Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 2/2023
Läs i din webbläsare istället

Riktiga rekommen­dationer

I boken Språk­rådet rekommen­derar får du inte bara rekommen­dationer om språk­riktighet, utan du får också veta hur rekommen­dationerna skapas.

För 18 år sen fick vi svar på en mängd klassiska språk­frågor när Språk­riktig­hets­boken gavs ut av Språk­rådets före­gångare Svenska språk­nämnden. Då fick vi svart på vitt att det går bra att till exempel säga större än mig eller att börja en mening med och.

Nu har det kommit en efter­längtad upp­följare: Språk­rådet rekommen­derar. Denna har dock ett del­vis annat fokus, för sedan 2005 har det hänt mycket. Bland annat har det blivit lättare att snabbt hitta svar på språk­frågor i digi­tala resurser, som svenska.se och Fråge­lådan.

Brukar du nyttja dem kommer du att känna igen i prin­cip alla rekommen­da­tionerna i boken från Språk­rådets Fråge­lådan – sanno­likt har redak­törerna valt ut sådana stöte­stenar som Språk­rådet ofta får frågor om. 

Men i Språk­rådet rekommen­derar får du inte bara rekommen­dationer, utan här beskrivs hur de arbetas fram vilket ger dig en in­blick i hur språk­vården arbetar.

Det är intressant för alla som skriver för att kommuni­cera något. Inte minst är det viktigt att fundera över varför vi ska ha en standard­variant av vårt skrift­språk: standard­skrift­svenskan.

Tanken med en standard­variant är att den ska uppfattas som neutral utan regionala och sociala markörer, som dialek­tala böjnings­former eller generations­betonad slang.

Att vi har ett stabilt skrift­språk är inte bara praktiskt, det är även en fråga om jäm­lik­het och inklu­dering. Idag lär sig alla samma variant i ett allmänt utbildnings­system till skillnad från tidigare när endast eliten hade till­gång till det språk som ansågs rätt.

Dock är det svårt att uppnå neutra­litet fullt ut, sär­skilt som ett levande språk alltid för­ändras i takt med samhälls­utvecklingen.

Språk­vården blir därmed en balans­gång mellan att hålla standard­skrift­språket stabilt sam­tidigt som det behöver hänga med.

Om du som skribent följer standarden sticker inte ditt språk ut och drar upp­märk­sam­heten från inne­hållet. Men ibland är det svårt att veta när en språk­lig för­ändring har blivit så etablerad att den inte stör läs­ningen – för de flesta, för en mino­ritet kanske alltid kommer att irritera sig. 

Då kan språk­vårdens rekommen­dationer hjälpa dig att förstå hur pass etablerat ett begrepp är.

Korr i Acrobat

Betalt sam­arbete med Moder­skeppet
Du har väl inte missat min senaste kurs på Moder­skeppet: Korrektur­flöde med Adobe Acro­bat, Där lär du dig hur du läser sid­korrektur digi­talt i pdf:er med hjälp av kommentars­verktyget i Adobe Acro­bat. Läs mer om kursen och hur du kan få rabatt på den på min kurs­portal Evas skriv­skola.
Kursrabatt

Boktipset

Språkrådet rekommen­derar red. Maria Bylin och Björn Melander
Boktipset i det här nyhets­brevet blir för­stås Språk­rådet rekommen­derar som är väl värd att läsas för dig som skriver till exempel i ditt arbete. Mer info om boken och länkar för gratis ned­ladd­ning respek­tive be­ställ­ning av pappers­bok finns på Språk­rådets sajt.

Bra digitala språk­resurser:

  • svenska. se – ord­böckerna SAOL, SO och SAOB i en sökning.
  • Frågelådan – Språk­rådets svar på de flesta språk­frågor och de nyaste rekom­men­da­tionerna.
  • Google – snabbt och enkelt sätt att ta reda på vilket stav­ning som är van­lig­ast eller om ett ord kan anses vara så van­ligt att folk för­står det.
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2023 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp