INSTEEK 4
op zoek naar 
professionele partners

 
Beste <<Voornaam>>,

Achter de schermen werkt VLAC verder aan haar doelstellingen om de arbeidsvoorwaarden van de Vlaamse (terrein)archeoloog te verbeteren en te beschermen. Tijdens de maand juni ondernam de vereniging hiervoor verdere stappen.

Tussen het moment dat de enquête van 2014 inzake de arbeidssituatie van de Vlaamse archeologen is afgenomen, en nu, hebben we reeds heel wat kennis verworven over het wettelijk kader van de arbeidsvoorwaarden (rechten en plichten). Af en toe stoten we echter op zaken waar we zelf niet helemaal aan uit geraken. Om duidelijkheid te krijgen, namen we contact op met een vakbond, met de vraag ons professioneel te begeleiden. Dit resulteerde alvast in een eerste vruchtbaar gesprek, waarbij de basis is gelegd voor een goede samenwerking in de toekomst.

VLAC streeft naar structurele oplossingen, en wenst daarom in de toekomst (schriftelijke) afspraken te maken met de verschillende werkgevers uit de privésector. De vereniging onderzoekt momenteel diverse scenario’s om tot dergelijke afspraken te komen, zoals het maken van afspraken binnen het huidige paritair comité 200 of het oprichten van een geheel nieuw paritair comité voor archeologen. Dit laatste zou toelaten om de loon- en arbeidsvoorwaarden voor archeologen van nul af aan terug op te bouwen, en eventueel nieuwe zaken zoals weerverlet in de sector te introduceren. Onze vaste contactpersoon bij de vakbond zoekt uit wat binnen de mogelijkheden ligt.

Een week geleden is een brief verstuurd naar mevr. Sofie De Leeuw, raadgever Onroerend Erfgoed aan het kabinet van minister G. Bourgeois. Deze brief vermeldt de oprichting en werking van VLAC en licht kort de huidige problematiek rond archeologen in de private sector toe.

Ondertussen blijven we hoopvol over een goede en vlotte samenwerking met VONA. In de vorige Insteek werd reeds vermeld dat de resultaten van de poll over de starterslonen aan de werkgeversorganisatie zijn meegedeeld. Tot op heden is nog geen officiële reactie op de cijfers gekomen. Vanuit VLAC trachten we de gegevens uit deze poll om te zetten in een zo goed mogelijk streefdoel. Daar zal echter wat bedenktijd over heen gaan.

Heeft u nog vragen? Bedenkingen? Laat het ons zeker weten!

Vriendelijke groeten, 

VLAC
www.vlac.be
info@vlac.be
Volg op ons Facebook
Copyright © 2015 VLAC   |   schrijf je uit