Copy
Skrivbrevet från Evas skrivskola, nr 8/2020
Läs i din webbläsare istället

Korrekturläs digitalt i Word

Att korrektur­läsa på skärm går både snabbare och minskar risken för fel. Men du be­höver lära dig verk­tygen för det.
 
Svunnen är den tid då man läste korrek­tur på papper – idag är det nor­mala att läsa det digi­talt. Det är smidigt efter­som man inte be­höver skicka pappers­utskrifter mellan varandra.

Dess­utom kan man hitta en hel del korrektur­fel genom att an­vända auto­matiska verk­tyg i pro­grammet som Sök och ersätt (läs om det i 8/2020). Det är både tids­besparande och minskar risken att man missar något.
 
När man korrektur­läser digi­talt i Word an­vänder man gransk­nings- och kommentars­verktyget i Word, som ligger på fliken Granska. Gå in på fältet Spårning och klicka på Spåra änd­ringar. Nu kommer alla änd­ringar du gör i doku­mentet att visas med röda mar­ke­ringar. Och lämnar du bort korrek­turet är det så här korrektur­läsaren har gjort.
 
Visa för gransk­ning kan du välja om du inte vill se marke­ringarna mer än som streck i margi­nalen. Du kan även byta till Ingen marke­ring om du till exempel vill läsa en gång till utan att störas av marke­ringarna. Och vill du se den ur­sprung­liga texten kan du även välja den vyn.
 
Visa marke­ring kan du välja vilken typ av marke­ringar du vill se och hur du vill se dem, till exempel som prat­bubblor i margi­nalen. Du kan också välja att ha Gransknings­ruta öppen – då ligger änd­ringarna listade i en ruta an­tingen nedan­för texten eller till vänster.
 
Om du får till­baka ett digi­talt korrek­tur i Word har du korrektur­läsarens alla änd­ringar in­lagda i doku­mentet till skill­nad från pappers­korrekturet då du får sitta och lägga in dem. Men du be­höver inte accep­tera änd­ringarna om du är oenig med korrektur­läsaren om något.
 
I fältet Än­dringar väljer du näm­ligen att antingen accep­tera änd­ringen – då ligger änd­ringen kvar men marke­ringen för­svinner. Eller så igno­rerar du – då återställs den ur­sprung­liga texten och marke­ringen försvinner.
 
När du inte längre vill ha änd­ringar du gör i doku­mentet marke­rade klickar du av Spåra änd­ringar. Då marke­ras inga nya änd­ringar, men de gamla ligger kvar. Tycker du att alla änd­ringar är okej kan du välja Accep­tera alla änd­ringar och av­bryt spårning (samma alter­nativ finns på Ignorera-knappen).
 
Till vänster om fältet Spårning ligger Kommen­tarer. För att lägga in en kommen­tar marke­rar du vad du vill kommen­tera och klicka på Ny kommen­tar, så får du möjlig­het att skriva en kommen­tar i höger­spalten. Du kan även svara på en kommen­tar – det syns vilken an­vändare som lagt in dem.
 
Du kan välja att ta bort en­staka kommen­tarer eller så klickar du på knappen Ta bort och väljer alter­nativet Ta bort alla kommen­tarer.

Filmtipset

Words gransknings­verktyg
Jag har gjort en film där jag visar hur Words gransk­nings- och kommentars­verktyg fungerar i Office 365. Den finns både på Youtube och på min webb­plats. På webb­platsen finns också en skriven instruk­tion till en äldre Word­version, Word 7.0.
Word-film

Lästipset

Böcker om skriv­ande av Eva Sahl­ström
När coronan bröt ut sänkte jag priset på mina böcker och webb­kurser, och hit­tills har jag för­längt rabatten. Men 31 augusti blir sista dagen du kan köpa dem för halva priset, så passa på innan det är för­sent. Rabatten gäller även kursen med person­lig coachning.
Halva priset

Korrektur­kurs på gång

Under hösten släpper jag en kurs i korrektur­läsning, Kort om korrek­tur, där du får lära dig mer om vad korrek­tur är, var­för och hur du ska läsa samt vilka korrektur­fel som är de vanlig­aste. Håll ut­kik i det här nyhets­brevet eller i mina kanaler i sociala medier så får du info om lanserings­erbjudanden.
Korrekturkurs
Mejla gärna det här nyhets­brevet till någon du tror skulle tycka att det var intressant, eller dela det i sociala medier.
Mejla Mejla
Dela Dela
Twittra Twittra
Dela Dela
Copyright © 2020 Evas skrivskola, All rights reserved.

Om du har fått mejlet för att någon har delat det till dig kan du välja att pre­numerera.
Tidigare nyhets­brev hittar du i arkivet.

Jag som ger ut Skrivbrevet från Evas skriv­skola heter Eva Sahl­ström och är examinerad språk­råd­givare och jour­nalist. Jag skriver din text, granskar den eller coachar dig när du skriver. Läs mer om pro­fessionell text­hjälp på min webbplats, där du också får länkar till fler gratis skrivtips. För skrivkurser, gå till kurs­portalen Evas skriv­skola.
 
Min post­adress är:
Evas skrivskola Sorterargatan 12 Vällingby 162 50 Sweden
kontakt@evasskrivskola.se


Vill du göra för­änd­ringar i din prenumeration? Läs gärna min integritetspolicy först.
Här kan du upp­datera dina in­ställ­ningar eller av­sluta pre­numerationen


Email Marketing Powered by Mailchimp