Copy
Vormingsmomenten Gezin en Handicap voor professionelen
View this email in your browser

Vorming voor Professionelen


Ook voor professionelen hebben we dit voorjaar een mooi aanbod uitgewerkt. Hieronder een overzicht van onze activiteiten specifiek bedoeld voor professionelen:

* Vorming 'Hoe pak je het thema seksualiteit aan in je team?' in Dendermonde
* Workshop 'Voorkomen en omgaan met conflicten - Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap' in Leuven
* Vormingen 'Kijk op handicap' voor buschauffeurs en -begeleiders, logistiek medewerkers,... in Hasselt, Sint-Niklaas en Zellik
* Vormingsdag 'Communiceren met afbeeldingen,tekeningen, symbolen en pictogrammen' en 'Cursus BLISS' in Antwerpen

 

Vorming voor het ruime publiek (dus ook voor professionelen)

Ook op (de meeste van ) onze andere infoavonden zijn - naast ouders en familie van personen met een handicap - professionelen welkom. We lichten er hieronder enkele uit die zeker ook interessant zijn voor professionelen:

* Infomoment en workshops rond de 'Nieuwe wetgeving Bewindvoering' in Roeselare, Antwerpen, Hasselt, Zellik en Turnhout
* Infomomenten ' Zorgvernieuwing,Nog wachten op zorg/ondersteuning?' in Hasselt , Leuven,Roeselare, Sint-Niklaas en Antwerpen
* Infomomenten ' Het M-decreet in de praktijk' in Hasselt, Gent, Antwerpen, Leuven en Brugge
* Infomomenten 'Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap' in Roeselare, Antwerpen, Hasselt, Leuven en Gent


Wacht niet te lang om u in te schrijven want sommige vormingen zijn snel volzet!

------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijven is steeds verplicht, telefonisch (03/216 29 90) of per mail (gezinenhandicap@kvg.be)

 
Door te klikken op de titel of de illustratie van de infoavond kan je de uitnodiging met verdere concrete informatie bekijken.

Gelieve ons aanbod verder bekend te maken door de uitnodigingen van de avonden te verspreiden naar zo veel mogelijk geïnteresseerden (opvoeders, leerkrachten, directies, therapeuten, sociaal assistenten, andere professionelen,….) of door de aankondiging ervan op te nemen op jullie site, facebook, nieuwsbrief, prikbord, tijdschrift of krantje,...

Gezin en Handicap zit nu ook op Facebook: www.facebook.com/gezinenhandicap/
Kent u andere personen die op de hoogte wensen te blijven van ons aanbod en onze nieuwsbrief willen ontvangen? Geef dan deze link door om zich hierop in te schrijven
 
Alle verdere info en meer uitnodigingen zijn te verkrijgen bij Gezin en Handicap
We hopen op uw medewerking om ons aanbod zo ruim mogelijk bekend te maken!
 
Vriendelijke groeten en alvast bedankt!
 

Katleen Joos
 
Gezin en Handicap vzw
A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel. 03 216 29 90
gezinenhandicap@kvg.be
www.gezinenhandicap.be
www.facebook.com/gezinenhandicap
 


------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hoe pak je het thema seksualiteit
aan in je team?

Donderdag 3 maart 2016 - Dendermonde

• Hoe kan je als begeleider reageren op seksueel getinte situaties?
• Hoe maak je dit thema bespreekbaar binnen de voorziening, binnen een team?
• Hoe ga je om met verschillen in waarden en normen tussen begeleiders?
• Hoe kan je als begeleider recht doen aan de noden en verlangens van personen met een handicap op dit gebied?
• …
Spreker: Svenja Vergauwen

Workshop Voorkomen en Omgaan met Conflicten
- Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap

Vrijdag 11 maart 2016 - Leuven

Vaak trek je als hulpverlener, begeleider, leerkracht, … samen met ouders aan hetzelfde zeel. Soms hebben jullie een andere mening en zitten jullie niet op dezelfde golflengte. Dan groeit de kans om met elkaar in conflict te geraken …

• Hoe ga je om met verschillen in mening? Wat doe je als je je niet kunt herkennen in de verwachtingen van ouders?
• Hoe kun je conflicten vermijden?
• Maar een conflict kan ook wel eens heilzaam zijn, hoe ga je er dan mee om?

Inleider: Michel Rosius (VOCA Training & Consult).

 

Vorming 'Kijk op Handicap' voor buschauffeurs, -begeleiders, logistiek medewerkers,....

dinsdag 23 februari 2016 in Hasselt
donderdag 17 maart 2016 in Sint-Niklaas
donderdag 16 juni 2016 in Zellik

In veel voorzieningen, scholen voor buitengewoon onderwijs, dagcentra, … werken mensen die zelden of nooit in aanmerking komen voor vorming of opleiding ( bijv.
buschauffeurs en -begeleiders,  mensen die in keuken of onderhoud werken of in gezinnen als ‘verzorgenden’ of ‘poetshulp’, …)
Gezin en Handicap werkte voor hen een praktische en interactieve vorming uit om hen te laten kennismaken met ‘handicap’: de actuele visie op handicap, de oorzaken en gevolgen van een handicap, een aantal begrippen die momenteel heel erg ‘in’ zijn, …
Met veel concrete voorbeelden proberen wij in ‘de schoenen’ te gaan staan van personen met een handicap (en hun ouders) en zoeken we uit hoe ieder vanuit zijn betrokkenheid ‘kwaliteitsvol werk’ kan leveren.
 

Vormingsdag 'Communiceren met afbeeldingen, tekeningen, symbolen' en pictogrammen' en 'Cursus BLISS'

 Vormingsdag:  donderdag 10 maart 2016 in Antwerpen
 Cursus: donderdag 10 maart, vrijdag 18 maart en zaterdag 23 maart 2016 in Antwerpen


Communiceren is een grondrecht!
Voor wie moeite heeft met spreken kunnen de grafische Bliss-symbolen een hulp zijn bij het communiceren. Personen met een ernstige communicatieve beperking - zoals personen met een motorische handicap, verstandelijke handicap en/of autisme - kunnen leren communiceren met Bliss-symbolen.
Gezin en Handicap en vzw Bliss-symbolen organiseren een driedaagse Bliss-cursus voor ouders, vrijwilligers en professionele begeleiders van personen met een handicap.
Doel van de cursus is:
- de mogelijkheden van communiceren met grafische symbolen te leren kennen,
- zich te verdiepen in het Bliss-symbolensysteem,
- kennis te verwerven om de Bliss-symbolen aan te leren aan personen met een handicap.

Sprekers:
- Sonja De Cuyper (logopediste, DVC Sint Jozef, Antwerpen)
- Hilde Klompers (logopediste, Ter Heide, Zonhoven)
- Annemie Van Roy (logopediste, log.on com )
- Ellen Devriendt (logopediste, log.on com )
- getuigenis van een ouderpaar


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ronde van Vlaanderen over de nieuwe wetgeving Bewindvoering:

 
Infomoment: woensdag 17 februari  in Roeselare
Workshops: - dinsdag 16 februari in Antwerpen
              - donderdag 14 april in Hasselt
        - woensdag 25 mei in Zellik
         - dinsdag 7 juni in Turnhout
 
Op 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving over ‘de beschermingsmaatregelen’ in werking getreden. Deze is van toepassing op personen die omwille van een verstandelijke handicap, psychische problemen, dementie, … kwetsbaar zijn en - in mindere of meerdere mate -bescherming nodig hebben voor het beheer van hun geld en goederen en/of het nemen van bepaalde beslissingen over hun ‘persoon’.
Wie goed geïnformeerd wil worden over de nieuwe wetgeving, is van harte welkom op onze infoavond in Gent.
Wie nog een stapje verder wil gaan en wil weten hoe de bewindvoering in de praktijk gebracht wordt kan terecht op een van de workshops. Aan bod komt o.a.:
• Hoe vraag je een bewindvoering aan? Welke attesten heb je nodig?
• Welke informatie helpt de vrederechter om een beslissing ‘op maat’ te kunnen nemen?
• Hoe ziet het verslag over ‘de persoon’ en ‘het beheer van geld en goederen’ dat je bij de vrederechter moet neerleggen er uit?...
 

 

Ronde van Vlaanderen over Zorgvernieuwing: nog langer wachten op zorg/ondersteuning?

 
donderdag 25 februari in Hasselt
woensdag  9 maart in Leuven
woensdag 27 april in Roeselare
woensdag 18 mei in Sint-Niklaas
donderdag 2 juni in Antwerpen

Gezin en Handicap organiseerde de voorbije jaren talrijke vormingsmomenten waardoor je kennis kon maken met de ontwikkelingen richting PVF (PersoonsVolgende Financiering)
Dit voorjaar leggen we het accent op hoe, wie en wanneer iemand voor een PVF in aanmerking zal komen:

• Hoe verloopt een aanvraag PVF?
• Hoe zit het met de wachtlijsten in de toekomst?
• Wie komt er (eerst) in aanmerking voor een BasisOndersteuningsBudget (BOB)?
• Hoe worden de prioriteiten bepaald voor een PersoonsVolgende Financiering (PVF)?
• Hoe en wanneer zullen mensen die al langer zorg en ondersteuning krijgen, overgaan naar het PVF-verhaal?
• …
Sprekers: Ingrid Borré en Sophie Willekens (KVG vzw).
 

Ronde van Vlaanderen over het
M-decreet in de praktijk

 
donderdag 3 maart 2016 in Hasselt
dinsdag 15 maart 2016 in Gent
donderdag 24 maart 2016 in Antwerpen
dinsdag 26 april 2016 in Leuven
woensdag 18 mei 2016 in Brugge

Vanaf 1 september 2015 wordt het M-decreet geleidelijk aan in de praktijk gebracht. Bedoeling is dat in de toekomst meer leerlingen met een handicap in het gewone onderwijs terecht kunnen, terwijl ook de deskundigheid uit het buitengewoon onderwijs niet verloren gaat. Ondanks de vele uitdagingen en weerstanden gingen al vele scholen hiermee aan de slag en bestaan er vele ‘goede- praktijk-voorbeelden’. Hoe zit het nu met die praktijk?
• Hoe geven scholen concreet vorm aan het M-decreet? Wat zijn hun ervaringen?
• Wat doen scholen al? Wat wordt van hen verwacht?
• Wie kan ouders en scholen ondersteunen?
• Welke rol spelen ouders, scholen, leerkrachten, zorgcoördinatoren, …
in het verhaal? Wat zijn hun rechten en plichten?
• Welke opdracht heeft het CLB?
• Wat verstaat men onder ‘redelijke aanpassingen’?

Inleiders: medewerkers van de VCLB-koepel en competentiebegeleiders Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Infomomenten 'Kinderwens bij personen met een verstandelijke handicap'

 
woensdag 24 februari 2016 in Roeselare
woensdag 2 maart 2016 in Antwerpen
donderdag 21 april 2016 in Hasselt
woensdag 11 mei 2016 in Leuven
woensdag 8 juni 2016 in Gent

Hoe ga je als ouder, broer, zus, begeleider,… van een persoon met een verstandelijke handicap om met de uitspraak: „Ik wil een kindje”? Vaak zit je als ouders en begeleiders met de handen in het haar. Deze uitspraak confronteert je met je eigen normen en waarden rond ‘kinderwens’ en ‘ouderschap’.
• Hoe kan je het thema ‘kinderwens’ bespreekbaar maken in je gezin, met je cliënt?
• Welk materiaal kan je hiervoor gebruiken? Wie kan ondersteuning bieden?
• Hoe werk je met je kind rond realistische verwachtingen, zonder dromen radicaal te doorprikken?
• Hoe kan je je kind ondersteunen om met deze kinderwens, de onmacht hierrond, het verdriet,… om te gaan?
• Wat is er geweten over ouderschap van personen met een verstandelijke handicap? Kunnen mensen met een verstandelijke handicap een kind opvoeden?
• Hebben mensen met een verstandelijke handicap recht op kinderen?

 Inleiders:Greet Conix (VMG), Jan Raymaekers (Dagcentrum De Wroeter), Katleen Alen (Fara, luister- en informatiepunt rond zwangerschapskeuzes)

 


 
Copyright © 2016 Gezin en Handicap, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list