Copy
Barcelona, 11 de desembre de 2015

Butlletí informatiu La Confederació

Desembre de 2015

Signatura del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones impulsat per La Confederació

Avui dia 11 de desembre de 2015, al Palau de la Generalitat de Catalunya, la Vicepresidenta del Govern en funcions i Consellera de Benestar Social i Família, la Sra. Neus Munté, ha presidit l’acte de signatura del Codi de Bones Pràctiques en la contractació  pública de serveis d’atenció a les persones

Aquest Codi és el resultat d'un procés de treball que es va iniciar el mes de desembre de 2013 quan la Junta Directiva de La Confederació va acordar engegar, més enllà de les accions desenvolupades com a Tercer Sector Social, una linia de treball conjunta amb altres organitzacions empresarials, sindicats i col.legis professionals per avançar en la millora de la contractació pública amb un objectiu compartit: garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis d'atenció a les persones.

Un cop assolit un acord entre el Tercer Sector Social, els sindicats, els col.legis professionals i les patronals del sector (Juliol 2014) aquest es va presentar al President de la Generalitat de Catalunya el dia 1 d'octubre de 2014, el qual va entomar la demanda que se li va fer des de les organitzacions signants encomanant la constitució d'un grup de treball liderat per l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública.

Un any més tard i després de 6 reunions de treball del Grup, avui s'ha signat el Codi de Bones Pràctiques en la contractació  pública de serveis d’atenció a les persones,  un document que vol ser un catàleg d’orientacions i pautes a seguir en la tramitació dels expedients de contractació, dirigit tant als òrgans contractants com al conjunt d’operadors econòmics que participen en les licitacions de serveis d'atenció a les persones.

Tal com ha expressat el President de La Confederació, Joan Segarra, actuant com a portaveu de les organtzacions signants en l'acte d'aquest matí, el sector valora molt positivament el procés de treball desenvolupat i el resultat obtingut ja que, per primera vegada, tenim sobre la taula  un document que aprofundeix en bona part dels elements necessaris per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis d'atenció a les persones i que veníem reclamant com a sector. Igualment, ha destacat que el Codi ha de ser un punt de partida per seguir treballant en la millora d'aquest àmbit i aconseguir que sigui assumit pel conjunt de les administracions públiques catalanes.

Per la seva banda, la Directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, la Sra. Teresa Pitarch, ha destacat el carácter pioner del document i ha anunciat que properament s'elaborarà una Instrucció dirigida als òrgans contractants de la Generalitat de Catalunya per fer efectiu el seu compliment. Finalment ha anticipat que s'espera poder impulsar convenis de col.laboració amb les entitats municipalistes per tal d'extendre el  Codi al món local.
Signants del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació  Pública de Serveis d’Atenció a les Persones:
 • GENERALITAT DE CATALUNYA
 • LA CONFEDERACIÓ, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
 • LA UNIÓ, Associació d'entitats sanitàries i socials
 • ACRA, Associació Catalana de Recursos Assistencials
 • ASADE, Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal
 • UPIMIR, Unió de Petites i Mitjanes Residències
 • ACELLEC, Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura
 • La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
 • Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
 • CCOO de Catalunya
 • UGT de Catalunya
Descarrega't el text complert del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones
Alguns elements clau del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones:
 • Es reconeix la transversalitat dels serveis vinculats a l'atenció a les persones, quedant reflectida en un àmbit objectiu del Codi suficientment ampli i revisable. 
 • S'aprofundeix en la determinació del pressupost de licitació, tenint present els costos directes i indirectes, així com explícitament els costos salarials derivats del conveni sectorial corresponent.
 • S’exigeix la determinació dels professionals que han de prestar els serveis, la seva titulació, i s'especifica que el personal voluntari no podrà substituir en cap cas el treball retribuït.
 • Es milloren els procediments relatius a la subrogació de personal, indicant que l’òrgan de contractació ha de facilitar als licitadors en el mateix plec o documentació annexa informació sobre convenis o pactes d'obligat compliment i qualsevol que sigui necessària per avaluar els costos laborals corresponents. 
 • Es limiten explícitament les millores contractuals com la inadmissió, per exemple, de millores consistents directa o indirectament en hores de servei sense cost.
 • El Codi explicita la possibilitat de fer la valoració de les propostes en dues fases de forma eliminatòria, eliminant en un primer moment les que no arribin a un llindar de qualitat tècnica suficient; evitant que una mala proposta d’intervenció pugui resultar adjudicatària per un baix preu.
 • Es recomana que el preu no tingui un pes específic superior al 40% i es recomana una fórmula per la valoració de les ofertes econòmiques que evita que diferències poc significatives en el preu es tradueixin en puntuacions notòriament desproporcionades.
 • Es considera un paràmetre objectiu per valorar les ofertes anormalment baixes o desproporcionades la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categories o grups professionals segons el conveni laboral vigent, que haurà d’estar degudament identificat en els documents reguladors de la contractació. 
 • Es recomana que els contractes de serveis d'atenció a les persones tinguin la màxima durada possible per aconseguir la necessària estabilitat d’aquesta tipologia de serveis.
 • Compromís de totes les parts per difondre el Codi a totes les administracions públiques catalanes per tal que pugui ser assumit com a propi i anar estenent les bones pràctiques.
T'ha arribat aquest Butlletí però no hi estàs encara subscrit? No dubtis en fer-ho fent un clic en aquest enllaç!
Tweet
La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
Via Laietana 54, 1r pis
Barcelona 08003

93.268.85.60
info@laconfederacio.org
www.laconfederacio.org

Donar-se de baixa    Actualitzar dades de la subscripció