Copy

Nieuwsbrief juni 2020

 

NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Onze website bezoeken? - Klik hier!

Leven er vragen, zijn er bedenkingen of suggesties? Door deze met elkaar te delen kunnen we als NPZZG- bestuur gericht een gezamenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorgverlening aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. Zeker in deze crisistijd!

                      17 koppelbedden toegewezen aan zorgorganisaties.
In de NPZZG-regio hebben sinds zomer vorig jaar 10 organisaties via het netwerk een aanvraag voor een of meerdere bedden ingediend en toegewezen gekregen. In het totaal gaat het over 17 bedden.
Lees meer!

In gesprek over levensvragen?
ZinPlus – het netwerk voor zingeving en Levensvragen Zuid-Gelderland.

Wanneer u te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis, ziekte, eenzaamheid of verlies van een dierbare kan dit diepgaande vragen of twijfels oproepen. Meestal kunt u voor deze vragen terecht bij uw vertrouwde netwerk van familie, vrienden collega’s of een (geloofs)gemeenschap. Wat als dit netwerk ontbreekt of voor u niet de beste plek is? Dan is het mogelijk om kosteloos in gesprek te gaan met een geestelijk verzorger van ZinPlus

Iedereen woonachtig in de regio Nijmegen kan contact opnemen met ons team van geestelijk verzorgers en geschoolde vrijwilligers. Zij zijn er voor iedereen die thuis woont en worstelt met levensvragen.

Ons telefoonnummer is: 06 3737 4554

In verband met de Coronavirus maatregelen zijn gesprekken met onze geestelijk verzorgers telefonisch mogelijk of via beeldbellen.

Klik hier voor de website!
Opname stop hospice Wijchen en Druten

Hospice De Brug Maas & Waal en hospice Wijchen zijn nog gesloten omdat er nog te weinig
vrijwilligers beschikbaar. Vrijwilligers zijn nodig om aan nieuwe gasten de garantie af kunnen geven dat we ze tot het laatste moment kunnen blijven verzorgen. Ook het thuis waken door (VPTZ) vrijwilligers ligt nog stil. Er zijn nog steeds te weinig mogelijkheden om vrijwilligers te garanderen dat ze hun inzet zonder risico voor hun eigen gezondheid kunnen doen.

Een werkgroep heeft een aantal relevante knelpunten t.a.v. de inzet van vrijwilligers beschreven. Vervolgens zijn zij in gesprek zijn gegaan met het NPZZG bestuur zodat de zorg door vrijwilligers weer kan starten. Maar ook hun inzet in  de toekomst minder kwetsbaar is.
Klik hier voor de uitnodiging!
Uitnodiging versnellingskamers: Doe jij ook mee?

Onzekere tijden nu het coronavirus om zich heen grijpt. De coronacrisis dwingt ons dingen anders te doen dan we gewend waren. Werden ze eerder nog tegengehouden, doordat we gedrags- of organisatieverandering lastig vinden. Corona is het zetje dat nodig is om tot innovatie te komen. Wij zien wat er mogelijk is en willen nu doorpakken binnen de gebieden wonen, welzijn en zorg. Dat doen we in de versnellingskamers en op de zes thema’s. Ben jij als (toekomstige) professional in het sociaal domein erbij?
De Zorgalliantie reflecteert op 8 oktober 2020 middels een versnellingskamer op de gevolgen van “het corona tijdperk”.

Handreiking palliatieve zorg thuis.

Een uitwerking van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden.

Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijk aandeel in de palliatieve zorg. Zij moeten het mogelijk maken dat patiënten in de laatste levensfase goed worden verzorgd en thuis kunnen sterven. Om (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden handvatten te geven voor deze uitdagingen in hun werk is de ‘Handreiking palliatieve zorg thuis’ ontwikkeld, met daarin adviezen op gebied van Versterken van eigen regie van patiënten en naasten; Herkennen van de palliatieve fase en indicatiestelling; Proactieve zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht; en Competenties van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

Het doel van deze handreiking is bij te dragen aan optimale signalering, zorgverlening, samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg thuis door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden; dit ten behoeve van de kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven van de patiënt in de palliatieve fase en diens naasten.

De handreiking is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Nivel en mogelijk gemaakt door ZonMw en V&VN. Bij de ontwikkeling van de handreiking zijn vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, patiëntverenigingen en andere stakeholders in de palliatieve zorg nauw betrokken geweest.

Klik hier voor meer informatie!

Palliaweb is een initiatief van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).
Bent u geïnteresseerd in bijvoorbeeld de “Kerncijfers palliatieve zorg”?

In de eerste uitgave van Kerncijfers palliatieve zorg zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet.

Lees meer!

Leerwerkplaats Zingeving

De digitale leerwerkplaats Zingeving geeft handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd.  
Klik hier voor de website!
Bezoek Palliaweb voor actuele informatie rondom COVID-19 en palliatieve zorg

Palliaweb wordt vrijwel dagelijks voorzien van actuele informatie rondom COVID-19 en palliatieve zorg. In de meest recente updates zijn onder meer de leidraad 'Palliatieve sedatie bij tekort aan medicatie en/of pompen' en het document 'Handvat gespreksvoering met kwetsbare patiënten over behandelwensen' voor mensen die thuis verblijven, opgenomen.

Palliaweb

Attendeer de medewerkers/vrijwilligers op Palliaweb! Palliaweb is het platform waar iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie kan vinden. Onder andere ook een aantal korte basisscholingen (video) over palliatieve zorg en corona.

Video-onderwijs
Attendeer de medewerkers/vrijwilligers op Palliaweb! Palliaweb is het platform waar iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie kan vinden. Onder andere ook een aantal korte basisscholingen (video) over palliatieve zorg en corona.
Klik hier voor het bekijken van de video's!

Incompany training “Communicatie over levenseindebeslissingen met oudere migranten en hun familie”

Zorgverleners in Nederland krijgen toenemend te maken met de zorg voor oudere migranten. De zorg in Nederland sluit niet altijd goed aan op hun opvattingen en wensen. Zeker in de laatste levensfase kunnen gesprekken tussen arts, patiënt en familie met betrekking tot bijvoorbeeld ‘niet-reanimeren’ of ‘staken van een behandeling’ lastig zijn. De training is gericht op het verwerven van kennis en het toepassen van vaardigheden over beperkte gezondheidsvaardigheden en interculturele communicatie bij oudere migranten.
Klik hier voor meer informatie!

Meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener?

Het platform (Ont)regel de Zorg biedt een overzicht en helderheid over te schrappen en geschrapte regels in het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bekijk de hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden om ook zelf aan de slag te gaan met (ont)regelen.

Klik hier voor de website!

Psychologische zorg bij kanker gaat door

Sinds 16 maart zijn alle behandelingen bij het Helen Dowling Instituut (HDI) omgezet naar behandelingen op afstand. Via beeldbellen of een telefonisch consult hebben cliënten contact met hun therapeut.

Lees verder!
Psychologische zorg bij kanker gaat door

Sinds 16 maart zijn alle behandelingen bij het Helen Dowling Instituut (HDI) omgezet naar behandelingen op afstand. Via beeldbellen of een telefonisch consult hebben cliënten contact met hun therapeut. Dat was voor iedereen even wennen, maar het is gelukt om onze psychologische zorg bij kanker op afstand door te laten gaan. Na twee maanden worden de coronamaatregelen langzaam versoepeld. Ook bij het HDI kijken we vooruit. Behandelingen worden grotendeels op afstand voortgezet en vanaf 25 mei is in beperkte mate weer face-to-facetherapie mogelijk, in goed overleg met de therapeut. De veiligheid en gezondheid van cliënten en collega's staan hierbij voorop. Bekijk de pagina 'Psychische klachten bij kanker tijdens Corona' voor tips in deze tijd voor kankerpatiënten.

Zorg goed voor jezelf

Als zorgprofessional sta je altijd aan, maar hoe houd je je mentaal en fysiek gezond? De Helen Dowling Academie ontwikkelde de training 'Mentaal Fit' speciaal voor zorgprofessionals. Centrale thema's zijn vitaliteit, energiemanagement, omgaan met stress en balans tussen werk en privé. Er is aandacht voor jou, je organisatie en je zorgteam. De training ondersteunt je om binnen je draagkracht optimaal te kunnen functioneren. Deze training kan je juist nu veel handvatten bieden. Je kunt de training in groepsverband volgen of je inschrijven voor de open training. In verband met de coronacrisis, kun je nu ook online aan deze training deelnemen.

Online deelnemen? Klik hier!
PZNL is een landelijk werkplaats waarin de leden IKNL, Stichting Fibula en stichting PaTz en andere partners samenwerken aan de verbetering van palliatieve zorg. PZNL richt zich hierbij primair op thema’s die gerelateerd zijn aan het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Lees meer over PZNL

Palzon - Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland

De Stichting Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (Palzon) vraagt naar ervaringen met zorg in de stervensfase in deze coronatijd. De vragenlijsten zijn open online beschikbaar voor iedereen die recent een overlijden heeft meegemaakt, al dan niet in relatie met het coronavirus.

Bij voorbaat dank!

Klik hier voor de vragenlijst voor naasten
Klik hier voor de vragenlijst voor hulpverleners

Derde rapport Palliatieve zorg in ziekenhuizen

“De zorginstelling dient te beschikken over een multidisciplinair team palliatieve zorg dat werkt volgens de richtlijnen palliatieve zorg.” (www.pallialine.nl, 2017)

Lees hier verder!
Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?

Dan graag een mail naar 
René Nogarede 
sturen.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.
2020 Bijeenkomsten:

Programmaraad overleg 2020:

08 september 2020

10 november 2020

26 november 2020
- (Themabijeenkomst)

 

Bestuurlijk overleg 2020:
September 2020


Activiteiten:
(onder voorbehoud van ontwikkelingen COVID-19)

NPZZG Symposium
Najaar 2020

Week van de Jonge Mantelzorger
5 t/m 11 oktober 2020


Anders Zorg en Welzijn vormgeven
8 oktober 2020


Dia de Los Muertos
7 november 2020
Jaarverslag 2019

Het is een goed gebruik om jaarlijks een overzicht te geven van de netwerkactiviteiten.

Met dit jaarverslag wil het netwerkbestuur aan de subsidieverstrekker, de netwerkpartners, de leden van de programmaraad en andere belangstellenden inzicht geven over waar we in 2019 als samenwerkingsverband mee bezig zijn geweest.
Klik hier voor het document!
Week van de Jonge Mantelzorger

Dit jaar organiseren Mantelzorg Nijmegen samen met Mantelzorg Heumen, Mook en Middelaar en Steunpunt Mantelzorg Beuningen voor het eerst de Week van de Jonge Mantelzorger.

Samen gaan we er hopelijk, mits het coronavirus en de overheid dat toelaten, in oktober een leuke week van maken!
Lees meer!
Stappenplan voor contact op afstandmet ongeneeslijk zieke patiënten
Klik hier voor het document!
Coördinator
(actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging - ZonMw


Het ZonMw-programma Zingeving en Geestelijke verzorging heeft een vacature openstaan voor een Coördinator (actie)onderzoek Zingeving en Geestelijke verzorging.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, dan kunt u solliciteren via Flextender. De sluitingsdatum is: 22 juni 2020.
Klik hier voor de vacature!
Je raakt ergens door van slag of wordt overweldigd, bijvoorbeeld doordat je ernstig ziek blijkt te zijn. Je wereld staat op zijn kop, alledaagse dingen als samen eten, hobby’s en werk, komen in een ander daglicht te staan.

Eigenlijk zou je er wel eens over willen praten, maar met wie?
Klik hier!
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in september 2020Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp