Copy
Acties en beslissingen naar aanleiding van de ALV | oproep Archievenblad | meet-up Archiknomads | KVAN-dagen 2017 | lobby en belangenbehartiging | leesvoer en stof tot nadenken
Bekijk deze mail in uw browser

Acties en beslissingen naar aanleiding van de ALV

Na de ledenvergadering van 8 december hebben de besturen van KVAN en BRAIN, geheel in lijn met de wens van veel leden, tempo gemaakt met het effectueren van enkele belangrijke acties en beslissingen. Per 1 januari is Puck Huitsing tijdelijk aangesteld als coördinator van KVAN/BRAIN voor 2 dagen per week. Zij legt gedurende haar coördinatorschap haar bestuurslidmaatschap tijdelijk neer. Ook is gestart met de werving van een freelance-communicatiemedewerker voor ca. 4 uur per week. Er is een werkagenda opgesteld voor het eerste kwartaal en een goed begin gemaakt met de uitvoering daarvan. Samen met het NA worden bijeenkomsten voorbereid om de kennisagenda te actualiseren en het veld daar meer bij te betrekken, er worden kennisplatforms voor toezicht en juridische zaken opgezet en diverse consultaties over nieuwe wetgeving zijn opgepakt (zie verderop in deze nieuwsbrief). Bestuur en bureau doen hun uiterste best om in een hoog tempo gevolg te geven aan de besluiten van de ALV van 8 december en daar zoveel mogelijk leden actief bij te betrekken. De nieuwsbrief krijgt een maandelijkse frequentie (elke laatste week van de maand) om de leden zo goed mogelijk te informeren. Bekeken wordt of de website van de BRAIN op korte termijn geïntegreerd kan worden in die van de KVAN, om ook op langs dat kanaal de communicatie efficiënt en zonder ruis te laten verlopen.
Sigfried Janzing heeft naar aanleiding van de ALV zijn bestuurslidmaatschap ter beschikking gesteld. Hij heeft zich gerealiseerd dat hij door zijn stemgedrag in de ALV is afgeweken van het eerder door hem geaccordeerde bestuursstandpunt over de toekomst van KVAN/BRAIN en dat zijn positie in het bestuur daardoor niet langer houdbaar is. Het bestuur heeft begrip en respect voor zijn beslissing maar betreurt deze wel. De bijdrage van Sigfried in het bestuur is steeds van grote waarde geweest. Het bestuur is daarom erg blij dat Sigfried zijn schouders wil blijven zetten onder het Kennisplatform Deskundigheidsbevordering en alle activiteiten die met de ontwikkeling van de archiefprofessional en de lerende organisatie te maken hebben.
 

Archievenblad oproep

Het Archievenblad is het vakblad van de KVAN voor de archiefprofessie. Het brengt niet alleen berichtgeving over belangrijke en interessante ontwikkelingen in de sector maar ook over de mens achter de archivaris. De redactie is afhankelijk van jouw berichten als het gaat om de activiteiten die jij en je organisatie ontplooien. Voor berichtgeving over pensioneringen, baanwisselingen of promoties is altijd ruimte. Je kunt een kant-en-klaar (pers)bericht sturen naar nieuws@archievenblad.nl.
Daarnaast nodigt de redactie je uit om in het blad je mening te delen in de vorm van een column of een opinieartikel. Je kunt daarvoor contact opnemen met Bernadine Ypma via hoofdredacteur@archievenblad.nl.
 

Meet up Archiknowmads

Onder de noemer Archiknowmads verkennen nieuwsgierige collega’s wat de archieffunctie van de toekomst behelst en wat die van professionals vergt. De Archiknomads willen leren en werken als een ‘zwerm’. Mieren bijvoorbeeld bereiken samen meer dan in hun eentje door de kracht van hun kolonie te benutten. Zwermintelligentie is daarbij de sleutel.
De Archiknomads vormen een open groep. Communicatie loopt via de Pleiogroep Archiknomads (aanmelden via Carel Daams: carel@daams.it). Een keertje kennismaken? Op 27 januari is er een informele meet-up in Het Utrechts Archief, met kleine rondetafelgesprekken in een caféachtige opzet. Wie wil, kan gedurende ca. drie kwartier een eigen vraagstuk, uitdaging, leerervaring enz. bespreken met 4-6 geïnteresseerden. Aanmelden voor deze bijeenkomst via https://www.pleio.nl/events/event/view/48010682/nieuwjaars-meetup-archiknowmads
 

KVAN-dagen 2017: Publiek!?

Dit jaar vinden de KVAN-dagen op 12 en 13 juni plaats in het Energiehuis in Dordrecht. Het Regionaal Archief Dordrecht is mede-organisator. Thema is dit jaar Publiek!?; een onderwerp dat verschillende kanten en betekenissen kent en voor iedere professional in de archiefsector van belang is. Archieven, ook particuliere archiefinstellingen, vervullen taken die van publiek belang zijn. Ze maken informatie publiek. Ze ontlenen hun bestaansrecht aan hun publiek. Door de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de ICT is de relatie met het publiek aan grote veranderingen onderhevig. Ook het publiek zelf verandert voortdurend en daarmee de behoeften van (potentiële) gebruikers. En wat kunnen archieven leren van (de samenwerking met) andere publieksgerichte erfgoedinstellingen zoals musea en bibliotheken? Tijdens de KVAN-dagen draait het om de vraag, wat dit alles betekent voor de archiefsector.
Het congresprogramma wordt verdeeld in drie programmalijnen, te weten:

  • Dienstverlening: publieksbereik
  • Transparantie: publiek maken?
  • Publiek versus privaat

Sprekers voor de plenaire en enkele parallelsessies worden actief benaderd. Daarnaast hebben KVAN-leden en andere belangstellenden de mogelijkheid in een van de drie lijnen een presentatie te verzorgen. Je bent van harte uitgenodigd je ideeën voor te leggen aan de organisatie. Stuur vóór 15 maart 2017 je voorstel voor een presentatie (titel, inhoudelijke omschrijving (max. 250 woorden), namen en contactgegevens van sprekers), naar bureau@kvan.nl. De programmacommissie maakt een selectie op basis van inhoud, de relevantie in relatie tot het thema, en de diversiteit van presentaties en sprekers. Zij houdt zich het recht voor voorstellen af te wijzen of te vragen een voorstel aan te passen. Voorstellen die niet tijdig binnen zijn, worden niet in behandeling worden genomen. Het inhoudelijke programma wordt in de loop van april bekend gemaakt.


 

Lobby en belangenbehartiging

Eind 2016 reageerden we samen met andere erfgoedkoepels op de internetconsultatie modernisering EU-auteursrecht. De kwestie over de rechten op foto’s van fotograaf Jan Roovers, geclaimd door de heer Voet, lijkt al enige tijd stil te liggen. We verzoeken leden die met deze claim te maken hebben nogmaals om ons op de hoogte te houden als er in deze zaak ontwikkelingen zijn.
Circa 10 collega-archivarissen hebben namens KVAN/BRAIN de nieuwe internationale beschrijvingsstandaard Records in Context becommentarieerd. Dit commentaar is samengevoegd met dat van de Vlaamse collega’s van de VVBAD en wordt momenteel vertaald, zodat het voor de deadline van 31 januari kan worden ingediend. Het commentaar is gepubliceerd op de websites van KVAN en BRAIN.
Net afgerond is de internetconsultatie Invoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook daarop hebben KVAN/BRAIN inhoudelijk gereageerd.
In de nieuwe Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) die in 2018 ingevoerd zouden moeten worden, is de archieffunctie cruciaal. Desondanks leven er in onze branche en professie grote zorgen over de manier waarop daarmee in dit complexe verandertraject wordt omgegaan. Een werkgroep van KVAN/BRAIN brengt de komende maanden de belangrijkste haken en ogen in kaart en brengt daarover verslag uit aan het bestuur. Op basis daarvan kunnen we op dit onderwerp onze lobbystrategie uitzetten. Op korte termijn proberen we al te reageren op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet, die tot 3 februari open staat.
Ook open voor internetconsultatie is de Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Deze consultatie loopt tot 31 maart. We roepen de leden van KVAN en BRAIN op om hieraan bij te dragen. Wil je meedraaien in een commentaargroep over deze wet, meld je dan aan via bureau@archiefbrain.nl.
 

Nieuwe selectielijst gemeentelijke en intergemeentelijke organen

Naar aanleiding van het overleg met het Nationaal Archief is een aantal aanpassingen in de ontwerpselectielijst aangebracht. In een nieuwe bijlage van het ontwerp zijn deze wijzigingen op een rij gezet. De aangepaste ontwerpselectielijst 2017 is als onderdeel van de vaststellingprocedure op 2 januari ter inzage gelegd voor zienswijzen van burgers. Naar aanleiding hiervan kan de ontwerpselectielijst nog gewijzigd worden.
KVAN stelde eerder al een voorbeeldbrief op waarmee gemeentearchivarissen de uitvoeringsorganen en samenwerkingsverbanden waar zij mee te maken hebben, kunnen attenderen op de nieuwe selectielijst.
De VNG stelt een aantal hulpmiddelen beschikbaar om het werken met de nieuwe gemeentelijke selectielijst te vergemakkelijken. Het betreft een aanvullende handreiking en de zgn. SelectTool. Hoofdstuk 7 van de handreiking besteedt specifiek aandacht aan intergemeentelijke organen, maar de andere hoofdstukken zijn voor deze organen ook relevant. Als tijdens de terinzagelegging ingediende zienswijzen leiden tot wijziging van de selectielijst, dan zullen de handreiking en Selecttool daarop worden aangepast.
Voor inhoudelijke vragen hierover zijn beschikbaar Joost van Koutrik (j.vankoutrik@hetutrechtsarchief.nl), Jeroen van Oss (jdj.vanoss@rotterdam.nl) en Arnoud Glaudemans (a.glaudemans@hilversum.nl), die namens KVAN/BRAIN lid zijn van de Adviescommissie Archieven van de VNG. 

Leesvoer en stof tot nadenken

Deskundigheidsbevordering en kennisdeling:
https://archief2020.nl/downloads/essay-het-experimentele-archief
https://archief2020.nl/downloads/advies-samenwerking-opleiders-en-gebruik-kennisproducten
https://archief2020.nl/downloads/verkenning-mogelijk-curriculum-voor-overheidsmanagers
Digitaal archiveren:
https://archief2020.nl/downloads/eindrapport-kwantitatief-onderzoek-beleidsinformatie-digitaal-archiveren-bij-decentrale
E-depot:
https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-musea/nieuws/aanbestedingsbestekken-e-depot-en-juridische-handreiking
Open data:
https://archief2020.nl/projecten/verkenning-platforms-overheid-voor-toegang-open-archiefdata 
https://archief2020.nl/projecten/proof-concept-geo-informatie-en-het-e-depot )
https://archief2020.nl/projecten/archiefontologie-nadere-toegangen-na
https://archief2020.nl/projecten/empowering-communities-heritage-open-ecosystem-echoes ) 
https://archief2020.nl/nieuws/handreiking-linked-data-voor-archieven-nu-beschikbaar )
https://archief2020.nl/nieuws/hoe-open-zijn-wij-doe-de-test-en-leer )
https://archief2020.nl/projecten/stappenplan-linked-open-data ) 
https://archief2020.nl/nieuws/open-data-de-hobby-voorbij

2017 BRAIN

Abonneren op deze nieuwsbrief? 


Niet meer geïnteresseerd? unsubscribe from this list


Email Marketing Powered by Mailchimp