Copy

Nieuwsbrief September 2019

NPZZG is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in de regio Zuid Gelderland. De netwerken zijn geïnitieerd om de samenhang in de interdisciplinaire netwerkzorg te bevorderen. Met als doel bij te dragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven, op basis van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten.

Onze website bezoeken? - Klik hier!
Klik hier voor het programma!

FUSIE: Hospice/ Bijna Thuis Huis Maas en Waal en VPTZ Maas en Waal/ thuiswaken.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn het Hospice ‘Bijna Thuis Huis’  Maas en Waal en VPTZ Maas en Waal/ thuiswaken overgegaan naar één Stichting.

Het Hospice ‘Bijna Thuis Huis’ Maas en Waal is een plek waar zieke mensen met een levensverwachting van niet langer dan 3 maanden, die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen blijven, in een huiselijke warme sfeer afscheid kunnen nemen van het leven. De VPTZ  Maas en Waal verleent bij de mensen thuis ondersteuning in de laatste levensfase door het gedeeltelijk overnemen van het waken thuis, overdag maar ook gedurende de nacht als dat nodig is.

Beide organisaties vinden het belangrijk om één ingang te krijgen voor vragen over ondersteuning die mensen nodig kunnen hebben tijdens de laatste fase van het leven. Één ingang is ook belangrijk voor huisartsen, thuiszorgorganisaties en transferpunten waar gekeken wordt wat de beste oplossing is voor mensen die dit betreft.

De naam van de nieuwe Stichting is:
De Brug
- Hospice en Thuiswaken Maas & Waal

Lotgenotencontact -
'Ik word niet meer beter. Hoe kan ik toch verder?

Donderdagmiddag 14.00 - 16.00 uur
Data:
9 en 23 februari 2020
3 en 27 februari 2020

12 en 26 maart 2020

U heeft kanker en te horen gekregen dat u niet meer beter wordt. De grond onder uw voeten lijkt weggeslagen te zijn. Uw hoop op genezing is weg. Veel is onzeker geworden. De boodschap dat u niet meer zult genezen roept vaak allerlei emoties en vragen op.


Op sommige vragen is geen antwoord , op andere misschien wél. Het lotgenotencontact in het Marikenhuis biedt u de gelegenheid om met lotgenoten sterven in dezelfde fase zitten van gedachten te veranderen en elkaar te helpen. U verklaart met elkaar welke thema's aan de orde komen. Wanneer?

Er zijn vooralsnog zes gesprekken gepland. (Zie bovenaan) Eigen bijdrage: € 2,50 per keer , incl. koffie / thee . Na zes bezoeken bekijken we samen wat nog nodig is.

Aanmelding :
Bij interesse
of als u nog vragen hebt kunt u mailen naar info@marikenhuis.nl o.v.v.
Lotgenotencontact(Cora / Marijke)
 

Mantelzorgcafé Nijmegen

Op vrijdag 28 februari gaat het tweede Nijmeegse Mantelzorgcafé van start.

Tussen 10:00 en 12:00 uur zijn mantelzorgers voor koffie, thee en een praatje van harte welkom in wijkcentrum De Biezantijn aan de Waterstraat 146, 6541 TN in Nijmegen.

Het Mantelzorgcafé, een initiatief van de Stuurgroep Gezond Ouder worden, is een plek om als mantelzorger andere mantelzorgers te ontmoeten, informatie te krijgen en ervaringen te delen. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers is samengebracht, in de vorm van workshops, informatiebijeenkomsten en trainingen. Het Mantelzorgcafé is gratis en staat open voor iedereen in Nijmegen die zorgt voor een dierbare en voor vrijwilligers, zorgprofessionals en andere belangstellenden.

Het Mantelzorgcafé in De Biezantijn is er in principe elke vierde vrijdag van maand. Neem voor meer informatie contact op met Guus Bremer van Sterker sociaal werk, g.bremer@sterker.nl

Symposium Voltooid Leven

Symposium Voltooid Leven in de zorg
11 maart 10.00-17.00 uur
Stadsklooster Mariken, Graafseweg 276, Nijmegen

Op 11 maart 2020 organiseert het Stadsklooster Mariken Nijmegen in samenwerking met het Pelgrimshuis Nijmegen het symposium ‘Voltooid Leven in de zorg’.

Het symposium is bedoeld voor (huis)artsen, psychologen, nurse practitioners, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, vrijwilligers die geconfronteerd worden met vragen rondom voltooid leven.

Klik hier voor het programma, aanmelding en meer info!
Symposium Samenwerken aan Zingeving in de wijk

12 maart 2020 16.30 20.00 uur
TVN zorgt
- Van den Havestraat 82 Nijmegen

Voor wijkverpleegkundigen, verzorgenden engeestelijk verzorgers uit Nijmegen. We maken kennis met: training on the jobdoor geestelijk verzorgers bij (wijk)verpleegkundigen; domein overstijgend werken door oog te hebben voor wat de patiënt wil; en samenwerking tussen geestelijk verzorger en wijkverpleegkundige op de SEH van het Radboud.

Klik hier voor de flyer

Meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener?

Het platform (Ont)regel de Zorg biedt een overzicht en helderheid over te schrappen en geschrapte regels in het actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bekijk de hulpmiddelen en inspirerende voorbeelden om ook zelf aan de slag te gaan met (ont)regelen.

Klik hier voor de website!
Scholing HAN Nijmegen

Wil je je als verpleegkundige verder ontwikkelen binnen de palliatieve zorg? Kies dan voor de cursus Palliatieve zorg voor ervaren verpleegkundigen.

Via blended learning leer je meer over onderwerpen als palliatief redeneren, pijnmanagement en symptoombestrijding, kwaliteit van leven, dood/ verlies en rouw, spirituele zorg en palliatieve sedatie en euthanasie.
 

De eerstvolgende cursus start op 21 april 2020.

Klik hier voor meer informatie!

Kennisplatform Palliaweb gelanceerd

Eind oktober 2019 is het kennisplatform Palliaweb gelanceerd. Palliaweb brengt alle informatie bij elkaar voor en door professionals. Het kennisplatform vermeldt alles wat er aanwezig is en wat er speelt op het gebied van palliatieve zorg. Zoals PaTz, PalliArts, Netwerken Palliatieve Zorg, Kinderpalliatieve zorg en kwaliteitskader Palliatieve zorg. Het platform biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg.

Palliaweb is een initiatief van coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

Bent u geïnteresseerd in bijvoorbeeld de “Kerncijfers palliatieve zorg”?

In de eerste uitgave van Kerncijfers palliatieve zorg zijn nieuwe en reeds beschikbare data over palliatieve zorg op een handzame en overzichtelijke wijze op een rij gezet.

Lees meer!

Palliatie project: Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid

Er is door samenwerking van partners van het Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost (PALZO) binnen dit Palliatie project een protocol “palliatieve zorgplanning thuis” ontwikkeld. Het doel van het protocol is om de toegang tot en mate van deskundigheid van palliatieve zorg in de thuissituatie te vergroten.

Men wil dit bereiken door het verbeteren van de planning, de continuïteit en de coördinatie van palliatieve zorg aan huis, en door de consultatiemogelijkheden beter beschikbaar te stellen in de thuissituatie. Binnen het protocol spelen Expert Verpleegkundigen palliatieve zorg van ZZG zorggroep die samenwerken met huisartsen en ondersteund worden door Verpleegkundig Specialisten palliatieve zorg van ZZG zorggroep, Radboudumc en CWZ  een belangrijke rol. 

Het uiteindelijke streven is om (meer) patiënten te laten sterven op de plaats van hun voorkeur, met een betere symptoomcontrole en kwaliteit van leven en minder ongeplande ziekenhuisopnames in de laatste levensmaanden.

Voor meer informatie: ria.duenk@radboudumc.nl

Palliantie project: Een continuüm van vertrouwen en deskundigheid.

Er is door samenwerking van partners van het Consortium Palliatieve zorg Zuid Oost (PALZO) binnen dit Palliatie project een protocol “palliatieve zorgplanning thuis” ontwikkeld.

Het doel van het protocol is om de toegang tot en mate van deskundigheid van palliatieve zorg in de thuissituatie te vergroten. Men wil dit bereiken door het verbeteren van de planning, de continuïteit en de coördinatie van palliatieve zorg aan huis, en door de consultatiemogelijkheden beter beschikbaar te stellen in de thuissituatie.

Binnen het protocol spelen Expert Verpleegkundigen palliatieve zorg van ZZG zorggroep die samenwerken met huisartsen en ondersteund worden door Verpleegkundig Specialisten palliatieve zorg van ZZG zorggroep, Radboudumc en CWZ  een belangrijke rol. 

Het uiteindelijke streven is om (meer) patiënten te laten sterven op de plaats van hun voorkeur, met een betere symptoomcontrole en kwaliteit van leven en minder ongeplande ziekenhuisopnames in de laatste levensmaanden.

Klik hier voor meer informatie!

Bijscholingsdag Wmo consulenten Nederland op 5 maart 2020, geïnformeerd over Palliatieve zorg!

Het doel van de Wmo is om burgers te ondersteunen in hun zelfredzaamheid, zodat zij zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Om Wmo-consulenten te ondersteunen verzorgd
Agora tijdens die workshop “Palliatief, maar nog lang niet terminaal: de rol van de Wmo-consulent”.

Klik hier voor meer informatie!

"Help, mijn patiënt is palliatief....
Landelijke tweedaagse cursus Palliatieve Zorg voor AIOS
Donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020, inclusief avondprogramma en overnachting.

 

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Hierbij zijn voorkomen en verlichten van lijden op zowel het fysieke, psychische, sociale en spirituele domein, met oog voor behoud van autonomie, goede informatie en keuzemogelijkheden, belangrijk.

Multidisciplinair en
interdisciplinair samenwerken binnen de 1e en 2e lijn is hierbij essentieel. Palliatieve zorg is in Nederland generalistische zorg, die zo nodig specialistisch ondersteund wordt door bijv. consulenten van diverse palliatieve adviesteams. Dit betekent dat alle zorgverleners basiskennis dienen te hebben van palliatieve zorg. In de meeste medische vervolgopleidingen voor artsen wordt onvoldoende tijd en aandacht voor palliatieve zorg ingepland.

Klik hier voor de folder!

Oproep voor sessievoorstellen voor het 8e Nationaal Congres Palliatieve Zorg

Sessievoorstellen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 april a.s.

U stuurt uw sessievoorstel naar info@palliactief.nl   

Uiterlijk 1 mei is bekend welke voorstellen zijn geselecteerd door de programmacommissie.

Klik hier voor meer informatie!

Symposium - Mantelzorg in de palliatieve fase

Datum: 5 maart 2020- Locatie: Huize Heyendael Nijmegen

Mantelzorgers en hun naasten hebben vaak een cruciale rol in de zorg voor de cliënt. Zeker in de laatste fase van het leven. Hoewel de focus vaak op de cliënt ligt in de palliatieve fase, heeft deze situatie het ook op familie en vrienden veel impact. Passende aandacht en ondersteuning voor naasten is belangrijk om de zorg beter en langer te kunnen volhouden. Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers. Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Hoe kunnen beleid en werkprocessen van gemeente, zorg- en ondersteunings-organisaties zo ingezet worden dat de mantelzorger zich gesteund voelt?

Graag nodigen we beleidsmakers van gemeenten en uitvoeringsorganisaties op lokaal of landelijk niveau uit om deel te nemen.

Klik hier voor de flyer!
Organiseert uw organisatie het aankomende jaar opleidings- of scholingsactiviteiten over palliatieve zorg?

Dan graag een mail naar 
René Nogarede 
sturen.

Zo ontstaat er een overzicht van alle activiteiten op scholingsgebied en wellicht is uw aanbod ook interessant voor anderen uit het netwerk.
2020 Bijeenkomsten:

Programmaraad overleg 2020:

24 maart 2020

09 mei 2020

08 september 2020

10 november 2020

26 november 2020
- (Themabijeenkomst)

 

Bestuurlijk overleg 2020:
Nog niet beschikbaar.

GVPZ Consulent 
ontmoet 2020:

Nog niet beschikbaar.

PalZOco overleg 2020:

18 februari 2020

Activiteiten:

Anders in gesprek met mantelzorgers:
Editie 2- 4 februari 2020

Mantelzorg café:
28 februari 2020


Symposium - Mantelzorg in de palliatieve fase:
5 maart 2020

Bijscholingsdag Wmo consulenten :
5 maart 2020


Symposium definitief leven :
11 maart 2020


Symposium samenwerken aan zingeving in de wijk:
12 maart 2020

NPZZG Symposium:

31 maart 2020


Cursus palliatieve zorg HAN:
21 april 2020


12e Scholing - Intuïtie, wijsheid of wetenschap:
20 mei 2020

 

12e Scholing Palliatieve zorg - Radboudumc

De Radboudumc Health Academy organiseert op 20 mei 2020 voor de twaalfde maal de scholing  

PALLIATIEVE ZORG - INTUÏTIE, WIJSHEID OF WETENSCHAP?

Tijdens lezingen, discussies en interactieve sessies zullen naast actuele thema’s ook meerdere onderzoeken de revue passeren.

Daarbij willen we nadrukkelijk met elkaar in gesprek gaan en samen aan de hand van casuïstiek een vertaalslag maken naar onze dagelijkse praktijk.

De scholing is primair bestemd voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, instellingen en thuiszorg en te maken hebben met patiënten in de palliatieve fase.

Daarnaast zijn ook andere mensen die beroepsmatig met palliatieve zorg te maken hebben van harte welkom zoals professionals werkzaam in pijnteams en de medische oncologie.

Klik hier voor meer informatie
Pal voor u nummer 9 is beschikbaar

Wat is zingeving precies en wat doet een geestelijk verzorger? Mede dankzij de impuls om zingeving in de palliatieve fase breder onder de aandacht te brengen, zijn er steeds meer filmpjes die uitleg geven over wat zingeving is en wat een geestelijk verzorger doet.

Op de website van AGORA, Leven tot het einde!  staan zes verschillende films met uitleg over wat zingeving is en wat een geestelijk verzorger doet.

Klik hier voor de filmpjes!
Festival Suffering Matters

9 april 2020 tot 10 mei 2020

Suffering Matters is een festival waar alle soorten pijn welkom zijn.

Gedurende vijf weken zijn er lezingen en Suffering Salons waarin vanuit verschillende perspectieven, zoals de geneeskunde, film, muziek, kunt en geschiedenis, wordt ingegaan op aspecten van het grote thema lijden. Het festival biedt kennis, inzicht en troost in woord, beeld en klank.

Het festival begint op 9 april en eindigt op 10 mei 2020.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het programma?

Klik hier voor de nieuwsbrief!
Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

Bekijk de video 'Palliatieve zorg: terminaliteitsverklaring in de meeste situaties niet meer nodig'    
Klik hier om de video te bekijken!

Een voltooid leven, Roman over een doorleefd afscheid.

"De uitzichtloze uitslag van de onderzoeken van mijn moeder, bracht ons in een achtbaan van emoties. Dat we verspreid over de karretjes zaten en dus allemaal een andere invalshoek van de situatie hadden, was ons toen nog niet duidelijk.

Míjn gedachten waren nogal pragmatisch en protocollair: het einde van het leven van mijn moeder was in zicht dus moesten wij ervoor zorgen dat er geen lange lijdensweg zou zijn.

Lees meer!
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in mei 2020Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp