Copy

היערכות לתום שנת המס 2018

LinkedIn
Facebook
Website
Email
Google Plus
 

למבזקים נוספים של משרדנו לחצו כאן.

להרשמה למבזקים לחצו כאן.

מיסים - היערכות לתום שנת המס 2018


להלן יובאו מספר טיפים ונקודות למחשבה לקראת תום השנה 
ההמלצות המצורפות מהוות מידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן מבלי לקבל ייעוץ פרטני בהתאם לנסיבות האישיות של כל נישום.

 

שינויים בשיעורי המס
 1. בשנת 2019 לא צפויים שינויים בשיעור מס חברות (23%) ובשיעור המס השולי המירבי של יחיד (47%).
   
 2. מס יסף - על הכנסות שמעל כ-642 אלפי ₪ (נכון לשנת 2018) יחול מס נוסף בשיעור של 3%. ראוי להדגיש שבחישוב ההכנסות לענין מס יסף, נכללות גם הכנסות פאסיביות כגון: הכנסות שכ"ד החייבות במס בשיעור 10%, שבח מקרקעין וכדומה. לפיכך במשיכת דיבידנד לקראת סוף השנה, יש לקחת בחשבון את כל ההכנסות הנ"ל.

פעילות בשוק ההון
 1. מימוש הפסדים - משקיע אשר נצברו בחשבונו הכנסות מניירות ערך במהלך השנה (כגון: רווחי הון, הכנסות ריבית והכנסות דיבידנד) חייב עליהם במס בישראל. מכירת ניירות ערך בהפסד לפני תום השנה תאפשר קיזוז ההכנסות מול ההפסדים במכירת נייר הערך וכך הקטנת או ביטול חבות המס בהתאם.
 2. לחלופין, משקיע אשר אין לו הכנסות חייבות במס מניירות ערך או שכל חבויות המס שלו מקוזזות ע"י הפסדי ההון השוטפים שצבר בחשבונו במהלך השנה, מוטב שידחה את מימוש ניירות הערך בהפסד לשנת המס הבאה על מנת שיוכל לקזז אותם בשנה הבאה מול רווחים שוטפים מניירות ערך (כגון: הכנסות מריבית ומדיבידנד). כל אלו גם לאור הטלת מס יסף על הכנסות גבוהות כאמור לעיל.
 3. בכל הנ"ל יש להתחשב בשיקולים נוספים על שיקולי המס וביניהם תשלום העמלות ונסיבות המסחר בעת ביצוע פעולות בשוק ההון.

יתרות חובה של בעלי שליטה
בעקבות רפורמה בחוקי המס, נקבע בין היתר שבמקרים מסויימים יתרות חובה של בעל שליטה ליום 31.12.17 במאזן החברה שבבעלותו, ימוסו בדוח האישי שלו לשנת 2017 כדיבידנד ו/או כמשכורת. הדברים נכונים בנסיבות מסויימות גם ליתרות חובה של חברות "אחיות" וחברות קשורות שבבעלותו של אותו בעל שליטה. כמו כן, נכסים (כגון דירות וכדומה) המופיעים במאזן החברה ונמצאים בשימושו הפרטי של בעל השליטה ו/או של קרוביו, ימוסו אף הם כדיבידנד ו/או כמשכורת. במידה ובעל השליטה אינו משלם לחברה דמי שכירות בשווי השוק בגין דירות שבשימושו הנמצאות כאמור בבעלות החברה, גם בגין דמי השכירות הללו תהיה לבעל השליטה חבות במס. בנסיבות מסויימות, ניתן להעביר דירות אלו מהחברה לרשות בעל השליטה עד תום שנת 2018, בפטור ממס שבח וממס רכישה, תוך חלוקת דיבידנד בגובה עלות הדירה. ישנן אפשרויות נוספות בנוגע לדירות כאמור, ומומלץ לקבל ייעוץ למציאת הפתרון המתאים בכל מקרה ומקרה.

הפקדות לבעלי שליטה
תקרות ההפקדות לשנת 2018 הינן כדלקמן:
 1. קרן השתלמות: ניתן להפקיד עד 7.5% ממשכורת שנתית מקסימלית של 188,544 ש"ח. בעל השליטה יפקיד עד 2.5% מהמשכורת כאמור אך לא פחות משליש מסכום ההפקדה של החברה.
 2. הפקדת המעסיק לפיצויים בשיעור של  8.33% עד שכר חודשי של 12,230 ש"ח (146,760 ש"ח בשנה).
 3. הפקדת המעסיק לתגמולים בשיעור של עד 7.5% (כולל א.כ.ע.) עד שכר חודשי של 24,765 ש"ח - לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד בעת ההפקדה.
 4. הפקדת העובד לתגמולים בשיעור של  6% עד שכר חודשי של 24,765 ש"ח (297,180 ש"ח בשנה).
 5. הפקדת המעסיק לאבדן כושר עבודה בשיעור של  3.5% עד שכר חודשי של 24,765 ש"ח (297,180 ש"ח בשנה) כתלות בס' 3 לעיל.

הפקדות לעצמאים
 1. קופת גמל לעצמאים: ניתן להפקיד עד 16% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 208,800 ש"ח בשנה (33,408 ש"ח בשנה) ו-16.5% מתקרת ההכנסה לעמית מוטב בקופת גמל לקצבה (34.452)*.
 2. קרן השתלמות לעצמאים: ניתן להפקיד עד 7% מההכנסה החייבת בפועל ועד תקרה של 261,000 ש"ח בשנה. הסכום המוכר במס יהיה 4.5% מההכנסה החייבת בפועל ועד 261,000 ש"ח (הטבת ניכוי של 11,745 ש"ח בשנה). תקרת ההפקדה השנתית המוטבת בקרן השתלמות לעצמאים אשר פטורה ממס רווחי הון בשנת 2018 עומדת על 18,240 ₪. מעבר לסכום זה יחול מס בשיעור 25% על הרווח הריאלי.
*נציין כי ישנן אפשרויות ותמהילים נוספים לגבי א.כ.ע. 

תרומות
 1. מתן תרומות למוסדות ציבור מאושרים ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מקנה זיכוי מתוך חבות המס הכוללת באותה שנה.
 2. סכום התרומה המינימלי המוכר לזיכוי הינו 180 ₪ וסכום התרומה המקסימלי המוכר לזיכוי בשנת המס הינו 30% מההכנסה החייבת בשנת 2018 או 9,211,000 ש"ח – לפי הנמוך שבהם. הנה לכם מעשה טוב ותרומה למטרות חיוביות ששכרה בצידה (שימרו את הקבלה המקורית! לחלופין אם קיבלתם קבלה שהתקבלה באמצעי אלקטרוני כ"מסמך ממוחשב" אזי אין צורך בקבלה המקורית).
 3. לבעלי חברות אנו ממליצים לבחון את הכדאיות של מתן התרומה גם במישור האישי.
 4. לבדיקת רשימת המוסדות המאושרים לחצו כאן.

ספירות מלאי והשמדות מלאי
לעסקים המנהלים מלאי, יש להקפיד לבצע ספירת מלאי בתום השנה. ניתן לבצע את ספירת המלאי גם 10 ימים לפני או אחרי תום השנה ובלבד שיבוצעו התאמות לערך המלאי בתום השנה. במידה ומתוכננת השמדת מלאי וכיו"ב יש לבצע אותה בהתאם לנהלים של רשויות המס אשר פורסמו מחדש אך לאחרונה (ראו כאן). אל תשכחו לתאם גם עם רואה החשבון את מועד ספירת המלאי על מנת שיוכל לערוך ביקורתו בהתאם.

החזרי מס ליחידים שאינם חייבים בהגשת דו"ח
שכירים ואחרים אשר אינם מגישים מידי שנה דו"חות מיוזמתם לרשויות המס זכאים לעיתים להחזרי מס כתוצאה מהגשת דוחות מיוזמתם. הגשת הדוחות נעשית באופן וולונטרי ומטרתה להחזיר מס ששולם ביתר במגוון מקרים (ניהול תיקי השקעות אשר צברו הפסדים, החלפת מקומות עבודה במהלך השנה, עבודה בכמה מקומות עבודה במקביל ועוד). ניתן להגיש בקשות להחזר עד 6 שנים אחורה. לפיכך רק עד לתום שנת 2018 ניתן להגיש בקשות לשנת המס 2012. ככל שיש סיבה לבקשת החזר מס לשנת 2012 פעלו בהקדם.

דיבידנד כפוי וחברות ארנק
חברות שצברו במשך מספר שנים עודפים בגובה של לפחות 5 מיליון ₪, אשר אינם מחולקים לבעלי המניות, רשות המסים עלולה לכפות על החברה חלוקת מחצית הרווחים כדיבידנד אם "יש בידיה לחלק רווחים או חלק מהם בלי להזיק לקיומו ופיתוחו של עסקה" ובהתקיים שאר התנאים הקבועים בסעיף 77 לפקודה. לפיכך מוצע לבחון חלוקת דיבידנד מרווחים אלו לקראת תום השנה.
כמו כן, בהתקיים תנאים מסויימים (כגון: חברה אשר הכנסותיה נובעות מפעילות היחיד בעל השליטה בה עבור חברה אחרת במידה ולפחות 70% מהכנסות החברה שלו נובעות מחברה או מגוף אחד בלבד וכן מתן שירות 30 חודשים במהלך 4 שנים וכן תנאים נוספים), עלול מס הכנסה לחייב את בעל המניות במס בגין רווחי החברה שבבעלותו.
דיבידנד מוטב (מרווחי 2016)
במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית מחודש דצמבר 2016, נקבע בין היתר שבהתקיים מספר תנאים ניתן לחברות לחלק בתקופה 1.1.2017 – 30.9.2017 דיבידנד מוטב החייב במס בשיעור של 25% בלבד (ללא מס יסף). אחד התנאים לקבלת ההטבה הנ"ל הינו שסכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי מאת החברה המחלקת,  במישרין או בעקיפין, בכל אחת מן השנים 2017 עד 2019, לא יפחת מממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו- 2016 ,מאת החברה המחלקת, במישרין או בעקיפין.
במידה וחולק בחברה דיבידנד מוטב, יש לבדוק לקראת תום שנת המס שההכנסות של בעלי המניות שקבלו את הדיבידנד המוטב, לא יפחתו מממוצע ההכנסות הנ"ל. במידת הצורך חשוב להשלים בהתאם עד סוף השנה את ההכנסות של בעל המניות. לחוזר משרדנו בנושא זה בהרחבה ראו כאן.
דיווח על בסיס מזומן
עפ"י החוק רשאים עסקים אשר עומדים בתנאים מסויימים (בעיקר בעלי מקצועות חופשיים) לדווח למס הכנסה על הכנסותיהם על בסיס מזומן, קרי – ההכנסה או ההוצאה מתהוות רק בעת התשלום בפועל.
מומלץ לעסקים אלו לבחון את עיתוי ההוצאות העסקיות לקראת תום שנת 2018 ובמידת האפשר לדחות הכנסות לתחילת שנת 2019, כדי להקטין את חבות המס בשנת 2018.
את מקדמת דצמבר 2018 למוסד לביטוח לאומי, המשולמת בינואר 2019, מומלץ להקדים ולשלם עד סוף שנת 2018, כדי שתיכלל גם היא באישור 2018 לצרכי מס של המוסד לביטוח לאומי.
שחלוף נכסים
במידה ובמהלך שנת 2018 מכר העסק או החברה נכס הון ברווח הון החייב במס, מומלץ לרכוש נכס חלופי עד 12 חודשים מיום מכירת הנכס הישן, כדי להמנע ממס בגין רווח ההון הנ"ל (או לפחות דחיית המס עד למימוש הנכס החדש, אם תהיה חבות במס).
תשומת ליבכם כי ככל זה אינו חל על נכסים בחו"ל אשר שיחלוף במדינת המקור עלול ליצור למעשה כפל מס בלתי ניתן לקיזוז או החזר.
פנסיה חובה לעצמאים
בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש לפנסיה.
חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים:
חלק ראשון עד 4,953 ₪ לחודש (59,436 ₪ בשנה) יחויב בהפרשה של 4.45% לפנסיה.
חלק שני מסך 4,954 ₪ ועד 9,906 ₪ לחודש (59,437 ₪ עד 118,872 ₪ בשנה) יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה.
ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה - חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.
אי עמידה בהפקדה הנדרשת על פי עלולה לגרור קנס כספי עבור אי-הפקדה כנדרש. קנס זה לא יחול על עצמאים שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום. עוד פרטים תוכלו למצוא באתר של משרד האוצר.
פדיון רעיוני של רווחים בפוליסטת פרט
סעיף 125ד(ג) קובע כי אם יחיד אן בן זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה הם זכאים לפטור ממס לריבית בגובה של כ-13,320 ש"ח לשנה. במידה ושניהם הגיעו לגיל פרישת חובה הם זכאים לפטור ממס בגובה 16,320 ש"ח. היות ורווחי פוליסת פרט נחשבים להכנסות מריבית לצרכי מס והיות שהפטור הוא שנתי ואינו מצטבר משנה לשנה, יש לשקול פדיון רעיוני של  הפוליסה לגבי חלק הרווחים עד גובה ההטבה השנתית כבר בתום שנת 2018 והפקדתה מחדש בשנת 2019. מומלץ לבחון סוגיה זו מול המבטח ולקבל אישור על הרווחים שנפדו בהתאם.
(במסגרת הוראות הדין נקבעו תנאים נוספים)
 

תשומת לבכם כי הדברים הינם תמציתיים בלבד, אינם מהווים חוות דעת או ייעוץ ונועדו להביא לפניכם את המידע באופן כללי וחלקי בלבד. לפיכך מומלץ לקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע כל פעולה על מנת לפעול באופן המיטבי בכל מקרה לפי נסיבותיו.


לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח

**ט.ל.ח. מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת**
 
Copyright © 2015 Zitnitski Weinstein & Co., All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Share
Share
Tweet
+1
Forward


This email was sent to <<כתובת דואר אלקטרוני>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zitnitski Weinstein & Co. · Yigal Alon 65 · Tel Aviv 6744316 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp