 2018:
 
Dinsdag 25 september
Dinsdag 27 november

 

Vergaderdata PalZOco 2018:
               
Dinsdag 4 september     
Dinsdag 13 november       Algemeen:

9-10-2018:

NPZZG symposium
 
Uitgelicht

 Wat zijn de netwerkplannen voor 2018 en 2019?

Het NPZZG beleidsplan 2018-2019 is beschikbaar op de NPZZG netwerksite

 
Uitgelicht

Samen gaan we voor.....

 
Wat verstaan wij onder een Netwerk palliatieve zorg?
Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de
waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
 
 
Wij attenderen u graag op nieuwsbrieven en/of nieuws van andere organisaties die voor u ook interessant
kunnen zijn.


Voor de Agora nieuwsbrief, klikt u hier: Nieuwsbrieven


Wilt u de nieuwsbrief van Kindergasthuis De Boeg ontvangen?  Klik dan hier
​​


Meer informatie over het Marikenhuis vindt u door hier te klikken.


 
IKNL: NieuwsbriefPatz (Palliatieve thuiszorg): Actueel en Nieuws
Voor nieuws van ZonMw klikt u hier
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2018Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp