Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

BIM Loket Nieuwsbrief
September 2016

In aanloop naar de BIM Loket Kennisdag op 7 oktober ontvangt u van ons een korte nieuwsbrief. Bijzondere aandacht vragen wij voor onze online enquête naar de adoptie van open BIM-standaarden: de mate waarin de verschillende standaarden binnen uw organisatie worden toegepast. Met een paar minuten invullen helpt u ons enorm!


Smaakmakers bijeen
Het was zonnig, warm en vol tijdens de bijeenkomst van de ‘gang- en smaakmakers’ van het BIM Loket op dinsdag 23 augustus in de Bouwcampus. Met zo’n 50 belanghebbenden en belangstellenden maakten we de balans op van ruim een jaar BIM Loket. En vooral werd er nagedacht over enkele strategische opgaven van het BIM Loket; wat is nodig om op te schalen? Daarmee zijn bouwstenen opgehaald voor het jaarplan 2017.

Hoe staat het met open BIM-standaarden in uw organisatie?

Vul de online enquête in!

Het BIM Loket is in april 2015 opgericht om brede implementatie van BIM met open BIM-standaarden te bevorderen. Om een beeld te krijgen van het gebruik, willen wij jaarlijks de mate van adoptie van de verschillende standaarden in de markt meten. U kunt ons helpen door een korte online vragenlijst in te vullen.

Heeft u bij uw werk op enige manier te maken met open BIM-standaarden, bijvoorbeeld als modelleur, coördinator, regisseur of manager? Met uw hulp krijgen wij beter zicht op het gebruik van open BIM-standaarden in uw organisatie. De enquête is anoniem. Het invullen kost u misschien vijf minuten.

Klik hier om de online enquête in te vullen.
 

BIM Loket Kennisdag uitverkocht!

Volgend jaar een grotere zaal nodig?

Op 7 oktober a.s. vindt op Schiphol de BIM Loket Kennisdag plaats. Het thema luidt “BIM en open standaarden: Tussen Pioniers en Next Generation”. Kennelijk valt de opzet in de smaak, want de belangstelling overtreft het aantal beschikbare plaatsen. Ruim twee weken voor het evenement waren we al “uitverkocht”. Er is inmiddels een wachtlijst voor deelname.

Natuurlijk zijn we heel blij met de grote interesse. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven erbij te zijn. Had u zich aangemeld, maar zijn uw plannen intussen veranderd? Dan verzoeken wij u zich even uit te schrijven of ons per mail te laten weten dat u niet komt via info@bimloket.nl. Namens de mensen op de wachtlijst: hartelijk bedankt!

Een update van het programma vindt u hier.
 

Dialoog met softwarebranche: kritisch en waardevol

Aanspreekpunt gezocht voor BIM Loket (graag vóór 7 oktober!)

Op 29 augustus kwam een groot aantal softwareleveranciers en -ontwikkelaars bijeen op De Bouwcampus. Doel van de bijeenkomst was het verkennen van een leveranciersmanifest open BIM-standaarden, als een middel om draagvlak voor de toepassing van open BIM-standaarden te vergroten. Het voorstel maakte duidelijk iets los bij de leveranciers. Er was veel discussie over de wenselijkheid en meerwaarde van een leveranciersmanifest. Ook signaleerden de aanwezigen een pijnpunt in wat wordt ervaren als een gebrek aan neutraliteit van het BIM Loket. Een serieus punt, dat wordt meegenomen in de lopende evaluatie van het BIM Loket (zie elders in deze nieuwsbrief). De vraag kwam op of de softwarebranche vertegenwoordigd zou moeten zijn in het BIM Loket. Deze vraag werd niet concreet beantwoord, de constatering was dat de branche zich daarvoor eerst moet organiseren.

Het is duidelijk dat het BIM Loket nog een paar oriënterende stappen moet zetten en dat een aantal randvoorwaarden vervuld moeten zijn, om de leveranciers het vertrouwen te geven in het nut van een manifest en de rol van het BIM Loket daarin. De aanwezigen onderschreven het belang van de dialoog die nu geopend is en gaven aan de bijeenkomst als waardevolle stap te ervaren om te komen tot meer samenwerking. Als vervolgstap voert het BIM Loket een verkenning uit onder gebruikers.

Naar aanleiding van de bijeenkomst is ons voornemen als BIM Loket om een vertegenwoordiger van de softwareleveranciers op te nemen in de op korte termijn te vormen commissie (nu nog “Stuurcommissie i.o”, de definitieve naam staat nog niet vast), gericht op afstemming rond de standaarden.

Oproep: wie wil als spreekbuis fungeren om de opzet van deze commissie verder te bespreken en zo mogelijk te komen tot een gedragen vertegenwoordiger vanuit de softwarebranche? Graag komen wij voor 7 oktober a.s. in contact met iemand die als contactpersoon hiervoor wil optreden.
 

Atlas van open BIM-standaarden gepubliceerd

Wegwijs in de wereld van de open BIM-standaarden

Het BIM Loket heeft de open BIM-standaarden in kaart gebracht. De Atlas van open BIM-standaarden biedt een overzicht van de standaarden en belicht hun onderlinge relaties vanuit verschillende invalshoeken.

De Nederlandse open BIM-standaarden zijn in de loop van de jaren ontwikkeld door verschillende organisaties, voor uiteenlopende doeleinden. In het BIM Loket worden het beheer en de verdere (door)ontwikkeling van de standaarden gecoördineerd, in samenspraak met de BouwInformatieRaad. Om meer synergie te kunnen realiseren, is in de eerste plaats een goed overzicht nodig van de standaarden en vooral ook van hun onderlinge relaties. Daarvoor is de “Atlas van open BIM-standaarden” ontwikkeld. De atlas is met name interessant voor ‘insiders’ in de wereld van de open BIM-standaarden. Een verdere vertaalslag naar toepassing zal nog plaatsvinden.

Naast de bestaande relaties beschrijft de atlas ook gewenste, toekomstige relaties tussen de standaarden. Daarmee biedt de atlas ook input  voor de discussie over het nog verder uit te werken beleid rond opname (en eventueel afscheid nemen) van open BIM-standaarden in het palet. Hierin zullen keuzes moeten worden gemaakt. De atlas is een levend document. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten zullen in nieuwe releases van het document worden verwerkt. U kunt de atlas en bijlage hier downloaden.
 

Van de bestuurstafel

BIM Loket bestuur op 19 september bijeen

Evaluatie BIM Loket
In de afgelopen maanden liet het BIM Loket op initiatief van de BIR een zogenoemde zelfevaluatie uitvoeren door FI Advies. Via interviews en een webenquête gaven vertegenwoordigers uit het netwerk van de BIR-branches hun visie. Uit de conceptresultaten komt als algemeen beeld naar voren dat het BIM Loket op de goede weg is. De reden van bestaan van het BIM Loket komt tot uiting in het tegengaan van fragmentatie, gezamenlijk beheer van de standaarden en centrale informatievoorziening. Waardering is er ook voor de communicatie. Daarnaast is het beeld dat de B&U nog niet voldoende is aangehaakt, waarbij de verdeeldheid binnen de B&U een rol speelt. Aandachtspunten zijn de governancestructuur (mede) in relatie tot de BIR,  neutraliteit, scope, capaciteit, financiering en betrokkenheid van gebruikers. Spin-off is de positieve bijdrage aan samenwerking binnen de sector rond het thema BIM.

Op korte termijn wordt een overleg georganiseerd met een aantal stakeholders in de B&U, daarnaast checkt het bestuur de resultaten met de Raad van Toezicht. Op 17 oktober vindt er overleg plaats tussen BIR en BIM Loket over de resultaten van de zelfevaluatie en de eindresultaten komen op 18 oktober in de BIR.

Naar een digitale woonomgeving
Het bestuur heeft besloten tot deelname aan de Citydeal “Naar een digitale woonomgeving”, op uitnodiging van de betrokken ministeries. Hierover is een positief advies afgegeven door de BIR.  De Citydeal draagt bij aan de doelen van Agenda Stad door versterking van de innovatiekracht in de steden, wat een belangrijke motor vormt voor economische groei en de internationale concurrentiepositie van Nederland. Door de deelname is er een sterke focus komen te liggen op het voorkomen van vendor lock-ins en op de vrije beschikbaarheid van de data. Aan de hand van pilots zal gewerkt worden aan een gezamenlijke strategie met het netwerk waarbij BIM Loket zich hard maakt voor de openheid. 

Communicatie- en adoptiestrategie
De communicatie- en adoptiestrategie van het BIM Loket richt zich op twee opgaven, die in elkaars verlengde liggen. De hoofdopgave voor de corporate communicatie in het komend jaar is werken aan de ‘versteviging’ van het BIM Loket. De communicatie-inspanningen zijn erop gericht om tot een helder, eenduidig en gedragen beeld te komen over de positie, rol en dienstverlening van het BIM Loket. Daarnaast willen we met de communicatie bijdragen aan bekendheid en een bredere adoptie van open BIM-standaarden. Beide opgaven zijn vertaald een set communicatiedoelen. Op basis van deze doelen hebben we een actieplan 2016, met een aanzet voor 2017, opgesteld. De communicatie- en adoptiestrategie met actieplan zijn door het bestuur vastgesteld en vanaf nu te downloaden op de BIM Loket website.
 

Agenda

7 oktober 2016
BIM Loket Kennisdag
Schiphol
aanmelding (wachtlijst)

16-19 oktober 2016
5th International Symposium on Life -Cycle Civil Engineering, IALCCE2016
Delft
meer informatie

22 november 2016
Gebruikersbijeenkomst VISI
locatie nog niet bekend
meer informatie

22-23 november 2016
GeoBuzz 2016
Den Bosch
meer informatie

24-25 november 2016
GeoBIM 2016
Amsterdam
meer informatie

 
 
 
© Copyright Stichting BIM Loket 2015-2016 | www.bimloket.nlAfmelden voor deze nieuwsbrief |  Gegevens aanpassen

Email Marketing Powered by Mailchimp