Copy
Nyhetsbrevet Evas skrivskola, nr 5/2018
Läs i din webbläsare istället

Skriv korrekta punkt­listor

Punkt­listor kan för­tydliga ett resone­mang och under­lätta för läsaren att ta till sig text­en. Men se till att du skriver dem korrekt så att effekten inte blir den mot­satta.
 
Punkt­listor är ett av flera typo­grafiska grepp som du kan an­vända för att styra läsarens uppmärk­samhet till det rele­vanta i din text. Andra grafiska sig­naler du kan an­vända är till exempel mellan­rubriker eller fetade nyckel­ord. Detta gör att texten
  • lättas upp
  • får tyd­ligare struk­tur
  • blir lättare att för­stå.
Du kan lägga punkt­listan inne i texten, för att struktur­era viss infor­mation eller till exempel räkna upp något. Ett annat alter­nativ är att du lyfter fram vik­tiga punkter ur texten och lägger i en ruta vid sidan om.
 
Gör din punkt­lista lättläst genom att tänka på föl­jande:
  • längden
  • komplex­iteten
  • symmetri­regeln.
För att det ska kännas motiverat med en lista bör du nog ha minst tre punkter, men inte gärna mer än kanske sju. Gör inte listan för kom­plex genom att till exempel ha punkter på flera nivåer.

Och se till att alla leden (det som står i punkterna) är upp­byggda på samma sätt, till exempel in­leds med samma ord­klass. Detta kallas för symmetriregeln, och har du inte läst när jag skrev om den i nr 2/2018 rekommen­derar jag det eftersom symmetrin är så vik­tig för be­griplig­heten och läsflytet.
 
Tänk också på att skriva din text grafiskt korrekt. Det finns huvud­sak­ligen tre sätt att skriva punkt­listor på som jag exempli­fierar med punkt­listorna i det här nyhets­brevet:
  1. Leden är en fort­sättning på den in­ledande satsen. Använd inte kolon efter den in­ledande satsen, inled varje led med liten bok­stav och av­sluta endast sista ledet med punkt.
  2. Leden är fri­stående från den in­ledande satsen men inte full­ständiga meningar. Använd kolon efter den in­ledande satsen, in­led varje led med liten bok­stav och av­sluta endast sista ledet med punkt.
  3. Leden är full­ständiga meningar. Använd kolon efter den in­ledande satsen, inled varje led med stor bok­stav och av­sluta varje led med punkt.
 
Du ska aldrig an­vända komma­tecken efter ett punkt­led och inte heller an­vända kon­junktioner som och, samt eller eller i slutet av det näst­sista leden.
 
Hur punkter­na ser ut grafiskt kan du välja själv, till exempel punkter, streck, bockar eller lik­nande. Siffror är bra vid rena upp­räkningar, och bok­stäver kan passa (a, b, c) om du senare i texten vill hänvisa till­baka till punkterna.

Nya pre­nume­ranter

Just nu kör jag en kam­panj för att få nya pre­nume­ranter till nyhets­brevet, så jag vill hälsa alla nya läsare väl­komna. Du kan läsa tidig­are nyhets­brev i ar­kivet. Eller i alla fall de tjugo senaste. Min plan är att göra en e-bok av alla tidig­are nyhet­sbrev så att mina läsare kan få till­gång till alla tidig­are skriv­tips.
 

Bok­tipset

Svenska skriv­regler
Har du inte redan Språk­rådets skriv­handbok Svenska skriv­regler måste du skaffa den efter­som den är normen för korrekt svenskt skrift­språk. Här kan du läsa mer om bland annat punkt­listor. Se till att du har den senaste upp­lagan, från 2017.
 

Språk­ligt på bloggen

Efter­som jag har många nya läsare tipsar jag även om min språk­blogg. Även där blir det ibland skriv­tips, men jag skriver också om språk­nyheter, språk­normer och språk­liga funder­ingar. Det går att pre­nume­rera på bloggen också, om du vill ha in­läggen direkt till din in­korg.
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla
Dela
Twittra
Dela
Copyright © 2018 Eva Sahlström, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips.
 
Min post­adress är:
Eva Sahlström Sorterargatan 12 162 50 Vällingby Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration?
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen

Email Marketing Powered by Mailchimp