Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
Februari 2017

Workshop Gemeenten en BIM op 23 maart

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Het BIM Loket organiseert op 23 maart een workshop “Gemeenten en BIM”. Doelgroep zijn management, projectleiders, bouwinspecteurs en inhoudelijk medewerkers van gemeenten. Heeft uw gemeente de voordelen van BIM al ontdekt?

De workshop Gemeenten en BIM gaat in op het belang van BIM en het gebruik van digitale standaarden voor de gebouwde omgeving in gemeenten. De verschillende rollen die een gemeente in dit verband kan hebben (bijvoorbeeld vergunningverlener, opdrachtgever, bronhouder, etc.) worden belicht. Een belangrijk kader voor de workshop is de Digitale Agenda 2020 van de VNG. De workshop is er mede op gericht input te verzamelen voor een mogelijke projectaanvraag.

Informatie en aanmelden: bimloket.nl/Gemeenten-BIM
 

Hoe staat het met toepassing van open BIM-standaarden?

Voorlopige resultaten eerste onderzoek BIM Loket

Om beter inzicht te krijgen in de informatiebehoefte bij de diverse branches, voerde het BIM Loket vorig jaar een gebruiksonderzoek uit rond open BIM-standaarden. Het doel was om inzicht te krijgen in de vraag welke partijen gebruik maken van welke standaarden, en in welke context. De (anonieme) online enquête werd door 150 personen ingevuld. Ruim 70% daarvan gaf aan te werken in de B&U-sector. Driekwart van de respondenten werkt bij een aannemer, architectenbureau of ingenieursbureau. De rest bij een fabrikant/leverancier, installateur of opdrachtgever. Van alle respondenten werkt 8 procent bij een bedrijf met minder dan 10 medewerkers.

De nulmeting van het gebruiksonderzoek laat een groot verschil in acceptatie van open BIM-standaarden zien tussen GWW (grond-, weg- en waterbouw) en B&U (burger- en utiliteitsbouw). Binnen de B&U is de toepassing beperkt tot een paar standaarden, met name IFC en NL/SfB. In de GWW is de acceptatie groter en het palet aan toegepaste standaarden breder. Maar van stelselmatige toepassing van open BIM-standaarden is nog geen sprake. Het verschil tussen beide branches laat zich deels verklaren door de structurele verschillen tussen beide sectoren: de B&U kenmerkt zich door veel, kleinere bedrijven en een diversiteit aan opdrachtgevers. De GWW-sector kent vooral grotere bedrijven en een beperkt aantal grote opdrachtgevers die toepassing actief voorschrijven.

Bekijk voor meer informatie de sheets met voorlopige resultaten. De definitieve resultaten werken we uit tot een Kennisbericht. Het onderzoek zal jaarlijks worden herhaald.
 

Conceptenbibliotheek CB-NL steeds meer toegepast

CB-NL maakt dat OTL’s elkaar beter verstaan

CB-NL groeit gestaag
Sinds 2013 wordt met CB-NL gewerkt aan een gezamenlijke taal om de uitwisseling van gegevens in de bouwsector via open standaarden mogelijk te maken. Niet voor niets besloten Rijkswaterstaat, ProRail en de Rijksgebouwendienst (nu Rijksvastgoedbedrijf) destijds om een ‘Google+ applicatie’ te ontwikkelen voor de bouwsector: de Conceptenbibliotheek Nederland (CB-NL). Deze vertaalmachine zal een steeds grotere rol spelen bij het vertalen, vinden, vergelijken, verrijken, vereenvoudigen en vooral verbinden van informatie die nodig is om bouwprojecten beter en goedkoper te maken. De (door)ontwikkeling van CB-NL wordt gestuurd vanuit het BIM Loket, onder regie van de Stuurgroep CB-NL. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, de BIR, BIM Loket en Uneto-VNI. Stuurgroeplid Joppe Duindam (Bouwend Nederland): “Het is mooi om te zien dat steeds meer organisaties werken aan OTL’s. De opgave is nu om dat slim te doen op basis van CB-NL. Dat levert in de praktijk winst op voor de organisaties zelf, voor de sector en daarmee voor de BV Nederland.” Organisaties die bezig zijn met de ontwikkeling van een OTL of dat overwegen, kunnen ook voor praktisch advies en ondersteuning terecht bij het BIM Loket. Neem hiervoor contact op met de helpdesk.

Benut CB-NL bij ontwikkeling objectenbibliotheek (OTL)
Voor heldere informatiestromen in de bouw werken steeds meer organisaties met zogenaamde Object Type Libraries (OTL’s). Zo'n OTL is een gestructureerde verzameling van definities van soorten (bouw-)objecten, hun mogelijke functies, onderlinge relaties en kenmerkende eigenschappen. In een OTL legt een organisatie bijvoorbeeld vast wat zij verstaat onder een “deur”, welke kenmerkende eigenschappen die deur kan hebben en in welke eenheden die eigenschappen moeten worden uitgedrukt. Om ervoor te zorgen dat de gegevens uit de OTL’s van verschillende organisaties en bedrijven uitwisselbaar zijn – dat we appels met appels kunnen vergelijken – is het van belang om gebruik te maken van een eenduidige begrippen en definities. Hiervoor is CB-NL ontwikkeld. Met CB-NL kunnen verschillende OTL’s eenduidig worden ingericht en daarmee ‘BIM-proof’ worden. Omgekeerd draagt de ontwikkeling van OTL’s bij aan een door de vraagzijde gestuurde doorontwikkeling van CB-NL. Gaandeweg bouwen we aan een uniforme taal. Of we daarmee de toren van Babel helemaal vermijden is niet gezegd, wel weten we dat het enorm bijdraagt aan de kwaliteit van de gegevensuitwisseling in de bouw.
 

Gevraagd: aansprekende toepassingen van open BIM-standaarden

Help het BIM Loket om het verhaal te vertellen!

Het BIM Loket bevordert het gebruik van open BIM-standaarden. En dat is best ingewikkeld. Open BIM-standaarden doen hun nuttige werk op de achtergrond. In kringen van BIM-experts zijn open BIM-standaarden misschien nog wel bekend, maar de gemiddelde gebruiker zal zich er vaak niet van bewust zijn. Uit onze gebruiksenquête (zie elders in deze nieuwsbrief) blijkt dat de bekendheid van de meeste standaarden sterk voor verbetering vatbaar is. Laat staan de toepassing ervan.

Willen we als sector de toepassing van open BIM-standaarden stimuleren, dan zijn aansprekende voorbeelden nodig. Het BIM Loket zoekt daarom naar praktijkverhalen om de boodschap te illustreren. Concreet zoeken we naar geslaagde voorbeelden van toepassing van een of meer van de open BIM-standaarden uit het BIM Loket-portfolio, en naar lessons learned.

Tip het BIM Loket! Wij zoeken mensen die een goed verhaal kunnen vertellen over een geslaagde toepassing van open BIM-standaarden. De beste tips worden beloond met reportage of interview, en een ereplaatsje op onze website.

Download hier het tipformulier!
 

Belangstelling voor BIM basis ILS blijft onverminderd groot

Honderste deelnemer meldt zich binnen een maand

Het aantal partijen dat zich aansluit bij de BIM basis ILS blijft gestaag groeien. Enthousiaste reacties onderstrepen dat het initiatief in een concrete behoefte voorziet. Eind december meldde Systhema in Oostzaan zich als honderdste deelnemer. Dat werd begin dit jaar gevierd met taart van het BIM Loket.

De BIM basis ILS is het initiatief van een aantal marktpartijen in de bouw om een basis voor informatieuitwisseling overeen te komen. De BIM basis ILS voorziet in concrete afspraken over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.Het BIM Loket ondersteunt dit initiatief actief. Alle relevante documenten bieden we via onze website aan. Het beheer van de BIM basis ILS wordt vormgegeven in samenwerking met buildingSMART Benelux. Partijen kunnen zich aansluiten bij de BIM basis ILS door een deelnameformulier in te vullen, waarmee ze verklaren dat hun organisatie zorgt dat deze basis wordt onthouden, begrepen en toegepast. Kijk voor meer informatie op: bimloket.nl/BIMbasisILS.
 

In gesprek met leveranciers/ontwikkelaars en gebruikers van BIM-software

Op weg naar een leveranciersmanifest en webtool open BIM-standaarden

Vorig jaar diende het BIM Loket in samenwerking met Bureau Forum Standaardisatie en Bouwend Nederland (met succes) een voorstel in bij het Ministerie van Economische Zaken voor een leveranciersmanifest. Het doel is om duidelijk zichtbaar te maken welke software open BIM-standaarden ondersteunt, en zo implementatie te stimuleren.

Een concrete uitkomst van dit initiatief zal een webtool zijn, een etalage van softwareproducten, waarmee gebruikers implementaties van open BIM-standaarden kunnen vergelijken. Een achterliggend doel is om leveranciers en ontwikkelaars meer te betrekken bij de ontwikkelingen rond de open BIM-standaarden. Een klein comité van softwareleveranciers en ontwikkelaars fungeert als voorlopig klankbord voor het BIM Loket. Ruben Blair (Bakker en Spees) treedt daarbij op als verbinder vanuit de leveranciers en ontwikkelaars. De intentie is om leveranciers en gebruikers een vaste vertegenwoordiging in het BIM Loket te geven.Na een eerdere bijeenkomst met leveranciers/ontwikkelaars vond op 24 januari een workshop met gebruikers plaats, om hun wensen te verzamelen. Ruim twintig belangstellenden produceerden in drie groepen een scala aan ideeën, waar we in een later stadium op terug komen.

Op 24 maart is een volgende bijeenkomst voor leveranciers en ontwikkelaars gepland. In de loop van volgende week versturen we de uitnodiging.
 

Taskforce Bouw aan de slag met Bouwagenda

BIR en BIM Loket leveren input voor onderdeel Informatisering

De Bouwagenda is een meerjarig programma van alle samenwerkende partijen in de keten. Met dit programma wil het kabinet de bouwsector versterken, en komen tot oplossingen voor maatschappelijke problemen. De Bouwagenda wordt opgesteld door de Taskforce Bouw onder leiding van Bernard Wientjes, die opereert vanuit De Bouwcampus. De agenda voor 2017-2021 zal komend voorjaar (nog voor de verkiezingen) worden gepresenteerd.

In de Kamerbrief Bouwagenda signaleert het kabinet de noodzaak van een structurele verandering in de sector. Een transitie van aanbod- naar vraagoriëntatie, van nieuwbouw naar vernieuwbouw, het ontwikkelen van nieuwe financieringsmodellen en circulaire businessmodellen en het beter benutten van de mogelijkheden van ICT en digitalisering. ICT-standaarden worden als dwarsdoorsnijdend thema in de brief genoemd. De BouwInformatieRaad (BIR) werkt aan het onderwerp Informatisering voor de Bouwagenda, samen met het BIM Loket.

Lees de Kamerbrief Bouwagenda.
 

Resultaten evaluatie BIM Loket online

“met beperkte middelen een mooi resultaat”

Vorig jaar liet het BIM Loket op verzoek van de BouwInformatieRaad (BIR) een zogenoemde zelfevaluatie uitvoeren door FI Advies. Via interviews en een webenquête gaven vertegenwoordigers uit het netwerk van de BIR-branches hun visie. Het was goed om met elkaar in dialoog te gaan over opdracht, opbrengst, rolverdeling en verhouding B&U versus GWW. De BIR constateert dat er in de afgelopen anderhalf jaar met beperkte middelen een mooi resultaat is neergezet. Daar zijn wij natuurlijk blij mee! In een mooie brief heeft de BIR toegezegd dat de ingeslagen weg de komende twee jaar kan worden vervolgd. Met elkaar zullen we kijken waar verdere verbetering mogelijk is. De resultaten van de evaluatie zijn te downloaden:
 

Ook de VISI-standaard heeft sinds oktober een Europese tegenhanger

IFC, IFD en IDM Part 2 tot Europese CEN-norm verheven

In onze nieuwsbrief van oktober meldden wij al dat IFC een Europese standaard geworden is. Naast IFC zijn in oktober ook IFD en IDM Part 2 als Europese norm gepubliceerd. IDM Part 2 is de internationale tegenhanger van de Nederlandse VISI-standaard. IDM Part 2 is eind 2012 al als formele ISO standaard gepubliceerd. In oktober 2016 werd IDM Part 2 als nieuwe Europese norm EN ISO 29481-2:2016 gepubliceerd. Europese erkenning voor VISI dus!

De derde genoemde standaard betreft IFD (gepubliceerd als EN ISO 12006-3:2016). De standaard betreft de harmonisatie van terminologie voor objectgerelateerde informatie (vergelijk CB-NL).

Alle CEN-normen moeten via Europese wetgeving omgezet worden naar nationale normen van de EU-lidstaten. Als Nederlandse bouwsector krijgen we hier op termijn mee te maken. In volgende nieuwsbrieven gaan we nader in op de vraag wat dit concreet voor u betekent.
 

Praktijkgebruik VISI in 2016 in cijfers

VISI veel toegepast bij provincies en gemeenten

De VISI-standaard richt zich op de formele communicatie tussen partijen in de bouwsector, zowel grond- weg en waterbouw, de burger & utiliteitsbouw als de installatiebranche. Met VISI kunnen bouwpartijen hun communicatieafspraken structureren, bewaken en bewaren. Dat klinkt veelbelovend, en dat is het ook. Maar hoeveel wordt VISI nu eigenlijk in de praktijk toegepast?

Om VISI te kunnen toepassen, is software nodig. Op dit moment leveren twee leveranciers software die is voorzien van het VISI Keurmerk: Bakker & Spees en Infostrait. Beide hebben recent inzage gegeven in de gebruikscijfers. In de periode januari tot september 2016 maakten ongeveer 750 organisaties (gecorrigeerd voor dubbelingen) en ruim 11.000 accounts gebruik van VISI op de servers van de leverancier. Over de eerste 7 maanden van 2016 vonden 99.000 transacties plaats, waarbij 274.000 berichten en 227.000 bijlagen werden uitgewisseld.

Feitelijk is dit nog maar het topje van de ijsberg. Ongeveer 30 veelal grote organisaties maken gebruik van VISI op eigen servers, waardoor de precieze gebruikscijfers van deze partijen niet bekend zijn. Het streven is om deze grootgebruikers bij de volgende telling mee te nemen.
 

COINS 2.0 workshop op 16 en 30 maart herhaald

Tweedaagse workshop voor ICT’ers bij opdrachtnemers

Het BIM Loket biedt een workshop COINS aan in twee dagdelen, gericht op ICT’ers die werkzaam zijn bij opdrachtnemers in de bouw. De workshop omvat twee middagen en wordt verzorgd Hans Schevers (Building Bits) en Renzo van Rijswijk (Strukton Civiel). De workshop gaat concreet in op vragen als: Wat is COINS en hoe kan ik werken met COINS-data? Hoe kan ik met de COINS API aan de slag? Hoe kan ik een COINS container lezen en hoe kan ik zelf zo’n container maken? Wat kan ik met applicaties als TopBraid, de COINS Navigator en CBIS?

De volgende workshop vindt (bij voldoende belangstelling) plaats op 16 en 30 maart, op De Bouwcampus in Delft. De kosten bedragen € 600,- per deelnemer. Download het inschrijfformulier.
 

Doorbraak elektronisch berichtenverkeer bij vastgoedonderhoud

Van melding lekkende kraan tot reparatie en afrekening

Toepassing van de SALES-standaard zorgt voor een sterke reductie van het aantal administratieve handelingen bij onderhoudsopdrachten van woningcorporaties. Corporaties beheren vaak duizenden objecten. Voor het onderhoud worden dagelijks talloze kleine opdrachten verstrekt aan onderhoudsbedrijven. Van al deze opdrachten wordt de status teruggekoppeld, zodat de corporatie precies weet wat er is gebeurd als de bewoner hierom vraagt. Als de opdracht is afgerond, wordt deze gereed gemeld, en wordt de factuur verzonden.

Woningcorporaties verstrekken jaarlijks in totaal 3,5 miljoen opdrachten voor dit niet-planmatig onderhoud. De SALES standaard voorziet in een Onderhoudsopdracht en de Statusmelding, die ervoor zorgt dat informatie niet steeds opnieuw hoeft te worden ingevoerd. Dit elektronisch berichtenverkeer maakt een totale kostenbesparing in de keten mogelijk van meer dan 100 miljoen euro per jaar, en een tijdsbesparing van maar liefst 60%. De succesvolle pilot leidde tot enthousiasme bij woningcorporaties tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor vastgoedbeheerders en comakers eind vorig jaar. Lees verder…
 

Open source software 3Dfier maakt van “platte” GIS datasets 3D-data

Resultaat is geschikte input voor IMGeo en GityGML

De 3D Geoinformation groep van TU Delft heeft, in samenwerking met onder andere Kadaster, AMS en STW, open source software ontwikkeld die 2D GIS datasets omzet naar 3D. De software haalt de hoogte uit een puntenwolk en gebruikt de semantiek van elke polygoon om daadwerkelijk naar 3D te komen. Waterpolygonen worden weergegeven als horizontale polygonen, gebouwen als LOD1 blokken, wegen als egale oppervlakken, enz. Van elke polygoon wordt een netwerk van aansluitende driehoeken (TIN) geconstrueerd. Deze worden samengebracht zodat er één sluitend digitaal oppervlaktemodel (DSM) ontstaat. Dit oppervlak kan worden gebruikt als input in bijvoorbeeld simulatiesoftware voor geluid, luchtkwaliteit of overstromingen.

Bekijk een kort demofilmpje.
 

Kort nieuws

NLCS gebruikt op Haagse Hogeschool
Het vakblad Grond Weg en Waterbouw wijdde een mooi artikel aan het gebruik van NLCS op de Haagse Hogeschool. Sinds de studenten Civiele Techniek op Haagse Hogeschool met de NLCS werken, zijn hun werkstukken beter dan ooit tevoren. Dat constateert docent Bas van den Burg. De Nederlandse CAD Standaard wordt dan ook liefdevol omarmd. “Dankzij de NLCS ontstaat er meer ruimte voor de échte vakinhoud.” Lees het artikel…

Jaarplan 2017
Onze plannen voor het komend jaar kunt u terugvinden in het BIM Loket jaarplan 2017, te downloaden op de website.


STABU, SBRCURnet en ISSO bundelen krachten

De energie rond de Bouwagenda vormde aanleiding voor een samenwerkingsinitiatief van STABU, SBRCURnet en ISSO. De drie kennisorganisaties zullen gezamenlijk optrekken bij het onderwerp ‘Kwaliteitsborging in de bouw’. Lees meer...
 

Agenda

16 en 30 maart 2017
COINS workshop
De Bouwcampus, Delft
meer informatie

23 maart 2017
Workshop Gemeenten en BIM
De Bouwcampus, Delft
meer informatie

27 maart 2017
Bestuur BIM Loket
De Bouwcampus, Delft

29-30 maart 2017
BIM World
Parijs
meer informatie

18 mei 2017
BIM praktijkdag
Jaarbeurs Utrecht
meer informatie

1 juni 2017
Raad van Toezicht BIM Loket
De Bouwcampus, Delft

13 juni 2017
Bestuur BIM Loket
De Bouwcampus, Delft
 
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2016 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp