Copy

"Djelovanje je osnovni ključ uspjeha." 
Pablo Picasso

Newletter Loklanog volonterskog centra Zaprešić
broj 7/2016.

Evaluacija prve godine provedbe projekta "Lokalni volonterski centar Zaprešić"

 
Projekt „Lokalni volonterski centar Zaprešić“ predstavlja inicijativu razvoja volonterskog menadžmenta u gradu Zaprešiću kroz edukaciju, informiranje, podršku, savjetovanje te umrežavanje lokalnih udruga s ciljem aktiviranja građana lokalne zajednice i podizanja kvalitete života u istoj.

Prvu godinu provedbe obilježilo je partnerstvo Centra za mladež Zaprešić, kao nositelja projekta, te Grada Zaprešića, Srednje škole Bana Josipa Jelačića, Osnovne škole Antuna Augustinčića, Osnovne škole Ljudevita Gaja i Centra za socijalnu skrb Zaprešić. Predviđeno trajanje prve godine projekta je bilo od 01. kolovoza  2015. do 31. srpnja 2016. godine. 

Opći cilj projekta se odnosi na promoviranje i razvoj volonterstva u Gradu Zaprešiću putem osnaživanja udruga koje svojim radom i djelovanjem teže sustavnom unaprjeđenju razvoja volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Aktivnim zagovaranjem, promoviranjem i pokretanjem lokalnog volonterskog centra Zaprešić daje se doprinos ostvarivanju specifičnih ciljeva koji se odnose na:
 • osnaživanje i edukacije potencijalnih lokalnih organizatora volontiranja na lokalnom području,
 • uključivanje i povećanje broja građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, kao i na području regije, te na nacionalnoj razini javnim pozivima, promocijom i kroz kontaktiranje na webu i preko lokalnih medija, suradnjom s odgojno-obrazovnim institucijama,
 • osiguranje uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji kroz individualne i grupne oblike podrške korisnicima i njihovim obiteljima te
 • informiranje javnosti o volonterstvu kroz medije, kolumne i sl.

Najzastupljeniji tip aktivnosti koji se provodi u projektu: osposobljavanje volontera, posredovanje u volontiranju, volonterski servisi, umrežavanje i pružanje pomoći u učenju djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji.

Izravni korisnici projekta su:
 • Volonterisrednjoškolci, studenti, ostali građani koji žele volontirati, bili su uključeni u individualni i grupni oblik pružanja pomoći u učenju djeci iz socijalno i materijalno ugroženih obitelji kojima pomažu u razvoju akademskih vještina, po potrebi su raspoređeni na druge projekte Centra za mladež Zaprešić te drugim lokalnim organizatorima volontiranja
 • Djeca iz socijalno i materijalno ugroženih obiteljikorisnici pomoći u učenju, djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi, djeca s teškoćama u razvoju i djeca iz višečlanih obitelji te djeca iz opće populacije koji su korisnici drugih projekata Centra za mladež Zaprešić
 • Udruge i građanske inicijative s područja grada Zaprešića koje imaju želje i tendencije postati lokalni organizator volontiranja
Provedenim evaluacijskim izvještajem ostvarili smo na početku provedbe projekta definirane ciljeve:
 1. Ispitati zadovoljstvo organizatora volontera i volontera različitim aspektima edukacija na kojima su sudjelovali.
 2. Ispitati nivo znanja i sposobnost organizatora volontera i volontera o pojedinoj temi (teme povezane s očekivanim ishodima edukacije) prije i poslije edukacija na kojima su sudjelovali.
 3. Ispitati postoji li statistički značajna razlika u razini znanja i sposobnosti o pojedinoj temi prije i poslije edukacije.
 4. Ispitati motivaciju volontera za volontiranje.
 5. Ispitati kompetencije koje su volonteri stekli i/ili unaprijedili vlastitim volonterskim angažmanom.
 6. Ispitati utjecaj sudjelovanja na superviziji na određene aspekte rada volontera.
 7. Ispitati zadovoljstvo volontera supervizijama.
 8. Ispitati zadovoljstvo djece i roditelja volonterskim radom.
 9. Ispitati jesu li, prema procjenama korisnika i provoditelja, ispunjeni projektni ciljevi.
 10. Prikupiti preporuke korisnika i provoditelja za unaprjeđenje projekta.
 11. Ispitati medijsko praćenje projekta.
 12. Razmotriti okvire politike za razvoj volonterstva na razini Zagrebačke županije
Na temelju dobivenih rezultata možemo donijeti sljedeće zaključke:

- Provedbom projekta poboljšana je suradnja između institucija i organizacija civilnog društva u gradu Zaprešiću.
- Provedbom projekta poboljšana je međusobna suradnja između organizacija civilnog društva.
- Organizatori volontiranja su vrlo ili u potpunosti zadovoljni s edukacijama na kojima su sudjelovali.
- Organizatori volontiranja nisu zadovoljni s prostornim uvjetima u kojima su se edukacije održavale. Riječ je o prostorijama Centra za mladež Zaprešić koji nije mogao odgovoriti na ukupan broj predstavnika udruga koje su sudjelovao na edukacijama.
- Organizatori volontiranja procjenjuju da su kroz edukacije unaprijedili svoja znanja i sposobnosti o: organizaciji volontiranja, pronalaženju volontera, izradi orijentacije i treninga za volontere, pružanju podrške volonterima, praćenju i evaluaciji volontera, učinkovitoj komunikaciji.    
- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanim edukacijama o Zakonu o volontiranju i Etičkim kodeksu volontiranja.
- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanom edukacijom o individualnom i grupnom radu s djecom u riziku za PUP i darovitost.
- Volonteri nisu na edukaciji unaprijedili svoja znanja i sposobnosti u odnosu na definiranje pojma problema u ponašanju te darovitosti učenika, ali procjenjuju da su unaprijedili svoja znanja i sposobnosti u definiranju darovitosti, individualnom i grupnom radu s djecom.  
- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanom edukacijom o tehnikama i metodama učenja te procjenjuju da su s edukacijom unaprijedili svoja znanja i sposobnosti o tehnikama i metodama učenja.
- Volonteri su vrlo ili u potpunosti zadovoljni održanom edukacijom o potrebama osoba starije životne dobi.
- Sudjelovanje na supervizijskim susretima imalo je za volontere pozitivan utjecaj na razvoj: profesionalnih kompetencija, zadovoljstvo volontiranjem, kvalitetom usluge koje su pružali kroz volonterski rad te komunikaciju i odnose na volonterskom projektu.
- Možemo zaključiti da su volonteri, odnosno sudionici ovog istraživanja, pokazali visoku razinu motiviranosti za volontiranje.
- Volonteri procjenjuju da kroz volontiranje razvijaju osobne, socijalne, organizacijske i profesionalne kompetencije.
- Učenici su zadovoljni individualnim radom s volonterima te ga procjenjuju korisnim i zanimljivim.
- Roditelji su zadovoljni individualnim radom s volonterima te ga procjenjuju korisnim i zanimljivim.
- Mediji su projekt popratili kroz 83 objave iz 22 različita izvora, a najčešće kroz formu vijesti.
- Lokalni program djelovanja za mlade grada Zaprešića prepoznaje važnost volonterskih projekta.
- Natječaj za udruge Grada Zaprešića
prednost u financiranju daje projektima koji uključuju volontere.
Preporuke za budući rad:
 • Osigurati bolje prostorne kapacitete za provedbu edukacija za volontere i organizatore volontiranja.
 • Osmisliti edukacije i sadržaje edukacije temeljem procjene potreba volontera.
 • Uključiti lokalne institucije u edukacije za organizatore volontiranja.
 • Organizirati više od jedne volonterske akcije s  ciljem poboljšanja  povezanosti organizatora volontiranja, ostvarivanja povećanog medijskog praćenja projekta i povećanja vidljivosti projekta u lokalnoj zajednici.
Nadamo se da ćemo u ovom projektnom ciklusu dostići stare rezultate, ostvariti nove uspjehe te ostaviti dovoljno mjesta za napredak za sve ono što nam slijedi u budućnosti.
Volonterska akcija "Superjunaci za solidarnost kao najprepoznatljivija i medijski najpopraćenija projektna aktivnost 
Lokalni volonterski centar Zaprešić drugu godinu za redom je prepoznat od strane Ministarstva socijalne politike i mladih koje će ulaganjem novih financijskih sredstava doprinijeti razvoju lokalnog volonterskog menadžmenta. 
Potpuni evaluacijski izvještaj moguće je pročitati na mrežnim stranicama Centra za mladež Zaprešić: http://www.czmz.hr/novi_czmz/wp-content/uploads/LVC_evaluacija-projekta_2015_2016.pdf.

Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. 
Copyright © 2016 Centar za mladež Zaprešić, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp