Copy

 Nieuwsbrief all1 vzw – augustus 2016

View this email in your browser

België telde op 1 januari 2015 34,10% alleenwoners. Toch is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar dit maatschappelijk fenomeen. Daarom richtte all1 zich tot de Wetenschapswinkel met een aantal onderzoeksvragen. Verschillende eindejaarsstudenten kozen één van onze vragen uit voor hun masterthesis. We stellen u graag de onderzoeksresultaten voor.

Politieke representatie van alleenwoners in Vlaanderen
Tine De Lille, master in de Politieke Wetenschappen

Politieke representatie gaat over hoe het beleid overeenkomt met de voorkeuren van de burgers. Uit het onderzoek blijkt dat er niet veel alleenwoners zitten tussen de leden van het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. Van de 133 leden van het Vlaams parlement is van 123 de gezinssituatie bekend. Daarvan wonen slechts 7 parlementsleden alleen. Daarnaast zijn ook 7 parlementsleden alleenstaande ouder. 75% van de Vlaamse parlementsleden wonen samen als koppel met kinderen.

Wie neemt in het parlement initiatief voor de alleenwoners?

Niet de alleenwonende politici zelf. Als reden geven zij aan dat de thema’s die het meest relevant zijn voor alleenwoners aan andere collega’s zijn toegewezen. Tine interviewde 6 alleenwonende parlementsleden. De politici zelf beschouwen het lage aantal alleenwoners in het Vlaams parlement niet als een probleem en menen dat zelf alleenwoner zijn geen voorwaarde is om deze maatschappelijke groep te vertegenwoordigen en voor hen op te komen.

Waarover gaan de parlementaire tussenkomsten rond alleenwoners?

Tijdens de huidige legislatuur ging het in 70% van de gevallen over het thema ‘wonen’ (woonbonus, cohousing, discriminatie van alleenstaanden bij woningverhuur en wachtlijsten voor sociale huisvesting). Het thema fiscaliteit en financiën kwam nauwelijks aan bod. Uit de interviews blijkt dat wonen een makkelijker thema is om aan te kaarten omdat het (bijna) geen impact heeft op de overheidsfinanciën. Het afschaffen van forfaitaire belastingen daarentegen natuurlijk wel.

Wat met de toekomst?

Alle geïnterviewde politici, met uitzondering van N-VA, gaven aan dat hun partij van plan was of bereid was meer rekening te houden met de alleenwoners. Tine stelt dat belangenverenigingen of lobbygroepen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de politieke vertegenwoordiging van maatschappelijke groepen. De bevraagde parlementsleden bleken allemaal in meer of mindere mate open te staan voor de belangenvereniging all1.

Het is aan all1 om blijvend belangrijke noden en behoeften op de agenda te zetten. Initiatieven inzake wonen zijn belangrijk, maar ook het ‘moeilijkere thema’ fiscaliteit en financiën blijft meer politieke aandacht verdienen.

Een kwalitatief onderzoek naar de noden en behoeften van 25-45 jarige Brusselse alleenwoners
Yasmin Van der Heyden, master in de Agogische Wetenschappen

De stad heeft altijd een grote aantrekkingskracht op alleenwoners gehad. Dit onderzoek focuste op onze hoofdstad waar vandaag al één op twee huishoudens bestaat uit 1 persoon. Dat is veel. Hoe ervaren alleenwoners het stadsleven?

Wat zijn de grootste drempels voor alleenwoners?

Allereerst het niet kunnen delen van taken of emoties. Je staat voor alles alleen in. Dit betekent niet de facto dat je eenzaam bent. Vervolgens de hoge financiële kosten die gepaard gaan met alleenwonen. Een nog hogere kost zou het huren of kopen van een eigen woning voor velen onmogelijk maken. Tot slot blijkt gezondheid een belangrijke bekommernis. Kan ik alleen blijven wonen als ik het in de toekomst fysiek moeilijk krijg?

Hoe ervaren alleenwoners het stadsleven?

Het leven in een stad biedt veel voordelen: het bruisende karakter, het werkaanbod, de nabijheid van alles, enz. De hoge vastgoedprijzen vormen echter een belangrijke drempel waardoor alleenwoners soms naar buiten de stad moeten verhuizen. Er is een gebrek aan voldoende nachtelijk openbaar vervoer en vrouwelijke alleenwoners voelen zich soms onveilig alleen in het openbaar. Er blijkt ook een gebrek aan vrijetijdsaanbod op maat van alleenwoners. Ook wordt er met het beperktere budget van een alleenwoner vaak geen rekening gehouden.

Alleenwoners voelen zich vaak genegeerd door het beleid, voornamelijk op het vlak van financiën. Ze missen begeleiding bij hun leefsituatie en initiatieven om hen tegemoet te komen.

Uit het onderzoek van Yasmin blijkt ook dat er een duidelijke nood is aan een aangepast financieel beleid. Op dit vlak verwachten alleenwoners wel degelijk extra stimulansen vanuit de overheid.

We willen Tine en Yasmin van harte feliciteren met het behalen van hun masterdiploma en bedanken hen voor hun wetenschappelijke bijdragen. Verder onderzoek naar de uiteenlopende aspecten van het alleenwonen blijft relevant en noodzakelijk.

Copyright © 2016 all1, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp