Copy
"Volunteers don't just do the work - they make it work." (Carol Pettit)
View this email in your browser

Organiziranje volonterske akcija: tko, što, kako, gdje?

Volonterska akcija je aktivnost koja u vrlo kratkom roku (od nekoliko sati do nekoliko dana) uključuje veći broj volontera u rješavanju konkretnih problema u zajednici za ostvarivanje određenih ciljeva. Volonterska akcija također ima svoje faze utvrđivanja potreba, ciljeva, rezultata i proces praćenja provedbe i postignutog, no njeno je značajno obilježje upravo kratko vremensko trajanje i veći broj uključenih osoba.

Kroz ovaj informativni newsletter "Lokalnog volonterskog centra Zaprešić" predstavljamo korake važene za pripremu volonterske akcije. 

(Genaracija za V, VCOS)

Organizacijski sastanak s volonterima Centra za mladež Zaprešić s ciljem pokretanja volonterske akcije "Superjunaci za solidarnost"
Procjena potreba lokalne zajednice grada Zaprešića
S obzirom na veliki značaj zajednice u životu pojedinaca i skupina, do sada je razvijeno nekoliko pristupa čiji je cilj organizirati zajednice da što djelotvornije ispunjavaju svoje temeljne funkcije. Jedan od modela je model socijalne akcije na kojem se temelje i volonterske akcije.

Model socijalne akcije (Haynes i Holmes, 1994.) ima za cilj potaknuti promjene u temeljnim institucijama ili u praksi zajednice. Očekivani ishod je preraspodjela moći, izvora ili odlučivanja unutar zajednice što bi trebalo dovesti do boljeg funkcioniranja zajednice kao cjeline. Temelji se na grupi izrasloj iz zajednice koja određuje prioritete i djelotvorne strategije djelovanja. 
S obzirom na svoju usmjerenost na neposredne ciljeve i aktivno uključivanje članova zajednice te osnaživanje kao jedan od očekivanih ishoda, model socijalne akcije je vrlo koristan za zajednice koje su u procesu socijalne rekonstrukcije. Model socijalne akcije ima prednost jer pridonosi da se autentične i specifične potrebe određene zajednice najbrže i, uz sudjelovanje samih građana, bolje zadovolje.

Volonterska akcija na vrlo učinkovit način doprinosi ostvarivanju misije volonterskog centra zbog sljedećih karakteristika:
 • doprinos rješavanju konkretnih problema u zajednici u vrlo kratkom roku;
 • mogućnost ostvarivanja vrlo raznolikih ciljeva i podrške raznim ciljanim skupinama;
 • mogućnost uključivanja velikog broja volontera raznih profila i drugih aktera u zajednici;
 • snažan mehanizam povezivanja i umrežavanja građana, lokalne uprave, udruga, institucija, itd.;
 • velika vidljivost rezultata;
 • vrlo efikasan način promocije volonterstva - konkretan primjer i rezultati potiču druge aktere na uključivanje.
Koraci u organizaciji volonterske akcije

Pripremna faza
 • identificiranje potreba u zajednici te određivanje prioriteta
 • definiranje cilja akcije (mora biti mjerljiv, ostvariv, realan)
 • regrutiranje partnera (mapiranje postojećih institucija i udruga iz okruženja te slanje poziva na suradnju)
 • identificiranje najprimjerenije metode i aktivnosti, u suradnji s partnerima
 • identificiranje organizacijskog tima (koordinator volontera, osoba za odnose s javnošću, logistička podrška itd.)
 • slanje poziva na sudjelovanje potencijalnim donatorima i sponzorima (ovaj korak može biti i u sklopu koraka 
 • “regrutiranje partnera” ovisno o potrebnim financijskim i drugim sredstvima”; najvažnije je da poziv pošaljete dovoljno rano)
 • izrada detaljnog akcijskog plana (jasno definiranje zadataka i uloga, vremenski raspored, određivanje volonterskih pozicija i potreban broj volontera te ostali potrebni resursi i sl.).
 • nabava potrebnih materijala
 • izrada detaljnog opisa posla za volontere i programa akcije
 • regrutiranje volontera (mailing lista, web stranica, plakati, partnerski kanali i sl.)
 • izrada rasporeda volontera i, prema potrebi, identificiranje voditelja skupina volontera
 • organiziranje orijentacijske, pripremne radionice za volontere
 • obavještavanje lokalnih medija o akciji (7 dana prije akcije)
Provedbena faza
 • doček i dobrodošlica volonterima
 • raspoređivanje volontera, upoznavanje s dnevnim rasporedom te podjela radnih materijala
 • provedba aktivnosti (osigurati dobru raspodjelu poslova i stalnu komunikaciju u organizacijskom timu...)
 • druženje uz zakusku te zahvala volonterima i partnerima
Evaluacija i završna faza
 • evaluiranje akcije s volonterima i s partnerima kroz razgovor ili upitnike (sagledati sve učinjeno, a posebno obratiti pažnju na eventualne propuste te zaključke uzeti u obzir pri planiranju sljedećih akcija)
 • evaluiranje akcije unutar organizacijskog tima
 • izrada opisnog i financijskog izvještaja
 • pozivanje medija da objave rezultate vaše volonterske akcije
Po Zakonu o volonterstvu svaki volonter treba na kraju volontiranja dobiti potvrdu o volontiranju
 
(Volonterski centar u zajednici: Smjernice za uspostavljanje volonterskih centara i programa, VCZ, Zagreb, 2009.)
Organizatori i volonteri akcije "Superjunaci za solidarnost"
Imajmo na umu!
Svaka volonterska aktivnost ima svoje specifičnosti u organizaciji i drugačiji utjecaj na zajednicu te zahtjeva i specifičan angažman od strane volonterskog centra.
Važno je da volonterski centar odabere oblik volontiranja koji najviše odgovara trenutnim potrebama zajednice, u skladu sa svojim mogućnostima. Na primjer, volonterska akcija je vrlo snažan mehanizam za povezivanje i umrežavanje građana, lokalne uprave, udruga, institucija, vjerskih organizacija i sl. Na taj se način podiže razina osviještenosti o važnosti volonterstva u određenoj sredini i stvara platforma za daljnju suradnju u rješavanju problema zajednice. Uključenost mnoštva dionika u akciju omogućava
veću efikasnost i postizanje većih i vidljivijih rezultata te na taj način doprinosi osjećaju zadovoljstva i korisnosti te učvršćuje suradnju i povjerenje kod svih uključenih.

Specifičnost aktivnosti koje uključuju međunarodne volontere (pojedince ili grupe) zahtjevaju i specifičan pristup. U takvim aktivnostima potrebna je angažiranost i spremnost organizatora da upozna inozemne volontere i omogući im integraciju u posao i sredinu.

S druge strane, međunarodni volonteri mogu donijeti novu energiju, motivaciju i ideje. Česte su situacije da su međunarodni volonteri, svojim angažmanom u manjim lokalnim zajednicama, potakli i domaće stanovništvo na aktivizam i djelovanje u svojoj sredini. Zajednički rad s ljudima različitog podrijetla uvelike doprinosi širenju vidika, razbijanju predrasuda i razvijanju tolerancije i solidarnosti.
 
(Volonterski centar u zajednici: Smjernice za uspostavljanje volonterskih centara i programa, VCZ, Zagreb, 2009.)
Projekt "Lokalni volonterski centar Zaprešić" financijski je podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih. 
Copyright © 2016 Centar za mladež Zaprešić, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp