Copy
Nieuwsbrief Rumahedi Foundation Nepal
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF RUMAHEDI FOUNDATION NEPAL, 1e nummer, juli 2015

Hoe we begonnen zijn
Drie jaar geleden zijn Diana Dorrestijn en Helena van Harten voor het eerst naar Nepal geweest en voelden zich vanaf het eerste moment diep verbonden met de open hartelijke bevolking van het land. Ze hebben er reisgids Rudra Tamang ontmoet die zich in wilde zetten voor een beter leven in zijn dorp Jhangajhiti, net buiten Kathmandu. Samen met hem hadden ze, met financiële steun van familie, vrienden, belangstellenden, collega`s, uit Nederland en België , op 18 april jl. een medische hulp dag in het dorp georganiseerd.
14 Dokters en tandartsen van Peoples Medical College Hospital uit Kathmandu hebben die dag aan ruim 200 mensen gratis medische hulp verleend. Ook is voorlichting over hygiëne gegeven en zijn er die dag toiletartikelen uitgedeeld. Een week later op 25 april stortten met de aardebeving bijna alle 70 huizen en ook de school van Jhangajhiti in. In heel Nepal zijn meer dan 8600 slachtoffers gevallen en 756.000 huizen ingestort. Ook onze goede vriend en inspirator Rudra Tamang is omgekomen. Diana en Helena besloten in zijn geest door te gaan met hulpverlenen aan Nepal, zeker nu hulp zo hard nodig is.
 
Doel en organisatie
Het doel van Rumahedi Foundation Nepal is, zoals in de statuten beschreven, het ondersteunen van plaatselijke initiatieven ter verbetering van de algemene levensomstandigheden van de bevolking van een gemeenschap in Nepal. Het uitgangspunt hierbij is dat deze gemeenschap zal kunnen dienen als voorbeeld en steun voor andere gemeenschappen. Rumahedi Foundation Nepal ondersteunt, geeft advies en begeleiding. Onze kracht is dat we rechtstreeks hulp kunnen bieden aan de mensen die het nodig hebben. In Nepal werken we o.a. samen met Madav Tamang (de broer van Rudra) en Amrit Lama. Beide komen uit het dorp Jhangajhiti. In Nederland hebben Floor van Leuken, Hans Zoeter en Arno van de Sande, allen Nepal reizigers geïnspireerd door Rudra Tamang, zich bij Diana en Helena aangesloten en is de stichting Rumahedi Foundation Nepal opgericht.  Sinds 24 juni staan we als officiële stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63583658.

Noodhulp
Een paar dagen na de aardbeving zijn door Madav en Amrit een aantal tenten, voedsel en medicijnen naar het dorp Jhangajhiti gebracht. Helaas waren er door schaarste, zo direct na de aardbeving, niet genoeg tenten voor alle inwoners meer te koop. Inmiddels heeft iedereen in het dorp een nood onderkomen van bamboe, plastic, golfplaten en klei en is er voor 3 maanden voedsel naar het dorp gebracht.    

De situatie nu
Nog elke dag beweegt de aarde in Nepal. Niet echte zware schokken maar toch regelmatig boven de 4 op de schaal van Richter. Na de zware bevingen van 25 april en 12 mei zijn er al honderden naschokken geweest. Helaas is dit geen wereldnieuws meer en wordt de aandacht voor Nepal met de dag minder.
De aardbevingen worden veroorzaakt doordat twee aardplaten op elkaar botsen, zo is de Himalaya ooit ontstaan. Eens in de 80- 100 jaar komt de opgebouwde spanning tussen deze aardplaten vrij en veroorzaakt bevingen. Nog steeds is een deel van de breuklijn niet ontladen. Als dit gaat gebeuren, en dat kan over 10 minuten maar ook over 10 jaar zijn, zal dit naar verwachting weer een zware beving veroorzaken.
De onzekerheid en angst in Nepal is groot. Tegelijk is een zo belangrijke inkomstenbron, het toerisme, weggevallen doordat toeristen wegblijven. De wanhoop is zo groot dat zowel de Nepalese overheid als toeristenorganisaties toeristen oproepen toch vooral naar hun Nepal te komen om zo het land te steunen.
En er ligt nog een groot gevaar op de loer namelijk die van aardverschuivingen. Van juni tot eind september is het regenseizoen en dat veroorzaakt in rustige tijden al aardverschuivingen. Nu is de situatie nog gevaarlijker omdat niemand weet wat de bevingen ondergronds teweeg gebracht hebben en nog steeds brengen. Door de zware regens is het een moeilijke tijd om in shelters te wonen.
Hulp van de overheid en organisaties
Nepal is een van de armste landen ter wereld en heeft buitenlandse hulp hard nodig. De slachtoffers van de aardbeving zijn alles kwijtgeraakt en het vertrouwen in de toekomst, dat er hulp van overheid en buitenland komt en deze hulp in goede banen zal worden geleid, moet groeien. De Nepalese overheid zegt 6,6 miljard dollar nodig te hebben voor de wederopbouw. Wereldwijd is er, ook in Nederland via Giro 555, heel veel geld ingezameld voor noodhulp en wederopbouw. Onze eigen minister van ontwikkelingssamenwerking mevrouw Ploumen heeft, op 9 juni jl. tijdens haar bezoek aan Nepal, gezegd dat kleine organisaties die rechtstreeks hulp verlenen, het beste werk doen. 
De grote Internationale Non Goverment Organizations (INGO's) zoals bijvoorbeeld Het Rode Kruis werken samen met de Nepalese overheid. Tot op heden is de bevolking verboden zelf huizen te gaan herbouwen. Op 16 juli jl. heeft de minister van Financiën van Nepal laten weten dat 50.000 Nepalezen opgeleid gaan worden als timmerlieden, loodgieters, metselaars en elektriciens om de schade in het land te herstellen. Dat zal het grootste lesprogramma ooit worden. Wanneer dit programma van start gaat en hoe lang het zal duren voor deze mensen daadwerkelijk kunnen beginnen met de heropbouw is onduidelijk. We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.

Wat wij nu kunnen doen
In oktober gaan wij als bestuur met vrijwilligers, op eigen kosten, terug naar Nepal. Ons doel is medische (en zo mogelijk trauma verwerkende) hulp te verlenen en met onze mensen in Nepal en vertegenwoordigers van het dorp te overleggen hoe wij verder kunnen helpen. Misschien moeten we tot de conclusie komen dat het beter is goede shelters te bouwen die 3 tot 5 jaar mee gaan in afwachting van de hulp van de overheid en de  INGO's. Als we ervoor kunnen zorgen dat de mensen medische hulp, een goed en veilig onderkomen en voldoende water hebben en eigen voedsel weer verbouwd kan worden, is een belangrijke basis gelegd. In eerste instantie gaan we Jhangajhiti helpen maar daarbij verliezen we de omliggende dorpen niet uit het oog. Waar mogelijk zullen we kennis en middelen ook inzetten voor hulp aan deze dorpen.
Ondertussen zijn we als Rumahedi druk bezig met kennis te vergaren over goede aardbeving bestendige shelters/woningen, contacten te leggen met andere (ervaren) hulporganisaties hier en in Nepal om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en kennis op te doen. Ook gaat er de nodige tijd en energie zitten in onze stichting goed neer te zetten. We zijn o.a. bezig met het bouwen van een eigen website en met het maken van informatie en PR materiaal.

Donatiegeld
Vele mensen hebben ons gesteund en steunen ons nog en dat heeft een bedrag van ruim 25.000 Euro opgeleverd! Met dit donatiegeld blijven we nood- en medische hulp bieden zolang het nodig is en kunnen we een start maken met de wederopbouw en het verbeteren van de levensomstandigheden.
Natuurlijk gaan we ook door met acties. De verwachting is dat het nog 5 tot 10 jaar gaat duren voor Nepal deze tragedie te boven is. Geld voor hulp blijft dus hard nodig. Als u ideeën heeft voor acties of er zelf een wilt organiseren, dat zou geweldig zijn, dan horen we dat graag van u.
Giften kunnen vanaf nu overgemaakt worden op Rekeningnummer: NL57 INGB 0006973973 t.n.v.Rumahedi Foundation Nepal. 

Dank
Namens de mensen van Jhangajhiti in Nepal willen we u heel, heel hartelijk bedanken voor alle donaties.
Het heeft ons diep geraakt dat u ons gesteund heeft en we zijn u hier zeer dankbaar voor!
Wij hopen dat wij op uw steun kunnen blijven rekenen zodat wij met vereende krachten de mensen in Nepal nu èn in de toekomst kunnen blijven helpen.

Het bestuur van Rumahedi Foundation Nepal 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.facebook.com/rumahedifoundationnepal
 
Kent u iemand die onze nieuwsbrief ook zou willen ontvangen of wenst u zelf geen nieuwsbrief meer te krijgen? dan horen wij dat graag van u via een berichtje terug.


 
Foto`s Amrit Lama, Helena van Harten & Diana Dorrestijn

Our mailing address is:
rumahedifoundationnepal@gmail.com


Copyright © Rumahedi Foundation Nepal


unsubscribe from this list    update subscription preferences