Copy

דיבידנד בשיעור מס מוטב

 

חלוקת דיבידנד בשיעור מס מוטב של 25%

במסגרת הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז-2016 (להלן: "חוק ההסדרים") נקבעה גם "הוראת שעה" בעניין חלוקת דיבידנד תוך חבות בשיעור מס מופחת של 25%  בלבד (ללא מס נוסף), 
זאת חלף שיעור מס של 30% בתוספת מס יסף (הווה אומר, החל משנת 2017, שיעור מס כולל של 33%).


נוסח הוראת-השעה מצורף לעיונכם:

"97(א)    על אף האמור בסעיף 125ב(2) ו-(3) לפקודה, שיעור המס על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי, או בידי חברה משפחתית שהנישום, כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה הוא בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, כאמור באותם סעיפים, שמקורו ברווחים שנצברו עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016( יהיה 25%,  ולא יחולו על הדיבידנד האמור הוראות סעיף121ב לפקודה, ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(1)        ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה בתקופה שמיום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) עד יום י' בתשרי התשע"ח (30 בספטמבר 2017);
(2)        בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019 , הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס לפי סעיף זה, לא פחת מממוצע סכום התשלומים כאמור ששולמו לו על ידי החברה האמורה, במישרין או בעקיפין, בשנות המס 2015 ו- 2016 .
(ב) הוראות סעיף 92 (א)(4)(ב) לפקודה לא יחולו על דיבידנד שחלות עליו הוראות סעיף קטן (א)"לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח 
תשומת לבכם כי הדברים אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ ונועדו להביא לפניכם את המידע באופן כללי בלבד, חלק מהנתונים לעיל הינם צופי פני עתיד ומבוססים על הצעת חוק אשר אינה סופית וצפויה לשינויים. לפיכך מומלץ לקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע כל פעולה על מנת לפעול באופן המיטבי בכל מקרה לפי נסיבותיו.

 

למבזקים נוספים של משרדנו
לחצו כאן.

להרשמה למבזקים
Share
Share
Tweet
+1
Forward
**מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת**
 
Copyright © 2015 Zitnitski Weinstein & Co., All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<כתובת דואר אלקטרוני>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zitnitski Weinstein & Co. · Yigal Alon 65 · Tel Aviv 6744316 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp