Copy
Nyhetsbrevet Evas skrivskola, nr 9/2018
Läs i din webbläsare istället

Anpassa din text till genren

För att vi ska kunna för­stå en text be­höver vi veta vad vi kan för­vänta oss av den och vad vi ska göra med den. Därför be­höver du som skribent tänka på att genre­anpassa din text.
 
För två år sedan skapade språk­forskaren Lars Melin stor debatt när han i en debatt­artikel vågade påstå att vi borde låta svenska skol­elever läsa mer sak­prosa och mindre skön­litteratur. Flera litteratur­vetare menade att läs­ning av skön­litteratur är det bästa sättet att träna sig i läs­ning, trots att man inom språk­veten­skapen sedan länge vetat att olika typer av texter kräver olika typer av läs­ning.

Nu under sommaren skrev Lars Melin en ny debatt­artikel på samma tema apropå att Läs­delegationen har lämnat ett be­tänkande. Läs­delegationen be­står näm­ligen huvud­sakligen av skön­litterära för­fattare, som enligt Lars Melin inte ser skill­naden mellan att läsa skön­litterär text och informations­text – om de ens ser att informations­texterna existerar.

Men i det sam­hälle vi lever i idag är dock med säker­het det vi läser mest bruks­prosa av något slag (bruksprosa är en be­teck­ning för all text som inte är skön­litteratur). För idag läser och skriver väl­digt många fler väl­digt mycket mer, inte minst i sina arbeten.

Och då be­höver vi det som inom språk­veten­skapen kallas för genre­kompetens. Det inne­bär att vi lär oss det text­schema som en text inom en viss genre följer – när vi läser en text för­söker vi näm­ligen hela tiden passa in den i ett text­schema som vi känner igen så att vi ska för­stå vad det är för text, hur vi ska läsa den och vad vi ska få ut av läs­ningen. 

Genom att läsa skön­litteratur lär vi oss text­scheman för skönlitterär text, men inte för till exempel rapporter, proto­koll, in­lägg på sociala medier, recept, manualer, skyltar eller vad för texter du råkar på i din var­dag.

Och genre­kompetens är oer­hört vik­tigt när man skriver en text och vill att läsarna ska för­stå vad de ska göra med din text. Tänk dig själv hur du skulle reagera om du skulle få din bostads­rätts­förenings verksamhets­berättelse på vers inför års­stämman. Eller om din kollega har skrivit dokumen­tationen till det hus ert före­tag bygger som en fantasy­historia.

Skillnad­erna är stora på en skön­litterär text och en informations­text. För­utom att deras syften skiljer sig åt är en skön­litterär text på­hittad. När du skriver den leker du med språket, skapar under­meningar, dubbla bottnar, associa­tioner.

I en text som ska in­formera be­höver du istället vara tyd­lig, rakt på sak och logisk. Och det du skriver ska vara sant. (Läs mer om skill­nader mellan fakta­texter och skön­litteratur i Lars Melins artikel).

Du be­höver även ha koll på typiska genre­markörer, som att ett proto­koll är skrivet i numrerade punkter, att en tidnings­artikel inleds med en ingress eller att ett brev avslutas med en sig­natur.

Det effekt­ivaste sättet att få genre­kompetens är att träna sig till det genom att skriva texter i de samman­hang det hör hemma i. Och glöm inte bort att läsa texter ur genren! Läs­ning och skriv­ning hänger tätt samman, men som du nog har förstått nu blir du inte nöd­vändigt­vis duktig­are på att plöja jobbets rapporter för att du läser deckare på fri­tiden.

Genre­debatt

Här kan du läsa Lars Melins ar­tikel från juli i år om vikten av att läsa fakta­texter, ett svar han fick från tre företags­ekonomer och en skön­litterär för­fattare som gemen­samt skrivit en bok som blandar fakta och fiktion, samt Lars Melins svar på den artikeln.

Bok­tipset

En arbets­dag i skrift­samhället av Anna-Malin Karlsson
Språk­forskaren Anna-Malin Karlsson lyfter i den här boken fram skrift­använd­ningen i yrken som nor­malt sett inte kopplas ihop med skrivande, och visar på hur väl­digt text­baserat vårt sam­hälle är.

Genrer på bloggen

Läs mer om genre­kompetens: Om debatten runt Lars Melins ut­spel sommaren 2016:
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla
Dela
Twittra
Dela
Copyright © 2018 Eva Sahlström, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips.
 
Min post­adress är:
Eva Sahlström Sorterargatan 12 162 50 Vällingby Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp