Copy

Nieuwsbrief Juni 2019

NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Onze website bezoeken? - klik hier!
Volg ons nu ook op Facebook en Linkedin!
Facebook
LinkedIn
Safe the date!
 
Donderdag 12 september van 17.00-20.00 uur: Startbijeenkomst Geestelijke Verzorging in de thuissituatie.

 
Meer lezen? Klik hier.
Fusie BTH - VPTZ Maas en Waal
Werkgroepen met vertegenwoordigers van bestuur, coördinatoren en vrijwilligers werken aan de realisatie van een fusie. Streefdatum voor de fusie is nog steeds 1 januari 2020, maar voor beide partijen gaat zorgvuldigheid boven snelheid.
Respijtzorg
Op 24 april jl. is de respijtzorgkamer in het Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal, officieel geopend.
Meer lezen? Klik hier.
Het Mantelzorgcompliment
Zorgt u voor iemand die in de Gemeente Nijmegen woont? Laat hem of haar dan weten dat het mantelzorgcompliment aangevraagd kan worden. Dit kan tot 1 juli 2019. Het compliment bestaat uit een bedrag van € 200,-. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Kijk voor meer informatie op https://www.nijmegen.nl/diensten/zorg-hulp-en-advies/mantelzorgcompliment
Pionier stopt na 45 jaar werken in de zorg.
Na een mooie carrière nam Ine Gremmen eind mei afscheid als wijkverpleegkundige (met specialisatie oncologie/Palliatievezorg) in de regio West Maas en Waal. Ine begon in 1979 als ziekenverzorgende in de wijk bij het toenmalige Wit Gele Kruis, nu ZZGzorggroep. In 2008 maakte ze de overstap naar Buurtzorg om in de regio West Maas en Waal en Druten een Buurtzorg team op te zetten.  

Initiatief nemen en aanpakken is haar niet vreemd! In 2014 nam Ine was samen met huisarts Wim Gerrits (kaderarts palliatieve zorg) het initiatief voor de Palliatieve Thuiszorggroep (
PaTz-groep) in het gebied west Maas en Waal. Een actieve PaTz-groep met een toenemende vraag van huisartsen om deel te kunnen nemen. In PaTz-groepen werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en andere inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg nauw samen om patiënten vroegtijdig in de laatste levensfase in beeld te brengen en in te spelen op hun zorgbehoefte. neemt de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toe.
“Het proces van vooruit denken, plannen en organiseren (proactieve zorgplanning) heeft een positief effect op zowel het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg (passendheid) en diens naasten (tevredenheid) als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid). Ook kan het proces bijdragen aan het versterken van de autonomie van de patiënt in relatie tot de kwaliteit van gezamenlijke besluitvorming.”
(Uit: pallialine richtlijnen palliatieve zorg,)
Een noodkreet is het niet, maar we vragen jullie wel dringend om hulp.

Steeds vaker zien we dat hulpvragen in een dusdanig laat stadium bij ons binnenkomen, dat we de tijd niet meer krijgen om nog hulp te bieden. Doordat een client al heel snel komt te overlijden, of doordat er zoveel medische zorg nodig is, dat een vrijwilliger geen rol meer kan spelen.  En dat vinden we jammer. Want onze vrijwilligers zijn beschikbaar en uit ervaring weten we dat onze hulp zoveel kan betekenen voor de client en zeker ook voor de naasten.
Meer lezen? Klik hier.
Afscheid doelgroepvertegenwoordigers Programmaraad NPZZG
Op dinsdag 9 april is er na afloop van het Programmaraad overleg op informele wijze afscheid genomen van Wilma van Dinther (Verpleegkundig Specialist 1e lijn), Annemiek Hamers (huisarts), Hendriette Fasen (verpleegkundigen en verzorgenden woonzorginstellingen), Ingrid Möller (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), José Jacobs (Verpleegkundig Specialist 2e lijn), Sharon Tjon Eng Soe (Cliënten ondersteuning) en Inge Roes (Verpleegkundig Specialist 1e lijn).  Tijdens de bijeenkomst sprak Carel Veldhoven, voorzitter van de Programmaraad, ieder van hen persoonlijk toe om ze te bedanken voor hun inzet. De bijeenkomst was voor de nieuwkomers in de programmaraad een mooie gelegenheid om kennis te maken met de zittende leden van de Programmaraad.

Visionair netwerkzorg neemt afscheid

Dick Herfst, voorzitter Raad van Bestuur ZZGzorggroep heeft woensdag 22 mei met een gevarieerd symposium afscheid genomen van de zorggroep en van alle samenwerkingspartners.

Bruggen bouwen
Het thema van de middag was ‘Bruggen bouwen’ en daarmee muren slechten in het belang van de burger in de regio. Aan het woord kwamen een vertegenwoordiging vanuit cliënten en ketenpartners. De middag was een mooie afspiegeling van de vele bruggen die de afgelopen jaren zijn gebouwd, maar ook van het belang dat alle aanwezigen eraan hechten om deze bruggen goed te onderhouden en verder uit te breiden.

Meer lezen? Klik hier.
Een lid van de Programmaraad stelt zich voor
Bregje Thoonsen, huisarts

Palliatieve zorg is voor huisartsen een belangrijk aspect van hun dagelijkse werk. Zo ook voor mij. In de dagelijkse praktijk is het essentieel om goed samen te werken met alle betrokkenen zorgverleners, zodat voor de patiënt en naaste(n) een goede kwaliteit van leven in de laatste fase en goede kwaliteit van sterven gewaarborgd zijn.
Na mijn opleiding tot huisarts heb ik promotieonderzoek gedaan naar het tijdig identificeren van palliatieve patiënten en proactieve palliatieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk. Ook al was de verdediging in 2016 de conclusies en de discussie van toen blijven actueel.
Deelname aan de programmaraad geeft me, als vertegenwoordiger van de huisartsenkring Nijmegen e.o., de mogelijkheid om inhoudelijk mee te denken en richting te geven aan beleid rond proactieve palliatieve zorg in de regio.

Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis

Al voor de officiële oprichting van de stichting GVPZ in 2012 bestond er een poule van geestelijk verzorgers om passende ondersteuning te bieden bij spirituele en existentiële vragen en behoeften van de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten in de thuissituatie. Sinds die tijd is er een stijgende lijn waar te nemen in het aantal aanvragen voor begeleiding door geestelijk verzorgers in de eerste lijn. De GVPZ wordt steeds beter gevonden door huisartsen en andere zorgverleners die verwijzen.

Het beleidsplan 2019-2024 van de GVPZ bouwt voort op de bestaande missie en visie en sluit aan bij de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om in samenwerking met andere partners in de regio verder invulling te geven aan een structurele aandacht voor de spirituele dimensie binnen de eerste lijn zorg. De geestelijk verzorgers verbonden met de GVPZ komen regelmatig samen voor casuïstiek bespreking, reflectie en overleg. De eerst volgende casuïstiekbespreking is op 26 juni 2019 van 18 tot 20 uur.

 Voor informatie, consultatie of verwijzing kunt u de GVPZ bereiken via telefoonnummer 06 37374554 of info@gvpz.nl.

Samenwerking Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) en Netwerk 100 werken hebben besloten meer samen te werken en van elkaar te leren. Tijdens de gezamenlijke casusbijeenkomsten op 22 november 2018 en 14 mei 2019 was het centrale thema: “Wat is de kwaliteit van leven en hoe kan de kwaliteit van zorg daarop aansluiten? Welke afwegingen maak je eigenlijk als het gaat om tijd en/of de kwaliteit in de laatste fase van je leven? En wat betekent dat voor de mensen om je heen?”
 
Op 14 mei jl. interviewde Carel Veldhoven huisarts en consulent palliatieve zorg een mevrouw van 95 jaar over wat zij belangrijk vindt in deze fase van haar leven en in het bijzonder beslissingen rond het levenseinde.
 
Meer lezen? Klik hier.
Beleidsvoorstel - Naar aanleiding van het Advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg
Stichting Fibula geeft in dit beleidsvoorstel haar visie op de toekomst van de Netwerken Palliatieve Zorg, gebaseerd op het advies van de Denktank Netwerken Palliatieve Zorg (2019) en de reacties daarop van de Netwerken Palliatieve Zorg en de geraadpleegde stakeholders. Op basis hiervan wordt er een ordening van de aanbevelingen gegeven en een voorstel gedaan voor een plan van aanpak.
Klik hier voor het beleidsdocument
Herziene richtlijn vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
De herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.
Subsidieronde voor de praktijk
ZonMw heeft het voornemen om 9 aanvragen uit de subsidieronde ‘Palliantie ronde 2018/2019 onderzoek’ te honoreren. Eind juni 2019 wordt de gerelateerde oproep ‘subsidieronde voor de praktijk’ opengesteld. Deadline voor indiening is 3 september 2019.
https://content.mailplus.nl/m15/images/ts/zonmw/ZonMw___e_mailing/images/arrow.png Hou de website in de gaten!
Nieuwe subsidieoproep eind juni 2019 van het ZonMw-programma Palliantie

Instellingen die zorg bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en Netwerken Palliatieve Zorg krijgen de mogelijkheid deel te nemen aan een Nivel-project.
   
Lees hier verder
Gebruik app PalliArts neemt toe!
In 2018 is het gebruik van de app PalliArts met 20% toegenomen ten opzichte van 2017. 40.368 mensen hebben de app gebruikt. De grootste stijgers betroffen de schermen ‘Richtlijnen’ (+15%) en ‘Beddenvrij (+73%).

Voor de gegevens per netwerk zie:
Jaarrapportage IKNL PalliArts 2018
   

Lancering publiekscampagne VWS

Het ministerie van VWS start op 20 juni landelijk de publiekscampagne over palliatieve zorg. Doel van de campagne is patiënten, naasten en het algemene publiek uit te leggen wat palliatieve zorg is, wat het inhoudt en waar je terechtkunt voor hulp, ondersteuning en verdere informatie.

De campagneboodschap is: ‘Ik heb te horen gekregen dat ik dood ga. Maar tot die tijd leef ik.’ De campagne wordt ondersteund door een website.

Deze site verwijst bezoekers met vragen naar de netwerken palliatieve zorg en de netwerkcoördinatoren, bijvoorbeeld over het aanbod van de verschillende soorten palliatieve zorg en over hoe en waar zorg en ondersteuning wordt geregeld in de regio. Bezoekers zien de contactgegevens van de coördinatoren van de netwerken palliatieve zorg.

Verbinden zorg en sociaal domein: een blik op Agora's nieuwe opdracht
 

Minister Hugo de Jonge gaf Agora een nieuwe opdracht: ons inzetten voor het versterken van de lokale samenwerking tussen zorg en welzijn. Maar wat is welzijn, of het sociaal domein? Wat heeft het te maken met palliatieve zorg? Hoe vullen wij onze nieuwe opdracht in? En hoe kunt u ons helpen met goede voorbeelden? Lees hier meer over Agora's nieuwe opdracht

Klik hier voor de nieuwsbrief van Agora!
 
Dinsdag 1 oktober 2019 Symposium O²PZ ''Palliatieve zorg kun je leren'

Palliatieve zorg hoort een herkenbare plek in het onderwijs te hebben.

Hoe kun je je hiervoor zorgen zonder je curriculum volledig aan te passen?  Dinsdag 1 oktober 2019 organiseert programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg, het symposium O²PZ “Palliatieve zorg kun je leren”. Tijdens dit symposium krijg je handvatten en best practice tools aangereikt uit de (onderwijs)praktijk om palliatieve zorg gemakkelijk te integreren in de leerpraktijk of in het curriculum.
Het symposium zal plaatsvinden in Postillion Convention Centre Utrecht Bunnik. Wil je via de mail op de hoogte worden gehouden van het programma en andere ontwikkelingen rondom het symposium O²PZ?


Klik dan hier
Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?

Dan graag een mail naar 
René Nogarede 
sturen.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.
Bijeenkomsten:

Programmaraad overleg 2019:
Dinsdag 10 september
Dinsdag 12 november
Donderdag 28 november (themabijeenkomst)

Bestuurlijk overleg 2019:
Maandag 24 juni 
Dinsdag 24 september

Dinsdag 26 november

PalZOco vergaderdata 2019:
Dinsdag 17 september
Dinsdag 26 novemberActiviteiten:

GVPZ Consulent 
bijeenkomsten 2019:

Woensdag 26 juni

Start bijeenkomst
GV:
Donderdag 12 september 2019 

Symposium O²PZ
Dinsdag 1 oktober 2019

Jaarlijkse Fibula bijeenkomst voor netwerkbestuurders:
Donderdag 10 oktober 2019

Landelijke 2 daagse cursus palliatieve zorg voor AIOS 2019:
Donderdag 32 oktober en vrijdag 1 november
 
Netwerk symposium NPZZG:
Dinsdag 31 maart 2020
Uitgelicht

Vacature:
Het team van Hospice Bethlehem (Kalorama) is op zoek naar nieuwe collega verpleegkundigen!

Meer lezen? Klik hier.

Pro-actieve inzet vrijwiligers VPTZ Thuis sterven Rijk Nijmegen:
Meer lezen? klik hier.

Het mantelzorg compliment:
Zorgt u voor iemand die in de Gemeente Nijmegen woont?
Meer lezen? Klik hier.


Informatie film:

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg
Klik hier voor de film
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in maart 2018Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp