Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
Juli 2016

De grote vakantieuittocht staat op uitbreken. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!
Vergeet niet om vrijdag 7 oktober vast te blokken in uw agenda voor de BIM Loket Kennisdag.

7 oktober: BIM Loket Kennisdag op Schiphol

BIM en open standaarden: Tussen Pioniers en Next Generation

Op 7 oktober a.s. organiseert het BIM Loket zijn eerste Kennisdag. Met de BIM Loket Kennisdag willen we u een actueel beeld geven van de ontwikkelingen rond open BIM-standaarden in de praktijk. Graag laten we u nader kennismaken met onze activiteiten en met elkaar, de koplopers in de wereld van BIM en open BIM-standaarden. Nieuwkomers zijn natuurlijk van harte welkom! Bijzondere aandacht gaat uit naar de next generation van BIM-professionals. Zij hebben de potentie om de bouwwereld vooruit te helpen – als we hen daar de ruimte voor geven! Voor BIM in de bouw geldt eigenlijk hetzelfde: de belofte die BIM vormt moet de stap naar volwassenheid maken. Wij denken dat open BIM-standaarden daarbij van vitaal belang zijn. Als locatie voor de Kennisdag hebben we gekozen voor Schiphol, waar we kunnen leren van de ervaringen rond BIM en open standaarden.

De BIM Loket Kennisdag biedt een mix van presentaties en visies vanuit de praktijk tijdens een kort plenair programma, en een middagprogramma met workshops. Gebruikers van open BIM-standaarden (zowel beginnend als gevorderd), BIM-beslissers én softwareleveranciers doen hier inspiratie en nieuwe kennis op. De nieuwe generatie BIM-toepassers nodigen we daarbij in het bijzonder uit, want zij vormen de toekomst van onze sector.

Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Mocht u zeker willen zijn van deelname, dan kunt u op info@bimloket.nl alvast uw belangstelling kenbaar maken. Zodra het programma definitief is, ontvangt u van ons dan een uitnodiging.
 

Rolverdeling BIR en BIM Loket nader afgebakend

BouwInformatieRaad krijgt bredere scope

De BouwInformatieRaad (BIR) maakte zich de afgelopen jaren sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met BIM. Dat leidde vorig jaar tot de oprichting van het BIM Loket, als centraal informatie- en regiepunt voor open BIM-standaarden. In de praktijk tekent zich een rolverdeling af waarbij het BIM Loket als het publieke gezicht van de BIR fungeert. BIR en het bestuur BIM Loket hebben zich nog eens nader gebogen over de rolverdeling tussen beide organisaties. De BIR is voornemens haar scope uit te bereiden van BIM naar digitalisering in de bouw. De focus van het BIM Loket blijft liggen op (het beheer van) open BIM-standaarden, maar het zal wel als loket fungeren voor algemene BIM-informatie (het publieke gezicht van de BIR, met informatie van de BIR). Voor deze informatie krijgt het loket de beschikking via haar website over de BIR kenniskaarten en er kan, zoals nu ook al gebeurt, worden doorverwezen naar deskundigen uit het BIR-netwerk voor specifiekere beantwoording van vragen.

De BIR heeft een werkgroep ingesteld met Herman Winkels (BIR), Jacqueline Meerkerk (BIM Loket), Arjan Walinga (Bouwend Nederland) en Remco van der Linde (Uneto-VNI). Deze werkgroep gaat formuleren wat BIM, open standaarden en digitalisering van de Bouw kunnen betekenen voor Nederland en zal vervolgens hierover het gesprek aangaan met verschillende ministeries om hiervoor steun te krijgen.
 

Nationaal BIM Uitvoeringsplan nadert afronding

Eerste versie nog deze maand ter commentaar op website

De BouwInformatieRaad werkt aan een Nationaal BIM Protocol en een Nationaal BIM Uitvoeringsplan. Een BIM Protocol maakt deel uit van het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Een BIM Uitvoeringsplan is een document waarin projectpartners vastleggen hoe zij samenwerken in een BIM-ondersteund project, binnen de in het BIM Protocol gestelde kaders. In het BIM Uitvoeringsplan leggen projectpartners die afspraken vast die zij maken om te komen tot een efficiënt en effectief BIM-project. Zij kunnen het Nationaal Model Uitvoeringsplan gebruiken als onderlegger voor projectspecifieke BIM Uitvoeringsplannen.

Een eerste versie van het Nationaal Model Uitvoeringsplan komt later deze maand op de BIM Loket website beschikbaar voor commentaar en is per direct in beheer bij het BIM Loket. Het BIM Protocol is nog in voorbereiding. Ook dit modeldocument wordt na definitieve oplevering overgedragen aan het BIM Loket.
 

Gemeente Amsterdam zet CB-NL in voor OTL Zuidasdok

Geslaagde testcase smaakt naar meer

Begin dit jaar voerde de gemeente Amsterdam een verkenning uit naar de mogelijkheden om CB-NL in te zetten bij de ontwikkeling van een Object Type Library (OTL) voor het project Zuidasdok. Namens het BIM Loket was Henny Stolwijk bij deze verkenning betrokken. De testcase was erop gericht om te onderzoeken of de inzet van CB-NL kan helpen om de ontwikkeling van een OTL te versnellen. Vanwege de zeer positieve bevindingen heeft Ronald Bergs, projectleider OTL namens de gemeente Amsterdam, besloten om CB-NL daadwerkelijk te gaan inzetten. Concreet betekent dit dat er “mappings” op CB-NL zullen worden gemaakt vanuit de OTL. Het CB-NL team zal naar verwachting worden ingeschakeld om deze mappings te toetsen.
 

Amsterdam formuleert leidende BIM-principes

Kopgroep BIM’mende opdrachtgevers groeit uit tot peloton!

Tijdens een levendig BIM-event op 6 juli presenteerde de gemeente Amsterdam vijf leidende principes voor BIM in Amsterdam. Zo wil de gemeente een pro-actieve trekkersrol in BIM vervullen en daarbij open standaarden gebruiken. In breakout-sessies, waarvan het BIM Loket er een verzorgde, werd kennis uitgewisseld en tips meegegeven. In september 2016 komt er een stedelijk BIM-actieteam onder regie van Verkeer en Openbare Ruimte (Asset Management) dat met de zogenaamde strategische BIM-tafel zaken verder gaat regelen.

 

CB-NL is een “parel van linked data”

Platform Linked Data Nederland bundelt beste toepassingen 2015 in boekje

CB-NL maakt gebruik van linked data, een methodiek om gegevens te structureren en via het web met elkaar in verband te brengen. Maar waar kan je linked data eigenlijk toepassen? Is linked data meer dan een buzzword? Het Platform Linked Data Nederland nam de proef op de som door een oproep te plaatsen voor de beste linked data-toepassing. Het leverde naar eigen zeggen vijftien “pareltjes” op, die werden gebundeld in een boekje. De toepassingen lopen uiteen van de farmaceutische industrie tot de culturele sector en van basisregistraties tot vreemdelingenbeleid. CB-NL is terug te vinden op pagina’s 48-49. Op 27 juni werd de eerste editie van de publicatie uitgereikt aan de deelnemers van een symposium van het Platform Linked Data.
 

Leveranciersmanifest open BIM-standaarden in de maak

Weet welke softwareleveranciers open standaarden omarmen!

Het Ministerie van Economische Zaken en Bureau Forum Standaardisatie steunen een voorstel van het BIM Loket om te komen tot een leveranciersmanifest rond open BIM-standaarden. Dit voorstel is met hulp van Bureau Forum Standaardisatie en Bouwend Nederland tot stand gekomen. Doel van het manifest is om duidelijk zichtbaar te maken welke softwareleveranciers open standaarden ondersteunen. De sector is voor de implementatie van open BIM-standaarden sterk afhankelijk van ontwikkelaars en leveranciers van BIM-software. Zij moeten de standaarden in hun producten en diensten toepassen. Met het Leveranciersmanifest  krijgen ontwikkelaars en leveranciers die open standaarden implementeren een podium, en kunnen vraag en aanbod elkaar gemakkelijker vinden. Naar verwachting zal dit leiden tot meer implementaties van open BIM-standaarden in software.

Het manifest behelst dat ontwikkelaars en leveranciers van BIM-software een verklaring ondertekenen, waarin zij aangeven in welke mate zij voldoen (of gaan voldoen) aan de open BIM-standaarden. Dat wordt vertaald in een waardering van 1 tot 3 sterren. Rond het manifest ontwikkelt het BIM Loket een online tool dat helderheid verschaft in de vraag welke leveranciers met welke software specifieke open BIM-standaarden ondersteunen. Het Ministerie van Economische Zaken en Bureau Forum Standaardisatie hebben toegezegd de ontwikkeling van het manifest en online tool mede te financieren.

Bijeenkomst softwareleveranciers
Op 29 augustus organiseren wij een bijeenkomst voor geïnteresseerde softwareleveranciers, waar concepten van het manifest, het online tool en de bijbehorende organisatie aan de orde komen. Ontwikkelaars en leveranciers van software nodigen wij van harte uit hun belangstelling kenbaar te maken op info@bimloket.nl.
 

Vooraankondiging gebruiksonderzoek open BIM-standaarden

Welke standaarden worden waar toegepast?

Het BIM Loket staat voor het bevorderen van de toepassing van open BIM-standaarden. Om beter inzicht te krijgen in de informatiebehoefte bij de diverse branches, voeren we een gebruiksonderzoek uit rond open BIM-standaarden. Het doel is om inzicht te krijgen in de vraag welke partijen gebruik maken van welke standaarden, en in welke context. Na de zomer gaat het onderzoek van start met een nulmeting. Daarna zullen we het jaarlijks herhalen. U ontvangt van ons een uitnodiging om aan het online onderzoek deel te nemen. De eerste resultaten zullen worden gepresenteerd op de BIM Loket Kennisdag op 7 oktober.
 

Cursussen COINS en NLCS

BIM Loket bouwt cursusaanbod langzamerhand uit

Cursus COINS voor opdrachtnemers in de bouw
Het BIM Loket biedt een workshop COINS aan in twee dagdelen, gericht op ICT’ers die werkzaam zijn bij opdrachtnemers in de bouw. De cursus omvat twee middagen en wordt verzorgd door Hans Schevers (Building Bits) en Renzo van Rijswijk (Strukton Civiel). De cursus gaat concreet in op vragen als: Wat is COINS en hoe kan ik werken met COINS-data? Hoe kan ik met de COINS API aan de slag? Hoe kan ik een COINS container lezen en hoe kan ik zelf zo’n container maken? Wat kan ik met applicaties als TopBraid, de COINS Navigator en CBIS?

Deze COINS cursus werd in juli met succes gegeven. Hij wordt in september herhaald, op 7 en 14 september (aanmelden t/m 29 augustus). Voor meer informatie en aanmelding, download het inschrijfformulier.

NLCS implementatiecursus
Bij voldoende belangstelling verzorgt het BIM Loket de NLCS implementatiecursus, met achtergronden over de NLCS-standaard. Deze cursus van een halve dag is bestemd voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de CAD-omgeving bij provincies, gemeenten, adviseurs en aannemers in de GWW-sector. De cursus biedt alle informatie om NLCS ook in uw bedrijf te implementeren. U kunt uw belangstelling voor deze cursus kenbaar maken via info@bimloket.nl.
 

Gecombineerde gebruikersbijeenkomst VISI en COINS op 6 september

Beheerders, gebruikers en beslissers VISI én COINS van harte welkom!

Rond VISI worden enkele keren per jaar gebruikersbijeenkomsten georganiseerd, gericht op uitwisseling van kennis en praktijkervaring. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 6 september in Delft met als thema de synergie tussen VISI en COINS. VISI zorgt voor een eenduidige communicatie en informatieoverdracht bij bouwprojecten. COINS structureert informatie en zorgt voor uitwisseling van gegevens tussen de partijen. Beide standaarden worden steeds vaker in samenhang toegepast.

De gebruikersbijeenkomst vindt plaats op de Bouwcampus in Delft en duurt van 13:00 tot 17:00 uur. Deelname is gratis. Op de agenda staat ondermeer de betekenis van COINS voor VISI-gebruikers, de rol van het BIM Loket (als thuishaven van beide standaarden) en de DEMO-systematiek, die de basis vormt van VISI. Ook gebruikers van COINS worden met klem uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden kan via de website van CROW, daar vindt u vanaf medio juli ook het programma. Voor vragen kunt u contact opnemen met Roy Voorend, of Paul Jansen.
 

Algemene brochure BIM Loket

Met open BIM-standaarden kun je beter op elkaar bouwen

Waar staat het BIM Loket precies voor? Hoe ziet het palet aan open BIM-standaarden eruit? Welke partijen zitten er achter het BIM Loket? Onze nieuwe brochure geeft beknopt antwoord op deze en andere vragen.

Blader hem hier online door. Een gedrukt exemplaar kunt u meenemen op de Bouwcampus, of bij een van onze partners. Of vraag een gratis exemplaar aan via info@bimloket.nl.
 

Agenda

29 augustus 2016
Bijeenkomst softwareleveranciers
over softwaremanifest

meer informatie: info@bimloket.nl

6 september 2016
Gebruikersbijeenkomst VISI en COINS
De BouwCampus, Delft
meer informatie

7 en 14 september
Cursus COINS 2.0
De Bouwcampus, Delft
aanmelding

7 oktober 2016
BIM Loket Kennisdag
Schiphol
aanmelding

16-19 oktober 2016
5th International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering, IALCCE2016
Delft
meer informatie

22 november 2016
Gebruikersbijeenkomst VISI
locatie nog niet bekend
meer informatie

22 november 2016
GeoBIM 2016
Amsterdam
meer informatie
 
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2016 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by MailChimp