Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief December 2020
NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
Agenda
 
Programmaraad overleg 2021:
Dinsdag 26 januari 2021
Dinsdag 13 april 2021
Dinsdag 22 juni 2021
Dinsdag 14 september 2021
Dinsdag 9 november 2021
Donderdag 25 november  2021

Dagelijks bestuur 2021:
Data volgen

Algemeen bestuur 2021:
Dinsdag 9 Maart
Dinsdag 5 OktoberActiviteiten:
Geen data beschikbaar
 

Leven er vragen of suggesties?


Door deze met elkaar te delen kunnen we als palliatief netwerk, gericht een bijdrage leveren aan de verbetering van de zorgverlening aan mensen in de laatste levensfase/naasten. Zeker in crisistijd!
Mail deze naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl
 
Integratie NPZZG website in Palliaweb
 
Landelijke partijen streven naar beperking van de versnippering van informatie over Palliatieve zorg op diverse platforms en bronnen.  Doel: minder plaatsen waar gegevens en informatie voor de diverse doelgroepen staat alsook efficiënter worden beheerd. De actualiteit en de betrouwbaarheid van informatie op de sites worden hiermee verbeterd. Daarbij komt er meer samenhang en afstemming tussen (bestaande) sites:
  • - Patiënten websites beheren alle info voor patiënten en naasten
  • - ZorgZoeken beheert het zorgaanbod en Bedden Vrij
  • - Pallialine beheert de landelijke richtlijnen palliatieve zorg
  • - Palliaweb: beheert alle landelijke en regionale informatie voor en over (in)formele zorg
 
Het beheer van regionale netwerkwebsites gaat over naar een centrale website: Palliaweb. Informatie over de “couleur locale” wordt door het betreffende netwerk beheerd en ingevoerd. Het nieuwe Netwerk Palliatieve zorg Zuid-Gelderland biedt naar verluid ook de mogelijkheid dat de zorgorganisaties hun eigen “bedden vrij” informatie kunnen beheren. De sites behouden deels hun eigen uitstraling en kleurstelling om de regionale herkenbaarheid te behouden.

In de loop van januari wordt de NPZZG website, als een van de eerste netwerken, gemigreerd naar Palliaweb. Mogelijk dat het omzetten er toe bijdraagt dat de NPZZG site korte tijd niet bereikbaar is.

Palliatieve zorg en COVID-19 - Wat hebben we geleerd vanuit eerste golf van de COVID-19 pandemie?

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn we geconfronteerd met een nieuw ziektebeeld waarvan het verloop onbekend was. We zagen een groep patiënten die vrij plotseling heel ziek werd, maar waarvoor slechts beperkte behandel mogelijkheden voorhanden waren. Het bleek dat opname(op de IC) in het ziekenhuis of beademing niet altijd de juiste zorg op de juiste plaats voor hen was. En het was bij deze patiënten vaak onvoorspelbaar wie bleef leven en wie overleed. Dit maakte het belang van palliatieve zorg tijdens deze pandemie duidelijk.

E
en groep deskundigen uit de regio heeft tijdens een bijeenkomst ‘Palliatieve zorg in relatie tot COVID-19’ geleerde lessen verzameld uit deze moeilijke periode. Deze lessen delen we graag

Verder lezen? Klik hier!

VPTZ Thuis Waken - Rijk van Nijmegen bestaat in 2020, 35 jaar

Al die tijd streven zij er naar om wie dat wil, de mogelijkheid te bieden om thuis te kunnen sterven.
Dit doen ze door de zieke en de mantelzorger te ondersteunen door de inzet van vrijwilligers.


Deze film geeft een korte inkijk in de organisatie.

Klik op de video om hem te bekijken
Praten over intimiteit en seksualiteit bij ongeneeslijke kanker
 

In november dit jaar starten de afdeling medische oncologie (E30) van het Radboudumc en NPZZG het ZonMW project “Psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit in de laatste levensfase”

Het doel van het project is het mogelijk maken dat patiënten met kanker in de laatste levensfase spreken over psychosociale zorgbehoeften, inclusief eventuele vragen over intimiteit of seksualiteit. In het project worden verpleegkundigen getraind en begeleid in het voeren van zo’n gesprek en het plannen van concrete vervolgacties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gesprekshulpmiddelen, te weten De Lastmeter (voor psychosociale zorgbehoeften) en PLISSIT (voor vragen over of problemen met intimiteit en seksualiteit). De duur van het landelijke project is 30 maanden.


Contactpersonen voor het project in de regio zijn:

Trudy Lamers van der Wielen, operationeel leidinggevende E30

René Nogarede, Coördinator NPZZG

Signaleren, Verkennen, Proactief” (SVP)


Binnen het ZonMw project “Signaleren, Verkennen, Proactief” (SVP) uitgevoerd door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Radboudumc, is een patiënteninstrument ontwikkeld om het gesprek met de zorgverlener voor te bereiden.
Aandacht voor de zingevingsdimensie staat hierin centraal. We zijn benieuwd naar ervaringen met dit hulpmiddel. Daarom zijn we op zoek naar patiënten met een ongeneeslijke aandoening.

 
Heeft u mogelijk één of meerdere patiënten die mee wil(len) werken aan dit onderzoek?


Neem dan contact op met dr. Anne Wichmann

 Anne.Wichmann@Radboudumc.nl of 06 28 744 811
 
Vergoeding: eventuele reiskosten en een cadeaubon. 

Hans Hamers, Geestelijk Verzorger in de eerste lijn.

Mijn betrokkenheid met palliatieve zorg is vanuit de geestelijke verzorging. Dat is niet mijn eerste professie. Eerst opgeleid als psycholoog, werkend daarna in automatisering en informatieadvies en managementondersteuning, onderwijl theologie gestudeerd, ben ik vanaf 2011 werkzaam als geestelijk verzorger eerst in het Radboudumc. Vanaf 2017 ben ik werkzaam als pastoraal werker in de parochie H. Stefanus. Sinds een aantal jaren ben ik als geestelijk verzorger tevens betrokken bij de GVPZ, later ook als bestuurslid.

Hoe belangrijk is geestelijke verzorging in de palliatieve fase, dan wel in de stervensfase? Daar is een flink boek over te schrijven. Beter is het om hier een ervaring te noemen: ik werd laatst geroepen bij een patiënt. We vonden elkaar in een globale natuurspiritualiteit. Bij het laatste bezoek besloten we om samen te bidden. Ik heb hem daar de handen opgelegd. Intens voor de hem, zijn zus, en ook voor mij. De volgende dag werd ik gebeld door de wijkverpleegkundige. Meneer was ’s nachts overleden, rustig, geen palliatieve sedatie, geen euthanasie. De thuiszorg had ‘s morgens een onrustige patiënt geholpen en ’s avonds voor zijn overlijden, een rustige, kalme patiënt voor het laatst verzorgd. Ik heb mijn zorgcollega’s nooit gezien, enkel even telefonisch, maar we hebben het wel samen gedaan, ieder vanuit onze eigen kennis en ervaring.

 

Hans Hamers, bestuurslid GVPZ, volgt Jeanne Rens op in de Programmaraad.

Voor ondersteuning en advies is er in de regio Zuidoost het "Netwerk Integrale Kindzorg Zuidoost– voor gezinnen met een ernstig ziek kind."
 

Een spil binnen het kindzorg netwerk is het Kinder Comfort Team in de Academische Kinderziekenhuizen. Het team kan een brug slaan tussen zorg in het ziekenhuis en zorg thuis. Een Kinder Comfort Team (KCT) is een multidisciplinair team met medische, verpleegkundige, pedagogische, psychosociale en spirituele expertise. Het team begeleidt gezinnen en waar nodig organiseert en coördineert het team de zorg.

Voor meer informatie klik hier!'Goed Begrepen. Informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen'
Een e-learning gemaakt met virtuele patiënten om gesprekken mee te oefenen. Het nieuwsbericht van Pharos staat hier:
Klik hier voor meer informatie

Zorgprofessionals gezocht voor de door ontwikkeling van “Zorgzoeker”

Een van de aandachtspunten van dit landelijke project is om ook gebruikers bij de inrichting van de Zorgzoeker te betrekken. Hierbij wordt gedacht aan huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die in de regio  gebruik maken van de sociale kaart. Betrokkenheid is vooral in de komende fase van belang, dus januari/februari. Het zal in eerste instantie gaan om een aantal keer mee te kijken naar de ontwerpvoorstellen.

Gebruikers van de sociale kaart die mee willen kijken, kunnen zich aanmelden bij g.vanderzweep@stichtingfibula.nl 
Klik hier voor meer informatie
Nieuws
- Carel Veldhoven, huisarts en lid Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg levert een  mooie bijdrage aan het online magazine van ZonMw.
 
- Vervolg Palliantie
 
Palliantie 2021-2026 blijft een praktijkgericht programma met open en gerichte subsidierondes.
Bij het verder vormgeven van Palliantie 2021-2026 betrekt ZonMw in de komende periode ook weer relevante partijen uit praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek.

 
Informatie over de nieuwe ronde wordt o.a. gemeld op:  Programma Palliantie. Meer dan zorg
- Marieke van den Brand, internist-ouderengeneeskunde en Arts Palliatieve Zorg en lid van de Programmaraad NPZZG ontvangt O2PZ award voor indrukwekkende bijdrage aan de ontwikkeling van O2PZ modules.
 
Meer informatie?
Klik hier op
Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0
 
- Online magazine n.a.v. 5 jaar ZonMw-Palliantie

In de afgelopen 5 jaar zijn tientallen Palliantieprojecten opgezet, uitgevoerd en omarmd door de praktijk. Dit kan ZonMw niet alleen. Met vele partijen werken we samen aan het verbeteren van de palliatieve zorg. We laten graag zien wat er inmiddels is bereikt binnen het programma en wat voor moois er nog in het verschiet ligt. Dit doen we met ons online magazine ‘5 jaar Palliantie’ en via een interviewreeks over de resultaten die de Palliantieprojecten hebben opgeleverd.

 

In ons online magazine lees je meer over de veelbelovende initiatieven en concrete successen uit het programma. Naast de resultaten, vind je een ervaringsverhaal van een mantelzorger, persoonlijke columns met diverse perspectieven uit de praktijk, bereikte mijlpalen en feiten en cijfers. Verder blikken we met de programmaevaluatie terug op 5 jaar Palliantie en kijken we vooruit. Kortom, de moeite waard om te lezen!

                         

Palliaweb is een initiatief van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

Alle informatie op de site is voorzien van een contactpersoon die je voor vragen of opmerkingen kunt mailen.

 
Voor actuele informatie over Corona/COVID-19 en palliatieve zorg:


https://palliaweb.nl/corona

 
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in 2021!


Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands