Copy
Nieuwsbrief NPZZG, jaargang 6, nummer 3
View this email in your browser


Nieuws uit het netwerk  Zaterdag 13 oktober 2018  

Gewoontegetrouw zijn er weer tal van regionale activiteiten rond de IDPZ 2018:

  • vrijdag 28-09: informatiemarkt over respijtzorg voor mantelzorgers en professionals, georganiseerd door Mantelzorg Nijmegen.
  • zondag 30-09: de beurs Voor'tLevend van 11.00 tot 16.00 uur.
  • dinsdag 9-10: Symposium "A Capella" de kracht van de gezamenlijkheid, Samenwerken in de NPZZG regio. ZIe ook het kader in deze nieuwsbrief voor meer informatie.
  • dinsdag 9-10: Workshop: “Wensen van de cliënt rondom het levenseinde”, tijdens de ZZG inspiratiedag voor ZZG medewerkers. Locatie: Holthurnsehof aan de Zevenheuvelenweg 48a in Berg en Dal. Tijdstip: 12.00 tot 17.30 uur
  • dinsdag 24-10: Symposium Palliatieve zorg: Op weg naar de toekomst: Nog betere pijnbestrijding en palliatieve geneeskunde. Afscheid van onze Radboudumc pioniers.


Zorgpad stervensfase 
Donderdag 29 november (16.15-17.15 uur) organiseert de werkgroep deskundigheidsbevordering oncologie verpleegkundigen van het Radboudumc een bijeenkomst voor oncologie verpleegkundigen. Het onderwerp is “Het zorgpad stervensfase”. Niet werkzaam als oncologie verpleegkundige bij het RadboudUMC? Geen probleem, ook dan is men van harte welkom  De bijeenkomst wordt verzorgd door Henny van Rongen, verpleegkundig consulent Palliatieve zorg.
 
Voor meer informatie en inschrijving:
Dimphy Ariaens, Opleider Oncologie, cursus hematologie en module medicatie voorschrijfbevoegdheid Vervolgopleidingen Zorgberoepen Radboudumc Health  Academy

Dimphy.ariaens@radboudumc.nlEen continuüm van vertrouwen en deskundigheid:
Ontwikkeling en evaluatie van een regionaal protocol voor 24/7 beschikbaarheid van gespecialiseerde palliatieve zorg in de thuissituatie

Het komt vaak voor dat patiënten in de laatste levensfase in een ziekenhuis worden opgenomen. Opnames kunnen voor patiënten onnodig belastend zijn en zijn medisch gezien niet altijd meer zinvol. Daarom wil men komen tot een geïntegreerde inbedding van palliatieve zorg in de eerstelijn, met 24/7 toegang tot gespecialiseerde palliatieve zorg thuis.
Dit gaat de onderzoeksgroep doen, door een protocol te ontwikkelen voor pro-actieve palliatieve zorg in de regio van de ZZG Zorggroep. Daarbij zullen (wijk-)verpleegkundigen worden getraind in palliatieve zorg waarmee het gesprek tussen huisartsen en palliatieve patiënten kan worden gefaciliteerd.
Radboudumc en HAN werken hierin samen met Zorgbelang, de ZZG zorggroep en de huisartsen. Het project wordt breed gedragen binnen het consortium PalZO en gefinancierd door ZonMw (Palliantie project). De looptijd van het project: mei 2018 tot mei 2021.
Voor informatie terecht bij: Jeroen Hasselaar (Radboudumc); Rob van der Sande
(HAN)

 
      
 
Kick-off kunstproject Lijden
Iedereen weet wat pijn en het, vaak daaruit voortvloeiende, lijden is. Pijn en lijden zijn onderdeel van het leven, het hoort bij het menselijk bestaan. Vanuit de medische wereld wordt gesteld dat op het onderwerp pijn een taboe rust. Chronische pijn is bijna een zelfstandige ziekte en een groot probleem, de gevolgen ervan zijn groter dan de ziekten kanker, hartziekten en diabetes bij elkaar. Als het je treft kan dat eenzaamheid veroorzaken. Van oudsher zijn kunstenaars geïnspireerd door de thema’s pijn en lijden.
Zowel in de beeldende kunst, literatuur en muziek zijn daar indrukwekkende voorbeelden van te vinden. Radboudumc, Stevenskerk en Besiendershuis willen aan een breed publiek tonen hoe kunst nieuwe vergezichten kan openen en het denken en voelen kan stimuleren en verdiepen Lees hier meer over de locatie, kosten en achtergrond 


 


Palliatiefteam CWZ werkt aan kwaliteit en continuïteit!

Het consultteam palliatieve zorg blijft zich ontwikkelen. Het team wordt per 1 november versterkt met Jolande IJsseldijk. Nu nog verpleegkundige in Academisch Hospice Demeter. Nancy Schreur is gestart met de opleiding MANP(Master Advanced Nursing Practice) aan de HAN.
Femke Claassen gaat het team verlaten. Hierdoor bestaat de voorwacht voor de palliatieve consultatie uit Dianna Lijst (Verpleegkundig Sprecialies), Nancy Schreur (Verpleegkundig Sprecialies i.o.) en Jolande IJsseldijk (verpleegkundige). De achterwachtfunctie wordt vervuld door Caroline Mandigers (internist-oncoloog), Johan Janssen (internist-oncoloog), Robert van Dongen (anesthesist-pijnbehandelaar), Michiel Spanbroek (longarts) en Laura Vermeer (longarts).


 

Consulentenscholing palliatieve zorg
IKNL en consortium PalZo organiseren donderdag 1 november 2018 de regionale consulentenscholing van IKNL  van 15.30 tot 20.30 uur. De scholing vindt plaats bij DROOM!, Nieuwe Aamstestraat 32, 6662 ND Elst.Informatiebijeenkomst over borstkanker
Maandag 1 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert het Marikenhuis ter gelegenheid van ‘Oktober borstkankermaand’ een informatieavond over borstkanker. Meer specifiek over de ‘Nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van borstkanker’. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop landelijk, regionaal en lokaal aan kwaliteit gewerkt wordt. 
Inleider is Luc Strobbe, chirurg oncoloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Het wordt een interactieve bijeenkomst met veel gelegenheid tot het stellen van vragen.
De bijeenkomst is voor iedereen die geraakt is (geweest) door borstkanker, zowel (ex)patiënten als hun naasten. Ook andere belangstellenden zijn welkom. De toegang is gratis.
Het Marikenhuis, ontmoetingsplek voor iedereen die is geraakt door kanker, vindt u aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 in Nijmegen. Meer info en aanmelding: marikenhuis
Ondersteuningsaanbod CoiL is uitgebreid

Het afgelopen jaar is het ondersteuningsaanbod van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen uitgebreid. Naast de mogelijkheid voor individuele gesprekken rond zingeving en levensthema’s, gespreksgroepen en het te boek stellen van een levensverhaal, is er nu ook de mogelijkheid dat mensen ondersteuning krijgen bij het verkennen en voorbereiden van keuzes én ondersteuning in kunnen roepen voor het maken van een zogenaamde ‘nalatenschap’.
Wilt u meer weten over het uitgebreide aanbod? Kijk dan op de website
Publieksmagazine "Pal voor U" 
Het achtste Pal voor u magazine en is weer verkrijgbaar via de webwinkel van Uitgeverij Zezz en de Regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

 PaTz heeft meerwaarde in de eerstelijns palliatieve zorg 

Uit de resultaten van  het evaluatie onderzoek  blijkt dat werken volgens de PaTz-methodiek aantoonbaar leidt tot betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Hierdoor neemt de kwaliteit van de palliatieve zorg thuis toe en kunnen mensen vaker thuis blijven in de laatste levensfase. Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland streeft dan ook naar uitbreiding van het aantal PaTz-groepen in 2018-2019.
In PaTz-groepen worden patiënten in de palliatieve fase tweemaandelijks besproken in aanwezigheid van een consulent palliatieve zorg. Voor meer informatie mail naar: Rene.nogarede@radboudumc.nl Respijtzorg in de laatste levensfase

Het hospice Bijnathuishuis Maas&Waal heeft een nieuw doel opgepakt: respijtzorg.
Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Het biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen.
Voor de tijdelijke overname van de zorg denkt het hospice aan een opnameperiode van maximaal 2 – 3 weken. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg;
-dagopvang;
-logeeropvang (bijvoorbeeld logeerhuis, zorghotel, gastgezin);
-aanwezigheidszorg (een vrijwilliger aan huis).

Het hospice wil zich richten op logeeropvang. Meer informatie vindt op de website van het hospice
                                                    

Een lid van de Programmaraad stelt zich voor.....

 

 

Fahmida Mehedi,
Doelgroepvertegenwoordiger van mensen met een niet westerse achtergrond

 

Iets betekenen voor anderen heeft mij altijd energie gegeven. Tijdens mijn werk als verpleegkundige ben ik steeds meer betrokken geraakt bij kwetsbare ouderen, waaronder oudere migranten. In mijn rol als doelgroep-vertegenwoordiger van mensen met een niet westerse achtergrond binnen het netwerk lever ik mijn bijdrage aan deze doelgroep.

 

Ik hoor wel eens: “Die mevrouw is al 30 jaar in Nederland maar spreekt geen enkel woord Nederlands”! Deze opmerking roept niet bepaald prettige gevoelens bij mij op. Ik was ervan overtuigd dat deze ouderen over het ‘normale denk- en doeniveau’ zouden beschikken, maar ze hebben vaak geen kans gehad om zich theoretisch te ontwikkelen.

 

Tijdens de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) koos ik als onderwerp voor mijn afstudeerproject “hoe bereik je kwetsbare ouderen met een niet westerse achtergrond’’.  Mijn onderzoek bevestigde mijn vermoedens. De eerste generatie ouderen is jaren geleden naar Nederland uitgenodigd/gekomen om tijdelijke arbeid te verrichten waarna ze zouden terugkeren naar hun land van herkomst. De tweede en derde generatie zijn beter voorbereid dan eerste generatie met betrekking tot deelname aan de maatschappij.  Voor zover het uit onderzoek naar voren kwam, was er vanuit de overheid ook geen verplichting inburgeringscursussen te volgen. Iets wat nu wel verplicht is.

 

Mijn streven is dat er steeds meer mensen/zorgverleners begrip krijgen voor de wensen en gewoonten van de niet westerse ouderen. En in het bijzonder als ze op hun kwetsbaarst zijn tijdens de laatste fase van hun leven. Als vertegenwoordiger van deze doelgroep en vanuit het Netwerk zou ik mezelf willen inzetten om de kwaliteit van hun laatste levensfase te verbeteren.

 

In mijn werk mis ik verpleegkundigen die vakinhoudelijk deskundig zijn, kennis hebben van de palliatieve zorg en tegelijkertijd gevoel hebben voor de culturele achtergrond van de mens. Op verschillende manieren hou ik me op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot deze doelgroep en palliatieve zorg. In gesprekken met verschillende ervaringsdeskundigen komt telkens naar voren dat deze ouderen juist begrip, aandacht en kennis missen tijdens hun palliatieve levensfase. De warmte en de glimlach die ik vaak terugkrijg, geeft mij voldoening en motivatie om me als mens en als verpleegkundige  in te zetten als vertegenwoordiger van deze doelgroep.

 

Landelijk nieuws

Vaststelling regelgeving eerstelijnsverblijf 2019
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf 2019 gepubliceerd. Het beleid voor het eerstelijns verblijf is niet veranderd ten opzichte van het lopende jaar. De NZa heeft een aantal zaken verduidelijkt en/of aangescherpt Kijk voor het laatste overzicht op: Overzicht documenten ELV

 

Leerstoel Zingeving en ethiek

Prof. dr. Carlo Leget bekleedt sinds 1 juni 2018 de nieuwe, bijzondere leerstoel Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg. In dit interview vertelt hij over de doelen van de leerstoel, hoe spiritualiteit zich verhoudt tot wetenschap en wat spiritualiteit en zingeving eigenlijk betekenen. 
Lees het interview op de site van het  IKNL

Het meten van de klachtenlast van ongeneeslijk zieke patiënten!
De acht Expertisecentra Palliatieve Zorg en integraal kankercentrum Nederland (IKNL) werken samen aan het ontwikkelen van
de digitale MuSt-PC tool, die zorgverleners en patiënten gaat ondersteunen bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte. In september vinden de eerste onderzoeken in het kader van dit project de "MuST-PC meetwerken" plaats. Ook zorgorganisaties uit de NPZZG regio werken hier actief aan mee. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op de website MustPCHandreiking financiering palliatieve zorg 2019
Deze Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is, opnieuw in samenspraak met het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), herzien aan de hand van de geldende wet- en regelgeving voor palliatieve zorg in 2019. Per 1 januari 2019 komt de Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 te vervallen.Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg
De toolkit is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’. ZonMw financierde het onderzoek in de periode april 2016 tot juni 2018. Het onderzoek richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten. Lees hier meer over dit onderzoek

 

Vervolgproject: Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (O²PZ )
 

Het project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg gaat van start. Het is een vervolg op de ‘Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’ en de ‘Uitwerking van de aanbevelingen Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg’.
Het project O²PZ moet leiden tot landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders. Daarnaast moet er een landelijk zichtbaar en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod met een herkenbare plek in alle curricula voor alle professionele zorgverleners in de palliatieve zorg komen. Dit sluit tevens aan bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Lees meer over dit project

 

 

Palliantie, meer dan zorg
Naar verwachting stelt het programma Palliantie, meer dan zorg in november/december 2018 een nieuwe subsidieoproep open voor het indienen van subsidieaanvragen. Wilt u meer informatie of een subsidie-aanvraag indienen? Kijk dan op de site van ZonMw
 


Zelfevaluatie op basis van het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
De zelfevaluatie is een instrument gebaseerd op het Kwaliteitskader. De evaluatie kunt u digitaal invullen.  Het kwaliteitskader geeft weer wat een vertegenwoordiging van patiënten, naasten en zorgverleners vindt dat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. De zelfevaluatie bestaat uit een selectie van domeinen uit het kwaliteitskader. Deze hebben betrekking hebben op wensen, waarden en doelen van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten.

Het doel van deze zelfevaluatie is het inzichtelijk maken van waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en naasten. Op basis van een objectieve blik met feiten en bewijzen, kunnen conclusies getrokken en aanbevelingen worden gegeven voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg. Meer weten over deze vragenlijst? Neem dan contact op met  Fibula via de mail: info@stichtingfibula.nl.  De contactpersoon is Angelique de Wit. 
Jaaroverzicht 2017
Agora heeft op de site het jaaroverzicht 2017 geplaatst. Met daarin onder meer nieuws over 
de Inventarisatie palliatieve zorg in de VG-sector, Uitrol project verbinden, zorg en welzijn en 
Onderzoek naar de waarde van de palliatieve benadering. Let op, u moet toegang hebben tot de Agora Nieuwsbrieven om dit te kunnen bekijken.
 
  

  
7e Nationaal congres Palliatieve zorg
7 en 9 november is het 7e Nationaal Congres Palliatieve zorg. Het programma wordt steeds meer gevuld. Kijk via de onderstaande link naar de meest actuele informatie over het congres:
congres Palliatieve zorg: Palliatieve zorg voor iedereen,van kwaliteitskader naar unieke patiënt 
 

6e ‘Landelijk symposium palliatieve zorg voor verzorgenden’ 
Voorafgaand aan het congres, organiseert Palliactief in  het congrescentrum De Werelt in Lunteren dit symposium.Het thema van het congres is gelijk aan die van het Nationaal Congres: Palliatieve zorg voor iedereen! Van kwaliteitskader naar unieke patiënt.
Meer informatie over het programma, de kosten en hoe in te schrijven vindt  u hier: 6e landelijk symposium.

 


Problemen ervaren in de zorgverlening?
Geef het door aan het Praktijkteam Palliatieve zorg
Het is belangrijk dat problemen opgelost worden! Meld het bij het landelijk praktijkteam Palliatieve Zorg. Adviseer collega zorgverleners en organisaties knelpunten en ideeën te (blijven) melden bij het Praktijkteam Palliatieve Zorg via tel.  030 789 78 78 of meldpunt@juisteloket.nl
Patiënten en naasten kunnen knelpunten aangeven via tel. 1400. Deze worden aan het praktijkteam doorgegeven.
Meer informatie vindt u op:  denieuwepraktijk.nl


Informatie over de financiering van de palliatieve zorg 
Informatiekaart VWS palliatieve zorg voor professionals 

 Nieuws van en uit Consortium PalZo

Voor  meer nieuws uit het consortium kijkt u op de website
 


Agenda
 

Programmaraad overleg 2018:
Dinsdag 13 november
Donderdag 29 november themabijeenkomst

Bestuurlijk overleg 2018:
Dinsdag 25 september
Dinsdag 27 november

 

Vergaderdata PalZOco 2018:   
Dinsdag 13 november       Algemeen:
28-09-2018:

Mantelzorg Nijmegen organiseert informatiemarkt over respijtzorg

30-09:
de beurs Voor'tLevend van 11.00 tot 16.00 uur.

9-10-2018:
NPZZG symposium "A cappella"


24-10-2018:
Symposium Palliatieve zorg (RadboudUMC)

25-10-2018:
Suffering  matters, lijden in de stad, kunst en wetenschap


7-11-218:
Landelijk symposium Palliatieve zorg voor verzorgenden
 
7/9-11 2018:
7e Nationaal Congres Palliatieve Zorg


22-11-2018:
Casusbespreking 100 netwerk Thema Palliatieve zorg (meer informatie volgt later)
Uitgelicht

Wat zijn de netwerkplannen voor 2018 en 2019?

Het NPZZG beleidsplan 2018-2019 is beschikbaar op de NPZZG netwerksite
 
Uitgelicht

NPZZG symposium 9 oktober 2018


"A Capella" de kracht van de gezamenlijkheid, Samenwerken in de NPZZG regio

Tijdens het regionaal symposium van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Gelderland belichten we vanuit de patiënt en zijn/haar naasten het effect van de diverse projecten in ons netwerk. Hoe organiseren wij de netwerkzorg in onze NPZZG-regio?
Met een uitdagend en geaccrediteerd programma, bestaand uit plenaire bijdragen en interactieve sessies, hopen wij u als professional in de zorg te mogen verwelkomen in het ROC Nijmegen (Campusbaan 6, 6512 BT) in Nijmegen.

Kijk voor het programma en inschrijven op:
Programma Symposium NPZZG 9 oktober 2018 
 
 
Wij attenderen u graag op nieuwsbrieven en/of nieuws van andere organisaties die voor u ook interessant
kunnen zijn.


Voor de Agora nieuwsbrief, klikt u hier: Nieuwsbrieven


Wilt u de nieuwsbrief van Kindergasthuis De Boeg ontvangen?  Klik dan hier
​​


Meer informatie over het Marikenhuis vindt u door hier te klikken.


 
Voor de IKNL nieuwsbrief klikt u hier: NieuwsbriefPatz (Palliatieve thuiszorg): Actueel en Nieuws
Voor nieuws van ZonMw klikt u hier
 
App PalliArts

Altijd regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg binnen handbereik?

Download dan nu de App. Meer info over de app vindt u op:
PalliArts 

 
Dit is een uitgave van het NPZZG. Heeft u kopij voor de nieuwsbrief? Dan kunt u mailen naar:
rene.nogarede@radboudumc.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in  december 2018Wilt u zich uitschrijven? Klik dan op de volgende link:
uitschrijven nieuwsbrief


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NPZZG · Postbus 9101 · Nijmegen, 6500 HB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp