Copy
Lees deze Nieuwsbrief online voor de beste weergave 

N I E U W S B R I E F

APRIL 2023
In deze nieuwsbrief:
Bericht van een duo-voorzitter
Hierbij ontvangt u de tweede uitgave van de digitale nieuwsbrief van onze Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL), boordevol weetjes en ontwikkelingen binnen onze Lopikerwaard. Dit keer ook eens met positief nieuws, zoals de verbetering van de waterkwaliteit en de toename van oeverplanten van boerensloten. Dit naast alle bedreigingen die momenteel ons uniek landelijke gebied aantasten. Wij wensen u veel leesplezier en hopen u op onze jaarvergadering op 5 april a.s. met de excursie te zien en roepen u op deze nieuwbrief door te sturen naar vrienden, kennissen en collega's waarvan u weet of hoopt dat ook zij de Lopikerwaard een warm hart toedragen.
Ronald Meijer
Algemene vergadering WBL 5 april 2023
Eindelijk - na jaren van corona met zijn beperkingen - kunnen we weer een Algemene vergadering voor de donateurs van de WBL organiseren. Op woensdag 5 april a.s. om 19:00 uur komen we bijeen in Het Beloken Land te Montfoort. We gaan met de huifkar naar het weidevogelgebied met plas dras en brengen een bezoek aan de eendenkooi. De groep wordt in tweeën gesplitst, zodat eenieder beide onderdelen kan meemaken.
Om 20:30 uur volgt het officiële gedeelte met de opening door duovoorzitters Henriëtte Keijzer en Ronald Meijer, het secretarieel en financieel jaarverslag 2022 en de plenaire vragenronde. Als afsluiting is er een fraaie presentatie over weidevogels van natuurgids Gijs van Kempen en een afsluitingsborrel. Aanmelden (gewenst, niet verplicht) kan
hier per mail. Geadviseerd wordt om schoenen aan te doen die tegen een beetje modder kunnen. 

Locatie: 
Hooibergschuur van Het Beloken Land, Blokland 116, 3417 MR Montfoort
 
Ontwerp Provinciaal Programma Wonen en Werken

In de provincie Utrecht is een grote behoefte aan extra woningen en ruimte voor bedrijven. In samenwerking met de gemeenten en regio's wil de provincie een bijdrage leveren om dit maatschappelijke probleem op te lossen. Het Provinciaal Programma Wonen en Werken bevat een woningbouwprogramma per gemeente en specifiek uitbreidingslocaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. Voor de Lopikerwaard gaat het om uitbreiding bedrijventerrein De Copen (verplaatsing van de ROBA), woningbouw in Montfoort (de Bleek), woningbouw in Lopik (kleine locaties van 50 woningen in Lopikerkapel en Cabauw, zogenaamde vitaliteitslocaties) en woningbouw aan de Ruimtevaartbaan in IJsselstein. Een zienswijze indienen is mogelijk tot en met dinsdag 11 april 2023. De zienswijze van de WBL kunt u lezen in het WBL Magazine van mei 2023. Bekijk hier het ontwerpprogramma online.

Bewoners blij, geen grootschalige woningbouw in Kromme IJsselgebied
Bewoners in het gebied van de Kromme IJssel zijn blij. De provincie Utrecht heeft bevestigd dat grootschalige woningbouw in hun gebied niet mogelijk is. Een uitgebreid artikel over dit onderwerp kunt u lezen in het WBL Magazine van mei 2023. Lees er hier nu al meer over in het AD. 

Beloning voor Utrechtse melkveehouders die duurzaam ondernemen
(foto: Provincie Utrecht: Toekomst Utrechtse landelijk gebied)
De provincie Utrecht gaat melkveehouders (financieel) belonen als zij duurzaam ondernemen. Hiermee hoopt de provincie boeren perspectief te bieden en hen te motiveren een bijdrage te leveren aan de toekomst van het landelijk gebied. 
Lees er hier meer over. 


Provincies en veehouderijen slaan handen ineen om verduurzaming te versnellen
Zes provincies, waaronder Utrecht, en vijf veehouderijsectoren willen samen nieuwe innovatieve maatregelen en technologie ontwikkelen. Hiermee willen ze de verduurzaming van de veehouderij versnellen en een flinke stap vooruit maken in het stikstof- en klimaatvraagstuk. Provincies en sectoren starten met 50 pilots om snel inzichtelijk te maken welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van uitstoot. Lees er hier meer over. 

Gratis inrichtingsplan en bomen voor inwoners die hun erf willen vergroenen
Inwoners van de provincie Utrecht die hun erf willen vergroenen kunnen gebruik maken van een bijzondere regeling. Met het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’ kunnen de deelnemers een gratis beplantingsplan laten maken én krijgen zij bomen om op het erf te planten. Lees er hier meer over. 

Bloeiende Bermen
De Lopikerwaard heeft veel bermen die nog niet bloemrijk zijn. Veel inwoners zouden dit graag anders zien. Ze hebben een berm in de buurt, voor hun huis, of in de straat die ze zelf zouden willen inzaaien en beheren. Vaak weet men niet waar te beginnen of hoe dit aan te pakken. Het Streekfonds Lopikerwaarden gaat nu helpen en in de zomer bijeenkomsten organiseren. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt er verteld over het project en krijgen deelnemers een cursus inzaaien en beheer. Meer informatie kunt u vinden op de website van Streekfonds Lopikerwaarden.   

De kat en de ooievaar, of toch de weidevogel
Weidevogels hebben het moeilijk, zelfs in de weidse en groene Lopikerwaard. Dus bundelen vogelliefhebbers de krachten. Want grutto, kievit, scholekster en tureluur hebben veel vijanden, soms uit onverwachte hoek. Over aaibare ooievaars die zich ontpoppen tot rovers en het afmaken van zwerfkatten.
Lees er hier meer over. 


Oeverplanten in boerensloten rondom Utrecht flink toegenomen
Goed nieuws voor de waterkwaliteit. Tussen 2014 en 2021 hebben agrariërs rondom de stad Utrecht de biodiversiteit in het landelijk gebied fors verbeterd. Vooral de oeverplanten doen het goed. “Je ziet buiten zichtbaar meer bloeiende boerensloten“, aldus de agrarische collectieven, die meedoen aan het project Levendige Boerensloot. Dat blijkt nu ook uit een analyse van meetgegevens door FLORON. Lees er hier meer over. 

Forse toename van aantal boeren dat hun land onder water zet (en dat is goed voor de natuur)
Agrarisch collectief De Groene Klaver legt deze maand 31 plas-drasgebieden aan. Bij de start van het initiatief in 2016 waren dat er nog vier. Het aantal plas-drasgebieden in het Groene Hart neemt daarmee flink toe. Lees er hier meer over.

Op oude vuilstort geniet je straks van de natuur
Het moet een uniek project worden, de energietuin op de voormalige vuilstort Mastwijk bij Montfoort. De plannen voor dit 12 hectares groot zonne- en recreatiepark zijn er al jaren. Alle seinen staan inmiddels op groen. Maar wie weet wanneer de eerste zonnepanelen er liggen, mag het zeggen. Lees er hier meer over.

Tegenstanders vrezen 240 meter hoge windmolens:
‘Karakter Groene Hart verdwijnt dan voor eeuwig’

Als het Groene Hart wordt volgestouwd met windmolens, komt er niets meer terecht van de ontwikkeling van meer natuur en recreatie. Dat stelt Ronald Meijer van belangenclub Inwonersvertegenwoordiging energietransitie. Een uitgebreid artikel over dit onderwerp en de zienswijze van de WBL op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) plan MER windenergie Provincie Utrecht kunt u lezen in het WBL Magazine van mei a.s. Lees er hier nu al meer over. 

Beverholen in Lekdijk: waterschap herstelt schade
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft op woensdag 22 maart beverschade aan de Lekdijk in Uitweg (gemeente Lopik) hersteld. Het is de eerste keer sinds het uitsterven van de bever in Nederland dat we beverholen in de Lekdijk in ons gebied hebben gesignaleerd. Lees er hier meer over. 
 
Ruim 23.000 muskusratten gevangen in West- en Midden-Nederland
In de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland werden 23.596 muskusratten gevangen. Dit is een stijging van 29% ten opzichte van 2021. In dit gebied zijn in 2022 ook extra bestrijders ingezet. 
Lees er hier meer over. 
Nog geen lid/donateur?
Vind je het werk van de WBL van belang en wil je de WBL ondersteunen? Meld je dan aan als lid/donateur 
hier op onze website.
WBL op Facebook
WBL op Facebook
Website WBL
Website WBL
Copyright ©2023 Werkgroep Behoud Lopikerwaard

Wil je de instellingen van deze mail wijzigen?  Hier kan je je voorkeuren wijzigen
Wil je geen nieuwsbrieven van de WBL ontvangen? Hier kan je je uitschrijven