Copy
Cuairt-litir aig Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann; An Giblean 2018
 
View this email in your browser
Share
Tweet
Forward
Pin
Share
+1

Am baile as t-Earrach!
Abair gun robh sinn trang air a' mhìos a chaidh seachad! Bha tòrr a' dol aig na sgoilearan agus a choimhearsnachd, mar a chi sibh gu h-ìosal! Tha gu leòr a' dol 'sa Ghiblean cuideachd; an dòchas gum faic sinn sibh a dh'aithghearr!

Spring has finally sprung!
What a month we've had! School pupils and the Community have been very busy, as you'll see from photos below!
There's lot to see and do in April as well - hope to see you around. 


Ann
Clasaichean Còmhraidh le Ceitidh Murray

Tha Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann toirt sgoilearan bho Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig agus a' choimhearsnachd còmhla!

Iomairt Ghàidhig Dhùn Èideann bringing pupils from James Gillespies and the Gaelic Community together!
An Iolaire
Drama, seinn agus ceòl

Tha clas 7 aig Taobh na Pàirce agus S1 aig Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig  ag ullachadh airson deilbh-chluich mun Iolaire thoirt seachad aig Ionad nan Sgeulachdan Diciadain, 30 May
aig 7f. Nach tig sibh a thoirt taic dhaibh! 

Class 7 pupils from Taobh na Pàirce
and S1 from James Gillespies, preparing to stage a play on The Iolaire. The loss of The Iolaire is one of the most heart-breaking stories in the history of the Great War. Come and support them at the Scottish Storytelling Centre on Wednesday 30th May .
Coimhearsnachd na Gàidhlig!
Ti, cèic agus còmhradh le Ann aig Taobh na Pàirce.

Tea, cake and chat with Ann at Taobh na Pàirce.

TradFest Dùn Èideann
Diardaoin 26 Giblean - Sun 6 Cèitean 2018
Thursday 26 April – Sunday 6 May 2018

Facebook
Twitter
Website
Email

Brian Ó hEadhra &
Fiona Mackenzie
Diciadain 4 Giblean
Club Folk Dhùn Èideann, The Pleasance, Dùn Èideann

 8f (dorsan fosgailte 7.30f.)


Wednesday 4th April
The Pleasance Cabaret Bar, 60 The Pleasance, Edinburgh EH8 9TJ
8pm (doors open 7.30pm)
Club Fighe Gàidhlig

Tha Flora aig Club Fighe air a bhith gar cuideachadh dèanamh iseanan airson na Càisge!
Bidh sinn a' coinneachadh ’sa Ghiblean
air Diciadain 18mh eadar 3.30f is 4.30f sa Bhun-sgoil.


Flora at the Knitting Club has been helping us make Easter Chicks!
We will enjoy a good yarn again in April, meeting Wednesday 18th between 3.30pm-4.30pm in Bun-sgoil Taobh na Pàirce. All welcome!
Ceilidh: ceòl, òrain Ghàidhlig, ti agus bèicearachd!
aig Eaglais Augustine Aonaichte, Dùn Èideann.
7.30f - 10.00f,  Disathairne
Disathairne 7mh Giblean 2018.


Ceilidh: music, Gaelic song, tea and baking!
Augustine United Church, Edinburgh.
7.30pm - 10.00pm, Saturday 7th April 2018.

Visit Comunn Tìr nam Beann
Club Crafts
Taing do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a thàinig gu clasaichean Ann aig Eaglais an Naoimh Giles. 

Thanks to all the Gaelic learners who joined Ann at St Giles recently

CUIR A-STAIGH DO NAIDHEACHD!

A bheil tachartas no gnìomhachas agad air am bu mhath leat aire a tharraing sa chuairt-litir seo? Cuir sgeulachdan thugainn is nì sinn ar dìcheall an cur a-staigh san ath litir, no aire a thoirt orra tron làrach-lìn 's na meadhanan sòisealta againn! Is na diochuimhnich; tha seòmar coimhearsnachd air leth againn ann an Taigh an Dorsair!
 

SEND IN YOUR NEWS!

Do you have an event or activity you'd like the Iomairt to promote in this newsletter? Send us your stories and we'll do our best to feature them in an upcoming edition, or highlight them on our website/social media channels! And don't forget, we have the fantastic community room at Taigh an Dorsair available!

Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann is funded by Edinburgh City Council and Bòrd na Gàidhlig and run by Comunn na Gàidhlig

Our mailing address: Taigh an Dorsair, Bun-sgoil Taobh na Pairce , 139b Bonnington Road, Edinburgh, EH6 5NQ.
Contact details: Ann McCluskey, email ann@cnag.org or call 07771807880.

Want to change how you receive these emails? To subscribe to our mailing list, click here. You can update your preferences or unsubscribe from this list
 Copyright © 2015 Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann. All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Iomairt Ghàidhlig Dhùn Èideann! · Taigh an Dorsair · 139 Bonnington Rd, Edinburgh · Edinburgh, Edh EH6 5NQ · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp