Copy

maart 2020

Laatdienst 1 maart

In de Laatdienst van 1 maart gaat het in de serie Paradijsvogels over Abigail.
Koning David had in het begin al zes vrouwen. Zijn tweede vrouw Abigail eiste hij op van Nabal, de Karmeliet, een rijke herder van de Karmel, nadat zij in conflict geraakt waren over het gebruik van zijn weidegronden.
Een aanvaring, die door toedoen van Abigail, de vrouw van Nabal, geweldloos werd bezworen. Zij moest daar echter ook zelf een prijs voor betalen. Onderhandelen is niet vrijblijvend.
Abigail was wijs, inventief en mooi en leert ons een knap staaltje probleemanalyse en conflict voorkomende strategieën. Zij weet bij David meerdere gevoelige snaren te raken.
‘Mijn Vader juicht’ betekent haar naam en ook noemde zij zich ‘Uw dienstmaagd’. Zou David uiteindelijk van haar geleerd hebben ‘Uw knecht’ te worden?
Voorganger is Wim Timmer.
afbeelding: Juan Antonio Frías y Escalante, La prudente Abigail. Olieverf op doek. Museo del Prado, Madrid

Financiën


Zoals elk jaar wordt in het eerste kwartaal in Nederland de actie “kerkbalans” gehouden.
Gemeenten en parochies zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van deze bijdragen van parochianen en gemeenteleden om hun “financiële huishouding” op orde te houden, of te brengen.
Dat geldt ook voor de Laatdiensten, zonder uw persoonlijke bijdragen en giften kunnen wij de exploitatierekening van een seizoen niet afsluiten met een (bijna) positief saldo.
Daarom durven wij u als vaste bezoekers van de Laatdiensten en/of sympathisant van de Laatdiensten te vragen om (ook) de Laatdiensten te betrekken bij de “Actie Kerkbalans” 2020.
U kunt uw gift/bijdrage overmaken op rekening nummer NL69 INGB 0009 1497 58 ten name van De Laatdiensten te Alkmaar. Hartelijk dank bij voorbaat.

Financiële verantwoording seizoen 2018-2019:

Kosten:
Algemene kosten    €    510
Huisvestingskosten € 1.350
Kosten erediensten € 5.799
totaal:                      € 7.659

Ontvangen:
Collectes Laatdiensten € 2.395
Giften                            € 2.718
Vrijwillige bijdragen       € 1.110
Bijdrage koffiegelden    €      53
Overige inkomsten        €    222
totaal:                            € 6.498

Resteert een exploitatiesaldo van € 1.161 negatief.

De opbrengst (niet opgenomen in bovenstaande cijfers)
collecte “Goede Doelen” bedroeg € 2.078

Van de Coördinatiegroep

Dankwoord

Op 1 februari jl. hebben we met 14 mensen de kerk en de bijgebouwen aan de Oudegracht (Lutherse kerk, consistorie, 't Swaenennest), in een krappe drie uur weer schoongemaakt. Heel veel dank voor ieders komst. Het was een vruchtbare en vooral zeer gezellige middag! Wilt u ook een keer meedoen ... later dit jaar volgt er zeker weer een oproep. 
Heel veel dank iedereen voor zijn/haar inzet op deze middag. Zeer fijn!
 

Alkmaar Pride, 31 mei 2020


Als Laatdiensten ontvingen wij, van dominee Nielspeter Jans en Erna Peijnenburg via de Alkmaarse Raad van Kerken, het volgende verzoek:

"Al een aantal jaren vindt in Alkmaar de zogenaamde 'Pride' plaats. Een feestelijk evenement in de stad met een serieuze boodschap. Het gaat om de acceptatie en emancipatie van mensen die zich aangetrokken voelen tot mensen van gelijk geslacht, en bi- en transsexuelen.
We zijn ons ervan bewust dat dit onderwerp niet voor elke christelijke kerk hetzelfde ligt. Er zijn kerken die hier vanuit een oprecht beleefd geloof moeite mee hebben. Wij willen dit respecteren en de broeder- en zusterschap in Christus niet verliezen!
Zelf staan we zo in ons geloven dat het voor ons juist van groot belang is om solidair met hen te zijn. Wij geloven dat zij onze broeders en zusters zijn, door God geschapen en geliefd zoals ze zijn, niet beter of minder dan wie heteroseksueel is. En we vinden het van groot belang om deze solidariteit ook te tonen. Omdat ook kerken plekken zijn waar ieder mens welkom is en volwaardig mee mag doen. Ten diepste gaat het voor ons om iets zichtbaar te maken van de liefde van God, waaruit wij zelf ook leven.
Vandaar dat we hebben besloten dit jaar mee te varen met een 'boot namens kerken' tijdens kanaalparade op zaterdagmiddag 30 mei 2020. We nodigen graag de kerken die dit willen uit om hierbij betrokken te zijn. Voor alle duidelijkheid: we varen niet namens de Alkmaarse Raad van Kerken, maar enkel namens de kerken die dit willen doen.
Wat houdt het in? We hebben de beschikking over een boot en schipper. Die boot moeten we huren en er zijn ook de kosten voor enige decoratie (dat zichtbaar is wie we zijn). Als u als kerk/gemeente betrokken wilt zijn en zo wilt laten zien dat uw kerk een plaats is waar LHBTI- mensen welkom zijn zoals iedereen en volwaardig mee kunnen doen, dan vragen we u om 50 euro naar ons over te maken (rekeningnummer volgt als u aangeeft mee te willen doen). Het is dan in elk geval ook mogelijk dat één persoon namens uw kerk/gemeente meevaart tijdens Pride 2020.
Zie ook: www.alkmaarpride.nl
We zien uit naar uw reactie, alle reacties zijn welkom.”

 
Als Laatdiensten staan we tegenover dit verzoek zeer positief. Uiteraard betalen we deze 50 euro, maar welllicht is er iemand uit onze achterban die heel graag wil meevaren op deze boot, namens de Laatdiensten!
Wil jij? Meld je dan aan bij Heleen de Boer, via heleendeboer@hetnet.nl
 

Agenda

Geen Bach zonder Luther - muzikale lezing

Steeds vaker wordt in de veertigdagentijd de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach ten gehore gebracht en bezocht. Wat veel luisteraars en zangers niet weten, is dat Bach zich rechtstreeks op Maarten Luther heeft gebaseerd. Op deze middag vertelt Govert Jan Bach over de invloed die Luther heeft gehad op het leven en werk van Bach.
Zaterdag 28 maart, 14.30 – 17.00 uur.
Een gezamenlijke activiteit is van: De Zwaan, Laatdiensten, Katholieke kerk en Lutherse kerk. Opgave via De Zwaan, zie hier onder.

De Zwaan

De Zwaan organiseert in februari en maart de volgende activiteiten:
 • Veel te laat heb ik jou liefgekregen - schrijfmeditatiemiddag
  “Veel te laat heb ik jou liefgekregen, schoonheid wat ben je oud wat ben je nieuw. Binnen in mij was je, ik was buiten…”
  Op deze bijeenkomst laten we ons zowel inspireren door deze zinsnede uit het lied ‘Om vrede’ van Huub Oosterhuis als door ‘paradijsvogels’, het seizoenthema van De Zwaan en de Laatdiensten.
  Zaterdagmiddag 14 maart, 14.00 - 17.00 uur.
 • Leven naar de dood? - dialoogmiddag.
  Wat hebben de religies te zeggen als het gaat over belangrijke levensvragen? Veel! Want, wij zijn hier maar tijdelijk en hoe leef je goed? Hoe leef je met het besef dat het leven eindig is. En wat daarna? Mijn lieve hemel...
  Zaterdag 21 maart, 14.30 -16.30 uur.
 • Steunpunt Verlies en Rouw
  Op dinsdag 17 maart is het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar weer geopend. Het thema is dit keer ‘herstel na verlies’. Hierbij gaan we met elkaar het rouwproces bekijken, waar je in terecht komt als je een dierbare verliest door overlijden. Wat doet de rouw met je en hoe kun je weer je eigen levenskracht terug krijgen?
  Welkom op Oudegracht 185 in Alkmaar, Bijdrage € 5,00
  Info: 06 30 08 86 10 (Marja) of 06 11 44 56 37 (Eva)
Meer informatie en opgave op de website van DeZwaan.
 

Op Adem…

Op Adem komen in de Remonstrantse kerk… 
Op Adem… is een plek van stilte en bezinning op de derde zondag van de maand in de Remonstrantse Kerk  aan het Fnidsen.
Het thema van maart is: Zie mij aan zoals ik ben, over de zin in het dagdagelijkse.
Voorganger: Aly Vader (protestant theoloog, geestelijk verzorger WZG samen en CvL)
m.m.v. de zanggroep o.l.v. Connie Kriek; piano: Leontien Kaptijn.
zondag 15 maart 2020; inzingen: 10.45, aanvang: 11.00 uur.
 

Voorjaarsserie

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de Voorjaarsserie 2020 'lef om met lege handen te staan'  van de Remonstranten aan. Inmiddels is er meer informatie beschikbaar op de website alkmaar.remonstranten.nl/.

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK vergaderde op 20 januari 2020 over diverse onderwerpen. Zoveel dat de laatste agendapunten, “Rondje kerken” en “Rondvraag” moesten vervallen. Er spelen, naast het organiseren van de paaspakkettenactie en van de feestweek van de Oecumene, dan ook veel zaken waarvan ik de volgende noem. 
 • Het zoeken naar vrijwilligers die willen helpen wanneer zich in Alkmaar een calamiteit voordoet, heeft tot nu toe (te) weinig aanmeldingen opgeleverd. (...)
 • De werkgroep Energietransitie heeft eerst met de afdeling duurzaamheid van de gemeente Alkmaar gesproken om aandacht te vragen voor mensen die de gevolgen van de energietransitie niet kunnen betalen. (...)
 • Binnen de taakgroep Jeugd van de PGA (wijk noord) werd het voorstel om mee te doen met het project Friend4friend goed ontvangen. (...)
 • Er bestaan ernstige zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid en voor de natuur vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. (...)
Ria de Rijke
Secretaris ARK
lees met volledige verslag op de website van de ARK.

Collecte-opbrengsten

De opbrengst van de collectes van de Laatdienst van februari: 
 • Stichting Asmik: € 273
 • Laatdiensten: € 268
 • Koffiepotje: € 3
Giften zijn altijd welkom:
 • NL69 INGB 0009 1497 58 t.n.v. Laatdiensten te Alkmaar of
 • NL77 INGB 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. Gift Laatdiensten (De Alkmaarse Raad van Kerken heeft een ANBI-status)
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
download de programmafolder      lees oude nieuwsbrieven
wijzig uw e-mailadres     schrijf u uit voor onze nieuwsbrief
 
LAATDIENSTEN ALKMAAR
eerste zondag van de maand - 12:00 uur - Lutherse kerk - Oudegracht 187

Email Marketing Powered by Mailchimp