Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Nieuwsbrief 71, oktober 2015
Inhoud nieuwsbrief:

Meesterinjewerk.nl gelanceerd

Op 1 oktober 2015 is Meesterinjewerk.nl officieel online gegaan, de landelijke site voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. Met deze website ondersteunen de A&O-fondsen van Provincies en Gemeenten alle ambtenaren bij hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. Om de site onder de aandacht te brengen van de provinciemedewerkers is weer de hulp in geroepen van onze contactpersonen bij de provincies en een toolkit verspreid. Daarnaast trekt er de komende maanden een roadshow door het land, waarmee de site gepromoot wordt. Hiervoor kunnen de provincies zich inschrijven.

De lancering is voorafgegaan door een bijeenkomst voor een kleine groep genodigden op 24 september in Villa Jongerius te Utrecht. De voorzitters van de A&O-fondsen van Provincies en Gemeenten, Jaap Doeven en Bert de Haas, hebben de officiële opening verricht. Lees hier het verslag van deze feestelijke bijeenkomst.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Peter Smits.

 

Personeelsmonitor 2014 gepubliceerd

De Personeelsmonitor Provincies 2014 is gepubliceerd. Enkele highlights: ‘Het ziekteverzuim is binnen de sector wederom gedaald, van 4% naar 3,9%. De daling van de werkgelegenheid in de sector provincies zet nog steeds door, van 9.991 fte in 2013 naar 9.487 in 2014. Kijkend naar de afgelopen vijf jaar betreft het een daling van in totaal 19%. De gemiddelde leeftijd is gestegen van 48,1 naar 48,7 jaar. De gemiddelde instroomleeftijd is gedaald van 39 naar 36 jaar en de gemiddelde uitstroomleeftijd is 51 jaar’. Bekijk hier de Personeelsmonitor 2014.

Heeft u vragen over de personeelsmonitor, dan kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

 

A&O ProvinciE-learning stand per 1 oktober 2015

Aantal inlogs: 2.351
Aantal geopende cursussen: 4.158

Verlenging A&O ProvinciE-learning

Het eerste jaar voor A&O ProvinciE-learning zit er op. Een fantastisch jaar, waarin bijna 2.500 provinciemedewerkers zich hebben aangemeld en er ruim 4.000 cursussen zijn gevolgd! Vanwege dit succes en de enthousiaste reacties, heeft het algemeen bestuur besloten het project e-learning in elk geval weer met 1 jaar te verlengen. Op dit moment bekijken we hoe we het nieuwe aanbod gaan vormgeven. Tot er meer bekend is over het nieuwe contract, blijft het huidige aanbod beschikbaar. Dit zal naar verwachting tot 1 november 2015 zijn. Zodra het nieuwe aanbod bekend is, laten we u dat uiteraard weten via de gebruikelijke weg.

Heeft u vragen over e-learning, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.
 

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

Een van de activiteiten van het A&O-fonds, afkomstig uit de CAO Provincies, is de Quickscan Duurzame Inzetbaarheid. IPO heeft de scan begin dit jaar uitgezet. Alle provincies hebben deze scan ingevuld en de gegevens zijn door het A&O-fonds samen met een werkgroep geanalyseerd. De werkgroep gaat nu met de gegevens aan de slag, toewerkend naar het eindresultaat: adviezen die input kunnen geven voor de cao.

Begin oktober is de werkgroep, bestaande uit deskundigen vanuit verschillende provincies, voor de eerste keer bijeen geweest. Voor de projectleidersfunctie van deze opdracht hebben we als A&O-fonds besloten een vacature open te stellen. Dit is bij uitstek een onderwerp waarvoor we expertise vanuit de sector optimaal kunnen benutten. Daarnaast ziet het A&O-fonds het ook als zijn taak om bij te dragen aan mobiliteit binnen de sector door dergelijke detacheringsconstructies. Het doet ons dan ook groot genoegen dat de openstaande vacature voor de tijdelijke functie van projectleider Duurzame Inzetbaarheid is ingevuld en wel door Jolande Zijlstra van de provincie Overijssel. Jannet Bergman geeft hiermee het stokje over aan Jolande voor het tweede deel van deze opdracht. Zie onze website voor de volledige werkgroep.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Jolande Zijlstra, projectleider Duurzame Inzetbaarheid, aan het woord

“Ik werk sinds zeven jaar bij de provincie Overijssel. De laatste drie jaar daarvan ben ik aan de slag als HR-adviseur. Ik werkte tot voor kort als adviseur van een van onze eenheden en ik ben daarnaast trekker van een aantal projecten, waaronder optimalisatie van werkprocessen en ons traineeprogramma. Het projectleiderschap Duurzame Inzetbaarheid spreekt me aan omdat het me de kans geeft om me zowel qua onderwerp als qua netwerk te verbreden. Dat houdt ook mij mobiel, geheel passend bij het thema. Ik vind het mooi dat het A&O-fonds juist voor dit projectleiderschap heeft gekozen voor iemand uit de sector. Ik zet mijn kennis en ervaring graag in om samen met de werkgroep een goed advies rond het thema duurzame inzetbaarheid op te leveren als input voor de cao-onderhandelingen.”

Arbocatalogus hoofdstuk Agressie en geweld vernieuwd

Het hoofdstuk ‘Agressie en geweld’ uit de Arbocatalogus Provincies is vernieuwd. Dit is gedaan in samenwerking met diverse (arbo)deskundigen vanuit de provincies en zowel het algemeen bestuur van het A&O-fonds Provincies als het SPA heeft ingestemd met de vernieuwing. Het hoofdstuk ligt tot slot ter toetsing bij de Inspectie SZW en wordt na goedkeuring toegevoegd aan de Arbocatalogus. In de tussentijd is het nieuwe hoofdstuk al in te zien op onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.
 

Arbo Masterclass - 2 november

Op maandag 2 november wordt in Utrecht van 10.30 tot 16.30 uur de eerste Arbo Masterclass georganiseerd, met als thema “En we werkten nog lang en gelukkig”. De rode draad van de dag is duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. We verdiepen ons in een aantal specifieke onderwerpen die allemaal te maken hebben met lang(er) en gezond werken. De masterclass biedt veel praktische informatie voor Arbo-adviseurs, preventiemedewerkers, OR-leden, HRM-ers en managers. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Bekijk hier de uitnodiging en meld u aan via info@aenoprovincies.nl.
 

Oproep meedenken TalentSpiegel

Bent u loopbaanprofessional? En wilt u met ons meedenken over de invulling en vormgeving van de TalentSpiegel voor de provinciemedewerkers? Meld dit dan via info@aenoprovincies.nl. De TalentSpiegel is een bestaand online instrument, reeds in gebruik bij ons collegafonds A+O fonds Gemeenten, bestaande uit een aantal vragenlijsten, dat een automatisch gegenereerde rapportage oplevert met de kwaliteiten van de medewerker en tips voor ontwikkeling en loopbaanadvies. Het helpt P&O-ers en loopbaanprofessionals in de ondersteuning bij het ontwikkelen van hun mensen en stimuleert de medewerkers om actief met hun ontwikkeling aan de slag te gaan. Met als uiteindelijke doel om groei en mobiliteit bij zowel medewerker als organisatie te realiseren. Het is de bedoeling dat we de TalentSpiegel Provincies als tool toevoegen op Meesterinjewerk.nl.

Congres Medezeggenschap Anders - 3 december

Gelooft u in de kracht van een eigentijdse OR? Zet u zich in voor eigentijdse medezeggenschap die relevant is voor bestuurders én medewerkers? Wilt u een bijdrage leveren aan een toekomstbestendige organisatie in de veranderende context van de publieke sector? Kom dan op  donderdag 3 december 2015 naar Amsterdam voor het congres 'Medezeggenschap Anders'. De toekomst van de OR, OR van de toekomst. Kijk voor meer informatie op onze website en meld u aan via info@aenoprovincies.nl.
 

Publicatie Arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur

Het rapport Werken is bewegen: Arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur, is op dinsdag 29 september in Den Haag gepresenteerd en het eerste exemplaar is uitgereikt aan Minister Blok en aan sectorvertegenwoordigers van de A&O-fondsen van provincies, gemeenten en waterschappen. De heer Jaap Doeven, voorzitter van het A&O-fonds Provincies, heeft voor onze sector het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Dit rapport is het verslag van onderzoek dat ICTU InternetSpiegel heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de A&O-fondsen Provincies, Gemeenten en Waterschappen. Het geeft de stand van zaken weer rond arbeidsmobiliteit in het openbaar bestuur en de kansen om mobiliteit en inzetbaarheid van personeel te bevorderen.
 

Terugblik Jonge Ambtenarendag

In maart heeft het A&O-fonds de Jonge Ambtenaren Dag gesponsord. Inmiddels is hiervan een uitgebreid verslag met een fotorapportage gemaakt van deze dag. Bekijk hier het verslag.

 
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.