Copy
Nieuwsbrief NPZZG, jaargang 6, nummer 4
View this email in your browser


Nieuws uit het netwerkDe redactie wenst u fijne feestdagen!

 
 Netwerkorganisaties starten in 2019 met Zelfevaluatie Palliatieve zorg op basis van kwaliteitskader
In 2019 gaan zorgorganisaties in de regio starten met het uitrollen van de zelfevaluatie binnen de eigen organisatie of onderdelen ervan. Vanaf januari gaan de voorbereidingen voor de evaluatie regionaal van start.
De zelfevaluatie is een instrument gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland. Het doel van de zelfevaluatie is het inzichtelijk maken van waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten. Voor meer informatie kunt u mailen naar: Rene.nogarede@radboudumc.nl

Terugblik symposium “A Capella”
Het netwerksymposium was een geslaagde en door de bezoekers hoog gewaardeerde bijeenkomst. Meer dan 90 aanwezigen hebben het symposium bezocht op 9 oktober, waar plenaire thema's zoals; Wat vindt onze doelgroep: "het algemene publiek" belangrijk bij Palliatieve zorg? en de samenwerking met de vrijwilligers in de palliatieve zorg, centraal stonden. Het eten en de catering van het ROC Nijmegen was subliem en door betrokken studenten van het ROC bereid en geserveerd.  Wilt u de presentaties nalezen die op het symposium gegeven zijn? Kijk dan op de site van het NPZZGInterculturele Palliatieve Zorg
Op 29 november jl. organiseerde het netwerk de jaarlijkse themabijeenkomst. Dit jaar in samenwerking met Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Een zeer goed ontvangen programma dat is aan te bevelen voor  verspreiding. Voor informatie zie de website van Pharos
Het materiaal voor de bijeenkomst komt voort uit het door ZonMw gefinancierde Pharos Project 'In gesprek over leven en dood'. Passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase bij niet-westerse migranten. Voor informatie over het organiseren van een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst, het filmmateriaal en het draaiboek (Link staat onder filmmateriaal) zie: In gesprek over leven en dood  
Samenwerking NPZZG met netwerk100
Beide netwerken zetten in op een hechtere samenwerking. Naast het van elkaar leren is het inhoudelijk handen en voeten geven van de "sociale dimensie” binnen de netwerkopdracht  een belangrijk doel.
Een van de uitingen daarvan is de gezamenlijke casusbijeenkomst over palliatieve zorg op 22 november jl.
Huisarts en consulent palliatieve zorg Carel Veldhoven interviewde de heer Burgers. Meneer Burgers vertelde over zijn ervaringen met palliatieve zorg. Lees verderKees Besse, Jose Jacobs-van Leur en Stans Verhagen (vlnr)

Dank aan pioniers Radboudumc
Op 24 oktober jl. is tijdens een feestelijk symposium afscheid genomen van drie pioniers in de Oncologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde.
"Sinds de jaren 80 en 90 hadden zij de visie en kunde om een verbindende rol te spelen bij de integratie tussen topklinische complexe patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek die aanleiding gaf tot een bijzondere missie, namelijk: aandacht en zorg hebben voor de hele mens met oncologische, palliatieve of pijnproblemen en/of de eindigheid van het leven. Zij inspireerden velen tot het ontwikkelen van een toenemende aandacht en ondersteuning voor kwaliteit van leven en als dat niet meer mogelijk was voor kwaliteit van sterven.
Hun transmuraal leiderschap in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek vormde de baken waardoor er vandaag in ieder ziekenhuis gespecialiseerde teams voor pijn- en palliatieve geneeskunde aanwezig zijn".
Begrensd en ont-grensd: lichaamsbeleving en spiritualiteit bij kanker
Vrijdag 9 november 2018 promoveerde William Yang MA. (Religiewetenschappen) aan de Radboud Universiteit. Titel van zijn proefschrift: ‘Begrensd en ont-grensd'. Paradoxen in de veranderende beleving van het lichaam bij kanker en een geleefde spiritualiteit. Ter gelegenheid van de promotie organiseert de William Yang Foundation op 14 mei 2019 een symposium waarin de publieksversie van zijn proefschrift, getiteld: 'Ont-worden om te worden wie je bent', zal worden gepresenteerd. Verdere informatie over de bijeenkomst komt er de komende tijd op de website van de William Yang Foundation     
Een tijdelijke zorgpauze voor Nijmeegse mantelzorgers! 
Op verzoek van de Gemeente Nijmegen gaan Mantelzorg Nijmegen en Home Instead Thuisservice, een project starten om overbelaste mantelzorgers te ontlasten. Een half jaar waarin de overbelaste mantelzorger 52 uur naar eigen inzicht kan inzetten. Uitvoering van de respijtzorg vindt plaats door Home Instead. Voorwaarde voor deelname is een (telefonische)intake door een mantelzorgconsulent; zij bepaalt of iemand voor het project in aanmerking komt. Voor meer informatie
Hoe werkt het?  
Woont de (de mantelzorger) én de persoon voor wie hij of zij zorgt in de Gemeente Nijmegen? Dan kan de mantelzorger zichzelf aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Als professional kan men een mantelzorger attenderen op deze regeling. Bij toekenning door Mantelzorg Nijmegen wordt de respijtzorg geleverd door Home Instead. 
Aanmelden kan telefonisch via 024-3650150 Of per e-mail:  info@mantelzorg-nijmegen.nl 


Debat in Lux over  Dood of leven?
Over leven in het licht van de dood
Als je weet dat je leven eindigt, dienen zich vragen aan. Waar beleef ik zin aan? Wat is lijden? Hoe ga ik om met mijn naasten? Waar vind ik kracht? Hoe houd ik het vol? Maandag 28 januari vindt er een LUX Debat plaats over dit thema. Meer informatie vindt u via de volgende link:
lux-nijmegen debat dood-of-leven
 


11e Scholing Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap?
Save the date: Woensdag 15 mei 2019

Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies staan deze dag naast actuele thema’s ook twee richtlijnen en enkele onderzoeken de revue centraal. Daarbij wil de organisatie nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk. Zodat aan het eind van de dag deelnemers naar huis gaan met kennis die men in de eigen dagelijkse praktijk kan toepassen. Meer informatie? Klik dan op de volgende link: 11e Scholing Palliatieve zorg.

   
"Scholing: Acute palliatieve zorg in de dienst
23 januari 2019 organiseert de Werkgroep Deskundigheid Huisartsen een scholing voor huisartsen met als thema "Acute palliatieve zorg in de dienst". Voor meer informatie en inschrijving

 PaTz heeft meerwaarde in de eerstelijns palliatieve zorg 

Uit de resultaten van  het evaluatie onderzoek  blijkt dat werken volgens de PaTz-methodiek aantoonbaar leidt tot betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hierdoor neemt de kwaliteit van de palliatieve zorg thuis toe en kunnen mensen vaker thuis blijven in de laatste levensfase. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland streeft dan ook naar uitbreiding van het aantal PaTz-groepen in 2018-2019.
In PaTz-groepen worden patiënten in de palliatieve fase tweemaandelijks besproken in aanwezigheid van een consulent palliatieve zorg. Voor meer informatie mail naar: Rene.nogarede@radboudumc.nl 

                                                    Overzicht Mantelzorgorganisaties

Wij willen u graag attenderen op de Mantelzorgorganisaties die in de regio actief zijn en op de activiteiten die zij verzorgen. Op de site van het NPZZG is een recent overzicht toegevoegd naar alle organisaties. Benieuwd welke dat zijn? Klik dan op de volgende link (via het Filter steunpunt mantelzorg):
Overzicht Mantelzorgorganisaties

 

 

Landelijk nieuws

Vaststelling regelgeving eerstelijnsverblijf 2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2019 gepubliceerd. Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aangescherpt Kijk voor het laatste overzicht op: Overzicht documenten ELV

 Handreiking financiering palliatieve zorg 2019
Deze Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is, opnieuw in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg in 2019. Per 1 januari 2019 komt de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 te vervallen.


 
 
Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden
Palliatieve zorg voor iedereen! ‘Van kwaliteitskader naar unieke patiënt’

Let op er is een nieuwe datum voor dit symposium: 6 februari 2019. De locatie is Congrescentrum De Wereld in Lunteren. Meer informatie en aanmelden kan via de volgende link:
Landelijk symposium

 


Problemen ervaren in de zorgverlening?
Geef het door aan het Praktijkteam Palliatieve zorg
Het is belangrijk dat problemen opgelost worden! Meld het bij het landelijk praktijkteam Palliatieve Zorg. Adviseer collega zorgverleners en organisaties knelpunten en ideeën te (blijven) melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg via tel.  030 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl
Patiënten en naasten kunnen knelpunten aangeven via tel. 1400. Deze worden aan het praktijkteam doorgegeven.
Meer informatie vindt u op:  denieuwepraktijk.nl


Informatie over de financiering van de palliatieve zorg 
Informatiekaart VWS palliatieve zorg voor professionals 
 Nieuws van en uit Consortium PalZo

Voor  meer nieuws uit het consortium kijkt u op de website


 


Agenda
 
Programmaraad overleg 2019:

Dinsdag 29 januari 
Dinsdag 9 april 
Dinsdag 11 juni 
Dinsdag 10 september
Dinsdag 12 november

Donderdag 28 november
(themabijeenkomst)Bestuurlijk overleg 2019:

Dinsdag 12 februari 
Maandag 24 juni 
Dinsdag 24 september 
Dinsdag 26 november 


 

Vergaderdata PalZOco 2019:   

Dinsdag 29 januari 
Dinsdag 14 mei 
Dinsdag 17 september
Dinsdag 26 november 

 

GVPZ
Consulent bijeenkomsten
2019:

Donderdag 24 januari


Algemeen:
23-01-2019:
Huisartsenscholing "Acute Palliatieve zorg in de dienst

28-01-2019:

Publieksdebat in Lux Nijmegen over dood-of-leven

06-02-2019:              
Landelijk Symposium Palliatieve Zorg voor verzorgenden

15-05-2019:
11e Scholing Palliatieve zorg: Intuïtie, wijsheid of wetenschap

31-10-2019 t/m 1-11-2019:
Tweedaagse AIOS cursus Palliatieve Zorg

 
Uitgelicht

Wat zijn de netwerkplannen voor 2018 en 2019?

Het NPZZG beleidsplan 2018-2019 is beschikbaar op de NPZZG netwerksite
Actieplan 2019 wordt nog vastgesteld.
Uitgelicht

Samen gaan we voor.....

Wat verstaan wij onder een Netwerk palliatieve zorg?

Een netwerk palliatieve zorg is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.
 


 
 
 
Wij attenderen u graag op nieuwsbrieven en/of nieuws van andere organisaties die voor u ook interessant
kunnen zijn.


Wilt u meer informatie over de activiteiten van netwerk 100? Klik dan hier

Wilt u de nieuwsbrief van Kindergasthuis De Boeg ontvangen?  Klik dan hier
​​
 


Wilt u meer informatie over het Marikenhuis vindt u door hier te klikken.


Patz (Palliatieve thuiszorg): Actueel en Nieuws


Voor de Agora nieuwsbrief, klikt u hier: Nieuwsbrieven

 Voor de IKNL nieuwsbrief klikt u hier: Nieuwsbrief


Voor nieuws over het Nationaal Programma Palliatieve Zorg  klikt u hierVoor nieuws van ZonMw klikt u hier
 
App PalliArts

Altijd regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg binnen handbereik?

Download dan nu de App. Meer info over de app vindt u op:
PalliArts 

 
 
Vacatures

VPTZ Thuis Sterven Rijk van Nijmegen zoekt een bestuurslid.
Informatie over deze vacature vindt u op de site van het VPTZ

Kalorama: Hospice Bethlehem (Nijmegen) zoekt een verpleegkundige

Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op de site van Kalorama
 
 
Oproep

Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?
Dan graag een mail naar René Nogarede sturen.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.


 
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in  maart 2019Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp