Copy
View this email in your browser


Nieuwsbrief NPZZG oktober 2021
De NPZZG maakt deel uit van het consortium PALZO,  één van de 7 consortia  in Nederland die gericht zijn op het realiseren van doelstellingen van het  Nationaal Programma Palliatieve Zorg. In een consortium werken in ieder geval de Expertisecentra Palliatieve Zorg, Netwerken Palliatieve Zorg, IKNL en onderwijsinstellingen samen. Ze verbinden onderzoek, onderwijs en zorg (implementatie).
De NPZZG is een  samenwerkingsverband van organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. Het doel van het netwerk is om in samenhang met elkaar interdisciplinair bij te dragen aan de kwaliteit van palliatieve zorg in de regio en het afstemmen van zorg thuis, in het ziekenhuis in het verpleeghuis of hospice. Uitgangspunt vormen de waarden, wensen en behoeften van cliënt en naaste. 

In deze uitgave;

*  Internationale Dag Palliatieve Zorg,
*  Netwerkcoördinator aan het woord,
*  Agora léven tot het einde,
*  Promotie internist- oncoloog Simone
    Langenberg,
*  Oproep deelname,
*  Zelfevaluatie door palliatieve zorg,
*  Huis Wilma  Mook opent 2022,
*  Nieuwsbrief Hospice Wijchen,
*  VPZT; er zijn..
 

Activiteitenkalender;

  9-10   Internationale Dag  Palliatieve     
            Zorg
14-10   divalidag ( feest van het licht)
10-11   dag van de mantelzorg
  7-12   dag van de vrijwilliger


Programmaraad;
9 november 2021

Kern Bestuur;
30 november


Algemeen Bestuur;
5 oktober ( geweest)

       
 
Bijdrage leveren aan de Nieuwsbrief ?

Heel graag zelfs. Het netwerk, dat zijn we met elkaar en daarom Ik nodig jou of je organisatie van harte uit input te leveren voor de nieuwsbrief die 4 x per jaar uitkomt. 

Berichten die van waarde zij voor cliënten en hun naasten met een palliatieve zorgvraag, zorgverleners en netwerkpartners. Mooie initiatieven die een bijdrage leveren aan kwaliteit van palliatieve zorg en/of een bijdrage vanuit muziek, kunst, sport, cultuur en de verbinding met palliatieve zorg ? 

In december een themanummer over geestelijke zorg.

Je bijdrage voor december 2021 zie ik graag tegemoet voor 2  december 2021.

Mail of bel :

Anne-Marie.Barkhuis@radboudumc.nl
/06-23709196

 
Netwerk Palliatieve zorg - Zuid Gelderland
Netwerk palliatieve zorg ZGLD
Website
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland

Nieuws en wetenswaardigheden


klik hier; vernieuwde website over palliatieve zorg.nl
The Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA)  is een internationale netwerkorganisatie, die zich focust op ontwikkeling van hospices en palliatieve zorg  wereldwijd. Zij zijn een netwerk van 350  nationale en regionale organisaties in 100 landen die zich inzetten voor hospices en palliatieve zorg.
Dit jaar staat de Internationale Dag van de Palliatieve zorg in het teken van leave no one behind. 
http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day

Vandaag is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ). Deze dag is bedoeld om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en de mogelijkheden in de laatste levensfase. In heel Nederland worden er activiteiten georganiseerd, zoals een open huis bij hospices. Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)  lanceert vandaag de vernieuwde website,  palliatievezorg.nl, een doorontwikkeling van de door met ministerie van VWS ontwikkelde campagnesite. 
Rondom deze dag zijn in het land diverse activiteiten georganiseerd. verwijzing is in onderstaande link toegevoegd.

Het jaarlijkse terugkerende evenement  Día de los Muertos in het  LUX in Nijmegen kan tot onze grote spijt geen doorgang vinden in 2021. De enorme effecten van  de herstart van programma's in LUX na versoepeling van de Coronaregels, leggen een enorme druk op het inhalen van uitgestelde programma's. Om een goed en mooi programma neer te zetten, zoals je andere jaren van ons gewend bent, verschuiven wij die Día de Los Muertos naar 2022. 

Día de los Muertos ( de dag van de dood)  is op 1 en 2 november ( Allerheiligen en Allerzielen). Het is een herdenkingsdag voor overleden dierbaren, maar ook een feestdag om het leven te vieren. Het stamt al uit de tijd van de Azteken, heeft in diverse culturen een plek gekregen en staat op de lijst als werelderfgoed.
In Nederland wordt in verpleeghuizen in deze periode vaak een herdenkingsdienst gehouden om bewoners die in dat jaar overleden te herdenken met nabestaanden, met overweging, muziek, gedicht, bloemen en een gedenksteen. Deze wordt altijd weer als bijzonder en waardevol ervaren.

 
klik hier; mooi wat bloemen doen
klik hier; remember me
klik hier; activiteiten rondom de internationale dag van de palliatieve zorg 9 oktober
In de programmaraad van 14 september maakte ik kennis met vertegenwoordigers uit de netwerkorganisaties die zich in diverse groepen en hun eigen organisatie  inzetten om mede het beleid van de NPZZG vorm te geven. Van geestelijk verzorger tot verpleegkundig specialist en van ciënt vertegenwoordiger tot onderwijsveld vormen een interdisciplinair gezelschap. Kennismaking aan de hand van een zelf gekozen voorwerp, en zoals ook in de palliatieve zorg komt dan zowel  persoonlijk als professioneel  denken over waarden en behoeften in ons leven naar voren. Die waarden zijn voor iedereen anders, herkenbaar en uiten zich in behoeften als  genieten van gezamenlijk koken, eten/drinken, sporten, creatief bezig zijn, samen de natuur in genieten van je gezin, metaforen over samenwerking en verbinden als professional in de palliatieve zorg. Een kijkje in wie we  zijn als mens in de palliatieve zorg.  
Netwerkcoördinator aan het woord;

Mijn naam is Anne-marie Barkhuis en ik stelde me al  voor als opvolger van Rene Nogarede in een nieuwsbrief /op de website. De afgelopen 2 maanden heb ik mij vooral gericht op wie nu het netwerk vormen en wat er op de agenda van het netwerk staat. Mooie ontmoetingen met mensen in organisaties en hun bijzondere connectie en hart voor de palliatieve zorg in brede zin van het woord. Heel veel initiatieven en goede ontwikkelingen die ik er uit wil lichten in de nieuwsbrieven, gekoppeld aan het beleidsplan van de NPZZG.


Een directe link en met de palliatieve zorg  in relatie met het concept positieve gezondheid;  
" Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt."   ( IPH.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/?)Vanuit mensen zelf, vanuit hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt kijken naar omgaan met klachten gezondheidsproblemen, zorgt ervoor dat aansluiten bij waarden, wensen en behoeften een diepere betekenis krijgt
      

De behoeften van ongeneeslijk zieke mensen zijn sterk individueel en overstijgen vaak de wettelijke kaders van systemen. Daarom gelooft Agora dat palliatieve ondersteuning altijd maatwerk is en gebaat is bij goede lokale samenwerking tussen de vier dimensies: fysieke zorg, ondersteuning op sociaal gebied, psychische steun en begeleiding op gebied van spiritualiteit.

Carla Jonkman (62) hoorde tien jaar geleden dat ze COPD heeft. Een ongeneeslijke longziekte, meestal veroorzaakt door roken. Ze had altijd een druk leven. Een uitdagende baan in de ICT, vriendinnen, feestjes. Dat veranderde allemaal, heel geleidelijk. Inmiddels gaat ze nog maar enkele keren per week de deur uit. Thuis heeft ze hulp van haar inwonende zoon Kay. ‘Maar je kinderen moeten toch gewoon hun eigen leven kunnen volgen?’ vertelt ze, met tranen in haar ogen

Carla deelt haar verhaal in deze video. Bij de film hoort ook een handleiding, met meer achtergrondinformatie, tips en een reeks vragen die je jezelf of een groep kunt stellen tijdens een nabespreking, na het bekijken van de film.
 
Video Carla leeft met COPD
handleiding voor nabespeking van de video over Carla
klik hier Infographic; palliatieve benadering; met wie kan ik samenwerken ?

Promotieonderzoek verdedigd op 30 september;

'Het welzijn van mantelzorgers van patiënten met Kanker'

 
 
  Bovenstaand onderzoek voerde Simone sinds 2013 uit aan de     
  afdeling Medische oncologie van het Radboudumc, binnen het
  Radboud Institute of Health Sciences.
  Simône Langenberg  behaalde in 2009 haar artsendiploma aan
  de Rijksuniversiteit Groningen Zij heeft tussen 2009 en 2019 haar
  opleiding tot internist-oncoloog voltooid en is nu werkzaam binnen
  het Team Ondersteunende en Palliatieve zorg van het Radboudumc
.


 
Op 30 september j.l. verdedigde  zij  haar onderzoek en de uitkomsten ervan in het kader van haar promotie.

Zorgen voor een patiënt met kanker kan een uitdagingen vormen voor mantelzorgers en kan belangrijke consequenties hebben voor hun eigen gezondheid. Uit dit onderzoek blijkt dat mantelzorgers die al problemen hadden voor het starten van de behandeling van de patiënten een risico lopen op het houden van een hoge mate van belasting, stress en vermoeidheid na het einde van de behandeling. Een hogere mate van belasting en stress wordt geassocieerd met de intensiteit van de zorg die een mantelzorger geeft en heeft een negatief effect op zijn of haar mentale welzijn, sociaal functioneren en vitaliteit.
Angst voor terugkeer van kanker, nadat een patiënt behandeld is

geweest voor kanker, komt evenveel voor bij zowel patiënten als
mantelzorgers en verdient meer aandacht. Een andere bevinding
was dat gecompliceerde rouw, stress en depressie belangrijke
problemen kunnen zijn na het overlijden van de patiënt na
deelname aan experimenteel onderzoek in de laatste levensfase
.
                 Zorgen voor iemand die niet meer beter wordt:                 welke ondersteuning is er voor de mantelzorger?
 
Begin december 2021 wordt in Hospice Bethlehem een informatie-avond georganiseerd voor mantelzorgers van naasten in de palliatieve fase. De mogelijkheden voor ondersteuning in de regio Nijmegen worden toegelicht door sprekers en een ervaringsdeskundige. De bijeenkomst is een initiatief in het kader van de opleiding HBOV deeltijd (HAN) en er is samenwerking gezocht met het Netwerk PZ en VPTZ.
 
Oproep: deelnemers gezocht!
Ken je mensen die ondersteuning kunnen gebruiken? Wil je op de hoogte gehouden worden?
Mail:
eg.vanmiltenburg@student.han.nl   
.

     Zelfevaluatie palliatieve zorg
 

 

In de nieuwsbrief van juni 2021 werd  stilgestaan bij de zelfevaluatie van palliatieve zorg binnen organisaties van het NPZZG.
Het doel van de Zelfevaluatie is tweeledig. De Zelfevaluatie geeft zorgorganisaties inzicht in waar men staat op het gebied van aanbod en organisatie in de palliatieve zorg. Daarnaast geeft deze een gericht beeld over waar verbetering mogelijk is. Door de Zelfevaluatie kunnen zorgorganisaties op netwerkniveau bevindingen uitwisselen en van elkaar leren.

De Zelfevaluatie geeft richting bij implementatie van het Kwaliteitskader. De Zelfevaluatie is geen keurmerk of accreditatieprogramma, maar een instrument voor bewustwording en zelfreflectie.

Een van de netwerkorganisaties, TVN zorgt, heeft de zelfevaluatie net afgerond. In 2020 formuleerden zij op basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland een handreiking Palliatieve zorg TVN, die bruikbaar is voor medewerkers/teams ook  in de dagelijkse praktijk van hun werk. Samen  hebben zij de zelfevaluatie palliatieve zorg uitgevoerd en dit leverde enkele voorlopige  conclusies op als; 

  • We stellen de dubbele surprise question, maar hoe markeren en documenteren we vervolgens?
  • Hoe om te gaan met de overgang van ziektegerichte behandeling naar symptoombehandeling
  • Wanneer precies en hoe markeren we de stervensfase? 
Ook kwam naar voren dat er bijzonderheden ten aanzien van proactieve zorgplanning worden opgenomen in het dossier, dit riep vragen op als:
  • Welke leidraad is er hiervoor?
  • Hoe kunnen we de vier dimensies uit het kwaliteitskader het beste gebruiken?
  • Wat hebben we aan kennis en vaardigheden (scholing) nodig op specifieke thema's voor verzorgenden en verpleegkundigen in de wijk.
Zo geeft de zelfevaluatie aanleiding om met elkaar de volgende stap te zetten in verbetering van palliatieve zorg in praktijk. Zodra meerdere organisaties uit het netwerk de zelfevaluatie hebben afgerond, is het mogelijk om als netwerk gericht bijvoorbeeld gezamenlijk scholing/training in te zetten, elkaar te versterken. De handreiking is als bijlage toegevoegd ter inspiratie van anderen.


Voor  huisartsenpraktijken is zelfevaluatie 2.0 ontwikkeld door Carel Veldhoven en Astrid Kodde. Het zou waardevol zijn als huisartsen/praktijken zich hiervoor gaan aanmelden, zeker omdat zij een centrale en rol vervullen in de 1e lijn. I.s.m. Carel Veldhoven en Huisartsenzorg Nijmegen en omgeving worden huisartsen ( praktijken) benaderd om na te gaan of en hoe dit goed te organiseren. Dit zal plaatsvinden in de periode oktober, november, december 2021.
 

  3 groepjes van  studenten in het 4e jaar van hun HBO-V ( Bachelor of Science)   aan de Hoge school  hebben opdracht gekregen om praktijkonderzoek te doen in de extramurale zorg bij verschillende organisaties voor wijkverpleging en teams. Lector Minke Nieuwboer  formuleerde 3 praktijkopdrachten vanuit  de handreiking palliatieve zorg ( V&VN, 2019). 3 onderwerpen  voor  onderzoek staan centraal;

  • herkennen van de palliatieve fase en indicatiestelling,proactieve zorgplanning en informatievoorziening,
  • competenties van (wijk)verpleegkundigen en verzorgende, wat zijn hun ervaringen t.a.v. kennis en vaardigheden,
  • Hoe schatten ze zelf hun competenties in op basis van een gevalideerde competentie-meetschaal.
Studenten leren onderzoek te doen ( kwantitatief of kwalitatief) als belangrijke competenties in het beroepsveld én de uitkomsten van de onderzoeken kunnen in het netwerk worden gebruikt om te komen tot gezamenlijk beleid rondom ontwikkelpunten in de zorg.

We volgend de studenten de komen 3 maanden en presenteren hun uitkomsten. Ongetwijfeld maken diverse wijkzorg teams kennis met studenten.
Klik hier; handreiking palliatieve zorg TVN 2021
klik hier; zelfevaluatie als hulpmiddel voor organisaties


Hospice Wilma  in Mook; het is bijna zover,

Na jarenlange voorbereiding is er eindelijk zicht op de opening van Huis Wilma en verwachten we de eerste gasten begin 2022 te mogen ontvangen. We gaan nu alle mensen die zich de afgelopen jaren hebben aangemeld om een bijdrage te leveren, vrijwilligers en zorgprofessionals, actief benaderen en hopen dat het toentertijd getoonde enthousiasme nog steeds aanwezig is.

José Jacobs van Leur is per direct werkzaam als coördinator van Huis Wilma. Zij is sinds enkele jaren met pensioen en is tot aan haar pensioen werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist palliatieve zorg bij afdeling anesthesie, pijnbehandeling en palliatieve zorg van het Radboud UMC.
Na haar pensioen heeft zij op projectbasis,samen met een collega, het Kinder Comfort Team voor het Amalia Kinderziekenhuis-Radboud UMC opgezet.

Via de bijgevoegde button kun je ontwikkelingen in en om Huis Wilma volgen op facebook.

Wil je je aanmelden als vrijwilliger, professional of heb je vragen laat Jose gerust weten
 coordinator@huiswilma.nl 

klik hier; ontwikkelingen hospice huis Wilma Mook
klik hier; herfst editie nieuwsbrief Hospice Wijchen
Tijdens  gezamenlijk overleg in het NPZZG kwam de inzet van vrijwilligers vanuit de VPTZ in Nijmegen, Druten, en Wijchen  aan bod. Tijdens de corona crisis in 2020 kwam het werk van vrijwilligers nagenoeg stil te liggen, zowel bij mensen thuis als in de Bijna Thuis Huizen, hospices en verpleeghuizen. Coördinatoren  VPTZ in de regio geven aan dat langzaam maar zeker het vrijwilligerswerk weer op het oude niveau van voor Corona begint te komen.

Toch wordt  lang niet altijd voldoende gebruik gemaakt van de inzet van vrijwilligers thuis, terwijl dit zowel overdag als 's nachts aanvullend kan zijn op mantelzorg en zorg thuis. Van belang om met elkaar verder te onderzoeken, zeker met het oog op de nabije toekomst.

Tijdens mijn werk als wijkverpleegkundige in hospice de Brug in Druten werkte ik nauw samen met vrijwilligers. Het daadwerkelijk samen optrekken in de zorg aan gasten en hun naasten, zowel de fysieke zorg samen geven, als ook op psycho-sociaal een existentieel gebied ondersteunen. Vrijwilligers kennen gasten goed als het gaat om waarden, wensen en behoeften en  last but not least;  vrijwilligers herkennen en benoemen feilloos de veranderingen in de situatie van gasten. Hierin samen afstemmen, elkaar benutten en aanvullen is  bijzonder om te ervaren en voegt waarde toe voor iedereen.

Is dit in geld uit te drukken? Zo op het oog zou ik zeggen, nee ze zijn onbetaalbaar, dat is niet in geld uit te drukken. In onderstaande button zijn 2 mooie artikelen toegevoegd uit 2020 over de waarde van vrijwilligers in de palliatieve zorg.

Vrijwilligers niet uit te drukken in geld ? er is een poging gewaagd in 2017...Het is een  uiteenzetting van Movisie over de maatschappelijke en economische waarde van vrijwilligers, maar ook de waarde voor vrijwilligers zelf.

Bij het kijken naar het rapport trendanalyse palliatieve zorg van 2020 en de grote tekorten in de zorg op dit moment, kunnen we niet anders concluderen dan dat we elkaar hard nodig hebben als vrijwilligers, mantelzorgers en professionele krachten, om zorg thuis goed te kunnen blijven realiseren.
Een toekomst met een toenemende vraag aan palliatieve zorg, langer thuis wonen, waarin anders gewerkt gaat worden in de palliatieve zorg en de  informele zorg verandert. (Rapport Trendanalyse Palliatieve Zorg, PZNL/AHzN/KWF/VPTZ, 2020)
 
klik hier; Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard
klik hier; De waarde van vrijwillige inzet
Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

nieuwe website;
palliatievezorg.nl 

 

Contact

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland

Anne-Marie Barkhuis 


dinsdag, woensdag, vrijdag
Anne-marie.Barkhuis@Radboudumc.nl
06-23709196


www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidgelderland
 
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u input voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
Anne-Marie.Barkhuis@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in december !

Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands