Copy

היערכות לתום שנת המס 2016

מיסים - היערכות לתום שנת המס 2016


להלן יובאו מספר טיפים ונקודות למחשבה לקראת תום השנה 
ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד, חלקן מבוססות על הצעת חוק ההסדרים ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות האישיות של כל נישום.

 

שינויים בשיעורי המס
 1. מס חברות - בשנת 2017 צפוי מס חברות לרדת מ-25% ל-24% (ובשנת 2018 ל-23%). יש לבחון את השפעת דחית הכנסות לשנת 2017 ו/או הקדמת הוצאות לשנת 2016 שאינן רכישת מלאי עסקי, ככל שהדבר ניתן בהתאם לדין ולכללי החשבונאות.
 2. מס שולי - המס השולי המירבי (כיום 48%) צפוי לרדת ל-47%.
 3. מס יסף - מס על הכנסות גבוהות - החל משנת 2017 צפוי מס היסף לעלות מ-2% ל-3% (זאת על מנת לשמור על מס מירבי של 50% כמו בשנת 2016). כמו כן התקרה הפטורה ממס יסף צפויה לרדת מהכנסה של למעלה מכ-811 אלפי ₪ להכנסה העולה על כ-640 אלפי ש"ח. לאור שני אלו כדאי אפוא לבעלי שליטה ועצמאיים לשקול הקדמת הכנסות (כולל הכרזה על חלוקת דיבידנדים) ודחיית הוצאות.

פעילות בשוק ההון
 1. מימוש הפסדים - משקיע אשר נצברו בחשבונו הכנסות מניירות ערך במהלך השנה (כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית והכנסות דיבידנד) חייב עליהם במס בישראל. מכירת ניירות ערך בהפסד לפני תום השנה תאפשר קיזוז ההכנסות מול ההפסדים במכירת נייר הערך וכך הקטנת או ביטול חבות המס בהתאם.
 2. לחלופין, משקיע אשר אין לו הכנסות חייבות במס מניירות ערך או שכל חבויות המס שלו מקוזזות ע"י הפסדי ההון השוטפים שצבר בחשבונו במהלך השנה, מוטב שידחה את מימוש ניירות הערך בהפסד לשנת המס הבאה על מנת שיוכל לקזז אותם בשנה הבאה מול רווחים שוטפים מניירות ערך (כגון: הכנסות מריבית ומדיבידנד). כל אלו גם לאור הטלת מס יסף על הכנסות גבוהות כאמור לעיל.
 3. בכל הנ"ל יש להתחשב בשיקולים נוספים על שיקולי המס וביניהם תשלום העמלות ונסיבות המסחר בעת ביצוע פעולות בשוק ההון.

יתרות חובה של בעלי שליטה
 1. במקרים בהם ישנן בחברה יתרות חובה של בעלי השליטה יש לבחון את האפשרות לסגור יתרות אלו עוד לפני תום השנה (מול חלוקת דיבידנד, משכורת וכיו"ב) זאת על מנת שניתן יהיה להימנע מטענות רשויות המס כי המדובר במשיכת משכורת\דמי ניהול אשר עלולים להוביל לחבויות מס שניתן לחסוך. בכל מקרה אנו מזכירים כי רשות המסים נוטה לראות במשיכות אלו הכנסה עסקית או לכל הפחות הכנסה מדיבידנד ומשכך מחייבת הכנסה זו במס לפיכך במידה ונלקחה הלוואה מהחברה יש לעגן זאת בהסכם בכתב ולהתנהל בהתאם (החזרים סדירים, תשלומי ריבית וכיו"ב).
 2. מומלץ לשקול הכרזה על דיבידנדים לפני תום שנת המס, כך שסך ההכנסה החייבת של בעל השליטה לא תתחייב במס יסף בשנה הבאה (ראה לעיל).

הפקדות לבעלי שליטה
תקרות ההפקדות לשנת 2016 הינן כדלקמן:
 1. קרן השתלמות: ניתן להפקיד עד 7.5% ממשכורת שנתית מקסימלית של 188,544 ש"ח. בעל השליטה חייב לשלם במקביל לקרן השתלמות לפחות שליש מסכום ההפקדה של החברה.
 2. הפקדת המעסיק לפיצויים בשיעור של  8 1/3%עד שכר חודשי של 12,230 ש"ח (146,760 ש"ח בשנה).
 3. הפקדת המעסיק לתגמולים בשיעור של  5% עד שכר חודשי של 23,660 ש"ח (283,920 ש"ח בשנה).
 4. הפקדת העובד לתגמולים בשיעור של  5% עד שכר חודשי של 23,660 ש"ח (283,920 ש"ח בשנה).
 5. הפקדת המעסיק לאבדן כושר עבודה בשיעור של  2.5% עד שכר חודשי של 23,660 ש"ח (283,920 ש"ח בשנה).

הפקדות לעצמאים
 1. קרן פנסיה לעצמאים: ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 208,800 ש"ח בשנה. (33,408 ש"ח בשנה).
 2. קרן השתלמות לעצמאים: ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 261,000 ש"ח בשנה. הסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד 261,000 ש"ח (הטבת ניכוי של 11,745 ש"ח בשנה). תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2016 עומדת על 18,240 ₪. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.
נציין כי ישנן אפשרויות ותמהילים נוספים. 

תרומות
 1. מתן תרומות למוסדות ציבור מאושרים ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מקנה זיכוי מתוך חבות המס הכוללת באותה שנה.
 2. סכום התרומה המינימלי המוכר לזיכוי הינו 180 ₪ וסכום התרומה המקסימלי המוכר לזיכוי בשנת המס הינו 30% מההכנסה החייבת בשנת 2016 או 9,212,000 – לפי הנמוך שבהם. הנה לכם מעשה טוב ותרומה למטרות חיוביות ששכרה בצידה (שימרו את הקבלה המקורית!).
 3. לבעלי חברות אנו ממליצים לבחון את הכדאיות של מתן התרומה גם במישור האישי.
 4. לבדיקת רשימת המוסדות המאושרים לחצו כאן.

ספירות מלאי והשמדות מלאי
לעסקים המנהלים מלאי, יש להקפיד לבצע ספירת מלאי בתום השנה. ניתן לבצע את ספירת המלאי גם 10 ימים לפני או אחרי תום השנה ובלבד שיבוצעו התאמות לערך המלאי בתום השנה. במידה ומתוכננת השמדת מלאי וכיו"ב יש לבצע אותה בהתאם לנהלים של רשויות המס ולהודיע להם על מועד ההשמדה וכו'. אל תשכחו לתאם גם עם רואה החשבון את מועד ספירת המלאי על מנת שיוכל לערוך ביקורתו בהתאם.
 
החזרי מס ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח
שכירים ואחרים אשר אינם מגישים מידי שנה דו"חות מיוזמתם לרשויות המס זכאים לעיתים להחזרי מס כתוצאה מהגשת דוחות מיוזמתם. הגשת הדוחות נעשית באופן וולונטרי ומטרתה להחזיר מס ששולם ביתר במגוון מקרים (ניהול תיקי השקעות אשר צברו הפסדים, החלפת מקומות עבודה במהלך השנה, עבודה בכמה מקומות עבודה במקביל ועוד). ניתן להגיש בקשות להחזר עד 6 שנים אחורה. לפיכך רק עד לתום שנת 2016 ניתן להגיש בקשות לשנת המס 2010. ככל שיש סיבה לבקשת החזר מס לשנת 2010 פעלו בהקדם.
 
תשומת לבכם כי הדברים הינם תמציתיים בלבד, אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ ונועדו להביא לפניכם את המידע באופן כללי וחלקי בלבד, חלק מהנתונים לעיל הינם צופי פני עתיד ומבוססים על הצעת חוק ההסדרים אשר ככל הצעת חוק ממשלתית: אינה סופית, צפויה לשינויים ונתונה למשא ומתן ולהשפעות פוליטיות. לפיכך מומלץ לקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע כל פעולה על מנת לפעול באופן המיטבי בכל מקרה לפי נסיבותיו.


לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח

למבזקים נוספים של משרדנו
לחצו כאן.

להרשמה למבזקים
Share
Share
Tweet
+1
Forward
**מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת**
 
Copyright © 2015 Zitnitski Weinstein & Co., All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<כתובת דואר אלקטרוני>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zitnitski Weinstein & Co. · Yigal Alon 65 · Tel Aviv 6744316 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp