Copy
Stuurgroep Kennisfunctie | Juridische ontwikkelingen | Auteursrecht: zaken Voet en Rotterdam | Jurisprudentie over anonimiseren onder de Archiefwet | Verbetering informatiehuishouding overheden | Wet Generieke Digitale Infrastructuur | Omgevingswet | Activiteiten | Afspraken nieuwe werkwijze | Erfgoedjaar 2018 | Symposium de audiovisuele samenleving | Geef je mening over RODIN 2.0 | Doe mee aan onderzoekje vriendenstichtingen | Agenda 
View this email in your browser

Stuurgroep Kennisfunctie

De kennisfunctie voor de archiefsector is vanaf 2017 structureel belegd bij het Nationaal Archief (NA). Om recht te doen aan het feit dat de kennisfunctie van en voor de sector is, heeft de ARA besloten hiervoor een stuurgroep op te richten met vertegenwoordigers uit de archieffunctie. KVAN/BRAIN zullen in deze stuurgroep vertegenwoordigd zijn.
 

Kennistournees

Het is belangrijk om binnen de kennisfunctie de juiste onderwerpen te agenderen en om daarvoor zoveel mogelijk deelnemers te activeren, bijvoorbeeld via de kennisplatforms. Daarom houden we samen met het NA een kennistoernee. In april zijn er nog vier bijeenkomsten verspreid over het land. Je bent meer dan welkom om mee te praten, dus schrijf je in!
Voor data en inschrijving.
 

Juridische ontwikkelingen

Auteursrecht: zaken Voet en Rotterdam

Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de auteursrechtenclaim die de heer Voet bij circa 15 leden van BRAIN heeft neergelegd. Via zijn advocaat doet de heer Voet het voorstel om de door hem geclaimde rechten op werk van fotograaf Frits Roovers aan de archieven over te dragen voor een bedrag van 75 euro per foto. De advocaat probeert opnieuw hoge tijdsdruk te zetten op de instellingen. KVAN/BRAIN staat de leden ook in dit stadium weer met raad en daad terzijde. Wij hebben daartoe auteursrechtadvocaat Dirk Visser ingeschakeld. Wij hopen volgende week zijn advies onder de leden van BRAIN te kunnen verspreiden. Een eerste boodschap heeft hij al afgegeven: haal het gewraakte materiaal offline en ga niet afzonderlijk in gesprek of in onderhandeling met de heer Voet en zijn advocaat, maar blijf als collectief opereren in deze zaak en geef BRAIN hierin het voortouw.
Ook is er nieuws over het hoger beroep in de zaak van Pictoright vs. Stadsarchief Rotterdam. De uitspraak in deze zaak als zodanig blijft staan, maar de dwangsom is van tafel. Dat is goed nieuws voor Rotterdam! Het feit dat de uitspraak blijft staan, betekent echter wel dat we de auteursrechten op online gepubliceerd beeldmateriaal hoe dan ook dienen te respecteren. In het kader van ons advies over de zaak Roovers zullen we aangeven hoe wij denken dat we daarin het beste als collectief kunnen handelen.
 

Jurisprudentie over anonimiseren onder de Archiefwet

Een uitspraak van 8 maart 2017 van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State laat zien dat de Archiefwet (AW) geen ruimte laat voor gedeeltelijke openbaarmaking van documenten, bijvoorbeeld door ‘weglakken’ zoals bekend van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De openbaarmakingsbeperking van de AW geldt alleen voor het gehele document. Onder dit ‘documentsysteem’ is het onleesbaar maken van delen van de informatie niet toegestaan. De uitspraak verheldert dat het verschil tussen beide systemen ertoe leidt dat ‘weglakken’ alleen bij de Wob mogelijk is. “Bij dit stelsel past niet dat de rijksarchivaris een document bewerkt - bijvoorbeeld door het te anonimiseren - alvorens daarin inzage te geven.”
De tekst van de uitspraak van de Raad van State.
 

Verbetering informatiehuishouding overheden

De ministers Plasterk (BZK) en Bussemaker (OCW) hebben naar aanleiding van de motie Veldman kort de Tweede Kamer geïnformeerd. Met de documentmanagementsystemen die inmiddels door de ministeries in gebruik zijn genomen, zijn nog niet alle vormen van digitale informatie voldoende onder controle gebracht. Dat geldt met name voor websites en e-mail. Vanuit het programma ‘Rijk aan Informatie’ wordt een nieuwe aanpak voor het bewaren van e-mail verkend binnen het Rijk. Voor verdere verbetering van de informatiehuishouding bij de decentrale overheden voeren deze momenteel een aantal activiteiten uit.
Meer informatie
 

Wet Generieke Digitale Infrastructuur

Momenteel staat de eerste tranche van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur open voor internetconsultatie. KVAN/BRAIN hebben daarvoor met behulp van Lodewijk Hovy en Lucas Osterholt en nog een groep meelezende collega’s een reactie opgesteld.
De deadline voor de consultatie is 31 maart, dus aanstaande vrijdag. Onder het motto ‘massa is macht’ vragen we jullie om, aansluitend bij en/of op basis van onze reactie, ook zelf een reactie in te zenden. Samen kunnen we het verschil maken.
Pdf Internetconsultatie
Alle informatie en de ingang voor het indienen van een eigen reactie vind je hier.
 

Omgevingswet

De werkgroep Omgevingswet brengt in kaart wat de gevolgen zijn van de Omgevingswet voor de archieffunctie en hoe we daar als archiefinstellingen en zorgdragers op kunnen anticiperen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van archiefinstellingen, toezichthouders en archiefvormers uit verschillende hoeken: gemeente, waterschappen, rijk. In dit kader vindt ook overleg plaats met het Nationaal Archief, die op landelijk niveau contacten heeft met de betreffende ministeries. Verder is afgestemd met de VNG, die ook naar mogelijkheden zoekt om te anticiperen op de aankomende wetgeving, en met de Erfgoedinspectie. De Omgevingswet is complex, met heel veel verschillende partijen en een Digitaal Stelsel Omgevingswet dat nog verre van uitgewerkt is. De werkgroep brengt in april advies uit aan het bestuur.
 

Activiteiten

Afspraken nieuwe werkwijze

In het kader van de nieuwe werkwijze (zie nieuwsbrief februari) was het de bedoeling om in maart met alle leden die namens de verenigingen optreden een gesprek te hebben over hoe we de samenwerking kunnen stroomlijnen en elkaar beter kunnen informeren. Het bleek echter voor velen te kort dag om de bijeenkomst bij te wonen. De coördinator zoekt nu per groep contact over de werkwijze, de gesprekken vinden in april en mei plaats.
 

Erfgoedjaar 2018

De Europese Unie heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van het erfgoed. Ter voorbereiding denken koepelorganisaties in het erfgoed na over de wijze van invulling in Nederland, in samenwerking met Dutch Culture en Kunsten 92. KVAN/BRAIN participeert hierin namens de archiefsector. Inmiddels heeft het ministerie van OCW-geld beschikbaar gesteld, zodat de ideeën verder kunnen worden uitgewerkt.
 

Symposium de audiovisuele samenleving

Op 19 mei organiseert AVA-net een symposium over audiovisuele media. Papieren verslagen maken plaats voor videoregistraties, colleges en raadsvergaderingen worden live gestreamd. Maar hoe om te gaan met dit AV-materiaal?
Zie www.beeldengeluid.nl/ava-net en www.beeldengeluid.nl/avanet-symposium
 

Oproepen

Geef je mening over RODIN 2.0

RODIN 1.0 heeft zich bewezen als ‘rode draad’ door het woud van normen, kaders en afspraken op het gebied van digitaal informatiebeheer. Het wordt gebruikt door informatiemanagers, DIV-afdelingen, archiefinspecteurs, auditors en vele anderenDe eerste versie van Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer dateert uit 2010. Sinds die tijd is er veel veranderd.
Daarom ontwikkelde een werkgroep vanuit KVAN, BRAIN, LOPAI en EGI versie 2.0. De werkgroep vraagt om constructieve feedback op deze nieuwe versie. Je kunt je reactie tot uiterlijk 20 april sturen aan: j.beens@nijmegen.nl.
 

Doe mee aan onderzoekje vriendenstichtingen

Kunsten ’92 is een belangenvereniging voor de cultuursector waar BRAIN bij aangesloten is. Kunsten ’92 wil graag het maatschappelijk draagvlak onder de culturele voorzieningen verstevigen. Daartoe willen ze de vriendenverenigingen, ledenclubs en ‘communities’ van culturele instellingen digitaal bundelen om in tijden van nood beter in staat te zijn cultuurpolitiek onheil te keren. Het pleidooi ten gunste van kunst en erfgoed wordt op deze manier ook van een stevig maatschappelijk draagvlak voorzien; het gaat alleen om lobbydoeleinden. Doe daarom mee aan de ultrakorte enquête via deze link.
 

Agenda

Copyright © 2017 BRAIN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp